Nefrologiya 2

101) Normada böyrək qan axını neçəyə bərabərdir?
 A) 800-1000 ml/dəq
 B) 1500-2000 ml/dəq
 C) 500-800 ml/dəq
 D) 2000 ml/dəq çox
 E) 1100-1300 ml/dəq

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

102) Zimnitski sınağında normada sidiyin xüsusi çəkisinin fərqi nə qədər olmalıdır?
 A) Sidiyin ən aşağı və ən yuxarı xüsusi çəkisinin fərqi 5-dən aşağı olmamalıdır
 B) Sadalananlar düzdür
 C) Hər 8 göstəricidən sidiyin xüsusi çəkisi 1012 az olmamalıdır
 D) Sidiyin ən aşağı və ən yuxarı xüsusi çəkisinin fərqi 10-dan aşağı olmamalıdır
 E) Hər 8 göstəricidən sidiyin xüsusi çəkisi 1012 çox olmamalıdır

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

103) Hipostenuriya nədir?
 A) Sadalananların heç biri düz deyil
 B) Sadalananların hamısı düzdür
 C) Zimnitski sınağında bütün porsiyalarda sidiyin xüsusi çəkisi monoton aşağıdır
 D) Zimnitski sınağında bütün porsiyalarda sidiyin xüsusi çəkisi 1012 aşağıdır
 E) Zimnitski sınağında bütün porsiyalarda sidiyin xüsusi çəkisi 1018 aşağıdır

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

104) İzostenuriya nədir?
 A) Zimnitski sınağında bütün porsiyalarda sidiyin xüsusi çəkisi 1012 aşağıdır
 B) Zimnitski sınağında bütün porsiyalarda sidiyin xüsusi çəkisi monoton aşağıdır 1010-1011
 C) Sadalananların heç biri düz deyil
 D) Sadalananların hamısı düzdür
 E) Zimnitski sınağında bütün porsiyalarda sidiyin xüsusi çəkisi 1018 aşağıdır

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

105) Qatılaşdırma sınağı zamanı sidiyin nisbi sıxlığının hansı göstəriciləri böyrəklərin funksional vəziyyətinin (Folqard sınağı) osmotik qatılaşmaya görə pozulmasını göstərir?
 A) Sadalananların hamısı düzdür
 B) Sadalananların heç biri
 C) Sidiyin xüsusi çəkisi 1016-1020-dən çox
 D) Sidiyin xüsusi çəkisi 1005-1010-dən çox
 E) Sidiyin xüsusi çəkisi 1010-1015-dən çox

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

106) Durulaşdırma sınağı zamanı sidiyin nisbi sıxlığını hansı rəqəmlərdə olması böyrəklərin funksional vəziyyətinin pozulmasını göstərir?
 A) Böyrəklərin sidiyin xüsusi çəkisini 1004-1005 aşağı sala bilməmək qabliyyəti
 B) Böyrəklərin sidiyin xüsusi çəkisini 1015-1020 aşağı sala bilməmək qabilyyəti
 C) Sadalananların hamısı düzdür
 D) Böyrəklərin sidiyin xüsusi çəkisini 1010-1015 aşağı sala bilməmək qabliyyəti
 E) Sadalananların heç biri düz deyil

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

107) Osmotik qatılaşmanın funksiyasının pozulması nə zaman müşahidə olunur?
 A) Böyrək çatışmazlığında
 B) Sadalananların heç biri düz deyil
 C) Sadalananların hamısı düzdür
 D) Ağciyər şişində
 E) Hipotireozda

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

108) Hansı hallarda sidiyin osmotik həll etmə funksiyasının pozulması müşahidə olunur?
 A) Sadalananların heç biri düz deyil
 B) Bədxassəli arterial hipertenziyada
 C) Sadalananların hamısı düzdür
 D) Böyrək çatışmazlığında
 E) Ağciyər şişində

