Ümumi immunologiya 9 | Testlər | Kayzen 

Testlər → Ümumi immunologiya 9

401) Zərdab xəstəliyi üçün dəridə tipik hansı dəyişikliklər olur?

A) Yalnız suluq olur
B) Yalnız qızılçayabənzər səpgilər
C) Yalnız angionevrotik ödem
D) Yalnız övrə
E) Müxtəlif dəri səpgiləri

Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva "Klinik immunologiya" 2007-ci il, səh.155

402) Zərdab xəstəliyi zamanı hansı səciyyəvidir?

A) Ürək-damar sisteminin zədələnməsinə rast gəlinmir
B) Daha çox miokard infarkt mümkündür
C) Allergik miokardit mümkündür
D) Daha çox perikardit xarakterdir
E) Daha çox stenokardiya xarakterdir

Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.505

403) Zərdab xəstəliyi üçün hansı daha çox xarakterdir?

A) Meningit
B) Beyin qan dövranının pozulması
C) Radikulit
D) Poliradikulonevrit
E) Araxnoidit

Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.503

404) Zərdab xəstəliyi zamanı tənəffüs orqanlarının daha xarakter zədələnmələri hansıdır?

A) Krupoz pnevmoniya
B) Sadalananların hamısı
C) Absess
D) Ocaqlı pnevmoniya
E) Eozinofil pnevmoniyası

Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г, стр.503

405) Zərdab xəstəliyi bunlardan hansını vurduqdan sonra inkişaf edir?

A) Tetanusəleyhinə zərdab(TƏZ)
B) Sadalananların hamısı
C) Allergenlərin duzlu ekstraktları
D) Antibiotiklər
E) Tetanus anatoksini

Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva "Klinik immunologiya" 2007-ci il, səh.320

406) Zərdab xəstəliyi allergen yeridildikdən sonra nə vaxt inkişaf edir?

A) 1 aydan sonra
B) 8-10 gündən sonra
C) 20 gündən sonra
D) 3 gündən sonra
E) 15-20 dəqiqədən sonra

Ədəbiyyat: Р.В.Петров «Иммунология» 1987г., стр.75

407) Tetanusəleyhinə zərdabla(TƏZ) dəri sınağı hansı anticismi aşkar etməyə imkan verir?

A) IgE sinfi TƏZ-ə
B) IgG sinfi TƏZ-ə
C) At kəpəyi allergeninə
D) IgA sinfi TƏZ-ə
E) At əti allergeninə

Ədəbiyyat: Е.И.Соколов «Клиническая иммунология», 1998г., стр.181

408) Tetanusəleyhinə zərdabla(TƏZ) dəri sınağı nə zaman tövsiyə olunur?

A) Allergik konstitusiya olmadıqda
B) Allergik konstitusiya və at ətinə allergiya zamanı
C) At kəpəyinə allergiya zamanı
D) Allergik konstitusiya və at kəpəyinə allergiya zamanı
E) Allergik konstitusiya zamanı,lakin at kəpəyinə allergiya olmadıqda

Ədəbiyyat: Е.И.Соколов «Клиническая иммунология», 1998г., стр.181

409) Zərdab xəstəliyi zamanı qlükokortikosteroid hormonları tətbiq olunurmu?

A) Xəstəliyin yalnız remissiya dövründə tətbiq olunur
B) Zərdab xəstəliyinin profilaktikası üçün tətbiq olunur
C) Xəstəliyin gedişatının ağır variantında tətbiq olunur
D) Xəstəliyin gedişatının yüngül variantında tətbiq olunur
E) Heç vaxt tətbiq olunmur

Ədəbiyyat: Е.И.Соколов «Клиническая иммунология», 1998г., стр.181

410) Zərdab xəstəliyinin profilaktikası hansıdır?

A) Zərdabı hazırlayan zaman Diaferm-1(2) üsulundan istifadə
B) Zərdabla dəri sınağının qoyulması
C) Zərdab vurulmazdan əvvəl histamin preparatlarının təyini
D) Zərdab vurulmazdan əvvəl antihistamin preparatlarının təyini
E) Zərdabla konyuktival test

Ədəbiyyat: Е.И.Соколов «Клиническая иммунология», 1998г., стр.181

411) Heterogen (at) zərdabı yeritmək üçün hansı allergiya tamamilə əksgöstərişdir?

