Şəxs əvəzlikləri

ŞƏXS ƏVƏZLİKLƏRİ Türk dilində şəxs əvəzlikləri aşağıdakılardır:   TƏK CƏM 1-ci şəxs: ben — mən biz — biz 2-ci şəxs: sen — sən siz — siz 3-cü şəxs: o-o...

Əvəzlik

İsim, sifət, say və başqa nitq hissələrinin yerində işlənən sözlərə əvəzlik deyilir. Məsələn: Anar əlaçı şagirddir. O, beşinci sinifdə oxuyur. Sinfimizdə əlaçı şagirdlər çoxdur. Həmin...