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

109) Na qanda konsentrasiyasının hansı səviyyədən aşağı endikdə həyatı təhlükədir?
 A) 115 mmol/l aşağı
 B) 145 mmol/l aşağı
 C) 135 mmol/l aşağı
 D) 120 mmol/l aşağı
 E) Sadalananların hamısı düzdür

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

110) Na qanda konsentrasiyasının hansı səviyyədən artıq olduqda həyatı təhlükədir?
 A) 160 mmol/l yuxarı
 B) 145 mmol/l yuxarı
 C) 135 mmol/l yuxarı
 D) 120 mmol/l yuxarı
 E) Sadalananların hamısı düzdür

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

111) Hiponatriemiyada (115 mmol/l aşağı) hansı klinik əlamətlər həyatı təhlükəlidir?
 A) Sadalananların hamısı
 B) Ağciyər simptomları-təngnəfəslik, boğulma, ağciyər ödemi
 C) Ürək-damar simptomları-aritmiyalar, aşağı ətraf ödemləri, taxikardiya
 D) Nevroloji simptomlar - baş ağrıları, ürək bulanma, huşun pozulması, psixozlar, qıc olmalar, beyin ödemi
 E) Mədə-bağırsaq simptomları- ürək bulanma, qusma, diareya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

112) Nəyin nəticəsində nəzərə çarpan hipernatriemiyada (Na >160 mmol/l) ölüm baş verə bilər?
 A) Ürəyin dayanması
 B) Ağciyər ödemi
 C) Baş-beyin hüceyrələrin hüceyrədaxili dehidratasiyası nəticəsində koma
 D) Nəzərə çarpan bronxospazm
 E) Qeyd olunan səbəblər

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

113) Qan zərdabında K-mun normada miqdarı nə qədərdir?
 A) 3,5-5,0 mmol/l
 B) 2,5-7,5 mmol/l
 C) 2,5-5,0 mmol/l
 D) 3,5-6,0 mmol/l
 E) 2,5-6,0 mmol/l

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

114) Hipokaliemiyanın (K<3,2mmol/l) simptomları hansılardır?
 A) Əzələ zəifliyi, qıc olmalar
 B) Sadalananların hamısı
 C) Tənəffüs əzələlərinin iflici
 D) EKQ-də U-dalğalar olması
 E) Mədəcik taxikardiyası, fibrillyasiya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

115) Hiperkaliemiyanın (K>7mmol/l) simptomları hansılardır?
 A) Əzələ zəifliyi, qıc olmalar
 B) Yuxarıda qeyd olunanların hamısı
 C) Parasteziyalar, əl-ayaqların zəifləmə hissi
 D) Ürəyin dayanması
 E) EKQ-də sinusoidal əyri

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

116) Hansı vəziyyətlərdə qanda K-mun "yalançı" artması müşahidə oluna bilər?
 A) Sadalananların hamısı
 B) Hemoliz
 C) Trombositoz
 D) Yüksək leykositoz (1 ml qanda 200000)
 E) Asidoz

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

117) Orqanizmda turşu-qələvi mühiti nə ilə tənzimlənir?
 A) Böyrək mexanizmləri ilə
 B) Yuxarıda qeyd olunanların heç biri ilə
 C) Tənəffüs mexanizmləri ilə
 D) Sadalananların hamısı ilə
 E) Bufer sistemləri ilə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

118) Metabolik asidoz hansı qeyd olunan vəziyyətlərdə inkişaf edir?
 A) Ağır diareyada
 B) Fankoni sindromunda
 C) Ketoasidozda
 D) Uremiyada
 E) Bütün sadalanan vəziyyətlərdə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

119) Metabolik asidoz hansı qeyd olunan vəziyyətlərdə inkişaf edir?
 A) Bütün sadalanan vəziyyətlərdə
 B) Massiv hemotrasfuziyada
 C) Bikarbonatlarla terapiyada
 D) Tabe olmayan qusmada
 E) Sadalanan vəziyyətlərin heç birində

