Fəlsəfə sualları

1.Fəlsəfənin funksiyaları?

A) Aksiologiya, elm, təbiət, cəmiyyət, insan.
B) Sosiologiya, idrak, şüur, cəmiyyət, aləm.
C) Qnoselogiya, siyasət, məkan, zaman, varlıq.
D) Ontoloji, qnoseoloji, sosioloji, praksioloji, aksioloji.
E) Praksiologiya, ideologiya, siyasət, din, elm.

2.Qədim Misirdə fəlsəfi fikirlər hansı mənbələrdə öz əksini tapır?

A) “Arfaçının mahnısı”, “Bibliya”, “Min bir gecə”.
B)”Ağanın qul ilə söhbəti”, “Ölümün tərənnümü”, “Avesta”.
C)”Müdrik Axikar haqqında”, “Min bir gecə”, “Ölümün tərənnümü”.
D) “Avesta”, “ Astiyaq”, “ İsida və Osiris haqqında”.
E) “İsida və Osiris haqqında”, “Arfaçının mahnısı”,”Ölümün tərənnümü”.

3.Fəlsəfənin əsas cərəyanları?

A) Dualizm, materializm. B) İdealizm, monizm.
C) Materializm, idealizm. D) Animizm, idealizm.
E) Plüralizm, materializm.

4.Sofistlər adlanan filosoflar kimlərdir?

A)Georqi, Prataqor, Gippi, Antifon.
B)Sokrad, Demokrit, Prataqor, Pifaqor.
C)Georqi, Pifaqor, Gippi, Demokrit.
D)Pratoqor, Georqi, Antifon, Sokrat.
E)Antifon, Georqi, Pifaqor, Heraklit.

5.Qədim Babillər hansı elmlərin əsasını qoymuşlar?

A) Həndəsənin və biologiyanın. B) Kimyanın və cəbrin.
C) Həndəsinin və məntiqin. D) Cəbrin və coğrafiyanın.
E) Cəbrin və həndəsinin.

6.Qədim Yunanıstanda quldarlıq demokratiyasının çiçəkləndiyi dövr necə adlanır?

A) Klassik. B) Ellinizm. C) Materializm.
D) İntibah. E) Demokratik cəmiyyət.

7.Qədim Hindistanda kortəbii materialist cərəyanlar?

A) Çarvak-lokayata, mimansa, sankhiya. B) Buddizm, vedanta, mimansa.
C) Caynizm, yoqa, nyaya. D) Caynizim, buddizm, çarva lokayata.
E) Buddizm, vedanta, yoqa.

8.Qədim Çində ilk fəlsəfi təlimlər?

A) Çaynizm, konfusilik. B) Mağiya, daosizm.
C) Sintoizm, konfusilik. D) Moizm, daosizm.
E) Konfusilik, daosizm.

9.Aşağıdakılardan hansı fəlsəfənin mənbələrindəndir?
A) Elm, din. B) Mifologiya, din. C) Din, incəsənət.
D) Mifologiya, şüur. E) Idrak, din.

10.Qədim Hindistanda ilk materialist təlimlər?

A) Mimansa, Sankxya. B) Lokyata, Çarvak. C) Nyaya, Lokyata.
D) Çarvak, Şankar. E) Vayşeşik, yoqa.

11.Qədim Çində fəlsəfi məktəblər?

A) Çarvak, buddizm, qanun, moizm, adlar.
B) Konfusilik, moizm, qanun, daosizm, naturfəlsəfə, adlar.
C) Sintoizm, moizm, hinduizm, qanun, buddizm.
D) Daosizm, adlar, çarvak, nyaya, yoqa.
E) Moizm, Şankar, mimansa, qanun, konfusilik.

13.Fəlsəfə sözünü ilk dəfə kim işlətmişdir.

A) Demokrit. B) Sokrat. C) Platon. D) Pifaqor. E) Heraklit.

20.Qədim Yunanıstanda ilk materialist məktəb?

A) Fales məktəbi. B) Roma məktəbi. C) Afina məktəbi.
D) Eley məktəbi. E) Milet məktəbi.

23.Qədim Romada fəaliyyət göstərən fəlsəfi məktəblər.

A) Daosizm, epikürizm, çarvak, skeptisizm. B) Millet, stoisizm, Eley, neoplatonizm.
C) Lokyata, epikürizm, çarvak, skeptisizm. D) Stoisizm, milet, Eley, neoplatonizm.
E) Stoisizm, epikürizm, skeptisizm, neoplatonizm.

29.Varlıq haqqında təlim necə adlanır?
A) Qnoseologiya, Ontologiya

33.Qədim Şərqin incilərindən sayılan və dünya ədəbiyyatının qızıl fonduna daxil olan əsər?

A) ”Arfaçının mahnısı”. B) “Ölümün tərənnümü”.
C) “Gilqamıs haqqında dastan”. D) “Müdrik Axikar haqqında”.
E) “Avesta”.

34.Qədim Hind ədəbi nümunələri hansı abidədə cəmlənmişdir?
A) Vedalar

47.Zərdüştlüyün müqəddəs kitabı?

A) Talmud. B)Vendidad. C) Avesta. D) Tovrat. E) İncil.

51.Milet məktəbinin nümayəndələri?

A) Fales, Anaksimandr, Anaksimen. B) Anaksimen, Sokrat, Platon.
C) Anaksimandr, Heraklit, Parmenid. D) Fales, Sokrat, Zenon.
E) Anaksimen, Ksenoton, Parmenid.

52.Qədim Yunanıstanda ilk fəlsəfi məktəblər?

A) Çarvak, Eley. B) Afina, Eley. C) Roma, Milet. D) Milet, Eley. E) Milet, Lokyata.

53.Qədim Yunan fəlsəfəsində sadəlöv materializmin nümayəndələri?

A) Platon, Empedokl. B) Empedokl, Anaksador. C) Anaksoqor, Sokrat.
D) Kesenafon, Empedokl. E) Anaksaqor, Zenon.

54.Yunan atomistləri.

A) Sokrat, Demokrit, Aristotel. B) Fales, Levkipp, Heraklit.
C) Heraklit, Demoktit, Aristotel. D) Zenon, Levkipp, Platon.
E) Levkipp, Demokrit, Epikur.

55.Engels Demokriti necə dəyərləndirmişdir?

A) Ensiklopedik zəka. B) Ağıllı insan. C) Uzaq görən.
D) Tərbiyəli insan. E) Elimli insan.

56.Sokrat fəlsəfəsinin əsasını nə təşkil edirdi?

A) Səma. B) Təbiət. C) Kosmos. D) Cəmiyyət. E) İnsan.

57.Qədim Yunan fəlsəfəsində obyektiv idealizmin nümayəndəsi?

A) Zenon. B) Demokrit. C) Platon. D) Heraklit. E) Engels.

58.Şərq ölkələrində Aristoteli neçə adlandırılar?

A) Biruni. B) Ərastun. C) Sina. D) Əflatun. E) Nuri.

59.Qədim Yunanıstanda fəlsəfi akademiyanı kim yaratmışdır?

A) Demokrit. B) Sokrat. C) Platon.
D) Heraklit. E) Zenon.

60.Makedoniyalı İsgəndərin tərbiyəçisi kim olmuşdur?

A) Fales. B) Platon. C) Aristotel. D) Demokrit. E) Sokrat.
.
61.Yunan fəlsəfəsində skpetizm cərəyanın əsasını kim qoymuşdur?

A) Demokrit. B) Aristotel. C) Pirron. D) Zenon. E) Heraklit.

62.Qədim Romada fəaliyyət göstərən fəlsəfi məktəblər.

A) Daosizm, epikürizm, çarvak, skeptisizm. B) Millet, stoisizm, Eley, neoplatonizm.
C) Lokyata, epikürizm, çarvak, skeptisizm. D) Stoisizm, milet, Eley, neoplatonizm.
E) Stoisizm, epikürizm, skeptisizm, neoplatonizm.

63.Milet məktəbinin əsaını kim qoymuşdur?

A) Sokrat. B) Fales. C) Didro. D) Platon. E) Heraklit.

64.Qədim Yunan fəlsəfəsində atomist materializmin əsasını kim qoymuşdur?

A) Levkipp, Demokrit. B) Sokrat, Demokrit. C) Platon, Levkipp.
D) Didro, Zenon. E) Fales, Heraklit.

65.Heraklit dünyanın əsasını nədə görürdü?

A) Hava. B) Torpaq. C) Su. D) Atəş. E) Təbiət.

