Biologiya testləri-7

600. Orta beyində hansı sinirlərin nüvələri yerləşir ?
1- blok siniri
2- üz siniri
3- əlavə sinir
4- azan sinir
5- aparıcı (uzaqlaşdırıcı) Sinir
6- gözün hərəki siniri
7- üçlü sinir
A) 1,6
B) 1,7
C) 6,7
D) 2,4,6
E) 1,3,4.
601. Dərinin əhəmiyyəti aşağıdakı variantlardan hansında düzgün ifadə olunmuşdur ?
1- dəri müdafiə funksiyası daşıyır
2- su-duz mübadiləsində iştirak edir
3- qan deposu rolu oynayır
4- qida maddələrinin mübadiləsini təmin edir
5- orqanizmin ətraf mühitin faktorlarına adaptasiyasında iştirak edir
6- vitamin əmələ gəlməsində iştirak edir
A) 1,2,3,5,6
B) 1,2,4,5,6
C) 2,3,4,5,6
D) 1,2,3,4,6
E) 1,2,3,4,5
602. Epidermisin qalınlığı aşağıdakı variantlardan hansında düzgün ifadə olunmuşdur ?
A) 0,07-2,5
B) 0,03-1
C) 0,03-0,05
D) 0,05-1
E) 1-1,5.
603. Epidermisin aşağı qatı və onun hüceyrələri necə adlanır ?
A) Epidermisin aşağı qatı böyümə və ya malpiqi qatı, hüceyrələri isə melanositlər adlanır
B) Epidermisin aşağı qatı böyümə qatı, hüceyrələri isə epiteliositlər adlanır
C) Epidermisin aşağı qatı böyümə qatı, hüceyrələri isə dermositlər adlanır
D) Epidermisin aşağı qatı derma , hüceyrələri isə dermositlər adlanır
E) Epidermisin aşağı qatı malpiqi qatı, hüceyrələri isə dermositlər adlanır.
604. Derma hansı qatlardan ibarətdir və onların funksiyaları nədən ibarətdir ?
A) Derma məməcikli və torşəkilli qatlardan ibarətdir ,məməcikli qat orqanizmin xarici mühit faktorlarına uyğunlaşmasında iştirak edir,torşəkilli qat isə dəriyə möhkəmlik verir
B) Derma böyüməi və torşəkilli qatlardan ibarətdir,böyümə qatı dərinin bərpasında iştirak edir, torşəkilli qat isə dəriyə möhkəmlik verir
C) Derma malpiqi və torşəkilli qatlardan ibarətdir,malpiqi qatı orqanizmin xarici mühit faktorlarına uyğunlaşmasında iştirak edir,torşəkilli qat isə dəriyə möhkəmlik verir
D) Derma malpiqi və məməcikli qatlardan ibarətdir,malpiqi qatı orqanizmin xarici mühit faktorlarına uyğunlaşmasında iştirak edir,məməcikli qat isə dəriyə möhkəmlik verir
E) Derma böyümə və torşəkilli qatlardan ibarətdir,böyümə qatı dərinin bərpasında iştirak edir,torşəkilli qat isə orqanizmin xarici mühit faktorlarına uyğunlaşmasında iştirak edir.
605. Dəridə olan vəzlərin sayı aşağıdakı variantlardan hansında düzgün göstərilmişdir?
A) 2-2,5 mln
B) 1-1,5 mln
C) 0,5-1 mln
D) 3-3,5 mln
E) 2-2,5 mln.
606. Tər vəzləri dəridə hansı sıxlıqda yerləşmişdir(1) Və 1 gündə nə qədər tər ifraz edir(2) ?
1 2
A) 300-400; 500 ml.
B) 700-1000; 500 ml.
C) 100-200; 300 ml.
D) 700-1000; 700 ml.
E) 500-700; 300 ml.
607. Tər vəzlərinin fəaliyyətini tənzim edən sinir mərkəzləri harada yerləşir və oyanmanın ötürülməsində hansı mediator iştirak edir ?
A) Tər vəzlərinin fəaliyyətini tənzim edən sinir mərkəzləri onurğa beynin döş və oma şöbələrində.hipotalamusda və böyük yarımkürələrdə yerləşir,mediatoru isə asetilxolindir
B) Tər vəzlərinin fəaliyyətini tənzim edən sinir mərkəzləri onurğa beynin boyun şöbəsində.uzunsov beyində yerləşir,mediatoru isə asetilxolindir
C) Tər vəzlərinin fəaliyyətini tənzim edən sinir mərkəzləri onurğa beynin oma şöbəsində.uzunsov beyində yerləşir,mediatoru isə xolindir
D) Tər vəzlərinin fəaliyyətini tənzim edən sinir mərkəzləri onurğa beynin oma və büzdüm şöbələrində. uzunsov beyində, hipotalamusda yerləşir,mediatoru isə xolindir
E) Tər vəzlərinin fəaliyyətini tənzim edən sinir mərkəzləri onurğa beynin döş və oma şöbələrində. uzunsov beyində, hipotalamusda yerləşir,mediatoru isə xolindir.
608. İnsanın piy vəzləri 1 sutkada nə qədər piy ifraz edir ?
A) 20 qr.
B) 5 qr.
C) 30 qr.
D) 50 qr.
E) 40 qr.
609. Azotlu maddələrin orqanizmdən ifrazının xarakterinə görə heyvanlar hansı qruplara bölünür və aşağıdakı variantlardan hansında onların düzgün ifadəsi verilmişdir ?
A) Ammoniobelik-sərbəst ammoniak ifraz edir,ureotelik-sidik cövhəri ifraz edir,urikotelik-sidik turşusu ifraz edir
B) Ureotelik-sidik turşusu ifraz edir,urikotelik-sidik cövhəri ifraz edir,amniotik-sərbəst ammonyak ifraz edir
C) Ureotelik-sidik cövhəri ifraz edir,urikotelik-sidik turşusu ifraz edir, amniotik-sərbəst ammonyak ifraz edir
D) Ammoniotemik- sərbəst ammoniak ifraz edir, ureotelik-sidik turşusu ifraz edir,urikotelik-sidik cövhəri ifraz edir
E) Amniotik-sərbəst sidik cövhəri ifraz edir, ureotelik-sərbəst ammoniak ifraz edir,urikotelik-sidik turşusu ifraz edir.
610. 1 sutkada normal zülal mübadiləsi şəraitində sidik vasitəsilə insan orqanizmindən (çəkisi 60kq.) Nə qədər sidik cövhəri ifraz olunur(qramlarla) ?
A) 30-50
B) 2,5-3,6
C) 0,5-1
D) 10-20
E) 75-100.