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

120) Aşağıda göstərilənlərin hansı sidiyə sarı-narıncı rəngi verir?
 A) Bilirubin
 B) Eritrositlər
 C) Methemoqlobin
 D) Biliverdin
 E) İrin

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

121) Sidiyin qəhvəyi-qara rəngi nəyin hesabına mümkündür?
 A) Limfanın
 B) Biliverdinin
 C) Bilirubinin
 D) Hemoqlobin
 E) Melaninin

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

122) Sidikdə şirniyyat qoxusu nəyin hesabına mümkündür?
 A) Yuxarıda qeyd olunanların hamısı
 B) Yuxarıda qeyd olunanların heç biri
 C) Zülalların
 D) Bakteriyaların
 E) Keton cisimlərinin

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

123) Albuminin plazmadan qlomerulyar filtrdən keçməsinə nə maniyə törədir?
 A) Kapillyarlarda qan axının sürəti
 B) Yumaqcıq plazmasının təzyiqi
 C) Bazal membranın mənfi yüklənməsi
 D) Albuminin molekulasının diametri
 E) Plazmanın onkotik təzyiqi

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

124) Hansı faktorlar zülal molekulalarının qlomerulyar filtrdən keçməsinə maniyə törədir?
 A) Kapilyar divarının elektrostatik yükü
 B) Sadalananların hamısı
 C) Qlomerulyar filtrın strukturu
 D) Kapillyarlarda hidrostatik və onkotik təzyigin balansı
 E) Kapillyarlarda qan axının sürəti

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

125) Tamm-Xorsfoll zülalı harada əmələ gəlir?
 A) Plazma zülalının böyrək metabolizminin məhsuludur
 B) Plazmadan filtrasiya olunur
 C) Qıvrım kanalcığın epitelindən sekresiya olunur
 D) Bütün sadalananlar düzdür
 E) Sadalananların heç biri düz deyil

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

126) Mikroalbuminuriyada sidiklə albuminin ekskresiyası hansı miqdardadir?
 A) 150 -1000 mq/sut qədər
 B) 150 -300 mq/sut qədər
 C) 30 -1000 mq/sut qədər
 D) 30 -300 mq/sut qədər
 E) 30 -150 mq/sut qədər

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

127) Mikroalbuminuriyanın mövcudluğu nəyi göstərir?
 A) Yalnız I və II tip şəkərli diabeti
 B) Yalnız böyrək patoloqiyasını
 C) Yalnız ürək-damar sisteminin patologiyasını
 D) Yalnız metabolik sindromu
 E) Generalizə olunmuş endotel disfunksiyasını

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

Nefroloji xəstələrin müayinə metodları. Böyrək xəstəliklərinin əsas klinik-laborator əlamətləri.

128) Mioqlobinuriya nə zaman ola bilər?
 A) Uzun müddətli fibratların, statinlərin qəbulu zamanı
 B) Ağır hipotireozda
 C) Bütün sadalanan vəziyyətlərdə
 D) Ketoasidozda
 E) Uzun müddətli əzilmə sindromunda

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

129) Makrohematuriya hansı sadalanan xəstəliklərə xarakterik deyil?
 A) Kəskin qlomerulonefritə
 B) Böyrək sancısına
 C) Böyrəklərin amiloidozuna
 D) Böyrəklərin polikistozuna
 E) Böyrəklərin infarktına

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

130) Neçiporenko sınağı ilə nə təyin olunur?
 A) Hematuriyanın və silindruriyanın dərəcəsi
 B) Sidiyin xüsusi çəkisinin miqdarı
 C) Kanalcıq reabsorbsiyasının miqdarı
 D) Yumaqcıq filtrasiyasının miqdarı
 E) Proteinuriyanın miqdarı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

131) Nefrotik sindromun mövcudluğunu təsdiqləyən göstəricilər hansılardır?
 A) Qan zərdabında xolesterinin səviyyəsi
 B) Filtrasiyasının miqdarı
 C) Qanda kreatininin səviyyəsi
 D) Proteinuriyanın səviyyəsi
 E) Suyun kanalcıq reabsorbsiyasının miqdarı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

