Рейтинг
+50.59

Quran

59 üzv, 24 topik

Qurani-Kərimin möcüzələrindən biri...

  • Quran

Müqəddəs Qurani-Kərimin riyazi mocuzələrindən birinə diqqət yətirək: - İl sozu 365 dəfə, gunlər sozu 30 dəfə, ay sözü isə 12 dəfə cəkilir...!


 

Allah`ı haqqı ilə təqdir etmək

  • Quran

Mömin Allah`a Quranda təsvir edilən xüsusiyyətləri ilə inanar. Allah`ın yer üzündə, göylərdə və öz nəfsində yaratdığı dəlilləri, ayələri, iman həqiqətlərini araşdıraraq və Allah`ın sənətini, gücünü görərək Rəbbimizi tanıyar, Onun qədrini haqqı ilə təqdir edər.

Quran ayələrində Allah`ın sifətlərinin bir qismi bu şəkildə xəbər verilir:

Allah, Ondan başqa ilah yoxdur, (əbədi) yaşayandır, (bütün yaratdıqlarının) qəyyumudur. Onu nə mürgü, nə də yuxu tutar. Göylərdə və yerdə nə varsa, Ona məxsusdur. Onun izni olmadan Onun yanında kim havadarlıq edə bilər? O, (məxluqatın) gələcəyini və keçmişini bilir. Onlar Onun elmindən, Onun istədiyindən başqa heç bir şey qavraya bilməzlər. Onun Kürsüsü göyləri və yeri əhatə edir. Bunları qoruyub saxlamaq Ona ağır gəlmir. O, Ucadır, Uludur.(Bəqərə surəsi, 255)

 Yeddi göyü və yerdən də bir o qədərini yaradan Allah`dır. Vəhy onların arasında ona görə nazil olur ki, Allah`ın hər şeyə qadir olduğunu və Allah`ın hər şeyi elmi ilə əhatə etdiyini biləsiniz.(Talaq surəsi, 12) 

Ancaq insanların çoxu Allah`ın bu sifətlərini bilmir, Rəbbimizi lazımi qədər tanımırlar. Cahiliyyə insanlarının Allah inancı öz başlarında çıxardıqları bəzi xurafatlara əsaslanır. Bu səbəbdən də Allah`ın sonsuz gücünü və əzəmətini qavraya bilmirlər. Quranda bu insanlar «Onlar Allah`ı lazımınca qiymətləndirmədilər. Şübhəsiz ki, Allah qüvvətlidir, qüdrətlidir!» (Həcc surəsi, 74) ayəsi ilə təsvir edilir. 


Ardı →

Quran əxlaqı

  • Quran

Quran əxlaqının yaşanmadığı cəmiyyətlərdə son dərəcə qüsurlu əxlaq anlayışı mövcuddur. İnsan ruhundakı eqoist həvəs və həvəslərin məhsulu olan bu əxlaq anlayışı insanları qürurlu, eqoist, lağlağı, həyasız, mərhəmətsiz, kobud və zalım olmağa yönəldir. Hər kəs şəxsi uğurunu təmin etmək üçün digər insanları əzməyin vacib olduğuna inanır və bunu əlinə düşən hər fürsətdə tətbiq edir.

Halbuki, Allah yaratdığı insana belə bir əxlaqı tövsiyə etməmişdir. Əksinə, Quranda insanlara kübar, təvazökar, etibarlı, şəfqətli, fədakar və səmimi olmaları əmr edilir. Allah`ın haqq kitabında insan əxlaqındakı bu incəliklərə diqqət çəkilir:

İnsanlardan təkəbbürlə üz çevirmə, yer üzündə özünü darta-darta gəzib dolanma. Həqiqətən, Allah heç bir özündən razını, özünü öyəni sevmir.(Loğman surəsi, 18)