66.Dünyanın mənəvi mənimsənilməsinin neçə üsulu, səviyəsi vardır?

A) Bir. B)üç.C) iki. D) dörd. E)beş.

67.İslam dini neçənci əsrdə meydana gəlmişdir?

A) V əsrdə. B)VI əsrdə. C) VIII əsrdə.
D) VII əsrdə. E) IX əsrdə.

68.İslam dinin müqəddəs kitabı?

A) Bibliya. B) Talmud. C) İncil. D) Şəriət. E) Quran.

69.Orta əsrlərdə Şərqdə “Elm evi”, yaxud “Hikmət evi» neçənci əsrdə yaradılmışdır?

A) VI – VII əsrlərdə. B) VIII – IX əsrlərdə C) VII – VIII əsrlərdə.
D) IX – X əsrlərdə. E) XI – XII əsrlərdə.

70.Orta əsrlərdə Şərqdə fəlsəfi fikrin nümayəndələri?

A) Əl kindi, Əl Razi, Ömər Xəyyam, Əl Fərabi, İbn Tufeyli, İbn Sina, İbn Röş.
B) Kant, Feyezbax, Əl Razi, Ömər Xəyyam, Zenon, Sokrat.
C) İbn Sina, Fales, Pifaqor, Əl kindi, Əl Fərabi.
D) İbn Roşd, Aristotel, Sokrat, Ömər Xəyyam.
E) Ömər Xəyyam, İbn Tufeyli, Zenon, Fales, Əl Razi.

71.İbn Sinanın şagirdi və davamçısı kim olmuşdur?

A) Ömər Xəyyam. B) Nizami. C) Əbülhəsən Bəhmənyar.
D) ƏL Razi. E) Əl Kindi.

72.XII əsrdə işraqilik elmi-fəlsəfi təliminin banisi kimdir?

A) Əl Razi. B) İbn Sina.C) Şihabəddin Yəhya Sührəvərdi.
D) Kant. E) Əl Fərabi.

73.VII əsrdən başlayaraq yaxın və orta Şərq mədəniyyətinin və fəlsəfəsinin inkişafına hansı mənbə mühüm təsir etmişdir?

A) Tövrat. B) Bibliya. C) İncil. D) Quran. E) Vedalar.

74.Orta əsrlərdə “Öldürülmüş filosof” kimi tarixə düşən kimdir?

A) Bəhməniyar. B)İbn Sina. C)Nizami. D) Tusi. E) Şihabbəddin Sührəvərdi.

75 .XII əsrdə Azərbaycan fəlsəfi fikir tarixində mühüm xidmətləri olan şair?

A) Fizuli. B) Nizami. C) Tusi. D) Xəqani. E) Nəsimi.

76.Hürufilik neçənci əsrdə yaranmışdır?

A) XI əsrdə. B) XII əsrdə. C) XIII əsrdə. D) XIV əsrdə. E) XV əsrdə.

77.Hürüfilik ideoloji cərəyanının banisi kimdir?

A) Tusi. B) Nizami. C) Nəimi. D) Xəqani. E) Füzuli.

78.Orta əsrlərdə diri-diri dərisi soyulan şair-filosof kim olmuşdur?

A) Sührəvərdi. B) Füzuli. C) Vaqif. D) Xəqani. E) Nəsimi.

79.Orta əsrlərdə müsəlman ölkələrində klassik fəlsəfənin son görkəmli nümayəndələri?

A) Ömər Xəyyam, Əl Kindi, Rəcəbli Təbrizi.
B) Nəsimi, Şirazi, Nizami.
C) Bəhmənyar, Yusif Qarabağı, Nəimi.
D) Yusif Qarabağı, Sədrəddin Şirazi, Rəcəbli Təbrizi.
E) Sədrəddin Şirazi, İbn Xəldun, Xətib Təbrizi.

80.Sufilik neçənci əsrlərdə formalaşmışdır?

A) VIII əsrin ortaları, IX əsrin əvvəlləri. B) V əsrin ortaları, VI əsrin əvvəlləri.
C) VI əsrin ortaları, VII əsrin əvvəlləri. D) VII əsrin ortaları, VIII əsrin əvvəlləri.
E) IX əsrin ortaları, X əsrin əvvəlləri.

81.Sufiliyin əsas məğzi nə idi?

A) Allaha sonsuz məhəbbət. B) Təbiətə məhəbbət. C) İnsanlığa məhəbbət.
D) Kosmosa məhəbbət. E) Vətənə məhəbbət.

82.İslam dini neçə əsas cərəyana bölünür?

A) altı. B) dörd. C) iki. D) beş. E) üç.

83.Şərqin ilk peripatetik filosofu kim olmuşdur?

A) Xaqani. B) Əl Kİndi. C) Nizami. D) Tusi. E) Nəsimi.

84.Şərq peripatetizminin görkəmli nümayəndələri?

A) Bəhmənyar, Rəcəbli Təbrizi, Sədi, Tusi, Əl Farabi, Əl Kİnd.
B) Əbu Zeyd, Nizami, Tusi, İbn Sina, Əl-Farabi.
C) Xaqani, Əl-Razi, Əl Kindi, Bəhmənyar, İbn Əhməd.
D) İbn Əhməd, İbn Sina, Ömər Xəyyam, Nəimi, Nəsimi.
E) Əl Kindi, İbn Sina, Əl-Farabi, Bəhmənyar, İbn Əhməd.

85.Şərq Peripatiktləri yunan filosoflarından kimlərə istinad etmişlər?

A) Epikür, Heraklit. B) Platon, Sokrat. C) Platon, Aristotel
D) Anoksimen, Anaksimandır E) Demosfen, Fukidid

86.Aristotelin əsərlərini müqayisəli təhlil edən Azərbaycan filosofu?

A) Ömər Xəyyam. B) Əbülhəsən Bəhmənyar. C) Sokrat.
D) Nizami. E) Tusi.

87.Avropada “Averroizm” adlanan fəlsəfi cərəyanın əsasını kim qoymuşdur?

A) Nəsimi. B) İbn Rüşd. C) Füzuli. D) Nəimi. E) Ömər Xəyyam.

88.Hürufiliyin əsas nümayəndələri?

A) Nəimi, Nəsimi. B) Əl Kindi, Nəimi. C) Nəsimi, Əbu Zeyd. D) Əl Farabi, Nəsimi. E) İbn Sina, Bəhmənyar.

89.Orta əsrlərdə Avropada hakim mövqe tutan fəlsəfə?

A) Monizm. B) Xristianlıq. C) Mifoloğiya. D) Sxolostika. E) Dualizm.

90.Orta əsrlərdə Avropada hakim din?

A) İslam. B)Sxolostika. C) Xristianlıq. D) Buddizm. E) Sintoizm.

91.Orta əsrlərdə Avropada əsas fəlsəfi cərəyanlar?

A) Nominalizm, realizm. B) Metafizika, realizm. C) Nominalizm, dualizm.
D) Sufilik, realizm. E) İdrak, metofizika.

92.İntibah mədəniyyətinin ilk beşiyi hansı ölkədir?

A) Norveç. B) Fransa. C) Almaniya. D) Polşa. E) İtaliya.

93.İntibah dövrünün qabaqcıl nümayəndələri?

A) Heraklit, Homer, Heqel. B) Sokrat, Platon, Kar, Nəsimi, Zenon.
C) Bekon, Dekart, Hobbs, Fales. D) Kant, Zenon, Demokrit, Anaksimen.
E) Kopernik, Bruno, Qalilley, Kepler, Leonardo Davinçi.

94.İntibah dövrü mədəniyyətinin əsas məğzini nə təşkil edirdi?

A) Demokratiya. B) Azadlıq. C) Humanizm.
D) Sülh. E) Əmin-amanlıq.

95.İbn Rüşdin müasirləri onu necə adlandırmışlar?

A) “Filosofların şahı”. B) “Filosofların imamı”. C) “Filosofların dostu”.
D) “Filosofların həkimi”. E) “Filosofların kralı”.

96.Yeni dövr fəlsəfəsində hansı metod yaranmışdır?
A) sofistika. B) dialektika. C) eklektika. D) metofizika. E) materialist.

97.Yeni dövr ingilis materializminin banisi, siyasi xadimi ideoloqu kim idi?

A) Kopernik D) Bekon. C)Spinoza. D) Berkli E)Smid

98.XVII əsrin əsas İngilis filosofları?

A) Tomas Hobbs, Con Lokk. B) Tomas Mor, Kampanella.
C) Okkam, Rosse. D) Bekon, Mor. E) Kopernik, Kant.