A) At kəpəyinə epidermal allergiya
B) Balıq qida allergiyası
C) Pollinoz
D) Penisillinə dərman allergiyası
E) Tozcuğa qarşı allergiya

Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.433

412) Dərman allergiyasının diaqnostikasında allerqoloji anamnezin rolu hansıdır?

A) Peşə faktorlarını aydınlaşdırmağa imkan verir
B) Əhəmiyyətli rolu yoxdur
C) "Səbəbkar" dərman allergiyasından şübhələnməyə imkan verir
D) Sensibilizasiya spektrini aşkar etməyə imkan verir
E) Allerqoloji irsiyyəti dəqiqləşdirməyə imkan verir

Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.433

413) Xəstədən dərmana qarşı allergiyası olduğunu soruşmazdan əvvəl nəyi dəqiqləşdirmək lazımdır?

A) Qida faktorlarının təsirini
B) Allerqoloji irsiyyəti
C) Peşə faktorlarını
D) Məişət faktorlarının təsirini
E) Tozcuğun təsirini

Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.433

414) Pollinozlu xəstəyə müalicə təyin edərkən hansı preparatları tətbiq etmək olmaz?

A) Analgini
B) Dimedrolu
C) Sulfanilamidləri
D) Fitoterapiyanı
E) Aspirini

Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.524

415) Göbələk xəstəlikləri zamanı hansı antibiotiklər qrupunu təyin etmək olmaz?

A) Tetrasiklin
B) Penisillini
C) Aminoqlikozidlər
D) Makrolidov
E) Sadalananların hamısını

Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.446

416) Aktiv immunizasiyanın aparılması üçün hansından istifadə olunmur?

A) Anatoksinlər
B) Diri vaksinlər
C) Kimyəvi vaksinlər
D) Öldürülmüş vaksinlər
E) İmmunoqlobulinlərdən

Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva "Klinik immunologiya" 2007-ci il, səh.320

417) Aşağıdakılardan hansı diri vaksinə aiddir?

A) Poliomielit
B) Göyöskürək
C) Qızılça
D) Sadalananların hamısı
E) Tetanus

Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva "Klinik immunologiya" 2007-ci il, səh.320

418) Aşağıdakılardan hansı öldürülmüş vaksinə aiddir?

A) Tetanus
B) Qızılça
C) Göyöskürək, vəba
D) Poliomielit
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva "Klinik immunologiya" 2007-ci il, səh.320

419) Aşağıdakılardan hansı kimyəvi vaksinə aiddir?

A) Qarın yatalağı, tetanus
B) Vəba
C) Sadalananların hamısı
D) Sadalananların heç biri
E) Göyöskürək

Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva "Klinik immunologiya" 2007-ci il, səh.320

420) Bunlardan hansının profilaktikası üçün anatoksindən istifadə olunur?

A) Göyöskürək
B) Poliomielit
C) Difteriya, botulizm, tetanus
D) Sadalananların heç biri
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva "Klinik immunologiya" 2007-ci il, səh.320

421) Patogenezində toksinin törədicisinin əsas rol oynadığı infeksiyaya qarşı immunizasiya üçün hansından istifadə olunur?

A) Anatoksinlər
B) Assosasiya olmuş vaksinlər
C) Diri vaksinlər
D) Öldürülmüş vaksinlər
E) Kimyəvi vaksinlər

Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva "Klinik immunologiya" 2007-ci il, səh.320

422) Adi vaksinasiya prosesi üçün hansı xarakterdir?

A) Qısamüddətli,eynitipli reaksiyanın baş verməsi; diri vaksinlər üçün -spesifik
B) Sadalananların heç biri
C) Övrənin təzahürü
D) İnterkurrent infeksiyanın birləşməsi
E) Xroniki infeksiyanın kəskinləşməsi

Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva "Klinik immunologiya" 2007-ci il, səh.320

423) BSJ vaksinasiyasına hansı allergik reaksiya aiddir?

A) Yerli reaksiyanın güclənməsi
B) Regionar limfadenit
C) Sadalananların heç biri
D) Sadalananların hamısı
E) Övrə

Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva "Klinik immunologiya" 2007-ci il, səh.320

424) Poliomielit vaksinasiyasına qarşı hansı allergik reaksiya olur?

A) Diareya
B) Sadalananların hamısı
C) Yüngül iflic xəstəlikləri
D) Sadalananların heç biri
E) Övrə və Kvinke ödemi

Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva "Klinik immunologiya" 2007-ci il, səh.320

425) AKDS-in assosasiya olmuş preparatına hansı toksiki xüsusiyyət daha çox aiddir?

