Materik və okeanlar

3. Afrikanın hansı hissəsində neft ehtiyatları zəngindir?
A) Şimal və cənubda         B) şimal və qərbdə
C) şərq və cənubda            D) mərkəz və cənubda
E) qərb və cənubda

11. Avstraliyanın hansı hissəsində subtropik iqlimin Aralıq dəniz tipi hakimdir?
A) şimal-şərq                      B) cənub-qərb
C) cənub-şərq                     D) şimal-qərb
E) mərkəz-cənub

19. Afrikada hansı ərazi və ölkə almaz və qızıl ehtiyatları ilə zəngindir?
A) şimal-şərq-Misir             B) cənub-CAR
C) cənub-Efiopiya              D) mərkəz-CAR
E) qərb-Seneqal

25. Avstraliyanı, Mərkəzi Afrikanı və Cənubi Amerikanı tədqiq edən səyyahları müvafiq ardıcıllıqla düzün:
A) C.Kuk, A.Nikitin, M.Polo
B) X.Kolumb, F.Magellan, A.Nikitin
C) C.Kuk, D.Livinqston, A.Humbolt
D) A.Vespuççi, C.Kuk, A.Humbolt
E) D.Livinqston, X.Kolumb, A.Tasman

27. Cənubi Amerikada mülayim qurşağın yarımsəhraları yerləşir:
A) Orinokoda                      B) Pataqoniyada
C) Atakamada                    D) Braziliyada
E) Qvianada

33. Amerikanı, Avstraliyanı kəşf edən və Hindistana dəniz yolunu açan səyyahların adlarının müvafiq ardıcıllıqla yazılan sırasını təyin edin:
A) X.Kolumb, A.Humbolt, A.Nikitin
B) Basko-da Qama, F.Magellan, D.Livinqston
C) X.Kolumb, C.Kuk, Vasko-da Qama
D) Vasko-da Qama, X.Kolumb, C.Kuk
E) A.Humbolt, A.Nikitin, C.Kuk

35. Şimali Amerikada hansı təbii zonaya rast gəlinmir?
A) cöl və meşə-çöllərə
B) rütubətli ekvatorial meşələrə
C) cod yarpaq meşə və kolluqlara
D) tayqa meşələrinə
E) tundra və meşə-tundraya

43. Avrasiya materikində hansı iqlim qurşağı qərbdən şərqə doğru tam zolaq yaratmır?
A) subarktik         B) tropik               C) subtropik
D) mülayim          E) arktik

47. Ərazidə rütubət əmsalı 1,5, mümkün buxarlanmanın qiyməti 800 mm olarsa, əraziyə düşən yagıntının miqdarını tapın:
A) 350 mm           B) 600 mm           C) 900 mm
D) 1200 mm        E) 1500 mm

51. Avrasiya materikində hansı ölkələrin ərazisində daha çox səhra landşaftı yayılmışdır?
A) Hindistan, Özbəkistan, Vyetnam
B) Oman, Səudiyyə Ərəbistanı, Türkmənistan
C) Çin, İtaliya, Bolqarıstan
D) Səudiyyə Ərəbistanı, İraq, İndoneziya
E) Komboca, Yaponiya, Qazaxıstan

59. Cənubi Amerika ilə Antaraktidanı bir-birini ayıran boğaz:
A) Dreyk               B) Berinq              C) Magellan
D) Devis                E) Laperuz

67. Asiya və Afrika qitələrini bir-birindən ayıran boğaz:
A) Bab-əl-Məndəb     B) Berinq       C) Mozambik
D) Devis                       E) Hörmuz

76. İki materiki bir-birindən ayıran boğaz:
A) Dreyk               B) Mozambik       C) Boşfor         
D) Pa-de-Kale      E) Laperiz

85. İki qitəni bir-birindən ayıran boğazlar:
A) Berinq və Bab-əl-Məndəb
B) Bosfor və La-Manş
C) Dardanelvə Mozambik
D) Dreyk və Panama
E) Kerç və Skagerrak

111. Afrika materikini əhatə edən boğazlar:
A) Cəbəltariq, Bab -Əl-Məndəb, Mozambik
B) Somali, Madaqaskar, Mozambik
C) Kanar, Seyşel, Süveyş
D) Cəbəlüttariq, Hörmüz, Süveyş
E) Mozambik, Dreyk, Torres

119. Afrikanın səhraları.
1. Tar                     2. Namib               3. Liviya    
4. Rub-Əl-Xali     5. Viktoriya          6. Kalaxari     
A) 2, 3, 6               B) 1, 2, 4               C) 2, 4, 6     
D) 3, 4, 5               E) 1, 4, 5