99.Yeni dövr fəlsəfəsinin rasionalizmi kimlərin adı ilə bağlıdır?

A) Ieybnits, Benetdit. B) Hobbs, Lokk. C) Mor, Bekon.
D) Spinoza, Leybinits. E) Hobbs, Kant.

100.Sensualizmin ən görkəmli nümayəndələri?

A) Corc Berkli, David Yum. B) Kopenik, Didro. C) Leybnits, Benekdit.
D) Lokk, Mor. E) Hobbs, Kant.

101.Platon “İdeal dövlət 3 sosial qrupdan ibarətdir”?

A) Sofistlər, əkinçilər, quldarlar.
B) Müdriklər, əsgərlər və əkinçilər, kəndlilər.
C) Filosoflar, əsgərlər və əkinçilər, sənətkarlar.
D) Filosoflar, əkinçilər, quldarlar.
E) Sənətkarlar, əkinçilər, əsgərlər.

102.Klassik alman fəlsəfəsinin nümayəndələri?

A) Volter, Bekon, Fixte, Şellinq, Kopernik, Okkam.
B) Sokrat, Kant, Didro, Heqel, Fixte, Mor.
C) Herder, Kant, Fixte, Şellinq, Heqel, Feyerbax.
D) Russo, Didro, Herder, Kant, Heqel, Fixte.
E) Holbax, Şellinq, Mor, Feyerbax, Herder.

103.Kantın nəzəri fəaliyyətini neçə dövrə bölmək olar?

A) altı. B) dörd. C) beş. D) üç. E) iki.

104.Fixte fəlsəfəsinin çıxış nöqtəsini nə təşkil edir?

A) Təbiət. B) insan – “mən”i. C) cəmiyyət. D) kosmos. E)aləm.

105.Şellinqə görə bütün dünyanın nəyi var?

A) məni. B) ağılı. C)zəkası. D) ruhu. E) sözü.

106.Klassik alman fəlsəfəsinin ən böyük nümayəndəsi?

A) Fixte. B) Herder. C) Şellinq. D) Feyerbax. E) Hegel.

107.Heqelin fəlsəfəsi ?

A) obyektiv idealizm, idealist dialektika. B)materialzm, idealizm.
C) subyektiv idealizm, idealist, dialektika. D) metofizika, obyektiv idealizm.
E) monizm, dualizm.

108.İctimai şüurun formaları?

A) siyasəti, hüquqi, əxlaqi, elm, incəsənət, din, fəlsəfə.
B)din, ideologiya, maddi, əmək, incəsənət, əxlaq.
C)bilik, dünyagörüşü, təbiət, cəmiyyət, hüquq.
D) adət, kitab, gözəllik, elm, din, siyasət.
E) təbiət, əmək, əxlaq, hüquq, davranış.

109.Hegelin fəlsəfi sistemi neçə hissədən ibarətdir?

A) altı. B)dörd. C)iki. D) beş. E) üç.

110.Hegelin fəlsəfi sisteminin tərkib hissələri hansılardır?

A) Tarix, estetika, məntiq. B) Etika, məntiq, təbiət fəlsəfəsi.
C) Məntiq, təbiət fəlsəfəsi, ruh fəlsəfəsi. D) Ruh fəlsəfəsi, etika, təbiət fəlsəfəsi.
E) Məntiq, elm, incəsənət.


111.Klassik alman fəlsəfəsinin sonuncu nümayəndəsi?

A) Herder. B) Kant. C)Hegel. D) Şellinq. E) Feyerbax.

112.Feyerbax fəlsəfə tarixində hansı sistemin nümayəndəsi olmuşdur?

A) idealizmin. B) materializmin. C)dualizmin.
D) monizmin. E) realizmin.

113.Marksizm fəlsəfəsinin nümayəndələri?

A) Feyerbax, Marks, Herder, Engels. B) Kant, Hegel, Lenin, Marks.
C) Marks, Engels, Plexanov, Lenin. D) Şellinq, Fixte, Plexanov, Marks.
E) Hegel, Feyerbax, Lenin, Engels.

114.Marksizm fəlsəfəsinin inkişafında klassik Alman filosoflarından daha çox kimlərə istinad edilmişdir?

A) Feyerbax, Herder. B) Kant, Fixte. C) Şellinq, Heqel.
D) Hegel, Feyerbax. E) Kant, Heqel.

115.Marksizm fəlsəfəsinin meydana gəlməsində təbiət-şünaslıqda neçə kəşfin xüsusi rolu olmuşdur?

A) altı. B) Iki. C) beş. D) dörd. E) üç.

116.Marksizm fəlsəfəsinin inkişafında təbiətşunaslıqdakı hansı kəşflərin rolu olmuşdur?

A) enerjinin itməməsi və çevrilməsi, canlıların hüceyrə quruluşu, Darvinin təkamül nəzəriyyəsi.
B) Cazibə qanunu, təkamül, hüceyrənin qurluşu.
C) Arximed qanunu, materyanın kəşvi, cazibə qanunu.
D) təkamül nəzəriyyəsi, nisbilik qanunu, enerjinin itməməsi.
E) Faradey qanunu, hüceyrə quruluşu, cazibə qanunu.

117.Fəlsəfədə materiyanın tərifini kim vermişdir?

A) Marks. B). Lenin. C). Hegel. D). Kant. E) Feyerbax.

118.Marksın və Engelsin davamçıları?

A) Feyerbax, Şellinq. B) Hegel, Kant. C) Lenin, Plexanov.
D) Kant, Şellinq. E) Fixte, Sokrat.

119.Aristotelin kainat haqqında təlimi?

A)Kainat, od, su, hava, torpaq və efirdən ibarətdir.
B)Kainat, od, su, hava, torpaq və metaldan ibarətdir.
C)Kainat, od, su, hava, metal və tozlardan ibarətdir.
D)Kainat, günəş, yer, su, hava və tozlardan ibarətdir.
E)Kainat, yer, od, su, hava və ukduzlardan ibarətdir.

120.Zərdüştlüyün müqəddəs kitabı?

A) Talmud. B)Vendidad. C) Avesta. D) Tovrat. E) İncil.

121.“Avesta” neçə hissədən ibarətdir?

A) səkkiz. B) Altı. C)iki. D) beş. E) üç.

122.Avestanın əsas ideyası nədən ibarətdir?

A) xeyir, zülmət. B) işıq, qaranlıq. C)həyat, ölüm.
D) cənnət, cəhənnəm E) xeyir, şər.

123.Manilik təlimi neçənci əsrdə meydana gəlmişdir?

A) V — əsrdə. B) III — əsrdə. C) II — əsrdə. D) IV — əsrdə. E) VI — əsrdə.

124.Ş. Şührəvərdinin fəlsəfəsində hərəkətin səbəbi?

A) Hərəkətə səbəb atomları. B) Hərəkətin səbəbi ziddiyyətdir.
C) Hərəkətin səbəbi ilahi düvvədir. D) Hərəkətin səbəbi işıqdır.
E) Materiya formadan asılıdır.

125.Əbülhəsən Bəhməniyarın əsərləri ?

A) “Təhsil”, “Gözəllik”, “Səadət”, “Musiqi kitabı”, “Mövcudatın mərtəbələri”, “Metofizikanın mövzusu”.
B) “Musiqi”, “Təbiət”, “Təhsil”, “Xoşbəxtlər”, “Səadət”, “Bilik”.
C) “Dastan”, “Səma”, “Gözəllik”, “Nur”, “Zülmət”, “Metafizikanın mövzusu”.
D) “Təbiət”, “Əxlaq”, “Səadət”, “Mövcudatın mərtəbələri”, “Zəman”.
E) “Musiqi kitabı”, “Təhsil”, “Xoşbəxtlik”, “Səadət”, “Gözəllik”.

126.Azərbaycanın ilk əlifbası nə vaxt yaranmışdır?

A) VI əsrdə. B) III əsrdə. C) II əsrdə. D) IV əsrdə. E) V əsrdə.

127.Sufilikdə hansı təlim əsas yer tutur?

A) Vəhdət əl – tohid və vəhdət əl – şühüd.
B) Vəhdət əl – vücud və vəhdət əl – tohid.
C) Vəhdət əl – vücud və vəhdət əl – şühüd.
D) Vəhdət əl – şühüd və əhl — əs – suffa.
E) Vəhdət əl – vücud və əhl — əs – suffa.

128.Şərqin böyük məntiqçisi kim olmuşdur?

A) Xəqani. B) Bəhmənyar. C) Nizami. D) Tusi. E) Nəsimi.

