test sualları | Axtarış | Kayzen 

TestlərÜmumi immunologiya 19

901) Allergenspesifik immunterapiyanın təsir xüsusiyyətlərinə hansı aid deyil?

A) Qeyri-əlverişli ətraf mühit faktorlarına orqanizmin rezistentliyinin artması
B) Allergenə toxuma həssaslığının azalması
C) Allergik iltihabın əlamətlərinin süstləşməsi
D) Sadalananların hamısı
E) Qeyri-spesifik toxuma hiperaktivliyinin azalması

Ədəbiyyat: Е.И. Соколов .«Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.545 Ardı

TestlərDirect and Indirect Speech

1. Choose the correct sentence in Indirect Speech.
“How long will it take you to write the essay? ”- asked Mary.
A) Mary asked how long it takes me to write the essay.
B) Mary asked how long it will take her to write the essay.
C) Mary asked how long it would take me to write the essay.
D) Mary asked how long it has taken me to write the essay.
E) Mary asked how long it took me to write the essay.

Ardı

TestlərComplete the Sentence

1. Complete the sentence.
Helen let them take neither the books nor the desks,… ?
A) does she B) so did I
C) neither do I D) did she
E) don 't they

Ardı

TestlərChoose the Correct Sentence

1. Choose the correct sentence with Complex Object.
A) Let them to stay at home.
B) Let them  stay  at home.
C) Let them stayed at home.
D) Let they stay  at home.
E) Let they have stayed at home.

Ardı

TestlərChoose the correct Word or Variant

1. Choose the correct word.
Will you give me two … stamps, please.
A) else                B) still  C) more  
D) another   E) much


2. Choose the correct word.
My brother … my mother, he is a serious boy.
A) takes after B) takes from
C) takes out of                  D) takes care
E) looks like

Ardı

İntellekt və təhsilTest sualları: Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası

6. OPEK təşkilatına daxil olan ölkə:
A) Portuqaliya     B) Əfqanıstan     C) İndoneziya
D) Efiopiya          E) Yunanıstan


14. Adambaşına düşən elektrik enerjisi istehsalına görə irəlidə olan ölkə:
A) Türkiyə            B) Çin                    C) Norveç
D) Yaponiya        E) ABŞ

Ardı

TestlərAzərbaycan Respublikasının iqtisadi və sosial coğrafiyası

5.  Azərbaycan qara metallurgiya sənayesində boru-prokat istehsalının inkişafı əlaqədardır:
A) nəqliyyat maşınqayırmasında olan tələb ilə
B) zəngin kömür və dəmirin mövcudluğu ilə
C) kimya sənayesinin güclü inkişafı ilə
D) tikinti sənayesinin inkişafı ilə
E) neft-qaz sənayesinin inkişafı ilə

Ardı

TestlərAzərbaycan Respublikasının fiziki coğrafiyası

4. Kür-Araz və Xəzər sahilində neft-qaz yataqların zəngin olmasının səbəbi:
A) çayların gətirdiyi alluvial süxurlar
B) səthin vulkanik süxurlarla örtülü olması
C) iqlimin isti və quru keçməsi
D) səthin çökmə mənşəli süxurlarla örtülü olması
E) ekzogen proseslərin zəif olması

Ardı

TestlərMaterik və okeanlar

3. Afrikanın hansı hissəsində neft ehtiyatları zəngindir?
A) Şimal və cənubda         B) şimal və qərbdə
C) şərq və cənubda            D) mərkəz və cənubda
E) qərb və cənubda


11. Avstraliyanın hansı hissəsində subtropik iqlimin Aralıq dəniz tipi hakimdir?
A) şimal-şərq                      B) cənub-qərb
C) cənub-şərq                     D) şimal-qərb
E) mərkəz-cənub

Ardı

TestlərYer təbəqələri

2. Aysberq nədir?
A) suda üzən buz dağı
B) okean dibindəki buz qatları
C) suda üzən quru parçası
D) materikdən ayrılan  bərk süxur qatı
E) dünya okeanında ada

Ardı