Ümumi immunologiya 19

901) Allergenspesifik immunterapiyanın təsir xüsusiyyətlərinə hansı aid deyil? A) Qeyri-əlverişli ətraf mühit faktorlarına orqanizmin rezistentliyinin artması B) Allergenə toxuma həssaslığının...

Direct and Indirect Speech

1. Choose the correct sentence in Indirect Speech. “How long will it take you to write the essay? ”- asked Mary. A) Mary asked how long it takes me to write the essay. B) Mary asked how...

Complete the Sentence

1. Complete the sentence. Helen let them take neither the books nor the desks, ... ? A) does she B) so did I C) neither do I D) did she E) don 't they 2. Complete the sentence. A...

Choose the Correct Sentence

1. Choose the correct sentence with Complex Object. A) Let them to stay at home. B) Let them  stay  at home. C) Let them stayed at home. D) Let they stay  at home. E) Let they have...

Materik və okeanlar

3. Afrikanın hansı hissəsində neft ehtiyatları zəngindir? A) Şimal və cənubda         B) şimal və qərbdə C) şərq və cənubda            D) mərkəz və cənubda E) qərb və cənubda 11....

Yer təbəqələri

2. Aysberq nədir? A) suda üzən buz dağı B) okean dibindəki buz qatları C) suda üzən quru parçası D) materikdən ayrılan  bərk süxur qatı E) dünya okeanında ada 7. Çayın mənbəyi 2430 m...