129.“Əxlaqi – Nasiri” əsərini kim yazmışdır?

A) Bəhmənyar. B) Nizami. C) Tusi. D) Xəqani. E)Nizaməlmülk

130.“Əxlaqi – Nasiri” neçə hissədən ibarətdir?

A) beş. B) Iki. C) dörd. D) altı. E) üç.

131.Azərbaycan da XIX əsrin 2 – ci yarısında yaranan ideoloji cərəyan?

A) idealizm. B) Materializm. C) dinçilik. D) Maarifçilik. E) cəhalət.

132.Azərbaycanın XIX əsr maarifci filosofları?

A) Axundov, Kazımbəy, Bakıxanov, Zərdabi.

B) Kazım bəy, Haqverdiev, Sabir, R.Rza.
C) S.Vurğun, Axundov, Vəzirov, Zərdabi.
D) N.Nərimanov, Kazım bəy, Vaqif, Bakıxanov.
E) Ordubadi, Müşviq, Axundov, Zərdabi.

133.A. Bakıxanovun məntiqə dair əsəri?

A) ”Tərəzinin mahiyyəti”. B)”Kainatın sirləri”. C) “Qısa qramatika”.
D) “Qəribəliklərin kəşfi”. E) “Gülüstani – İrəm”.

134.Orta əsrlərdə Azərbaycanda sufi panteist və hürufilik təlimlərinin nümayəndələləri
A) Nəimi, Nizami, Bəhmənyar. B) Şəbustəri, Xətai, Xəqani.
C) Nəimi, Axundov, Zərdabi. D) Nəsimi, Axundov, Zərdabi.
E) Şəbustəri, Nəimi, Nəsimi.

135.A. A. Bakıxanovun Azərbaycan tarixinə dair əsəri?

A) “Qüdsün bağları”. B)”Tərəzinin mahiyyəti”. C)”Kainatın sirləri”.
D) ”Qəribəliklərin kəşfi”. E) “Gülüstani – İrəm”.

136.Azərbaycan Şərqşünası, maarifçisi və eyni zamanda rus şərqşünası?

A) Zərdabi. B) Bakıxanov. C) Axundov.
D) Mirzə Kazım bəy. E)Haqverdiyev.

137.Azərbaycan mətbuatının banisi?

A) Axundov.B) Zərdabi. C) Bakıxanov.
D) Nərimanov. E) Mirzə Kazım bəy.

138.Azərbaycanın dövlət xadimi, yazıçı, publisist, həkim, filosofu?

A) Rəsulzadə. B)Əfəndiyev. C) Zərdabi.
D) N. Nərimanov. E) Axundov.

139.Azərbaycanın dövlət xadimi, ədibi, naşiri, filosofu, publisisti?

A) S.Ə.Şirvani. B)C. Məmmədquluzadə. C) M. Ordubadi.
D) M.Ə.Rəsulzadə. E) M.Ə.Sabir.

140.XX əsrdə Qərbdə fəaliyyət göstərən əsas fəlsəfi cərəyanlar?

A) ekzistensializm, totemizm, atəşpərəstlik, neopozitizm.
B) Neotomizm, praqmatizm, animizm, mağiya, personalizm.
C) neopozitivizm, praqmatizm, ekzistensializm, personalizm, neotomizm.
D) Praqmatizm, neotomizm, dualizm, monizm.
E) personilizm, fetişizm, totemizm, praqmatizm.

141.Yunan fəlsəfəsində filosov, şair, həkim, siyasi xadim və din təbliğatçısı hesab edilən alim?

A) Sokrat. B) Pifaqor. C) İbn Sina. D) Empodokl. E) Fales.

142.Varlıq mövcuddur.

A) məkan və zamanda. B) Səbəb və nəticədə. C) zərurət və təsadüfdə. D) zaman və materiyada. E)Materiya və dünyada. .

143.XX əsrdə Azərbaycanın görkəmli filosofları.

A) Axundov, Sabir, Ordubadi. B) N.Nərimanov, M.Rəsulzadə, H.hüseynov.
C) Zərdabi, M.Kazım bəy, Vəzirov. D) Ə.Haqverdiyev, H. Cavid, Nərimanov.
E) H. Cavid, Zərdabi, M. Rəsulzadə.

144.Gercəklik anlayışına sinonim anlayış?

A) Düzlük. B) reallıq. C) həqiqət. D) doğru. E) gözəllik.

145.İnsan süurundan kənarda mövcud olan gercəklik?

A) həqiqət. B)reallıq. C) obyektiv. D) subyektiv. E) gözəllik.

146.İnsan şüurunda, təfəkküründə, təxəyyülündə mövcud olan gercəklik?

A) Subyektiv. B) Obyektiv. C) mövcud. D) olmayan. E)olmuş.

147.Varlığın əsas formaları neçə hissəyə bölünür?

A) beş. B) Iki. C)dörd. D) üç.E) dörd.

148.Varlığın əsas formaları?

A) kosmos, sosial, materiya, aləmin varlıqları.
B) Təbiət, cəmiyyət, insan, mənəvi varlıqlar.
C) Maddi, mənəvi, sosial-siyasi, insan.
D) dünya, ay, səma, şeylərin –proseslərin varlıqları.
E) cəmiyyət, maddi, mənəvi, sosial varlıqlar.

149.Materiyanın mövcudluq formaları?

A) inkişaf., zaman. B) Hərəkət, məkan. C) məkan, zaman.
D) zaman, vaxt. E) məkan, aləm.

150.Fəlsəfə tarixində hərəkətin formalarını ilk dəfə kim təsnif etmişdir?

A) Marks. B)Kant. C) F. Engels. D) Hegel. E)Sokrat.

151.F. Engels hərəkətin neçə forması olduğunu göstərmişdir?

A) beş. B) Üç. C) iki. D) dörd. E)altı.

152.Hərəkətin formaları?

A) Inkişaf, tərəqqi, mexaniki, kimyəvi, riyazi.
B) mexaniki, fiziki, kimyəvi, bioloji, sosial.
C) bioloji, sosial, mənəvi, maddi, fiziki.
D) təbii, kimyəvi, sükunət, tərəqqi, bioloji.
E) surət, zərbə, mexaniki, fiziki, sosial.

153.Müasir dövrdə hərəkətin tiplərini neçə yerə ayırmaq olar?

A) Dörd. B) üç. C)iki. D) altı. E) beş.

154.Müasir dövrdə hərəkətin tipləri?

A) Cansız təbiətdə, dənizdə, havada hərəkət.
B) Canlı təbiətdə, cəmiyyətdə, torpaqda hərəkət.
C) Cansız təbiətdə, canlı təbiətdə, sosial hərəkət.
D) Sosial, maddi aləmdə, mənəviyyatdə hərəkət.
E) Canlı təbiətdə, Sosial hərəkət.

155.Məkanın neçə ölçüsü vardır?

A) iki. B) Bir. C) beş. D) üç. E)dörd.

156.Zamanın neçə ölçüsü var?

A) dörd. B) üç. C) iki. D) bir. E) beş.

157.Zamanın ölçüsü?

A) sabaha inam… B) indidən keçmişə. C) keçmişdən cənnətə.
D) gələcəyə inam. E) keçmişdən gələcəyə.

158.Zaman məkandan təkcə ölçüsünün sayına görə deyil, həm də hansı xüsusiyyəti ilə fərqlənir?

A) dözümlüyü ilə. B) uzaqgörənliyi ilə. C)sabitliyi ilə.
D) möhkəmliyi ilə. E) geriyədönməzliyi ilə.

159.Şüur nəyi əks etdirir?

A) Insan. B) gercəkliyi. C) cəmiyyəti. D) səmanı. E) zamanı.

160.Şüur nəyin xassəsidir?

A) zamanın. B) cəmiyyətin. C) məkanın. D) materiyanın. E) dövrün.

161.Şüur nəyin məhsuludur?

A) Materiya və beynin. B) əməyin və cəmiyyətin. C) Materiya və dilin.
D) zamanın və məkanın. E) təkamülün və beynin.

162.İnsanın şüur fəaliyyətinə nələr daxildir?

A) fikirləri, duyğuları, təsəvvürləri, hissləri, iradəsi, xarakteri.
B) Sözləri, əməlləri, arzuları, duyğuları, hissələri, iradəsi.
C) insanlığı, səbri, ağılı, fikirləri, xarakteri, əməlləri.
D) əməlləri, səmimiliyi, yoldaşlığı, hissləri, təsəvvürləri.
E) inamı, etiqadı, səmimiyəti, duyğuları, fikirləri.

