Fonetika testləri -2

1. Hansı sözlər hecalara düzgün ayrılmayıb? a) A-lı-cı-la-rı-mız, o-xu-duq-la-rı-mız b) Sev- dik-lə-ri-mız-dir, o-dun-çu-lar c) Ma-ar-if-çi-lər, və-tən-sev-ər-lər d) Na-mə-lum, mü-şa-hi-də e)...

Fonetika

Dilçiliyin əsas bölmələrindən biri olan fonetikada danışıq səsləri öyrənilir. Ahəng qanunu, heca və vurğu da fonetikanın mövzularına daxildir. Danışarkən tələffüz etdiyimiz səslər danışıq...