132) Xəstədə poliuriya hansı hallarda müşahidə olunur?
 A) Böyrək diabetində
 B) Çoxlu miqdarda maye qəbulunda
 C) Sidikqovucu qəbulunda
 D) Kəskin böyrək çatışmazlığının bərpa mərhələsində
 E) Bütün sadalanan hallarda

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

133) Böyrək ödemlərinin əmələ gəlməsi haradan başlayır?
 A) Sifət (üz) nahiyyəsindən
 B) Qarın nahiyyəsindən
 C) Bel nahiyyəsindən
 D) Aşağı ətraflardan
 E) Yuxarı ətraflardan

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

134) Böyrəklərin hipоplаziyаsı оnlаrın sklеrоtik büzüşməsindən nə ilə fərqlənir?
 A) Böyrəklərin strukturu dəyişilir
 B) Böyrəklərin uzunluğu dəyişilmir
 C) Böyrəklərin kоnturlаrı və strukturu dəyişilmir
 D) Böyrəklərin qаlınlığı dəyişilmir
 E) Böyrəklərin kоnturlаrı dəyişilir

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

135) Böyrəklərin USM-si zаmаnı ехоnеqаtiv sаhənin аşkаr оlunmаsı nəyi bildirir?
 A) Yuхаrıdа qеyd оlunаnlаrın hеç birini
 B) Oksаlаtlаrın оlmаsını
 C) Kistаnin оlmаsını
 D) Fоsfаtlаrın оlmаsını
 E) Kаlsinаtlаrın оlmаsını

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

136) Böyrəklərin USM-ində ехоpоzitiv sаhənin аşkаr оlunmаsı nəyi göstərir?
 A) Oksаlаtlаrı
 B) Fоsfаtlаrı
 C) Urаtlаrı
 D) Kistаlаrı
 E) Kаlsinаtlаrı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

137) Kаsа-ləyən sistеminin gеnişlənməsi nəyə хаrаktеrikdir?
 A) Artеriаl hipеrtеnziyаya
 B) ХBÇ - na
 C) Qlоmеrulоnеfritə
 D) KBÇ - na
 E) Sidik dаşı хəstəliyinə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

138) Аnqiоqrаfiyа hansı хəstəliyə tutulаn хəstələrdə istifаdə оlunur?
 A) Qlоmеrulоnеfrit
 B) KBÇ
 C) Rеnоvаskulyаr hipеrtеnziyа
 D) Rеnоpаrеnхimаl hipеrtеnziyа
 E) ХBÇ

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

139) Böyrək hеmоdinаmikаsı hansı аşаğıdаkı müаyinə üsulunun köməyi ilə öyrənilir?
 A) Rеtrоqrаd piеlоqrаfiyа
 B) Dоpplеrоqrаfiyа
 C) Xrоmоsistоskоpiyа
 D) Böyrəklərin ÜSM
 E) Obzоr uzоqrаmmа

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

140) Sidik аxаrlаrının kеçiriciliyini öyrənmək üçün nə istifаdə оlunur?
 A) Bütün qеyd оlunаn müаyinələr
 B) Ekskrеtоr urоqrаfiyа
 C) Rаdiоnuklid rеnоssintоqrаfiyа
 D) Xrоmоsistоskоpiyа
 E) Sidik аxаrlаrının kаtеtеrizаsiyаsı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

141) Kоmpütеr tоmоqrаfiyаsının hansı imkаnı yохdur?
 A) Böyrəklərin funksiоnаl vəziyyətini öyrənmək
 B) Kоnkremеnt аşkаr еtmək
 C) Böyrək şişini diаqnоzunu müəyyənlişdırmək
 D) Pоlikistоzun diаqnоzunu müəyyənlişdırmək
 E) Böyrəküstü vəzinin şişini аşkаr еtmək