Ardı →

Nəml surəsi

  • Quran
(Məkkədə nazil olmuşdur, doxsan üç ayədir)
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə
1. Ta, Sin. (Bu hərflər Allahla Onun Rəsulu arasında olan rəmzlərdir. Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur, lakin heç bir kəsin onun bənzərini gətirməyə qüdrəti yoxdur. Və bu kitabın möhkəm ayələri və belə mütəşabih ayələri vardır. And olsun Turi-sinaya və Süleymana ki, bu surə Quranın, aşkar və aydınlıq gətirən kitabın ayələridir).
2. Möminlərə yol göstərən və mücdə verəndir.
3. O kəslərə ki, namaz qılır və zəkat verirlər, o kəslərə ki, axirət gününə yəqinlik tapmışlar (möhkəm inanırlar).
4. Həqiqətən, axirət gününə iman gətirməyənlərin (çirkin və batil) əməllərini (onları öz başlarına buraxmaq və şeytanı onlara hakim etməklə) nəzərlərində zinətləndirdik. Buna görə də onlar daim dərbədər bir vəziyyətdədirlər.
5. Onları şiddətli əzab gözləyir və axirətdə ən böyük ziyana uğrayacaq kəslər də onlardır! (Çünki, möminin günahdan əlavə savabları da vardır, lakin onların savabları aradan getmişdir).

Ardı →

Quran oxuyarkən şeytandan ALLAHa sığınmaq

  • Quran
Quran, ALLAHın insanlara yol göstərici olaraq endirdiyi İlahi kəlamdır. Ancaq burada çox əhəmiyyətli bir nöqtə var. Quran, möminlərin hidayətini artırarkən, inkarçıların inkarını meydana çıxarır. Bir ayədə Quranın bu xüsusiyyəti belə açıqlanır:
Sənə Kitabı nazil edən Odur. Onun bir hissəsi möhkəm, digər qismi isə mütəşabih ayələrdir. Ürəklərində əyrilik (şəkk-şübhə) olanlar fitnə-fəsad salmaq və istədikləri kimi məna vermək məqsədilə mütəşabih ayələrə uyarlar. Halbuki onların yozumunu ALLAHdan başqa heç kəs bilməz. Elmdə qüvvətli olanlar isə: “Biz onlara iman gətirdik, onların hamısı Rəbbimizin dərgahındandır”, — deyərlər. Bunları ancaq ağıllı adamlar dərk edərlər. (Al-İmran Surəsi, 7)

Ayədə də bildirildiyi kimi möminlər Quran ayələrini oxumaqla imanlarını və ALLAHa olan təslimiyyətlərini artırarlar. Ancaq inkarçılar eyni ayələri oxusalar da ayələrdəki hikmətləri qavraya bilməzlər. Necə ki, yuxarıdakı ayədə də bildirildiyi kimi Quranın bəzi ayələri “ürəklərində şübhə olanlar”ın pozğunluğunu ortaya çıxarmaq kimi bir xüsusiyyət də daşıyır. Bu səbəblə ALLAH, Quran oxumadan əvvəl şeytanın təsirindən ALLAHa sığınmağı əmr edir. ALLAH ayədə belə əmr edir:

… Quran oxuduğun zaman, qovulmuş şeytandan ALLAHa sığın. (Nəhl Surəsi, 98)

ALLAHın möminlərə əmr etdiyi bu ibadət, şeytanın varlığını və fəaliyyətlərini xatırlatması baxımından əhəmiyyətlidir. Həqiqətən də şeytan, əsla vəzifəsini tərk etməz və insanlara sağlarından, sollarından, önlərindən və arxalarından yanaşaraq onlara vəsvəsə verməyə çalışar. ALLAHın doğru yoluna oturaraq onları bu yoldan azdırmağı hədəfləyər. Şeytanın bu fəaliyyətlərini və taktikalarını ALLAH bizə Quranda bir çox ayədə bildirir. Cənnətdən qınanaraq və qovularaq endirilən şeytanın hiylələrindən, bunları bizə Quran vasitəsilə öyrədən və onlardan qorunma yollarını göstərən ALLAHın yol göstərməsi sayəsində xilas olarıq. İbrahim surəsi 22-ci ayəsində də ifadə edildiyi kimi “Şeytanın inanan qullar üzərində heç bir hökmü yoxdur.” Bunun sirri inanan qulların yol göstərici olaraq Quranı qəbul etməsi və “qovulmuş şeytan”dan ALLAHa sığınaraq onu oxumasıdır.

Davamı →

QUR'AN-la söhbət...