124. Krater nədir?
A) zəlzələ mərkəzində yaranan çat
B) vulkan lavasının ətrafa səpələnməsi
C) lavanın hərəkət etdiyi boğaz.
D) vulkan zirvəsində qıfaoxşar çökəklik
E) dağların ən uca, şiş uclu zirvəsi

127. Cənubi Amerikanın yaylaları:
1. Amazon           2. Braziliya           3. Pataqoniya 
4. Orinoko            5. Dekan               6. Turan
A) 2, 3                   B) 1, 2                   C) 5, 6       
D) 1, 4                   E) 3, 6

128. Dünya okeanında tropik enliklərdə üzvü aləmin kasıb olması nə ilə əlaqədardır?
A) dərinliyin az olması ilə
B) soyuq cərəyanların geniş yayılması ilə
C) suyun temperaturunun aşagı olması ilə
D) suyun duzluluğunun yüksək olması ilə
E) qabarma hadisələrinin tez-tez təkrarlanması ilə

134. Afirkada yerləşən çaylar.
1. Konqo        2. Dəclə     3. Xuanxe  
4. Zambezi     5. Nil         6. Qanq
A) 1, 4, 5          B) 1, 2, 3                    C) 2, 4, 6      
D) 3, 5, 6          E) 1, 2, 3

135. Şimal Buzlu okeanında yerləşən Barens dənizinin səthinin qışda buz bağlamaması əlaqədardır:
A) soyuq cərəyanın mövcudluğu ilə
B) dərinliyin az olması ilə
C) şelf sahələrinin geniş olması ilə
D) isti cərəyanın olması ilə
E) dalğalanmanın zəif olması ilə

138. Antarktida səhraları ilə Şimali Afrika  səhralarının ümumi cəhəti:
A) Üzəri buzla örtülüdür.
B) Səth üzərində eol prosesləri güclüdür.
C) Yüksək təzyiq qurşağında yerləşirlər.
D) Nisbi rütubətin miqdarı aşağıdır.
E) Mümkün buxarlanmanın miqdarı yüksəkdir.

151. Asiya qitəsində yerləşən səhralar:
1. Təklə-Məkan      2. Saxara        3. Viktoriya
4. Qobi                   5. Atakama     6.Tar
A) 1, 4, 6               B) 1, 5, 6               C) 2, 4, 5
D) 2, 3, 5               E) 1, 2, 3

152. Şimal buzlu okeanda səth cərəyanlarının olmaması əlaqədardır:
A) ərazinin kiçik olması ilə
B) dərinliyin çox olması ilə
C) ada və yarımadaların az olması ilə
D) səthin buz qatı ilə örtütü olması ilə
E) sahil xətlərinin girintili-çıxıntılı olması ilə

170. Asiya qitəsində yerləşən dağlar.
1. Pamir           2. Altay          3. Alp    
4. Balkan         5. Zaqros        6. And
A) 2, 5, 6           B) 2, 3, 4          C) 1, 3, 4     
D) 2, 4, 6           E) 1, 2, 5

171. Şimal Buzlu okeanının ilin çox hissəsində donmuş vəziyyətdə olması əlaqədardır:
A) dərinliyin az olması ilə
B) sahillərin kəskin parçalanması ilə
C) okeanın qütb mövqeyi ilə
D) suların duzluluğunun çox olması ilə
E) okeandan istifadə əmsalının aşağı olması ilə

176. Appalaç dağları hansı materikdə yerləşir?
A) Cənubi Amerika            B) Avstraliya
C) Şimali Amerika D) Avrasiya   
E) Afrika

184. Böyük Suayrıcı dağları hansı materikdə yerləşir?
A) Cənubi Amerika            B) Avstraliya
C) Şimali Amerika              D) Avrasiya
E) Afrika

192. Qviana yaylası hansı materikdə yerləşir?
A) Cənubi Amerika B) Avstraliya
C) Şimali Amerika              D) Avrasiya
E) Afrika

200. Qobi yaylası hansı materikdə yerləşir?
A) Cənubi Amerika            B) Avstraliya
C) Şimali Amerika              D) Avrasiya
E) Afrika

208. Pataqoniya yaylası hansı materikdə yerləşir?
A) Cənubi Amerika            B) Avstraliya
C) Şimali Amerika              D) Avrasiya
E) Afrika

216. Atlas dağları hansı materikdə yerləşir?
A) Cənubi Amerika            B) Avstraliya
C) Şimali Amerika              D) Avrasiya
E) Afrika

224. Kap və Drakon dağları hansı materikdə yerləşir?
A) Cənubi Amerika            B) Avstraliya      
C) Şimali Amerika              D) Avrasiya         
E) Afrika

0 şərh