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

142) Nefrotik sindromda dəri örtüklərinin rəngi nəcə olur?
 A) Qırmızı
 B) Torpaq rəngi
 C) Sarımtıl rəngi
 D) Sianoz
 E) Avazımış (mumabənzər)

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

143) Xəstədə nikturiya olduqda nə baş verir?
 A) Gecə diurezi gün diurezin 1/3 çoxunu təşkil edir
 B) Gecə diurezi gün diurezin 1/3 azını təşkil edir
 C) Gecə diurezi gün diurezin 1/4 təşkil edir
 D) Gecə diurezi gün diurezin 1/3 təşkil edir
 E) Gecə diurezi gün diurezin 1/4 çoxunu təşkil edir

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

144) Xəstədə oliquriya olduqda gün ərzində diurezin miqdarı nə qədər olur?
 A) 1 l azdır
 B) 500 ml azdır
 C) 1l bərabərdir
 D) 1 l artıqdır
 E) 500 ml artıqdır

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

145) Xəstədə anuriya olduqda gün ərzində diurezin miqdarı nə qədər olur?
 A) 150 ml azdır
 B) 400 ml azdır
 C) 500 ml azdır
 D) 300 ml bərabərdir
 E) 200 ml azdır

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

146) Gün ərzində pollakiuriya zamanı sidik ifrazının sayı necə dəfədir?
 A) 3 dəfə
 B) 5 dəfə
 C) 10 dəfə
 D) 4 dəfə
 E) 6 dəfə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

147) Nikturiya hansı xəstəliyin erkən əlamətidir?
 A) Kəskin böyrək çatışmazlığının
 B) Sistitin
 C) Kəskin pielonefritin
 D) Kəskin qlomerulonefritin
 E) Xroniki böyrək çatışmazlığının

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

148) Urat duzları hansı mühitdə çöküntü verir?
 A) Sidiyin turş reaksiyasında
 B) Bütün sadalananlarda
 C) Sidiyin neytral reaksiyasında
 D) Sidiyin qələvi reaksiyasında
 E) Sadalananların heç birində

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

149) "Fasies nefritica" hansı xəstəliyə xarakterik deyil?
 A) Kəskin qlomerulonefritə
 B) Amiloidoza
 C) Nefrotik sindroma
 D) Xroniki qlomerulonefritə
 E) Feoxromasitomaya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

150) Fosfat duzları hansı mühitdə çöküntü verir?
 A) Bütün sadalananlarda
 B) Sidiyin turş reaksiyasında
 C) Sadalananların heç birində
 D) Sidiyin neytral reaksiyasında
 E) Sidiyin qələvi reaksiyasında

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

151) Hipoproteinemiya nə zaman müşahidə olunur?
 A) Nefrotik sindromda
 B) Uratlı nefropatiyada
 C) Feoxromasitomada
 D) Sistitdə
 E) Vazorenal hipertenziyada

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

152) Normada sağlam insanın sidiyində eritrositlərin sayı nə qədər olur?
 A) Görmə sahəsində 8 qədər
 B) Görmə sahəsində 10 qədər
 C) Görmə sahəsində 5 qədər
 D) Görmə sahəsində 9 qədər
 E) Görmə sahəsində 7 qədər

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

153) Normada sağlam insanın sidiyində leykositlərin sayı nə qədər olur?
 A) Görmə sahəsində 8 qədər
 B) Görmə sahəsində 5 qədər
 C) Görmə sahəsində 9 qədər
 D) Görmə sahəsində 10 qədər
 E) Görmə sahəsində 7 qədər

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

154) Böyrəklər оrqаnizmdə nəyi təmin еdir?
 A) İzооsmiyаnı
 B) Qеyd оlunаnlаrın hаmısı
 C) İzоiоniyаnı
 D) İzоhidriyаnı
 E) İzоvоlеmiyаnı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

155) Sidikdə "aktiv leykositlərin"sayı hansı xəstəlikdə artır?
 A) Feoxromasitomada
 B) Pielonefritin kəskinləşməsində
 C) Dermatomiozitlərdə
 D) Skerodermiyada
 E) Şəkərli diabetin kəskinləşməsində