611. Nefronda qanın plazmasının filtrasiyası nəyin hesabına gedir ?
A) Çıxarıcı arteriolun diametrinin gətirici arteriolun diametrindən kiçik olması
B) Afferent arteriolun xırda qan şəbəkəsinə keçməsi hesabına
C) Distal və proksimal qıvrım kanalcıqların olması hesabına
D) Henle ilgəyindəqan təzyiqinin yüksək olması hesabına
E) Yığıcı boruların kiçik diametrli olması.
612. İnsanın böyrəyində nefronların miqdarı nə qədərdir ?
A) 2 000 000
B) 20 000
C) 700 000
D) 100 000
E) 6 000 000.
613. Aşağıdakı variantlardan hansında böyrəklərdən1 dəq.ərzində keçən qanın miqdarı-litrlərlə(1) Və yumaqcıq filtratına keçən plazmanın həcmi(1a) Düzgün ifadə olunmuıdur?
1- 1,2 l. 1a-10%
2- 2 l. 2a-20%
3- 1,7 l. 3a-30%
4- 0,5 l. 4a- 40%
5- 2.5 l. 5a-5%
A) 1; 2a
B) 4; 5a
C) 1; 4a
D) 3; 3a
E) 5; 4a.
614. İlkin sidik və qanın plazması nə ilə fərqlənir ?
A) İlkin sidikdə formalı elementlər və plazma zülalları yoxdur
B) İlkin sidikdə yalnız formalı elementlər yoxdur
C) İlkin sidikdə formalı elementlər və qlükoza yoxdur
D) İlkin sidikdə formalı elementlər, plazma zülalları və qlükoza yoxdur
E) İlkin sidikdə yalnız plazma zülalları yoxdur.
615. Nefronda qanın plazmasının filtrasiyası üçün qanın təzyiqi nə qədər olmalıdır(mm.c.s) ?
A) 30-40-dan çox
B) 10-20-dən çox
C) 20-30-dan çox
D) 40-50-dən çox
E) 50-60-dan çox.
616. Variantlardan hansında böyrək kanallarında gedən reobsorbsiya prosesinin masştabları düzgün ifadə olunmuşdur
A) 125 l.yumaqcıq filtratından 124 l. maye geriyə sorulur
B) 125 l.yumaqcıq filtratından 123 l. maye geriyə sorulur
C) 125 l.yumaqcıq filtratından 120 l. maye geriyə sorulur
D) 125 l.yumaqcıq filtratından 115 l. maye geriyə sorulur
E) 125 l.yumaqcıq filtratından 122 l. maye geriyə sorulur.
617. İnsanın böyrək kanallarında gedən reobsorbsiya prosesində yumaqcıq filtratında olan hansı maddələr normada geriyə sorulur ?
A) Sidik cövhəri, sidik turşusu, kreatin
B) Sidik cövhəri, sidik turşusu
C) Sidik cövhəri, qlükoza, kreatin
D) Sidik cövhəri, metilquapidin, kreatin
E) Sidik cövhəri, zülallar, kreatin.
618. Nefronun hansı hissəsində yumaqcıq filtratında olan suyun əsas hissəsi geriyə qana sorulur ?
A) Yığıcı borularda
B) Proksimal qıvrım kanalcıqlarda
C) Distal qıvrım kanalcıqlarda
D) Henle ilgəyində
E) Böyrək ləyənində.
619. Böyrəklərin sidikəmələgətirmə funksiyasının hormonal tənzimində hansı hormonlar mühüm rol oynayır ?
A) Böyrəküstü vəzlərin ifraz etdikləri aldesteron,hipofizin ifraz etdiyi antidiuretik hormon, qalxanabənzər vəzin ifraz etdiyi tiroksin
B) Mədəaltı vəzin ifraz etdiyi insulin və hipofizin ifraz etdiyi antidiuretik hormon
C) Hipofizin ifraz etdiyi antidiuretik hormon,qalxanabənzərətraf vəzin ifraz etdiyi paratiroidin, qalxanabənzər vəzin ifraz etdiyi tiroksin
D) Hipofizin ifraz etdiyi antidiuretik hormon, böyrəküstü vəzlərin ifraz etdikləri adrenalin, mədəaltı vəzin ifraz etdiyi insulin
E) Hipofizin ifraz etdiyi antidiuretik hormon.oksitosin, mədəaltı vəzin ifraz etdiyi insulin.
620. Zülal mübadiləsinin fərqləndirici xüsusiyyəti nədən ibarətdir ?
A) Orqanizmdə bütün zülal toxumaların hüceyrə elementlərinin strukturuna orqanizmin maye mühitinin tərkibində olur
B) Orqanizmdə zülallar depolarda toplanır
C) Orqanizmdə bütün zülal toxumaların hüceyrə elementlərinin strukturunda və qaraciyərdə və zülal depolarında toplanır
D) Orqanizmdə bütün zülal qaraciyərdə və zülal depolarında toplanır
E) Orqanizmdə bütün zülal toxumaların hüceyrə elementlərinin strukturunda və zülal depolarında toplanır.
621. Orqanizmdə zülalların biosintezində hansı vitamin və hansı hormonlar iştirak edir ?
A) Vitamin B1, hipofizin ifraz etdiyi böyümə hormonu ,qalxanabənzər vəzin hormonu tiroksin,böyrəküstü vəzlərin hormonları,cinsi hormon və insulin
B) Vitamin B1 , hipofizin ifraz etdiyi böyümə hormonu və mədəaltı vəzin hormonu –insulin
C) Vitamin B1, ,böyrəküstü vəzin hormonları,cinsi hormonlar
D) Vitamin B1, hipofizin ifraz etdiyi böyümə hormonu
E) Vitamin E, cinsi hormonlar və qalxanabənzərətraf vəzlərin hormonu.
622. Doymuş və doymamış yağ turşularının xarakter xüsusiyyəti aşağıdakı variantlardan hansında düzgün ifadə olunmuşdur ?
A) Doymuş yağ turşularının molekullarında bütün C atomları bir birilə möhkəm bağlıdır
B) Doymamış yağ turşularının molekullarında bütün C atomları bir birilə möhkəm bağlıdır
C) Doymamış yağ turşularının molekullarında əlavə radikallar vardır
D) Doymuş yağ turşularının molekullarında əlavə radikallar vardır
E) Doymamış yağ turşularının molekullarında H atomlarının miqdarı doymuş yağ turşularındakından daha çoxdur.