A) Tetanus anatoksini
B) Sadalananların hamısı
C) Vaksinin göyöskürək komponentləri
D) Difteriya anatoksini
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva "Klinik immunologiya" 2007-ci il, səh.320

426) AKDS vaksini ilə immunizasiyadan sonra allergik reaksiyalara hansı aiddir?

A) Absess
B) Asmatik sindrom
C) Sadalananların hamısı
D) Ensefalopatiya
E) Hipertermiya və intoksikasiya

Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva "Klinik immunologiya" 2007-ci il, səh.320

427) AKDS vaksininə allergik kəskinləşmə zamanı B-asılı G-qlobulin reaksiyaları nə zaman mümkündür?

A) Zərdababənzər sindrom zamanı
B) Asmatik sindrom zamanı
C) Övrə və Kvinke şişi zamanı
D) Sadalananların hamısı
E) Anafilaktik şok zamanı

Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva "Klinik immunologiya" 2007-ci il, səh.320

428) Allergik konstitusiya zamanı hansı vaksinasiya məqsədəuyğundur?

A) Mantu vaksinasiyası aparmaq
B) ADS vaksinasiyasını aparmaq
C) Sadalananların heç biri
D) AKDS vaksinasiyasını aparmaq
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva "Klinik immunologiya" 2007-ci il, səh.320

429) Anafilaktik şokun etioloji faktoru hansıdır?

A) Göbələk allergenləri
B) Dərman allergenləri
C) Sadalananların hamısı
D) Məişət allergenləri
E) Tozcuq allergenləri

Ədəbiyyat: Р.В.Петров «Иммунология» 1987г. стр.73

430) Daha çox anafilaktik şoku törədən hansıdır?

A) Kalsium xlorid
B) Sadalananların hamısı
C) Fizioloji məhlul
D) Qlükoza
E) Penisillin

Ədəbiyyat: Р.В.Петров «Иммунология» 1987г. стр.73

431) Daha çox anafilaktik şok hansından istifadə etdikdən sonra (xüsusilə uşaqlarda) baş verir?

A) Kələm
B) Alma
C) Kök
D) Turp
E) Süd

Ədəbiyyat: Р.В.Петров «Иммунология» 1987г. стр.73

432) Çox vaxt anafilaktik şok orqanizmdə hansının təsirindən sonra yaranır?

A) Ultrabənövşəyi şüaların
B) Sadalananların hamısının
C) İnfraqırmızı şüaların
D) Sadalananların heç birinin
E) Soyuğun

Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.73

433) Çox vaxt anafilaktik şok spesifik immunterapiyanı necə apardıqda baş verir?

A) Allergeni parenteral yeritdikdə
B) Allergeni peroral yeritdikdə
C) Sadalananların heç birindən
D) Sadalananların hamısından
E) Allergeni applikasiyalı yeritdikdə

Ədəbiyyat: Р.В.Петров «Иммунология» 1987г., стр.73

434) Anafilaktik şokun patogenezinin immunoloji mərhələsində immunoqlobulinlərin hansı sinfi iştirak edir?

A) IgD
B) IgM
C) IgG
D) IgA
E) IgE

Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva "Klinik immunologiya" 2007-ci il, səh.145

435) Anafilaktik şokun patofizioloji mərhələsinin xüsusiyyətləri necə xarakterizə olur?

A) Selikli vəzilərin sekresiyasının azalması
B) Damar və toxuma baryerlərinin keçiriciliyinin azalması
C) Bronxların,damarların,miokardın saya əzələsinin yığılması
D) Sadalananların heç biri
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva "Klinik immunologiya" 2007-ci il, səh.145

436) Anafilaktik şokun klinikası üçün hansı xarakterdir?

A) Ürək tonlarının aydın eşidilməsi
B) Sadalananların heç biri
C) Arterial təzyiqin aşağı olması
D) Arterial təzyiqin yüksək olması
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova,G.M.Nəsrullayeva "Klinik immunologiya" 2007-ci il, səh.145

437) Ağır gedişatlı anafilaktik şok üçün hansı xarakterdir?

A) Sadalananların heç biri
B) Aşağı arterial təzyiqin olmaması
C) Sadalananların hamısı
D) Kliniki şəklin ildırımsürətli inkişafı
E) Prodromal dövrün olması

Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.502

438) Anafilaktik şok zamanı ürək-damar sisteminin zədələnməsi üçün hansı xarakterdir?

