coğrafiya testləri | Axtarış | Kayzen 

İntellekt və təhsilTest sualları: Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası

6. OPEK təşkilatına daxil olan ölkə:
A) Portuqaliya     B) Əfqanıstan     C) İndoneziya
D) Efiopiya          E) Yunanıstan


14. Adambaşına düşən elektrik enerjisi istehsalına görə irəlidə olan ölkə:
A) Türkiyə            B) Çin                    C) Norveç
D) Yaponiya        E) ABŞ

Ardı

TestlərAzərbaycan Respublikasının iqtisadi və sosial coğrafiyası

5.  Azərbaycan qara metallurgiya sənayesində boru-prokat istehsalının inkişafı əlaqədardır:
A) nəqliyyat maşınqayırmasında olan tələb ilə
B) zəngin kömür və dəmirin mövcudluğu ilə
C) kimya sənayesinin güclü inkişafı ilə
D) tikinti sənayesinin inkişafı ilə
E) neft-qaz sənayesinin inkişafı ilə

Ardı

TestlərAzərbaycan Respublikasının fiziki coğrafiyası

4. Kür-Araz və Xəzər sahilində neft-qaz yataqların zəngin olmasının səbəbi:
A) çayların gətirdiyi alluvial süxurlar
B) səthin vulkanik süxurlarla örtülü olması
C) iqlimin isti və quru keçməsi
D) səthin çökmə mənşəli süxurlarla örtülü olması
E) ekzogen proseslərin zəif olması

Ardı

TestlərMaterik və okeanlar

3. Afrikanın hansı hissəsində neft ehtiyatları zəngindir?
A) Şimal və cənubda         B) şimal və qərbdə
C) şərq və cənubda            D) mərkəz və cənubda
E) qərb və cənubda


11. Avstraliyanın hansı hissəsində subtropik iqlimin Aralıq dəniz tipi hakimdir?
A) şimal-şərq                      B) cənub-qərb
C) cənub-şərq                     D) şimal-qərb
E) mərkəz-cənub

Ardı

TestlərYer təbəqələri

2. Aysberq nədir?
A) suda üzən buz dağı
B) okean dibindəki buz qatları
C) suda üzən quru parçası
D) materikdən ayrılan  bərk süxur qatı
E) dünya okeanında ada

Ardı

TestlərPlan və xəritə

55. Miqyası 1:400000 olan xəritə üzərində bataqlığın sahəsi 6 kv. sm çəkilmişdirsə onun həqiqi sahəsini tapın.
A) 24 kv.km         B) 16 kv.km         C) 6 kv.km
D) 96 kv.km         E) 48 kv.km


123. Ekvator üzərində yerləşən iki məntəqə arasında məsafə 8880 km-ə bərabərdir. Miqyası 1:40000000 olan xəritədə həmin məsafənin nə qədər ola biləcəyini hesablayın.
A) 40 sm               B) 8, 88 sm     C) 88,4 sm    
D) 44,4 sm            E) 22,2 sm

Ardı

TestlərFiziki coğrafiya: Yerin kainatda mövqeyi

1. Fernan Magellanın səyahətinin coğrafi nəticəsi:
A) Amerika qitəsi kəşf olundu.
B) Hindistana dəniz yolu açıldı.
C) Yerin kürəliyi sübut olundu.
D) Yerin geoid formasında olması sübut olundu.
E) Avstraliya və Antarktida materikləri kəşf olundu.

Ardı