623. Orqanizmdə gedən yağlar mübadiləsi haqda aşağıdakı variantlardan hansında düzgün ifadə olunmuşdur ?
1- yağlar CO2 vəH2O əmələ gəlməsi yolu ilə birbaşa oksidləşir
2- yağların parçalanma məhsulları zülal sintezinin mənbəyidir
3- yağ molekulları lipoidlərin plastik sintezində iştirak edə bilər
4- yağlar qlikogenə transformasiya edə bilər.
A) 1,3
B) 3,4
C) 1,4
D) 1,2
E) 1,2,3.
624. Sinir sisteminin yağ mübadiləsinə təsiri aşağıdakı variantlardan hansında düzgün ifadə olunmuşdur ?
A) U təsir simpatik sinir sisteminin trofik təsiri və daxili sekresiya vəzlərinin funksiyasının dəyişilməsi yolu ilə reallaşır
bu təsir simpatik sinir sisteminin yalnız trofik təsiri ilə bağlıdır
B) Bu təsir parasimpatik sinir sisteminin trofik təsiri ilə bağlıdır
C) U təsir dolayı xarakter daşıyır,daxili sekresiya vəzlərinin funksiyasının dəyişilməsi yolu iləbaş verir
D) Bu təsir simpatik sinir sisteminin yalnız trofik təsiri ilə bağlıdır
E) Bu təsir parasimpatik sinir sisteminin trofik təsiri və daxili sekresiya vəzlərinin funksiyasının dəyişilməsi yolu ilə reallaşır.
625. Karbohidrat mübadiləsinin tənzimində mərkəzi sinir sisteminin hansı strukturları iştirak edir ?
A) Uzunsov beyin,hipotalamus və böyük yarımkürələrin qabığı
B) Orta beyin,hipotalamus və böyük yarımkürələrin qabığı
C) Orta beyin və böyük yarımkürələrin qabığı
D) Hipotalamus və böyük yarımkürələrin qabığı
E) Aralıq beyin və böyük yarımkürələrin qabığı.
626. Bir və ya bir neçə vitaminin çatışmamazlığı necə adlanır ?
A) Hipovitominoz
B) Avitominoz
C) Hipervitaminoz
D) Vitaminoz
E) Univitaminoz.
627. B1 vitamini necə adlanır ?
A) Tiamin
B) Karotin
C) Retinol
D) Riboflavin
E) Pirodoksin
628. Orqanizmin müxtəlif təşkil səviyyələrinin uzlaşmış fəaliyyəti nədən asılıdır?
1- maddələr mübadiləsindən
2- sinir sisteminin təsirindən
3- hüceyrələrin bölünməsindən
4- humoral tənzimdən
A) 2,4
B) 2,3
C) 3,4
D) 4,5
E) 1,2
629. Adrenokortikotrop hormon hansı vəzin hormonudur?
A) Hipofizin ön payının
B) Hipofizin arxa payının
C) Böyrəküstü vəzin beyin qatının
D) Böyrəküstü vəzin qabıq qatının
E) Hipofizin aralıq payının
630. Aldosteronun təsiri nəticəsində :
A) Böyrək kanalcıqlarında Na ionlarının reobsorbsiyasını sürətləndirir
B) Böyrək kanalcıqlarında K ionlarının reobsorbsiyasını sürətləndirir
C) Osmotik və qan təzyiqini azaldır
D) Böyrək kanalcıqlarında Na ionlarının reobsorbsiyasını ləngidir
E) Böyrək kanalcıqlarında K ionlarının reobsorbsiyasını ləngidir.
631. Korti orqanı harada yerləşir ?
A) Daxili qulağın ilbiz sahəsində
B) Daxili qulaqda yarımdairəvi kanalların üst hissəsində
C) Daxili qulaqda vestibulyar otolitdə
D) Orta qulaqla daxili qulaq dəhlizləri arasında
E) Xarici qulaq keçəcəyində.
632. Eşitmə reseptorları harada yerləşir?
A) İlbizdə, bazilyar membranda
B) İlbizdə, tektorial membranda
C) Zarlı oval membranda
D) Vestibulyar otolitdə
E) Yarımdairəvi kanalların membranında.
633. Fotoreseptorlarda olan fotpiqmentin adı hansı variantda
düzgün ifadə olunmuşdur?
A) Rodopsin
B) Yodopsin
C) Opsin
D) Retinal
E) Triopsin.
634. Ürək fəaliyyətinin tənzimində hansı ionlar daha mühüm rol oynayır?
A) Na+ və K+
B) Na+ və Ca 2+
C) Yalnız Na+
D) K+ və Ca2+
E) Na+və Mq2+
635. Orqanizmdə Ca2+ miqdarı hansı hormonun təsiri ilə tənzimlənir ?
A) Qalxanabənzər ətraf vəzin hormonu-parathormon
B) Qalxanabənzər vəzin hormonu-tiroksin
C) Hipofizin ifraz etdiyi böyümə hormonu
D) Böyrəküstü vəzlərin ifraz etdiyi-aldesteron
E) Mədəaltı vəzin ifraz etdiyi –insulin.
636. Vegetativ sinir siseminin simpatik şöbəsinin birinci və ikinci cismi harada yerləşir?
A) 1-ci neyronlar onurğa beyninin yan buynuzlarında, 2-ci neyronlar simpatik sinir zəncirinin düyünlərində
B) 1-ci simpatik sinir sisteminin düyünlərində, 2-ci onurğa beynin yan düyünlərində
C) 1-ci uzunsov, 2-ci orta beyində
D) 1-ci ara beyində, 2-ci orta beyində
E) 1-ci beyincikdə, 2-ci uzunsov beyində
637. Somatik sinir sistemi orqanizmin hansı funksiyalarını tənzim edir?
A) Skelet əzələsinin
B) Damar sisteminin
C) Mədənin
D) Saya əzələlərinin
E) Ürək əzələsinin
638. Vegetativ sinir sistemi hansı orqanların funksiyalarını tənzim edir?
A) Ürəyin və saya əzələlərinin
B) Skelet əzələsinin
C) Mədənin
D) Böyrəklərin
E) Ürəyin
639. Simpatik sinirlər haradan başlayır?
A) Onurğa beyninin döş-bel şöbəsindən
B) Uzunsov beyindən
C) Beyin kötüyü və onurğa beynin oma şöbəsindən
D) Beyin kötüyündən
E) Baş beyin yarımkürələrinin əsas şöbəsindən
640. . Böyrəküstü vəzlərin qabıq maddaəsinin hormonlarını hansı qruplara bölmək olar?
