Рейтинг
+52.52

Menecment

40 üzv, 89 topik

Əmək intizamı və maddi məsuliyyət

Əmək intizamı dedikdə, əmək münasibətləri iştirakçılarının müəyyən davranış qaydalarının məcmusu başa düşülür. Əmək intizamı normal səmərəli iş üçün lazımı təşkilati və iqtisadi şərtlərin yaradılması ilə təmin edilir.
İşçilər əmək funksiyasını yüksək peşəkarlıq səviyyəsində yerinə yetirməli və müəssisədaxili intizam qaydalarına əməl etməlidirlər. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 182-ci maddəsinə əsasən, müəssisələrdə əmək müqavilələri, habelə bağlanmış kollektiv müqavilələr üzrə tərəflərin öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsi, əmək qanunvericiliyinin tələblərinin gözlənilməsi və əmək intizamının təmin olunması məqsədilə müəssisə daxili intizam qaydaları qəbul edilə bilər.


Ardı →
 

Müəssisələr, onlarin növləri

1. Müəssisə nədir.
2. Müəssisələrin növləri,
3. Müəssisələrin təşkilati-hüquqi formaları
4. Formal və qeyri – formal təşkilatlar
5. Müasir idarəçilik formaları.


Təbii sərvətlərdən istifadə olunması, cəmiyyət üçün faydalı olan istehlak mallarının yaradılması və bazar tələbatının ödənilməsi, işçinin bilavasitə istehsal vasitələri ilə təması müəssisələrlə bağlıdır. İstehsalın bütün həlqələrində ən başlıca amil və ən əsas özək müəssisədir.


Ardı →
 

Menecmentin mahiyyəti

1. Menecment elmdir və fəaliyyətdir.
2. Menecment nədir və menecer kimdir?
3. Təşkilat (firma, müəssisə) nədir?
4. Müəssisənin yaradılması və yaşadılması amilləri.
5. İdarəetmə səviyyələri və vasitələri.
6. Menecerin funksiyaları və rolu.


Ardı →
 

Nəzarət funksiyası

1. Nəzarət və nəzarət prosesi.
2. Nəzarətin təşkili və tətbiqi xüsusiyyətləri.
3. Nəzarətin rəftar aspekti.
4. Səmərəli nəzarətin təşkili.


Ardı →
 

Motivləşdirmə funksiyası

1. Motivləşdirmə nədir?
2. Daxili və xarici mükafatlar.
3. Motivləşdirmə nəzəriyyələri və onların mahiyyəti.
4. Motivləşdirmə nəzəriyyələrinin müqayisəli təhlili.
5. Porter-Louler motivləşdirmə modelinin şərhi.


Ardı →
 

Təşkiletmə funksiyası

1. Menecmentdə təşkiletmə ilə bağlı anlayışlar.
2. Səlahiyyət və cavabdehlik bölgüsü.
3. Funksional idarəetmə quruluşu.
4. Regional (ərazi) və əmtəə quruluşları.
5. Tələbatçılara görə və adaptiv quruluşlar.


Ardı →
 

Planlaşdırma

1. Planlaşdırma funksiyası, onun məqsədi və vəzifələri.
2. Strateji planlaşdırma.
3. Taktiki planlaşdırma.
4. Cari planlaşdırma.


Planlaşdırma funksiyası menecmentin ən zəruri funksiyalarından biridir.
Menecmentin bütün sahələri üçün aşağıdakı 3 planlaşdırma funksiyası xarakterikdir:
1. İstehsalın planlaşdırılması.
2. İşçi qüvvəsinin (kadrların) planlaşdırılması.
3. Maliyyənin planlaşdırılması.


Ardı →
 

Menecmentə yanaşmalar

1. Proses yanaşması və onun şərhi.
2. Sistem yanaşması və onun xüsusiyyətləri.
3. Situasiya (məqam) yanaşması.
4. Yanaşmaların fərdi və ümumi cəhətləri.


Menecmentə müxtəlif nöqteyi — nəzərdən baxılır və o, faktiki olaraq özündə 4 müxtəlif məktəbi birləşdirir. Bunlar: elmi idarəetmə, klassik və ya inzibati idarəetmə, insani münasibətlər və ya davranış, müasir idarəetmə və ya kəmiyyət elmi məktəbləridir. Bu məktəblərlə yanaşı, hal-hazıra kimi menecmentin nəzəriyyəsi və praktikasının inkişafında böyük rolu olan bir sıra əsas yanaşmalar da vardır:


Ardı →
 

Yaradıcı insan rəhbər rolunda

Con Maeda -dünyaca məşhur dizayner, «sadəliyin qanunları» bestsellerinin müəllifi və Esquire jurnalının fikrincə iyirmi birinci əsrin ən nüfuzlu insanlarından biridir. Rod-Aylend dizayn məktəbinə başçılıq etdikdən sonra, avtoritetləri tanımayan, azadlıq və eksperimentləri sevən bir müəllimdən iyerarxik bir təşkilatın rəhbərinə çevrilməli olan Maeda çoxsaylı sınaq və səhvlər metodu ilə liderliyi öyrənmək məcburiyyətində qaldı.

Ardı →
 

Həyatımın ən yaxşı məsləhəti

Mən öz karyeramı Gap şirkətinin qadın cinsləri satışı bölməsindən başlamışam: dizaynerlərlə çalışırdım -birlikdə gələcək modelləri seçir, plançılarla alınacaq malların həcmini müəyyənləşdirir, istehsalat müdirləri ilə sifarişlərin yerinə yetirilməsinə nəzarət edirdim. İki il sonra mən, o zaman mənə göründüyü kimi, çox gözəl bir model fikirləşdim: sürtülmüş və gen balaqlı boruşəkilli cinslər. Aparılan araşdırmalar və intuisiyam mənə deyirdi ki, bu superuğurlu məhsul olacaq. Buna görə də bizim baş direktorumuz Mikki Dreksler, indiki rəhbər J. Crew məni marketinq müdirilə bu ideyanı müzakirə etməyə dəvət edəndə, mən müvəffəqiyyətə şübhə etmirdim.
Ardı →