A) Kəskin tənəffüs çatışmazlığı
B) Sadalananların hamısı
C) Beyin şişi simptomlarının olması
D) Kəskin ürək çatışmazlığı
E) Sadalananlardan heç biri

Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.502

439) Anafilaktik şok zamanı tənəffüs yollarının pozulması üçün hansı xarakterdir?

A) Sadalananların hamısı
B) Beyin ödemi simptomlarının olması
C) Kəskin ürək-damar çatışmazlığı
D) Kəskin tənəffüs çatışmazlığı
E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.502

440) Anafilaktik şok zamanı dəri və selikli qişaların zədələnməsi üçün hansı xarakterdir?

A) Dəri örtüklərinin qəfil avazıması
B) Kəskin ürək-damar çatışmazlığının olması
C) Sadalananların heç biri
D) Beyin ödemi simptomlarının olması
E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.502

441) Anafilaktik şokun serebral variantı üçün hansı xarakterdir?

A) Sadalananların heç biri
B) Beyin şişi simptomları
C) Kəskin tənəffüs çatışmazlığı
D) Sadalananların hamısı
E) Kəskin ürək-damar çatışmazlığı

Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.502

442) Kəskin dövrdə anafilaktik şokun ağırlaşması necə xarakterizə olur?

A) Həyati vacib orqanlarda ağır, dönməyən dəyişikliklər
B) Sadalananların heç biri
C) Kəskin ürək-damar çatışmazlığı simptomlarının olmaması
D) Tənəffüs və ürək damar çatışmazlığı simptomlarının olmaması
E) Kəskin tənəffüs çatışmazlığı simptomlarının olmaması

Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.502

443) Anafilaktik şokun sonradan ağırlaşması üçün hansı xarakterdir?

A) Qaraciyər zədələnməsi simptomlarının olması
B) Sadalananların hamısı
C) Sinir sistemi zədələnməsi simptomlarının olması
D) Miokardın zədələnməsi simptomlarının olması
E) Böyrək zədələnməsi simptomlarının olması

Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.502

444) Bunlardan hansı şok əleyhinə mütləq tətbiq edilir?

A) Antibakterial preparatlar
B) Sadalananların heç biri
C) Sadalananların hamısı
D) Atropin
E) Adrenalin

Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.502

445) Anafilaktik şokun inkişafı zamanı antihistamin preparatları bunlardan hansına tətbiq olunur?

A) Sadalananların heç birinə
B) Övrə,qırtlağın şişi ilə müşayiət olunan anafilaktik şoka
C) Tənəffüs çatışmazlığı ilə olan anafilaktik şoka
D) Sadalananların hamısına
E) Anafilaktik şokun "ildırımsürətli formasına"

Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.502

446) Anafilaktik şok zamanı intensiv terepiyaya hansı daxildir?

A) Sadalananların heç biri
B) Adrenalin, noradrenalin,mezaton
C) Antihistamin preparatları
D) Sadalananların hamısı
E) Penisillinaza

Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.502

447) Allergenin təsirindən anafilaktik şok nə zaman inkişaf edir?

A) 2 sutkadan sonra
B) 20-40 dəqiqədən sonra
C) 6 saatdan sonra
D) Bir neçə saniyədən sonra
E) 24 saatdan sonra

Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.502

448) Anafilaktik şokun kəskin dövründə aşağıdakılardan hansı ölümün səbəbi ola bilməz?

A) Sadalananların hamısı
B) Kəskin böyrək çatışmazlığı
C) Beyinin ödemi
D) Kollaps
E) Asfiksiya

Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.502

449) Allergik konstitusiyalı şəxslərdə anafilaktik şokun profilaktikası nədən ibarətdir?

A) Sadalananların hamısı
B) Həmin şəxslərə profilaktik olaraq antihistamin preparatlarının təyini
C) Sadalananların heç biri
D) Həmin şəxslərə profilaktik olaraq qlükokortikosteroidlərin təyini
E) Allerqoloji anamnezin diqqətlə toplanması

Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.502

450) Allergik rinitin əsas etioloji faktorlarına hansı aid deyil?

A) Dərman preparatları
B) Qeyri-patogen kif göbələklərinin izi
C) Heyvanların epidermisi
D) Bitkilərin tozcuğu
E) Ev tozu və ev tozu gənəsi

Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.533
  • ?
  • 06 sentyabr 2011, 15:01
  • Dr Həkim


Şərhlər (0)

RSS qısalt / böyüt
Yalnız qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilər səs verə bilər.