A) Cinsiyyət hormonları,mineralokortikoidlər,qlükokortikoidlər
B) Mineralokortikoidlər,qlükokortikoidlər,kortikotrop hormonlar
C) Mineralokortikoidlər,qlükokortikoidlər,melanotrop hormonlar
D) Mineralokortikoidlər,qlükokortikoidlər,katexolaminlər
E) Katexolaminlər, kortikotrop hormonlar ,cinsiyyət hormonları
641. . Hansı hormonlar katexolaminlər qrupuna aiddir?
A) Aadrenalin və noradrenalin
B) Samototropin və vazopressin
C) Samototropin və melatonin
D) Vazopressin və melatonin
E) Kortizon və hidrokortizon.
642. Qlikokortikoidlərə hansı hormonlar aiddir?
A) Kortizon və hidrokortizon
B) Kortikosteron və aldosteron
C) Adrenalin və noradrenalin
D) Samototropin və melatonin
E) Samototropin və vazopressin
643. Adrenokortikotrop hormon hansı vəzin hormonudur?
A) Hipofizin ön payının
B) Hipofizin arxa payının
C) Böyrəküstü vəzin beyin qatının
D) Böyrəküstü vəzin qabıq qatının
E) Hipofizin aralıq payının
644. Vegetativ sinir sisteminin parasimpatik şöbəsinin 1-ci və 2-ci neyronlarının cismi harada yerləşir?
A) 1-ci uzunsov beyin və onurğa beynin oma şöbəsində, 2-ci orqanların yaxınlığında və özündə olan sinir düyünlərində
B) 1-ci və 2-ci simpatik sinir zəncirinin düyünlərində
C) 1-ci də 2-ci də daxili orqanların düyünlərində
D) 1-ci də 2-ci də onurğa beyni düyünlərində
E) 1-ci də 2-ci də onurğa beyninin ön buynuzlarında
645. Onurğa beyninin əsas funksiyaları hansılardır?
A) Reflektor və nəqledici
B) Analitik və sintetik
C) Reflektor və analitik
D) Nəqledici və sintetik
E) Reflektor və sintetik
646. Stress zamanı hansı hormonların ifrazı güclənir ?
A) Adrenokortikotrop hormon ,katexolaminlər və qlikokortikoidlərin
B) Adrenokortikotrop hormon və mineralokortikoidlərin
C) Adrenokortikotrop hormon və qlükoqonun
D) Qlikokortikoidlər,katexolaminlər və mineralokortikoidlərin
E) Qlikokortikoidlər və mineralokortikoidlər və oksitosinin.
647. İnsanın uzunsov beyni hansı funksiyaları tənzim edir?
A) Damarların tonusu, tənəffüs, ürək fəaliyyətini
B) Ürək fəaliyyəti, cinsi funksiyanı
C) Ürək fəaliyyəti, sidik ifrazını
D) Defakasiya, sidik ifrazını
E) Cinsi fəaliyyət, defakasiyanı
648. Orta beynin funksiyası hansı sırada düzgün verilib?
A) Əzələ tonusu və bədənin vəziyyəti, eşitmə və görmə orqanlarının qabıqaltı mərkəzlərində
B) Tənəffüsün və sidik ifrazının tənzimində
C) Sidik ifrazı, əzələ tonusunda
D) Əzələ tonusu, tənəffüsdə
E) Əzələ tonusu, sidik ifrazında
649. Hipotalamus və onun 32 cüt nüvələri hansı beynin bir hissəsidir?
A) Ara beynin
B) Baş beyin qabığının
C) Uzunsov beynin
D) Orta beynin
E) Beyinciyin
650. İnsan orqanizmində beyincik hansı funksiyaları yerinə yetirir?
A) Əzələ tonusunun tənzimi, bədənin müvazinətinin idarə olunması, əzələ təqəllüsünün koordinasiyasını
B) Defakasiya, sidik ifrazı və çoxalma funksiyalarını
C) Əzələ tonusu, sidik ifrazının tənzimini
D) Defakasiya, bədən müvazinətini
E) Bədən müvazinəti, çoxalma funksiyasını
651. Qlükoqon hansı hormonun antoqonistidir ?
A) İnsulin
B) Oksitosin
C) Vazopressin
D) Tiroksin
E) Samotostatin
652. Fizioloji proseslərin koordinasiyası nəyi nəzərdə tutur?
A) yararlı uyğunlaşdırıcı nəticənin əldə edilməsi üçün bir neçə orqanın və sistemin eyni zamanda uzlaşmış fəaliyyətini təmin edən idarəetmə prosesidir
B) avtomatik rejimdə fizioloji funksiyanı həyata keçirən orqnın fəaliyyətinin idarə olunmasını nəzərdə tutur
C) orqanın funksiyasının nisbi sakitlik vəziyyətindən fəaliyyət vəziyyətinə.və əksinə aktiv fəaliyyətdən sakitlik vəziyyətinə keçidi təmin edən idarəeymə prosesidir
D) tənzim olunan funksiyanın verilən qiyməti ilə faktiki qiyməti arasındakı fərqi müəyyən edən mexanizmi müəyyən edir
E) tənzim olunan göstəriciniun ilkin qiymətinə qaytarılmasını müəyyən edən mexanizmləri nəzərdə tutur.
653. Böyrəküstü vəzin hormonu – adrenalin ürək fəaliyyətinə necə təsir edir?
A) Simpatik sinir kimi
B) Azan sinir kimi
C) Kalsium ionu kimi
D) Parasimpatik sinir kimi
E) Heç biri
654. Şəkərsiz diabet xəstəliyi nə zaman müşahidə olunur?
A) Antidiuritik hormonun sekresiyasının pozulması zamanı
B) Oksitosin hormonun sekresiyasının pozulması zamanı
C) Qlükoqon hormonun sekresiyasının pozulması zamanı
D) Adrenokortikotrop hormonun sekresiyasının pozulması zamanı
E) Qonadotrop hormonun sekresiyasının pozulması zamanı
655. Taktil reseptorların qıcığlanması nəticəsində baş verən refleslər reflekslərin hansı növünə aiddir?
A) ekstroreseptiv
B) interoreseptiv
C) proprioreseptiv
D) kortikal refleklər
E) onurğabeyin refleksləri
656. Osmoreseptorların qıcığlanması nəticəsində baş verən refleslər reflekslərin hansı növünə aiddir?
A) interoreseptiv
B) ekstroreseptiv
C) proprioreseptiv
D) kortikal refleklər
E) onurğabeyin refleksləri.
657. Qanda qlükozanın miqdarı düşdükdə onun bərpası hansı prinsip üzrə baş verir və bu prosesdə hansı strukturlar iştirak edir?