163.İnsan beynində əsəb hüceyrəsinin təxminən miqdarı?

A) 2 milyard. B) 20 milyard. C)10 milyard. D) 30 milyard. E) 18 milyard.


164.Şüur nəyin daxili halı, funksiyasıdır?

A) ağlın. B) materyanın. C) bədənin. D) beynin. E) əqlin.

165.Şüurun obyekti?

A) təsəvvür, əqidə, insan, təbiət. B) Məkan, zaman, təbiət, insan.
C) cəmiyyət, torpaq, od, təbiət. D) duyğu, qavrayış, maddi dünya.
E) Maddi, dünya, təbiət, cəmiyyət, insan.

166.Şüurun inkişafının hərəkətverici qüvvəsi nədir?

A) ictimai ideyalar. B) ictimai şüur. C) ictimai praktika.
D) siyasi şüur. E)hüquqi şüur.

167.İnsan hansı münasibətlərin məcmusudur?

A) hüquqi münasibətlərin. B) siyasi münasibətlərin.
C) ictimai münasibətlərin. D) ideoloji münasibətlərin.
E) təbii münasibətlərin.

168şİnsanın formalaşmasında hansı amillər vəhdət təşkil edir?

A) ideoloji, sosial, siyasi. B) bioloji, psixoloji, sosial.
C) bioloji, kimyəvi, sosial. D) mexaniki, fiziki, bioloji.
E) ideoloji, siyasi, psixoloji..

169.İnsan problemi ilə əlaqədar olaraq hansı anlayışları təhlil etmək zəruridir?

A) “insan”, “fərd”, “fərdiyyət”, “şəxsiyyət”.
B) “əmək”, “sosial”, “insan”, “şəxsiyyət”.
C) “fərd”, “fərdiyyət”, “cəmiyyət”, “tarix”.
D) “subyekt”, “obyekt”, “insan”,”şəxsiyyət”.
E) “sosial”, “bioloji”,”fərd”,”fərdiyyat”.

170.İnsan sosial varlıq kimi nəyi yaradır?

A) idatrəetmə mədəniyyəti. B) ailə mədəniyyəti.
C) təsərrüfat mədəniyyəti. D) məişət mədəniyyəti.
E) maddi və mənəvi mədəniyyəti.

171.Bəşəriyyətin ən qiymətli sərvəti nədir?

A) çaylar. B) təbiət. C) almaz. D) insan. E) maddi sərvətlər.

172.İnsanla digər canlı varlıqların oxşarlığı özünü nədə göstərir?

A) mənəvi varlıqda. B) ictimai varlıqda. C) sosial varlıqda.
D) bioloji varlıqda. E) maddi varlıqda.

173.Fərd nədir?

A) xüsusi. B) ayrıca. C) ümumi. D) təşəkkül. E) ciddi.

174.“Şəxsiyyət” nədir?

A) ağıllı, şüurlu, məsuliyyətli, ləyaqətli.
B) gözəl, zəkalı, məsuliyyətli, işgüzar.
C) zəkalı, məsuliyyətli, ləyaqətli, mənəviyyatlı.
D) əməkçi, zəhmətkeş, ləyaqətli, zəkalı.
E) qabilliyətli, yaradıcı, məsuliyyətli, bacarıqlı.

175.Dövlətin neçə tipi olmuşdur?

A) dörd. B) altı. C) dörd. D) beş. E) iki.

176.Cəmiyyətin həyatı neçə hissədən ibarətdir?

A) iki. B) dörd. C)altı. D) üç. E)beş.

177.Ölüm haqqında fikirlər insanda hansı hissi yaradır?

A) qorxu. B) Həyəcan. C) biganəlik. D) laqeyitlik. E) acizlik.

178.Evtanziya nədir?

A) əzablı, ağrısız. B) Yüngül, əzabsız. C) təsirsiz, ağrısız.
D) həyəcan, qorxu. E) ağrısız, əzabsız.

179.Peripatizmin islamda adı necə idi?

A) İslam fotolizmi. B) İslam panteizmi. C) İslam məşşaizmi.
D) İslam işraqizmi. E) İslam monotizmi.

180.Şüurun obyekti ?

A) cəmiyyət, günəş, ay, vətən. B) vətən, dövlət, təbiət, insan.
C) torpaq, dağ, dərə, çay. D) maddi dünya, təbiət, cəmiyyət, insan.
E) insan, ölkə, kosmos, torpaq.

181.Şəxsiyyət azadlığı və onun əsas formaları?

A) iqtisadi, siyasi, mənəvi. B) siyasi, mənəvi, dini, bəşəri.
C) söz, dil, əqidə, inam. D) namus, varlı, siyasi, əqidə.
E) əqidəli, qorxmaz, cəsarətli, istehlakçı.

182.“Metod” nədir?

A) istiqamət yolu. B) tədqiqat yolu. C) doğru yol.
D) əməli yol. E)inkişaf yol.

183.Metod tədqiqata yönəldilmiş nə ilə bağlıdır?

A) təfəkkür. B) praktika. C) təcrübə. D) nəzəriyyə. E)idrak.

184.Dünyaya ümum fəlsəfi yanaşmağın neçə metodu bəllidir?

A) altı. B) dörd. C)beş. D) üç.E) iki.

185.Dünyaya ümum fəlsəfi yanaşmağın hansı metodları vardır?

A) materializm, dialektika. B) dialektika, metafizika.
C) idealizm, metafizika. D) biofizika, dialektika.
E) materializm, idealizm.

186.Peripatizmin islamda adı necə idi?

A) İslam fotolizmi. B) İslam panteizmi. C) İslam məşşaizmi.
D) İslam işraqizmi. E) İslam monotizmi.

187.Dialektikanın mənası?

A) hərəkət etmək, inkişaf etmək. B) obyektivlik, mübahisə etmək.
C) ideallaşdırma, müsahibə sənəti. D) mübahisə etmək, davranmaq.
E) mübahisə etmək, müsahibə sənəti.

188.Epikür fəlsəfənin mahiyyətini nə təşkil edir?

A) Demokritin atomistika təlimi. B) Plaqtonun idealist təlimi.
C) Aristotelin dialektik təlimi. D) Sokratın metafizik təlimi.
E) Millet məktəbi.

189.Dialektika neçə yerə bölünür?

A) iki. B) Dörd. C) altı. D) beş. E) üç.

190.Dialektikanın növləri?

A) subyektiv dialektika, metofizik dialektika.
B) cəmiyyətin dialektikası, təbiətin dialektikası.
C) obyektiv dialektika, subyektiv dialektika.
D) sosial dialektika, obyektiv dialektika.
E) obyektiv dialektika, tarixi dialektika.

191.İdealizmin növləri?

A) realist idealizm, sosial idealizm. B) məntiqi idealizm, obyektiv idealizm.
C) obyektiv idealizm, subyektiv idealizm. D) subyektiv idealizm, dualist idealizm.
E) mexaniki idealizm, realist idealizm.

192.Dialektikanın qanunları ?

A) hərəkətin, inkişafın, ümumi qanunları.
B) inkar-inkar, əksikliklərin vəhdəti və mübarizəsi, kəmiyyətin keyfiyyətə keçməsi.
C) hadisələri, əlaqələri, tarixilik prinsipini.
D) hərəkətin, dövrün, zamanın.
E) məkanın, inkişafın, aləmin.

193.Qanun necə fəaliyyət göstərir?

A) real. B) obyektiv. C) subyektiv. D) kortəbii. E) şüurlu.

194.Qanunun obyektiv yaxud subyektiv sayılması fəlsəfə tarixində hansı cərəyanlar
arasında mübarizəyə səbəb olmuşdur?

A) idealist, neotomizm. B) rasionalist, materialist. C) sufilik, materialist.
D) materialist, idealist. E) panteizm, materialist.

195.Qanunlar neçə təzahür edir?

A) xüsusi, ayrılıqda, təklikdə. C) xüsusi, ümumi, ən ümumi.
B) Ümumi, bütöv, tək. D) ən ümumi, bütöv, vahid.
E) ümumi, hərəkətdə, məkanda.

196.Təbiət və cəmiyyət qanunlarının ümumi cəhətləri?

A) azad. B) subyektiv. C) ədalətli. D) şüurlu. E) obyektiv.

197.Dialektikanın ən ümumi qanunları neçədir?

A) altı. B) beş. C) iki. D) dörd. E) üç.

198.Predmet və hadisələri daha çox nəyi ilə fərqlənir?

