19 sonun əvvəlidir...

  • Quran
Qurani Kərimdə “Onun üzərində 19 vardır..” (Müddəsir 30) ayəsi var.. Quranın 19 rəqəmi ilə bağlı möcüzələrini sizə təqdim edirəm:

Bismilləhirrahmənirrahim 19 hərfdən ibarətdir: Bə, Sə, Mim, Əlif, Ləm, Ləm, Hə, Əlif, Ləm, Ra, Ha, Mim, Nun, Əlif, Ləm, Ra, Ha, Yə, Mim..

Quran 114 surədən ibarətdir: 114 = 19 x 6


İlk vəhy olunan surə (96-cı surə), sondan 19-cu yerdədir..

İlk vəhy olunan ayələr 96-cı surənin ilk 5 ayəsidir.. Ayədəki kəlimələrin sayı 19-dur..

İlk vəhy olunan surə 19 ayədən ibarətdir və 285 hərfdən ibarətdir: 285 = 19 x 15

Son vəhy olunan surə, Nasr, 19 kəlimədən ibarətdir..

Son surənin (Nasr) ilk ayəsi 19 hərfdən ibarətdir..

Quranda 114 ədəd Bismilləhirrahmənirrahim var: 114 = 19 x 6

Quranda tərkibində 2 Bismillah olan Nəml surəsi Bismillahsız başlayan Taubə surəsindən 19 surə sonra dayanır..

Nəml surəsi 27-ci surədir, onun 30-cu ayəsində Bismillah var.. 27 + 30 = 57 // 57 = 19 x 3

Taubə surəsindən Nəml surəsinə kimi olan surə nömrələrinin cəmi: 9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+ +20+21+22+23+24+25+26+27=342 // 342 = 19 x 18

Nömrəsi 19 və onun üstü olan surələrdə keçən Allah adının ümumi sayı 133-dür: 133 = 19 x 7

Bir mənasına gələn VAHİD sözünün əbcəd rəqəm qarşılığı 19-dur.. Quranda Vahid Allah sözü 19 dəfə yazılıb..

19 dəfə vahid sözünün yazıldığı surələrin surə və ayə nömrələrinin cəmi 361-dir: 361 = 19 x 19

Başlanğıc hərfləri ilə başlayan ilk və son surə arasında başlanğıc hərfləri ilə başlamayan 38 surə var: 38 = 19 x 2

Quranda 30 fərqli rəqəm adı çəkilib: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+19+20+30+40+ +50+60+70+80+99+100+200+300+1.000+2.000+ +3.000+5.000+50.000+100.000=162.146 // 162.146 = 19 x 8.534

30 fərqli rəqəmdən əlavə Quranda 8 kəsr rəqəmlərinin adı çəkilir: 1/10, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 2/3.. Beləcə ümumi rəqəmlərin sayı 38-dir: 38 = 19 x 2

Quranın 19 ayəli ilk surəsinin qəribə xüsusiliyi var ki, surənin sonuncu sözü Allah sözüdür.. Həm də bu söz Quranda rəbbimizə işarət edilən ilk Allah sözüdür..

Kəf hərfilə başlayan 50-ci surədə 57 dənə Kəf hərfi var.. 57 = 19 x 3

Kəf hərfilə başlayan 42-ci surədə də 57 dənə Kəf hərfi var.. 57 = 19 x 3

50-ci surənin 45 ayəsi var: 50 + 45 = 95 // 95 = 19 x 5

42-ci surənin 53 ayəsi var: 42 + 53 = 95 // 95 = 19 x 5
Yalnız 68-ci surə Nun hərfilə başlayır və bu surədə 133 ədəd Nun hərfi var: 133 = 19 x 7

19-dan yuxarı surələrdə ayə sayı 266-dır.. 266 = 19 x 4

YaSin surəsində Ya hərfi 237 dəfə, Sin hərfi 48 dəfə keçir: 48 + 237 = 285 // 285 = 19 x 15

Quranda İTAƏT EDİN kəliməsi 19 dəfə çəkilib..

19 rəqəmi 10 və 9 ədədlərinin ilk qüvvətlərinin (1, 2) cəmi və fərqidir: 10 + 9 və 100 – 81 = 19

Günəş, ay və yer hər 19 ildən bir bir sıraya düzülür..

Qaliley kometi hər 76 ildən bir Günəş sistemindən keçir: 76 = 19 x 4

1 rəqəmlərin əvvəli, 9 sonudur..

Maya qəbiləsinin 19 rəqəmi var idi..

 

Müəllif:Nur Persona Non Grata

0 şərh