A) idarəetmənin kənaraçıxmalar prinsipi əsasında bərpa olur, bu dəyişiklik hipotalamusun hüceyrələri tərəfindən qeydə alınır , bu hipofizin adrenokortikotrop hormonunun ifrazını stimullaşdırır,sonuncu böyrəküstü vəzlərin qlükokortikoid ifrazını stimullaşdırır,bu da öz növbəsində qaraciyərdə aminturşularından qlükoza əmələ gəlməsini stimullaşdırır və qanda qlükozanın miqdarı artır
B) idarəetmənin etiraz prinsipi əsasında bərpa olur, bu dəyişiklik hipotalamusun hüceyrələri tərəfindən qeydə alınır , bu hipofizin adrenokortikotrop hormonunun ifrazını stimullaşdırır,sonuncu böyrəküstü vəzlərin qlükokortikoid ifrazını stimullaşdırır,bu da öz növbəsində qaraciyərdə aminturşularından qlükoza əmələ gəlməsini stimullaşdırır və qanda qlükozanın miqdarı artır
C) idarəetmənin kənaraçıxmalar prinsipi əsasında bərpa olur, bu dəyişiklik hipotalamusun hüceyrələri tərəfindən qeydə alınır , bu böyrəküstü vəzlərin qlükokortikoid hormonunun ifrazını stimullaşdırır,sonuncu hipofizin adrenokortikotrop ifrazını stimullaşdırır,bu da öz növbəsində qaraciyərdə aminturşularından qlükoza əmələ gəlməsini stimullaşdırır və qanda qlükozanın miqdarı artır
D) idarəetmənin etiraz prinsipi əsasında bərpa olur, bu dəyişiklik hipotalamusun hüceyrələri tərəfindən qeydə alınır , bu böyrəküstü vəzlərin qlükokortikoid hormonunun ifrazını stimullaşdırır,sonuncu hipofizin adrenokortikotrop ifrazını stimullaşdırır,bu da öz növbəsində qaraciyərdə aminturşularından qlükoza əmələ gəlməsini stimullaşdırır və qanda qlükozanın miqdarı
E) idarəetmənin kənaraçıxmalar prinsipi əsasında bərpa olur, bu dəyişiklik hipotalamusun hüceyrələri tərəfindən qeydə alınır , bu böyrəküstü vəzlərin qlükokortikoid hormonunun ifrazını stimullaşdırır,sonuncu hipofizin adrenokortikotrop ifrazını stimullaşdırır,bu da öz növbəsində qaraciyərdə yağlardan qlükoza əmələ gəlməsini stimullaşdırır və qanda qlükozanın miqdarı artır.
658. İstənilən təşkilat səviyyəli funksional sistemin komponentləri aşağıdakı variantlardan hansında düzgün ifadə edilmişdir?
1- faydalı uyğunlaşdırıcı nəticə
2- nəticə akseptorları
3- nəzarət aparatı
4- əks afferentasiya
5-mərkəzi arxitektonika
6- müxtəli səviyyəli sinir elementlərinin idarə etmə aparatında birləşməsi
7- icraedici komponentlər
A) 1,2,4,5,7
B) 1,2,3,5,6
C) 2,3,4,5,6
D) 3,4,5,6,7
E) 1,2,4,5,6.
659. Orqanizm üçün faydalı olan uyğunlaşdırıcı nəticələr hansı variantda düzgün ifadə edilmişdir?
1- metobolik nəticələr
2- homeostatik nəticələr
3- davranış fəaliyyətinəticələri
4- bioloji tələbat nəticələtri
5- energetik nəticələr
6- insanın sosial fəaliyyət nəticələri
A) 1,2,3,6
B) 1,2,4,5
C) 1,3,4,5
D) 2,3,4,6
E) 2,4,5,6
660. Canlı orqanizmdə idarəetmənin sinir mexanizminin əsasında durur:
A) xarici və daxili mühitin dəyişilmələrinə oranizmin verdiyi cavab reaksiyasından ibarət olan reflekslər
B) avtonom sinir sisteminin düyünlərindən keçən yerli reflekslər
C) mərkəzi sinir sisteminin müxtəlif səviyyələrinin mütləq iştirakı ilə gedən reflekslər
D) informasiyanın fəaliyyət potensialı şəkilndə ötürülməsi
E) kənarçıxmalar və etiraz prinsipinə görə tənzimlunma.
661. Fizioloji proseslərin korreksiyası nəyi nəzərdə tutur?
A) avtomatik rejimdə fizioloji funksiyanı həyata keçirən orqnın fəaliyyətinin idarə olunmasını nəzərdə tutur
B) orqanın funksiyasının nisbi sakitlik vəziyyətindən fəaliyyət vəziyyətinə.və əksinə aktiv fəaliyyətdən sakitlik vəziyyətinə keçidi təmin edən idarəeymə prosesidir
C) yararlı uyğunlaşdırıcı nəticənin əldə edilməsi üçün bir neçə orqanın və sistemin eyni zamanda uzlaşmış fəaliyyətini təmin edən idarəetmə prosesidir
D) tənzim olunan funksiyanın verilən qiyməti ilə faktiki qiyməti arasındakı fərqi müəyyən edən mexanizmi müəyyən edir
E) tənzim olunan göstəriciniun ilkin qiymətinə qaytarılmasını müəyyən edən mexanizmləri nəzərdə tutur.
662. Fizioloji proseslərin inisiasiyası nəyi nəzərdə tutur?
A) orqanın funksiyasının nisbi sakitlik vəziyyətindən fəaliyyət vəziyyətinə.və əksinə aktiv fəaliyyətdən sakitlik vəziyyətinə keçidi təmin edən idarəeymə prosesidir
B) avtomatik rejimdə fizioloji funksiyanı həyata keçirən orqnın fəaliyyətini idarə etməyə imkan verir
C) yararlı uyğunlaşdırıcı nəticənin əldə edilməsi üçün bir neçə orqanın və sistemin eyni zamanda uzlaşmış fəaliyyətini təmin edən idarəetmə prosesidir
D) tənzim olunan funksiyanın verilən qiyməti ilə faktiki qiyməti arasındakı fərqi müəyyən edən mexanizmi müəyyən edir
E) tənzim olunan göstəriciniun ilkin qiymətinə qaytarılmasını müəyyən edən mexanizmləri nəzərdə tutur.
663. Hipofiz vəzin ön payının hormonları hansı sırada düzgün verilmişdir?
A) Tireotrop,adrenokortikotrop,qonadotrop,somatotrop:
B) Titeotrop,laktotrop,melotonin;
C) Qonadotrop,proqestron,androgen;
D) Samatotrop,estrogen,progesteron;
E) Adrenokortikotrop,qonadotrop,esterogen;
664. Canlı orqanizmdə idarəetmənin hansı üsulları vardır?
A) inisiasiya, korreksiya, koordinasiya
B) kimyəvi maddələrlə və fəaliyyət potensiaı ilə
C) autokrin, parakrin, humoral,refleks
D) autokrin, parakrin, humoral
E) humoral və sinir.
