Рейтинг
+48.38

Azərbaycan dili

41 üzv, 134 topik

Rus sektoru davası

Azərbaycanda rus dilinin kütləvi istifadəsi xüsusən SSRİ dağıldıqdan sonra regionlarda sürətlə azalmağa başladı. Bu sadəcə siyasi sistemin dəyişməsi ilə deyil, burada yaşayan rusdilli əhalinin ölkəni tərk etməsi ilə də əlaqədar idi. 1994-cü ildə Azərbaycan əhalisinin 38 faizi rus dilini ana dili kimi bilirdi. 2018-ci ildə aparılan sorğuya görə isə Azərbaycan əhalisinin 24 faizi rus dilində ümumiyyətlə danışa bilmir və bu baxımdan Azərbaycan MDB ölkələri arasında rus dilinin ən az danışıldığı ölkə statusunu qoruyur. Bütün bunlara baxmayaraq yenə də rus dilindən qalan məktəb və universitet bölmələrinin bağlanması məsələsi hər il ortaya atılır.

Davamı →

İşarələr danışır

Uşaqlıqdan nöqtəli-vergüllü, suallı-nidalı cümlələr qurmuşuq, söhbətlər etmişik, mətnlər oxumuşuq, danışmışıq. Bir növ nitqimizdə də sözləri harda necə səsləndirməyi, onu tələffüz etməyi bu işarələrin köməkliyi ilə ifadə edə bilmişik. Hərdən bəzi kitablar, jurnallar hansısa nəşrlər durğu işarələrinin çoxundan imtina etsə də, onları oxuyub səsləndirərkən yenə də fasilə etdikdə, vergülü xatırlayırıq.

Davamı →

Elan

Elan əməli yazıların ən sadə formasıdır. Məzmununa və məqsədinə görə elan rəngarəng olur. Elan bu və ya digər məlumatı qabaqcadan təzahür etdirir. Elanda bir və ya bir neçə məlumat öz əksini tapa bilər. Məlumat qruplaşdırılarkən dörd cəhətə fikir verilməlidir.
 • Məlumatın vaxtı, saatı dəqiq olmalıdır.
 • Məlumatın yeri, təşkilatın adı və otağın nömrəsi.
 • Məlumatın məzmunu.
 • Məlumatın kim tərəfindən verilməsi.

Davamı →

İltizam

Yazılı sənəd formalarından biri də iltizamdır. İltizam, əsasən, şəxsi məzmuna malikdir.
Başlıq, yeni səhifənin ortasında böyük hərflə iltizam sözü yazılır.
İltizam kim tərəfindən verilir. Burada şəxsin adı, soyadı və atasının adı qeyd olunur.
İltizamın məzmunu, yeni şəxs lazımi öhdəlikdə nə vaxt, nə, kimdən, hansı müddətdə görəcəyi işi qısa şəkildə göstərir.
Davamı →

İzahat

Hər hansı bir hadisəni faktlar əsasında şərhini verən yazılı sənədlərdən biri də  izahatdır. İzahat şagirddən düşünmək, fikrini düzgün və məntiqi ardıcılıqla vermək tələbini qarşıya qoyur. Ona görə də sənədin bu formasında aşağıdakı sənədləri  şagirdlərə mənimsətmək faydalıdır.
 • İzahatın başlığı, yəni kimə ünvanlanır.
 • İzahat kim tərəfindən verilir. Onun adı, soyadı və atasının adı bütöv şəkildə göstərilir.
 • İzahatın məzmunu. Niyə? Nə səbəbə? Kimdən və nədən ötrü?
 • İzahatın nəticəsi.
 • İmza.
 • Tarix.

Davamı →

Cümlənin növləri

Cümlə bitmiş bir fikri ifadə edir və insanlar arasında fikir mübadiləsinin əsas vasitəsidir. Qrammatik əsası var və quruluşca həm sadə, həm də mürəkkəb olur.

Cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə dörd növü vardır: nəqli, sual, əmr, nida.


Davamı →

Natiqin əməyi və davranışı

Hər bir natiq nitqini hazırlayarkən qarşısına məqsədlər qoyur. Öz şəxsi təcrübəsindən istifadə edib, nitqini maraq doğuran məsələlər üzərində qurmağa çalışır. Belə ki, o, natiqlik sənətinin prinsiplərinə riayət etməlidir. Odur ki, natiq nitqini hazırlayarkən aşağıdakı prinsiplərə əməl etməlidir:

 1. Nitqin məzmunu
 2. Nitqin forması
 3. Məzmun ilə formanın vəhdəti
 4. Məzmunun aydınlaşdırılmasında ənənəvi formalardan düzgün şəkildə istifadə edilməsi
 5. Nitqin kompoziyasının qurulması
 6. Ədəbi dilin normalarına əməl edilməsi
 7. Nitqin sadə, yığcam olmasının təmin edilməsi
 8. Nitqin ideyasının dinləyicilərə çatdırılması
 9. Üslub

Davamı →

Danışıq etikası və nitq etiketləri

İfadə olunan bu və ya digər fikir nitq mədəniyyətinin tələbləri baxımından düzgün, aydın, məntiqi, yığcam, səlis, zəngin, canlı, ahəngdar, sadə, dəqiq və anlaşıqlı olmalıdır. Dilin ifadə imkanları o qədər zəngin və o qədər rəngarəngdir ki, söz və söz formaların hansı sintaktik birləşmədə, hansı mətndə necə işlənməsi haqqında konkret resept vermək mümkün deyil. Buna görə də eyni dildə danışan hər fərdin öz danışıq tərzi, öz ifadə üsulu var. Lakin dilin müqəddəsliyini qorumaq, onun ədəbi dil kimi daha da püxtələşməsi və səlisləşməsi naminə yazıda və nitq prosesində heç kəs ədəbi dilin müəyyən edilmiş normalarından kənara çıxmamalıdır və bu normalara əməl etmək hamının şərəfli vəzifəsidir.


Davamı →

Üslub və üslubiyyat

Dilçilikdə, ədəbiyyatşünaslıqda, musiqidə, vokal sənətində, memarlıqda, xalçaçılıqda və insan idrakının, sosial şüurun fəaliyyət göstərdiyi bir sıra sahələrdə üslub (stil) aparıcı xüsusiyyətə malikdir. Stil sözü dünya elmində və mədəniyyətdə üsluba nisbətən daha qədimdir,

Stil termini yunan dilindən latın dilinə keçmiş “Stilus” sözündən ölub, çubuq, qələm deməkdir. Sonradan bu söz yazı manerası “Obraz sisteminin bədii təsvir vasitələrinin, yaradıcılıq üsullarının ümumiliyi olub, ideya vəhdəti eyniliyi və şərtləndirilir.

Üslub termini isə ərəbcə tərz, ifadə tərzi, üsul mənasındadır.


Davamı →