A) kəmiyyət, möhkəmliyi. B) rəng, keyfiyyət. C) dadı, kəmiyyət.
D) böyük, keyfiyyət. E) kəmiyyət, keyfiyyət.

199.Əkliklərin vəhdəti və mübarizəsi qanunu inkişafın nəyini göstərir?

A) mənbəyini, hərəkətverici qüvvəsini. B) gücünü, mənbəyini.
C) sürətini, hərəkətverici qüvvəsini. D) inkişafını, mexanizmi.
E) texnikasını, mənbəyini.

200.Hərəkətin mənbəyini nə təşkil edir?

A) tərəqqi. B) atom. C)inkişaf. D) ziddiyyət. E)tənəzzül.

201.Kəmiyyət dəyişmələrinin keyfiyyət dəyişmələrinə keçməsi qanununu ilk dəfə formula etmişdir?

A) Platon. B) Kant. C) Marks. D) Hegel. E) Sokrat.

202.İnkişafın mənbəyini hansı qanun öyrənir?

A) məkan və zaman. B) əksiklərin vəhdəti və mübarizəsi.
C) kəmiyyət dəyişmələrinin keyfiyyət dəyişmələrinə keçməsi.
D) inkarı inkar. E) metafizika.

203.Əksliklərin vəhdəti və mübarizəsi qanununu formula edən filosof?

A) Hegel. B) Marks. C) Kant. D) Şiller. E) Fixte.

204.Ziddiyyətlərin növləri?

A) daxili və xarici, əsas və əsas olmayan, başlıca və qeyri- başlıca. və. s
B) Məzmun və forma, səbəb və nəticə, daxili və xarici. və. s
C) hərəkət və inkişaf, mahiyyət və hadisə, başlıca və qeyri- başlıca .və. s
D) məkan və zaman, inkarı inkar, əsas və əsas olmayan. və. s
E) kəmiyyət və keyfiyyət, dəyişmək, tərəqqi, tənəzzül və.s

205.İnkarı inkar qanununu kim kəşf etmişdir?

A) Hegel. B) Fixte. C) Feyerbax. D) Marks. E) Şiller.

206.Kateqoriyanın hərfi mənası?

A) ” real”, “təsdiqlənmə”. B) “göstəriş”, “şəhadətnamə”.
C) “çağrış”, “göstəriş”. D) “inkişaf”, “tərəqqi”.
E) “tərəqqi”, “şəhadətnamə”.

207.Kateqoriyalar gerçəkliyin hansı tərəflərini əks etdirir?

A) ziddiyyətini, keyfiyyətini, tərəflərini.
B) xüsusi meyillərini, xassələrini, inkişafını.
C) ümumi cəhətlərini, tərəflərini, xassələrini.
D) istiqamətini, tərəqqisini, xassələrini.
E) kəmiyyətini, keyfiyyətini, ümumi cəhətlərini.

208.Hadisələrin dinamik və genetik əlaqəsi olan səbəbiyyət öz ifadəsini dialektikanın hansı kateqoryasında tapmışdır?

A) məzmun və forma. B) məkan və zaman. C) zərurət və forma.
D) səbəb və nəticə. E) mahiyyət və hadisə.

209.Fəlsəfə tarixində məzmun və forma kateqoriyalarının ilk hərtərəfli təhlilini kim vermişdir?

A) Fales. B)Platon. C)Sokrat.D) Aristotel. E)Demokrit.

210.Hansı nəzəriyyə fəlsəfə ilə birlikdə meydana gəlmişdir?

A)idrak. B) metafizika. C) realist. D) nominalist. E)praqmatizm.

211.İdrakın obyekti?

A) dəniz. B)od. C)hava. D) insan. E) təbiət.

212.İdrakın subyekti?

A) dünya. B)təbiət. C) insan-cəmiyyət. D) şəxsiyyət. E)torpaq.

213.İdrakın əsası kimi praktikanın rolunu ilk dəfə kim söyləmişdir?

A) Marks. B)Kant. C)Hegel. D) Feyerbax. E) Şiller.

214.İdrakın əsası, həqiqətin meyarı nədir?

A) gözəllik. B). təbiət. C) cəmiyyət. D) insan. E). praktika.

215.İdrakın neçə pilləsi vardır ?

A) dörd. B) iki. C) bir. D). beş. E) üç.

216.Hissi idrakın formaları?

A) təsəvvür, anlayış, nəticə, qavrayış. B) duyğu, məkan, zaman, emosiya.
C) duyğu, qavrayış, təsəvvür. D) emosiya, hipotez, nəzəriyə, anlayış.
E) təcrübə, qavrayış, ağıl, duyğu.

217.Məntiqi idrakın formaları?

A) anlayış, tərəqqi, inkişaf, ziddiyyət, hipotez.
B) əqli nəticə, qavrayış, zaman, duyğu, məkan.
C) hipotez, əfsanə, nağıl, mit, nəzəriyyə.
D) anlayış, mühakimə, əqli nəticə.
E) hipotez, mühakimə, qanun, ədalət, obyekt.

218.Hissi idrakın ilkin forması?

A) duyğu. B) emosiya. C) təsəvvür. D) qavrayış. E) anlayış.

219.Məntiqi idrakın ilkin forması?

A) nəzəriyyə. B) anlayış. C) əqli nəticə. D) hipotez. E) mühakimə.

220.Biliyi insanlara çatdırmaq üçün hansı formalardan istifadə olunur?

A) dil və işarə. B) söz və cümlə. C) sual və nida.
D) mif və dastan. E) anlayış, mühakimə.

221.Biliyin yüksək səviyyəsini nə təşkil edir?

A) nisbi bilik. B) əməli bilik. C) nəzəri bilik.
D) empirik bilik. E) məntiqi bilik.

222.Biliyin səviyyələri hansılardır?

A) nisbi və mütləq. B) əməli və nəzəri. C) hissi və empirik.
D) empirik və nəzəri. E) hipotez və nəzəriyyə.

223.Həqiqətin neçə səviyyəsi vardır?

A) üç. B) bir. C) dörd. D) iki. E) beş.

224.Elm hansı istehsal sahəsidir?

A) maddi. B) mənəvi. C) təbii. D) əməli. E)dünya.

225.Elmin neçə funksiyası vardır?

A) iki. B) bir. C) dörd. D) üç. E) beş.

226.Elmin funksiyaları?

A) mifoloji., dini, fəlsəfi, dünyagörüşü.
B) məntiqi, qnoseoloji, sosial qüvvə, ontoloji.
C) mədəni-dünyagörüşü, məhsuldar qüvvə, sosial qüvvə.
D) inkişaf, idrak, varlıq, məhsuldar qüvvə.
E) metodoloji, ziddiyyət, metod, mədəni.

227.Elmi idrakın ən yüksək forması nədir?

A) ideya. B) bilik. C)təcrübə. D) praktika. E) nəzəriyyə.

228.Elmi idrakın formaları?

A) fakt, problem, məsələ, ideya, prinsip, qanun, model, fərziyyə, hipotez, nəzəriyyə.
B) söz, metod, ideya, baxış, ziddiyyət, məntiq, əxlaq.
C) problem, həqiqət, misal, sosial, mənəvi, fərziyyə, nəzəriyyə.
D) əməl, hipotez, hiss, empirik, maddi.
E) məntiq, idrak, fakt, ideologiya, ziddiyyət, model.

229.”Təbiət” geniş mənada nəyi əhatə edir?

A) sənayeni, kənd təsərrüfatını, mənəviyyatı.
B) insanı, texnikanı, məkanı, zamanı, aləmi.
C) maşınları, dənizləri, gölləri, çəmənləri, meşələri.
D) bitkiləri, heyvanları, quşları, kainatı.
E) dünyanı, aləmi, kainatı, sonsuz forma müxtəlifliyinə malik olan mövcudatı.

230.Təbiət necə varlıqdır?

A) kortəbii. B) subyektiv. C) real. D) obyektiv. E) şüurlu.

231.Geosentrik sistemi ilk dəfə kimlər kəşf etmişdir?

A) Sokrat, Platon. B) Aristotel, Ptolomey. C) Heraklit, Zenon.
D) Fales, Anaksimen. E) Demokrit, Fales.

232.Təbii mühiti neçə yerə bölmək olar?

A) dörd. B) beş. C) üç. D) altı. E) iki .

233.İnsanın ehtiyaclarını ödəməyə qadir olan nədir?

A) təbiət. B) pul. C) torpaq. D) var-dövlət. E) cəmiyyət.

234.İnsanla təbiət arasındakı münasibət daha çox nədə özünü göstərir?