665. Əzələnin yorulmasının səbəbləri hansı sırada düzgün verilmişdir?
A) Mərkəzi sinir sisteminin hərəki mərkəzlərinin yorulması. Sinir lifləri ilə oyanmanın nəql olunmasının pozulması, əzələdə süd turşusunun toplanması, Oksigenin çatışmaması
B) Oksigenin çatışmaması, zəhərli maddələrin toplanması
C) Sinirlərlə oyanmanın nəql olunmasının pozulması, zəhərli maddələrin toplanması, hərəki sinir mərkəzlərində yorulma, əzələdə süd turşusunun toplanması
D) Əzələdə süd turşusunun toplanması, oksigenin çatışmaması
E) Heç biri
666. Hansı hormonal pozğunluqlar zamanı Adisson xəstəliyi inkişaf edir?
A) Böyrəküstü vəzin qabıq maddəsinin hipofunksiyası zamanı
B) Böyrəküstü vəzin beyin maddəsinin hipofunksiyası zamanı
C) Hipofizin ön payının hipofunksiyası zamanı
D) Hipofizin arxa payının hipofunksiyası zamanı
E) Hipofizin ön payının hiperfunksiyası zamanı.
667. Fizioloji proseslərin kənarçıxmalara görə prinsipi ilə idarə olunması nəyi nəzərdə tutur?
A) tənzim olunan funksiyanın verilən qiyməti ilə faktiki qiyməti arasındakı fərqi müəyyən edən mexanizmi nəzərdə tutr
B) tənzim olunan göstəriciniun ilkin qiymətinə qaytarılmasını müəyyən edən mexanizmləri nəzərdə tutur.
C) orqanın funksiyasının nisbi sakitlik vəziyyətindən fəaliyyət vəziyyətinə.və əksinə aktiv fəaliyyətdən sakitlik vəziyyətinə keçidi təmin edən idarəeymə prosesidir
D) avtomatik rejimdə fizioloji funksiyanı həyata keçirən orqnın fəaliyyətini idarə etməyə imkan verir
E) yararlı uyğunlaşdırıcı nəticənin əldə edilməsi üçün bir neçə orqanın və sistemin eyni zamanda uzlaşmış fəaliyyətini təmin edən idarəetmə prosesidir.
668. Hipofizin arxa payında hansı hormonlar aşkar edilmişdir?
A) Oksitosin və antidiuretik hormon
B) Oksitosin və melatonin
C) Melatonin və intermedin
D) Antidiuretik hormon və melatonin
E) Antidiuretik hormon və intermedin.
669. Qanın laxtalanmasında iştrak edən fermentin adını göstərin:
A) Tromboplastin;
B) Fibrinogen;
C) Fibrin sapları;
D) Tripsin ;
E) Lipaza ;
670. Adenohipofiz neçə tip hüceyrədən əmələ gəlmişdir?
A) Asidofil hüceyrələr,bazofil hüceyrələr,neytrofil hüceyrələr
B) Osmofil hüceyrələr,bazofil hüceyrələr,xromofob hüceyrələr
C) Asidofil hüceyrələr,melanofil hüceyrələr,osmofil hüceyrələr
D) Xromofob hüceyrələr, bazofil hüceyrələr, neytrofil hüceyrələr
E) Asidofil hüceyrələr,osmofil hüceyrələr,neytrofil hüceyrələr.
671. Hansı hormonal pozğunluqlar zamanı Adisson xəstəliyi inkişaf edir?
A) Böyrəküstü vəzin qabıq maddəsinin hipofunksiyası zamanı
B) Böyrəküstü vəzin beyin maddəsinin hipofunksiyası zamanı
C) Hipofizin ön payının hipofunksiyası zamanı
D) Hipofizin arxa payının hipofunksiyası zamanı
E) Hipofizin ön payının hiperfunksiyası zamanı.
672. B1 vitamini çatmadıqda hansı pozğunluqlar müşahidə olunur?
A) Amin turşularının mübadiləsi,karbohidratların resintezi və sinir sistemində asetilxolinin əmələ gəlməsi pozulur.
B) Yağ və karbohidratların mübadiləsi pozulur
C) Zülal və yağların mübadiləsi pozulur
D) Zülalların mübadiləsi və karbohidratların resintezi pozulur.
E) Sinir sistemində asetilxolinin əmələ gəlməsi və yağların mübadiləsi pozulur.
673. Ali heyvanların orqanizmində bağırsaq mikroorqanizmləri tərəfindən hansı vitamin sintez olunur?
A) B2
B) B12
C) E
D) B1
E) A
674. B12 vitamini orqanizmdə hansı proseslərdə iştirak edir?
A) Qanyaranma proseslərində və nuklein turşularının sintezində
B) Zülalların mübadiləsində
C) Qanyaranma proseslərində və hemoqlobinin sintezində
D) Bağırsaqlarda şəkərlərin sorulmasında və hüceyrə tənəffüsündə
E) Nuklein turşularının sintezində və bağırsaqlarda şəkərlərin sorulmasında.
675. Orqanizmdə hansı fizioloji funksiyaların normal gedişi üşün askorbin turşusu mühüm rol oynayır ?
A) Hüceyrə tənəffüsü proseslərində və bağırsaqlarda şəkərlərin sorulmasında.
B) Qanyaranma proseslərində və nuklein turşularının sintezində
C) Vitamin D –nin sintezində və çoxalma funksiyasının həyata keçməsində
D) Qanyaranma proseslərində və qanın laxtalanmasında
E) Bağırsaqlarda şəkərlərin sorulmasında və hemoqlobinin sintezində
676. K vitaminin çatmaması hansı proseslərin pozulmasına səbəb olur?
A) Qanın laxtalanması prosesləri
B) Karbohidratların mübadiləsi pozulur
C) Hemoqlobinin sintezi
D) Hüceyrə tənəffüsü prosesləri
E) Bağırsaqlarda şəkərlərin sorulmasın
677. Vitamin E orqanizmdə hansı funksiyaların həyata keçməsində iştirak edir?
A) Orqanizmin çoxalma funksiyasının həyata keçməsində
B) Karbohidratların mübadiləsində
C) Hemoqlobinin sintezində
D) Hüceyrə tənəffüsü proseslərində
E) Bağırsaqlarda şəkərlərin sorulmasında
678. Aldosteron hansı vəzin hormonudur?
A) Böyrəküstü vəzin qabıq maddəsinin
B) Böyrəküstü vəzin beyin maddəsinin
C) Hipofizin ön payının
D) Hipofizin arxa payının
E) Hipofizin aralıq payının hormonudur.