  • Quran
Bu, (Allah tərəfindən nazil edilməsinə, haqdan gəlməsinə) heç bir şəkk-şübhə olmayan, müttəqilərə (Allahdan qorxanlara, pis əməllərdən çəkinənlərə) doğru yol göstərən Kitabdır. («Bəqərə» 2)
Sən kitabsan?
Quran: «Bu, insanlar üçün bir açıqlama, doğru yolu göstərən rəhbər və öyüd-nəsihətdir.»
(Ali-İmran" 138)
Kim tərəfindən nazil olunub?
Quran: "(Ya Rəsulum!) Həqiqətən, Quran sənə hikmət sahibi olan, (hər şeyi) bilən Allah tərəfindən təlqin (vəhy təlim) olunur."
(«Nəml»6)
Nə üçün nazil oldun?
Quran: «Ey insanlar! Rəbbinizdən sizə bir öyüd-nəsihət, kökslərdə olana bir şəfa, möminlərə doğru yolu göstərən rəhbər və mərhəmət gəlmişdir.»
(«Yunis» 57)
Ardı →

Quranda kimya möcüzəsi

  • Quran
Qurani Kərimdə olan element adlı «Hədid (Dəmir)» surəsində, Radon, Kalium, Zirkonyum və Titanyum kimi digər elementlərə də atom nömrələriylə və ağırlıqlarıyla birlikdə işarə edilməkdədir. Halbuki o illərdə elementlər və atom nömrələri hələ kəşf edilməmişdi. Elə buna görə Quran çox böyük bir möcüzə daha göstərməkdədir......


Rn (Radon)

Elementi (Hədid: Dəmir) adlı surədə «R» və «N» hərfləri ilk dəfə burada yan-yana gəlir. Ayənin başlanğıcından bura qədər 86 hərf keçməkdədir. Eyni şəkildə «Radon» elementinin atom nömrəsi də 86dır.


Ardı →

Qurandan cinlər haqqında ayələr

  • Quran
Cinlər zahiri gözlə görünməyən varlıqlardır.Cinlər gözlə görülməyəcək qədər sürətli varlıqlardır.İnsanlar kimi Allaha qulluq və ibadət üçün yaradılmışlardır.Uca Rəbbimiz:«Mən cinləri və insanları ancaq mənə qulluq etsinlər deyə yaratdım»(Zəriyət 56) hökmü ilə cinlərin həm varlıqlarını həm də vəzifələrini bizə bildirmişdir.«Cinlər insanlardan öncə yaranmışlar.Allah Taala onları zəhərli atəşdən yaratmışdır».(Hicri 27,Rəhman 15)


Ardı →

Dağların hərəkət etməsi

  • Quran
Bir ayədə dağların göründükləri kimi sabit olmadıqları, davamlı hərəkət halında olıduqlarıları belə bildirilməkdədir:

Dağları görərsən, donmuş sanırsan; halbuki onlar buludların süründürülməsi kimi süründürülərlər… (Nəml Surəsi, 88)


Ardı →

Quran möcüzələri

  • Quran
Qandakı Oksidləşmə
Qurani Kərimin Mutəffifin surəsi 13-cü ayəsində "Ürəklərin üzəri Pas bağladı..." şəklində bir cümlə vardır. Diqqət yetirsəniz palçıqlandı və ya tozlandı kimi sözləri deyil də «Pas bağladı» ifadəsi istifadə edilməkdədir. Paslanma «Dəmirin Oksidlənməsi» deməkdir. Maraqlıdır ki Quranda bəhs edildiyi kimi bədənimizdəki qanda (səbəbin qan dövranının mərkəzi olan ürəkdir) dəmir davamlı oksidlənməkdədir.

Yəni Quranda bəhs edildiyi kimi ürəyimizdə və damarlarımızda hər gün hər saat paslanmağa bənzər bir reaksiya reallaşmaqdadır və dəmir oksidlənməkdədir. ciyərlərimizə çəkdiyimiz oksigen qandakı hemoglobinde olan dəmir sayəsində bədəndə daşınmaqdadır. Yəni aldığımız oksigen qandakı dəmir ilə reaksiyaya girməkdədir və bir mənada paslanmaqdadır. Lakin biz bu reaksiyası gözlə görə bilmirik. Qısacası bu ayədə elmi və möcüzəvi bir bənzətmə edildiyini düşünülür
Davamı →