A) məişət fəaliyyətində. B) mənəvi fəaliyyətdə. C) istehsal fəaliyyətində.
D) yoldaşlıq fəaliyyətində. E) ailə fəaliyyətində.

235.İnsanla təbiət arasındakı ziddiyyəti nə yaratdı?

A) elm. B) sənaye. C) elmi-texniki tərəqqi. D) mədəniyyət.
E) maddi amillər.

236.Cəmiyyətin mövcudluğu və inkişafı nədən asılıdır?

A) cəmiyyətdən. B) təbii amillərdən. C) elmi-texniki amillərdən.
D) maddi və mənəvi amillərdən. E) vətəndən.

237.İstehsal üsulunun neçə tərəfi vardır?

A) iki. B) dörd. C) üç. D) beş. E) bir.

238.İstehsal üsulunun ən çevik dəyişən komponenti?

A) mənəvi amil. B) əmək aləti. C) istehlak münasibətləri
D) istehsal üsulu. E)əmtəə.

239.Cəmiyyəti təşkil edən insanlar necə fəaliyyət göstərirlər?

A) qarşılıqlı birliklər halında. B) birliklər, qruplar halında.
C) qruplar, əməkdaşlıq halında. D) ailə-qohumluq halında.
E) milli, etnik halında.

240.Cəmiyyətin sosial strukturu nəyin meydana gəlməsi ilə bağlıdır?

A) siniflərin. B) tayfaların. C) millətlərin. D) xalqların. E) insanların.

241.Sosial strukturun nüvəsini nə təşkil edir?

A) ailə. B) millət. C) insan. D) xalq. E) tayfa.

242.Siniflərin meydana gəlməsi nə ilə bağlıdır?

A) sahibkarlıq, əmək bölgüsü. B) zorakılıq, əmək bölgüsü.
C)kollektivçilik, maddi amil. D) icma mülkiyyəti, xüsusi mülkiyyət.
E) xüsusi mülkiyyət, əmək bölgüsü.

243.Siniflərin fəlsəfi ədəbiyyatda tərifini kim vermişdir?

A) Hegel. B)Marks. C) Kant. D) Lenin. E) Fixte.

244.Millət hansı cəmiyyətin məhsuludur?

A) quldarlığın. B) kommunizmin. C)feodalizmin. D) kapitalizmin.
E) sosializm

245.Quldarlıq və feodalizmdə insan birliyinin hansı forması yaranmışdır?

A) xalq. B) tayfa. C)millət. D) qəbilə. E)ziyalı.

246.Hansı həyat birliyi olmadan millət ola bilməz?

A) iqtisadi. B) siyasi. C) mənəvi. D) maddi. E)ideoloji..

247.Təhsil və peşə strukturunda əsas yeri kimlər tutur?

A) ziyalılar. B) fəhlələr. C) kəndlilər. D) tələbələr. E) məktəblilər.

248.Cəmiyyətin ilkin özəyi nədir?

A) qəbilə. B) tayfa. C) xalq. D) ailə. E) millət.

249.Nominalizm və realizm neçənci əsrdə formalaşmışdır?

A) XII — XIII. B) IX — X. C) XI — XII. D) VIII — IX. E) X — XI.

250.Realizmin başlıca nümayəndəsi?

A) Y. Okkam. B) Foma Akvinski. C) İ. Rossel. D) Platon. E) Fales.

251.”Kəlamçılıq” fəlsəfəsinin mahiyyətində nə dururdu?

A)Quranin ayri-ayri ayələrinə verilən fəlsəfi şərhlər və qiymət
B) Quranın düzgün və ahənglə oxunması
C)Dini ehkamları aydınlaşdırmaq və onları şərh etmək
D)Din xadimlərinin ideya mübarizəsi
E)Ayrı-ayrı dini cərəyanlar arasında gedən mübahisələr

252. Sufilik fəlsəfi təliminin əsas qayəsi nədi?

A)İnsanı ilahi varlığı ilə eyniləşdirir və onun təbiətin bir hissəsi olmasına şəhadət verir
B)İnsanın öz cisamni varlığını unutması və ruhən Allahla birləşməsinə şəhadət verir
C)İnsanın mənəvi varlığını inkar etməklə cismani varlığa şəhadət verir
D)Tərki-dünyalıq vasitəsilə Allah səviyyəsinə yüksəlməyə şəhadət verir
E)İnsanı öz mənindən ayırır,onu ruhən ilkin substansiyaya çevirir

253.Cəbəriləri qədərilərdən fərqləndirən əsas cəhət nədi?

A)Cəbərilər insanın iradə azadlığını inkar edirdilər
B)Cəbərilər insanın iradə azadlığı olduğunu təsdiq edirdilər
C)Cəbərilər insanı fəal bir varlıq kimi xarakterizə edirdilər
D)Cəbərilər insan günahlarının Allah tərəfindən bağışlanmalı olduğunu iddia edirdilər
E)Cəbərilər insanı dünyanın ən güclü varlığı hesab edirdilər

254.Materiyanın növləri hansılardır?

A)Maddə və sahə
B)Zaman və məka
C)Hərəkətv və inkişaf
D)Cahan və zaman
E)Hərəkət və maddə

255.Bunlardan hansı materinyanın hərəkət forması deyil?

A)Düzxətli,bərabərsürətli hərəkət
B)Sosial kimyəvi hərəkət
C)Bioloji və kimyəvi hərəkət
D)Fiziki hərəkət
E)Kimyəvi və fizioloji hərəkət

 

256.Materiyanın inkişaf mərhələləri hansılardır?

A)Canlı,cansız və sosial
B)Coğrafi,cansız və canlı
C)Canlı,bioloji və fiziki
D)Cansız,sosial və coğrafi
E)Məkan,zaman vəhərəkət

257.Atoniz nəzəriyyəsini yunan filosoflarından kimlər ilk dəfə irəli sürmüşlər?

A)Levkipp,Demokrit
B)Heraklit,Fales
C)Anaksaqor,Pifaqor
D)Anaksimen,Fales
E)Ksenafon,Zenon

258.Neotomizm fəlsəfəsinin mahiyyəti nədir?

A)Elmlə din arasında barışdırıcı mövqe tutmaq
B)Dini fəlsəfi fikirlə eyniləşdirmək
C)Elmi düzgün olmayan idrak hesab etmək
D)Dini təfəkkürü fəlsəfəyə qarşı qoymaq
E)Elmlə fəlsəfəyə fövqəl status vermək

259.Dünyanın dərk olunmasını inkar edın fəlsəfi təlim?

A)Aqnostisizm
B)Skeptisizm
C)Obyektisizm
D)Materializm
E)Empirizm

260.Materiyanın hərəkət formalarının ardıcıllığını göstərin?

A)Mexaniki,fiziki,kimyəvi,bioloji,sosioloji
B)Mexaniki,kimyəvi,fiziki,sosial,bioloji
C)Fiziki,mexaniki,kimyəvi,sosial,bioloji
D)Mexaniki,sosial,bioloji,kimyəvi,fiziki
E)Bioloji,kimyəvi,mexaniki,fiziki,sosial

261.Materiyanın hərəkətinin iki tipi hansılardır?

A)Bərabərsürətli və düzxətli
B)Dayanıqlı və dayanıqsız
C)Fiziki və kimyəvi
D)Düzxətli və dairəvi
E)Hüdudsuz və hüdudlu

262.Atomun quruluşu və bölünənliyi haqqında nəzəriyyə nə vaxt yaranmışdır?

A)E.ə V əsrdə
B) XIX əsrin sonlarında
C)XV əsrin ortalarında
D)XX əsrin ikinci yarısında
E)XVII ərdə

263.Hissi idrak formalarının ardıcıllığını göstərin?

A)Təsəvvür,duyğu,qavranış
B)Duyğu,qavrayış,təsəvvür
C)Qavrayış,təsəvvür,duyğu
D)Duyğu,fikir,anlayış
E)Fikir,duyğu,əqli nəticə

264.Məntiqi idrak formalarının ardıcıllığını göstərin?

A)Varlığın formaları və cəhətləri
B)Varlığın ən ümumi əlaqələri və inkişafı haqqında elmdir
C)Varləğın yoxluqla əlaqələri v haqqında təlimdir
D)Dialektika cəmiyyətin sosial strukturu haqqında təlimdir
E)Dialektika ayrı-ayrı cismlər haqqında təlimdir

266.İdrakın səviyyələri hansılardır?