679. Fizioloji proseslərin etiraz prinsipi ilə idarə olunması nəyi nəzərdə tutur?
A) tənzim olunan göstəriciniun ilkin qiymətinə qaytarılmasını müəyyən edən mexanizmləri nəzərdə tutur.
B) orqanın funksiyasının nisbi sakitlik vəziyyətindən fəaliyyət vəziyyətinə.və əksinə aktiv fəaliyyətdən sakitlik vəziyyətinə keçidi təmin edən idarəeymə prosesidir
C) avtomatik rejimdə fizioloji funksiyanı həyata keçirən orqnın fəaliyyətini idarə etməyə imkan verir
D) yararlı uyğunlaşdırıcı nəticənin əldə edilməsi üçün bir neçə orqanın və sistemin eyni zamanda uzlaşmış fəaliyyətini təmin edən idarəetmə prosesidir
E) tənzim olunan funksiyanın verilən qiyməti ilə faktiki qiyməti arasındakı fərqi müəyyən edən mexanizmi müəyyən edir
680. İdarəetmənin hansı formaları vardır?
A) autokrin, parakrin, humoral,refleks
B) autokrin, parakrin, humoral
C) humoral və refleks
D) kimyəvi və potensial
E) birbaşa və tərs afferentasiya.
681. İdarəetmənin parakrin forması nəyi nəzərdə tutur?
A) hüceyrə tərəfindən idarəetmənin kimyəvi vasitələrin toxumaarası mayeyə ifraz olunması və bu vasitələrin ətrafda yerləşən hüceyrəərə təsiri nəzərdə tutulur
B) hüceyrənin funisiyalarının özünün toxumaarası sahəyə ifraz etdiyi kimyəvi substrarlarla dəyişilmsini nəzərdə tutur
C) bioloji aktiv maddələrin qana ifrazını və bu maddələrin qan vasitəsilə yayılaraq orqan və toxumlra təsirini nəzərdə tutur
D) hüceyrə tərəfindən idarəetmənin kimyəvi vasitələrin toxumaarası mayeyə ifraz olunması ,buradan qana sorulması və qan vasitəsilə yayılaraq orqan və toxumlra təsirini nəzərdə tutur
E) hüceyrə tərəfindən idarəetmənin kimyəvi vasitələrin ətrafda yerləşən sinir uclarına təsir edərək ,onların vasitəsilə digər hüceyrələrə təsiri nəzərdə tutulur.
682. Sutkaya yaxın olan daxil sutkalıq ritmlər necə adlanır?
A) sirkadian ritmlər
B) sirkaseptan ritmlər
C) sirkadiseptan ritmlər
D) sirkanyuon ritmlər
E) dian ritmlər.
683. İdarəetmənin autokrin forması nəyi nəzərdə tutur?
A) hüceyrənin funisiyalarının özünün toxumaarası sahəyə ifraz etdiyi kimyəvi substrarlarla dəyişilmsini nəzərdə tutur
B) hüceyrə tərəfindən idarəetmənin kimyəvi vasitələrin toxumaarası mayeyə ifraz olunması və bu vasitələrin ətrafda yerləşən hüceyrəərə təsiri nəzərdə tutulur
C) bioloji aktiv maddələrin qana ifrazını və bu maddələrin qan vasitəsilə yayılaraq orqan və toxumlra təsirini nəzərdə tutur
D) hüceyrə tərəfindən idarəetmənin kimyəvi vasitələrin toxumaarası mayeyə ifraz olunması ,buradan qana sorulması və qan vasitəsilə yayılaraq orqan və toxumlara təsirini nəzərdə tutur
E) hüceyrə tərəfindən idarəetmənin kimyəvi vasitələrin ətrafda yerləşən sinir uclarına təsir edərək ,onların vasitəsilə digər hüceyrələrə təsiri nəzərdə tutulur.
684. Sirkadian ritmlərin müddəti nə qədərdir?
A) dövrü 20 ± 4 saat olan ritmlərdir
B) dövrü 24 saat olan ritmlərdir
C) dövrü 1 həftəyə yaxın olan ritmlərdir
D) dövrü 0,5 -20 saat olan ritmlərdir
E) dövrü 1 aya yaxın olan ritmlərdir
685. İdarəetmənin humoral forması nəyi nəzərdə tutur?
A) bioloji aktiv maddələrin qana ifrazını və bu maddələrin qan vasitəsilə yayılaraq orqan və toxumlra təsirini nəzərdə tutur
B) hüceyrə tərəfindən idarəetmənin kimyəvi vasitələrin toxumaarası mayeyə ifraz olunması və bu vasitələrin ətrafda yerləşən hüceyrəərə təsiri nəzərdə tutulur
C) hüceyrənin funisiyalarının özünün toxumaarası sahəyə ifraz etdiyi kimyəvi substrarlarla dəyişilmsini nəzərdə tutur
D) hüceyrə tərəfindən idarəetmənin kimyəvi vasitələrin toxumaarası mayeyə ifraz olunması, buradan qana sorulması və qan vasitəsilə yayılaraq orqan və toxumlra təsirini nəzərdə tutur
E) hüceyrə tərəfindən idarəetmənin kimyəvi vasitələrin ətrafda yerləşən sinir uclarına təsir edərək, onların vasitəsilə digər hüceyrələrə təsiri nəzərdə tutulur.
686. Hipofizin çəkisi nə qədərdir?
A) 0,5-0,7 qr.
B) 1,5-2,0 qr.
C) 1,0-1,5 qr.
D) 1,0-1,7 qr
E) 1,0-1,3 qr.
687. Qalxanabənzər vəzin çəkisi nə qədərdir?
A) 25-30 qr.
B) 5-10 qr.
C) 10-15 qr.
D) 40-45 qr.
E) 15-20qr.
688. Aşağıda deyilənlərdən hansı doğrudur?
A) Böyrəküstü vəzlərin beyin maddəsinin hiperfunksiyası zamanı arterial təzyiq kəskin artır,dəri avazıyır,taxikardiya müşahidə olunur.
B) Böyrəküstü vəzlərin beyin maddəsinin hipofunksiyası zamanı arterial təzyiq kəskin artır,dəri avazıyır,taxikardiya müşahidə olunur.
C) Böyrəküstü vəzlərin qabıq maddəsinin hipofunksiyası zamanı arterial təzyiq kəskin artır,dəri avazıyır,taxikardiya müşahidə olunur.
D) Böyrəküstü vəzlərin qabıq maddəsinin hipefunksiyası zamanı arterial təzyiq kəskin artır,dəri avazıyır,taxikardiya müşahidə olunur.
E) Böyrəküstü vəzlərin beyin maddəsinin hiperfunksiyası zamanı arterial təzyiq düşür,dəri qızarır, bradikardiya müşahidə olunur.
689. Mineralokortikoidlərə daxil olan ən mühüm hormon hansıdır?
A) Aldosteron
B) Oksitosin
C) Vazopressin
D) Kortizol
E) Antidiuritik hormon.
690. Mineralokortikoidlərə daxil olan ən mühüm hormon hansıdır?
A) Aldosteron
B) Oksitosin
C) Vazopressin
D) Kortizol
E) Antidiuritik hormon.
691. İstənilən hormonun təsirinin mexanizminin ilkin həlqəsi nədən ibarətdir?
A) Xüsusi fəza qurluşlu reseptor –zülal molekulu
B) Xüsusi fəza qurluşlu hormon –zülal molekulu
C) Xüsusi fəza qurluşlu hormon-lipid molekulu
D) Xüsusi fəza qurluşlu hormon –ADF kompleksi
E) Xüsusi fəza qurluşlu hormon-nukleotid kompleksi.
692. Sirkaseptan ritmlər haqda aşağıda deyilənlərdən hansı doğrudur?
A) dövrü 1 həftəyə yaxın olan ritmlərdir
B) dövrü 1 aya yaxın olan ritmlərdir
C) dövrü 2 həftəyə yaxın olan ritmlərdir
D) dövrü 3 həftəyə yaxın olan ritmlərdir
E) dövrü 0,5 -20 saat olan ritmlərdir
693. Günəşin çıxması və batması müddətindəki dəyişiklikləri ifadə edən ritmlər necə adlanır?
A) diurnal ritmlər
B) ultradian ritmlər
C) sirkavidjintan ritmlər
D) dianoseptan ritmlər
E) dian ritmlər.
694. 1-ci qrup bioloji ritmlərə hansı dövri dəyişiklikləri aid etmək olar?
A) tənəffüs,ürəyin iş ritmi, beyində elektrik təzahürləri,biokimyəvi reaksiyalar sistemində baş verən dəyişiklikləri
B) yuxu və gümrahlığın növbələşməsi,fəallıq və istirahət, maddələr mübadiləsinin bir sutkaya yaxın vaxtda dəyişilmələri
C) yuxu və gümrahlığın növbələşməsi,fəallıq və istirahət, hormonların ekskresiya sikli,cinsi siklləri
D) sutkalıq və həftəlik ritmləri
E) sutkalıq ritmləri.
695. 2-ci qrup bioloji ritmlərə hansı dövri dəyişiklikləri aid etmək olar?
A) yuxu və gümrahlığın növbələşməsi,fəallıq və istirahət, maddələr mübadiləsinin bir sutkaya yaxın vaxtda dəyişilmələrini
B) tənəffüs,ürəyin iş ritmi, beyində elektrik təzahürləri,biokimyəvi reaksiyalar sistemində baş verən dəyişiklikləri
C) yuxu və gümrahlığın növbələşməsi,fəallıq və istirahət, hormonların ekskresiya sikli,cinsi siklləri
D) sutkalıq və həftəlik ritmləri
E) aylıq ritmlər.
696. 3-ci qrup bioloji ritmlərə hansı dövri dəyişiklikləri aid etmək olar?
A) həftəlik, aylıq vəillik ritmlrər
B) yuxu və gümrahlığın növbələşməsi,fəallıq və istirahət, maddələr mübadiləsinin bir sutkaya yaxın vaxtda dəyişilmələrini
C) sutkalıq və həftəlik ritmləri
D) tənəffüs,ürəyin iş ritmi, beyində elektrik təzahürləri,biokimyəvi reaksiyalar sistemində baş verən dəyişiklikləri
E) yuxu və gümrahlığın növbələşməsi,fəallıq və istirahət, hormonların ekskresiya sikli,cinsi siklləri.
697. Bioloji saat hansı sikli ölçür?
A) dian ritmləri
B) sirkadian ritmləri
C) sirkaseptan ritmləri
D) diurnal ritmləri
E) ultradian ritmləri.
698. Dövrü 1 il olan ritmlər necə adlanır?
A) sirkannyuon ritmlər
B) sirkadian ritmləri
C) sirkaseptan ritmləri
D) diurnal ritmləri
E) ultradian ritmləri.
699. Dövrü 1 ay olan ritmlər necə adlanır?
A) sirkatriqintidian ritmlər
B) sirkannyuon ritmlər
C) sirkaseptan ritmləri
D) diurnal ritmləri
E) ultradian ritmləri.
700. Ultradian ritmlər haqda aşağıda deyilənlərdən hansı doğrudur?
A) dövrü 0,5-20 saat olan ritmlərdir
B) dövrü 0,5 saata qədər olan ritmlərdir
C) dövrü 0,5 saatdan 6 günə qədər olan ritmlərdir
D) dövrü 0,5 saatdan 7 günə qədər olan ritmlərdir
E) dövrü 0,5 saatdan 1 günə qədər olan dövrlərdir.
701. Meçnikov faqositozun hansı mərhələlərini ayırd etmişdir?
1- faqositin liqanda ( obyektə) yaxınlaşması
2- faqositin liqandın membranı ilə kontaktı
3- faqosit –liqand kompleksinin əmələ gəlməsi
4-liqandın udulması
5-liqandın həzmi və ya məhv edilməsi
A) 1,2,4,5
B) 1,2,3,5
C) 1,2,3,4
D) 1,3,4,5
E) 2,3,4,5.
702. Mədəciklərin qanı qovma dövrü və onun fazaları nə qədər müddət davam edir?
A) mədəciklərin qanı qovma dövrü 0,25 san.,cəld qovulma dövrü 0,12 san.və ləng qovulma dövrü 0,13 san. davam edir
B) mədəciklərin qanı qovma dövrü 0,08 san.,cəld qovulma dövrü 0,05 san.və ləng qovulma dövrü 0,03 san. davam edir
C) mədəciklərin qanı qovma dövrü 0,25 san.,cəld qovulma dövrü 0,05 san.və ləng qovulma dövrü 0,20 san. davam edir
D) mədəciklərin qanı qovma dövrü 0,55 san.,cəld qovulma dövrü 0,35 san.və ləng qovulma dövrü 0,20 san. davam edir
E) mədəciklərin qanı qovma dövrü 0,08 san.,cəld qovulma dövrü 0,03san.və ləng qovulma dövrü 0,05 san. davam edir

0 şərh