A)İdeya və problem
B)Empik və nəzəri
C)İnduksiya və deduksiya
D)Analiz və sintez
E)Moderlləşdirmə və abstraksiya

267.Fəlsəfədə həqiqətin hansı növləri vardır?

A)Sadə və mürəkkəb
B)Mütləq və nisbi
C)İbtidai və ali
D)Bəsit və rəngarəng
E)Meyar və ölçü

268.İnikasın səviyyələrini göstərin?

A)Passiv və qeyri-məhdud
B)Passiv,aktiv,funksional
C)Məhdud,aktiv,müxtəlif
D)Funksional,məhdud,sadə
E)Sadə,məhdud,rəmzi

269.Qnoseologiya nədir?

A)Varlıq haqqında təlim
B)İdrak nəzəriyyəsi
C)İdrakın metodu
D)Materiyanın atributu
E)Varlığın forması

270.Ontologiya nədir?

A)İdrak haqqında təlim
B) Varlıq haqqında təlim
C) Metod haqqında təlim

D) İnsan haqqında təlim
E) Şüur haqqında təlim

271.Antik Yunanıstanda ilk materialist məktəb hansıdır?

A)Likey məktəbi
B)Eley məktəbi
C)Milet məktəbi
D)Platonun akademiyası
E)Ellinizm

272.İşraqilik fəlsəfəsinin əsasını kim qoymuşdu?

A)Əl-Qəzali
B)Əbu Reyhan Bizuni
C)Yəhya Sührəvərdi
D)İbn Sina
E)Bəhmənyar

273.Aşağıdakılardan hansı ictimai şüurun forması deyil?

A)Hüquqi
B)Siyasi
C)İqtisadi
D)Əxlaqi
E)Fəlsəfi

274.Dialektik metodun banisi kimdir?

A)Marks
B)Feyerbax
C)Hegel
D)Kant
E)Platon

275.Materialist dialektikanı kim yaratmışdır?

A)Fixte
B) Kant
C)Marks
D)Şellinh
E)Hegel

276.İnkarı inkar qanunu nəyi göstərir?

A)Kəmiyyət və keyfiyyəti
B)Əksliklərin vəhdətini
C)İnkişafən istiqamətini
D)Ziddiyyətlərin növlərini
E)Metofizik inkişafı

277.İnsan əsasən necə varlıq kimi görünür?

A)Təbii varlıq
B)İctimai varlıq
C)Biososial,psixi varlıq
D)Neyrofizioloji varlıq
E)Bioloji varlıq

278.Zərvanilik fəlsəfəsi nəyi ilk başlanğıc hesab edir?

A)Məkanı
B)Ziddiyyəti
C)Zamanı
D)Həqiqəti
E)Hərəkəti

279.Eley fəlsəfi məktəbinin nümayəndələri kimlər idi?

A)Protaqor,Sokrat,Platon
B)Levkipp,Demokrit,Sokrat
C)Ksenofon,Parmenid,Zenon
D)Anaksimen,Fales,Anaksaqor
E)Parmenid,Demokrit,Aristotel

280.Antik Yunanıstanda Likey məktəbini kim yaratmışdır?

A)Demokrit
B)Platon
C)Aristotel
D)Prataqor
E)Pifaqor

281.Roma fəlsəfəsinin nümayəndələri kimlər idi?

A)Demokrit,Epiktet,Sokrat
B)Platon,Mark,Avreli,Antoni
C)Platon,Aristotel,Sokrat
D)Seneka,Epiktet,Lukretsikar
E)Anaksimandr,Anaksimen

282.Kəmiyyətdən keyfiyyətə keçid nə zaman baş verir?

A)Ziddiyyət kəskinləşdikdə
B)Keyfiyyət pozulduqda
C)Əkslik baş verdikdə
D)Ölçü pozulduqda
E)Əlaqələr pozulduqda

283.Cəmiyyətin mənəvi həyatına daxil deyildir?

A)Siyasət
B)Hüquq
C)İncəsənət
D)İqtisadiyyat
E)Elm

284.İdrak nəzəriyyəsi neçə hissədən ibarətdi?

A)İki
B)Dörd
C)Beş
D)Bir
E)Altı

285.Sufiliyin baniləri kim olmuşdur?

A)İbn-Əl Ərəbi,Əl Həllac
B)Əl-Qəzali,İbn Rüşd
C) Əl-Xərraz,İbn Sina
D) Əl-Həsən-Əl Bəsri,Rəbiyyə Əl-Ədəviyyə
E)Əl-Nəzzam,Əl Qəzali

286.Praqmatizm fəlsəfəsinin əsas nümayəndələri?

A)Ç.Pirs,Q.Marsel,E.Cilson
B)K,Yaspers,A.Kemyu,J.Sartr
C)E.Qusserel,U.Cemis,Q.Marsel
D)Ç.Pirs,U.Cemis,c.Dyui
E)Cilson,C.Mariten,J.Sart

287.Duyğuların mənbəyi?

A)Subyektiv fikir
B)Şüur
C)Məntiqi təfəkkür
D)Obyektiv aləm
E)Cansız təbiət

288.Materializmə görə ictimai şüuru nə müəyyən edir?

A)Təbiət və kosmos
B)İctimai şüur formaları
C)İctimai şüur səviyyələri
D)İctimai varlıq
E)Bioloji amillər

289.İncəsənət hansı şüur formasına aiddir?

A)Hüquqi
B)Etik
C)Mədəniyyət
D)Estetik
E)Fəlsəfi

290.Əqli Nəticə hansı idrak formasıdır?

A)Passiv inikas
B)Hissi
C)İnikas
D)Rassional
E)Hissi-predmetli

291.İnsan idrakının ən sadə elementi nədir?

A)Təsəvvür
B)Qavrayış
C)Anlayış
D)Mühakimə
E)Duyğu

292.Atomun mürəkkəbliyi hansı kəşflərdən sonra müəyyənləşmişdir?

A)Foton və Kvark hissəciklər B)Cazibə qanunu
C)Mexanikanın qanunları D)Lipton,mezon və barion
E)Radioaktivlik,elektron

293.Cəmiyyətin mənəvi həyatının əsasını təşkil edir?

A)İqtisadi münasibətlər sistemi B)Maddi istehsal prosesi
C)Təbiətin maddi mənimsənilməsi D)İstehlak mallarının istehsalı
E)Mənəvi istehsal prosesi

294.Siyasi şüurun yaranmasına səbəb nə olmuşdu?

A)İctimai mülkiyyət B)Texniki istehsalın yaranması
C)Maddi nemətlərin istehsalı D)Əmək bölgüsü
E)Siniflərin,dövlətin yaranması

295.Hüquq nədir?

A)İnsanın seçdiyi inkişaf yoludur
B)Əxlaqi münasibətləri tənzimləyir
C)Milli ideologiyani müəyyən edən qanunlardır
D)Siyasi prosesləri tənzimləyən münasibətdir
E)Qanun səviyyəsinə yüksəldilmiş normalar sistemi

296.Etika nədir?

A)Ekologiya nəzəriyyəsi B)Hüquq nəzəriyyəsi
C)Siyasət nəzəriyyəsi D)İqtisadiyyat nəzəriyyəsi
E)Əxlaq nəzəriyyəsi

297.Dini şüur nəyə əsaslanır?

A)Dini ənənələrə B)Dini idealogiyaya C)Dini adətlərə
D)Dini bayramlara E)Dini etiqada
298. Estetika nədir?

A)Hüquq münasibəti B)Mədəniyyət nəzəriyyəsi
C)Əxlaq nəzəriyyəsi D)Siyasət haqqında elm
E)İncəsənət nəzəriyyəsi

299. Dialektikada aktual əlaqə nədir?

A)Metodoloji əlaqədir.
B)Predmetin,hadisənin əlaqələridir.
C)Dolayısı ilə mövcud olan əlaqədir.
D)Daxili əlaqədir həmdə təsirdir.
E)Baxilan anda obyeklər arasındakı qarşılıqlı təsirdir.

300. İdealizmin mahiyyəti nədir?

A)Təbiətin ilkin substansiyası olmasını qəbul etməsi.
B)Maddi başlanğıcın ilkin olmasını təsdiq etməsi.
C)İnsan şüurunun ilk substansiyası olmasını təsdiq etməsi.
D)Mövcud ilkin əsasını atom olmasını qəbul etməsi.
E)Ruhi,mənəvi başlanğicin ilkin olmasını qəbul etməsi.

 

 

3 şərh

aysel95
axira qeder oxumasamda twk
mursel

Nominalizm nəyi təsdiqləyir?

agshin85
bu suallarin cavabini hardan tapa bilerik