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

156) Neçiporenko sınağında hansı elementlərin sayı hesablanır?
 A) Bütün sadalanan elementlər
 B) Silindrlərin sayı
 C) Sadalananlardan heç biri
 D) Eritrositlərin sayı
 E) Leykositlərin sayı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

157) Neçiporenko sınağında hansı miqdar sidikdə elementlərin sayı hesablanır?
 A) 1 ml sidikdə
 B) 50 ml sidikdə
 C) 10 ml sidikdə
 D) 5 ml sidikdə
 E) 100 ml sidikdə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

158) Böyrək arteriyasının stenozu nə zaman müşahidə olunur?
 A) Nefrotik sindromda
 B) Pielonefritdə
 C) Renoparenxim hipertenziyada
 D) Vazorenal hipertenziyada
 E) Qlomerulonefritdə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

159) Hipostenuriya hansı xəstəliyə xarakterdir?
 A) Uratlı nefropatiyaya
 B) Sistitə
 C) Xroniki böyrək çatmamazlığına
 D) Diabetik nefropatiyanın başlanğıc mərhələsinə
 E) Paraneoplastik nefropatiyaya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

160) Hemoqlobinuriya nə zaman ola bilər?
 A) Bütün sadalanan vəziyyətlərdə
 B) Hemolizdə
 C) İsti vurmada
 D) Benzin, fenol, anilin ilə zəhərlənmələrdə
 E) Malyariyada

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

161) Hemoqlobinuriya və mioqlobinuriya nəyə aiddir?
 A) Yalançı hematuriyaya
 B) Sadalananlar düzdür
 C) Mikrohematuriyaya
 D) Makrohematuriyaya
 E) Həqiqi hematuriyaya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

162) Sidiyin analizində yüksək miqdarda yastı epitelin olması hansı zədələnməni göstərir?
 A) Sidik axarın zədələnməsini
 B) Sadalananların hamısını
 C) Böyrək parenximasının zədələnməsini
 D) Ləyənin zədələnməsini
 E) Sidik kisəsinin zədələnməsini

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

163) Sidiyin analizində böyrək kanalcıq epitelin olması hansı zədələnməni göstərir?
 A) Ləyənin zədələnməsini
 B) Sidik kisəsinin zədələnməsini
 C) Sidik axarın zədələnməsini
 D) Böyrək parenximasının zədələnməsini
 E) Sadalananların hamısının zədələnməsini

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

164) Hansı silindrlər sidiyin ümumi analizində normada ola bilər?
 A) Hialin
 B) Dənəli
 C) Mumabənzər
 D) Piyli
 E) Eritrositar

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

165) Nefrotik sindromun diaqnostik kriteriyalarına nə aid deyil?
 A) Kreatinininemiya
 B) Hipoalbuminemiya
 C) Hiperxolesterinemiya
 D) 3,5 q/sut proteinuriya
 E) Hiperlipidemiya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

166) Təklif olunan şüa-diaqnostikası üsullarından hansı daha təhlükəsizdir?
 A) Maqnit-rezonans tomoqrafiyası
 B) Kompüter tomoqrafiyası
 C) Eyni dərəcədə təhlükəsizdir
 D) Eyni dərəcədə təhlükəlidir
 E) Radionuklid indikasiyası

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

167) Şüa-diaqnostikasının kontrast metodla aparılmasının absolyut əks göstərişləri hansıdır?
 A) Bronxial astma
 B) XBÇ
 C) Susuzluq
 D) Anamnezdə kontrast maddələrə qarşı reaksiya
 E) Dərman preparatlarına qarşı zərərli reaksiya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

168) Komyüter tomoqrafiya metodu ilə nə təyin olunur?
 A) Böyrəklərin anomaliyası
 B) Böyrəklərin daşı
 C) Böyrəklərin şişi
 D) Böyrəklərin kistası
 E) Bütün sadalananlar

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

169) Rentgenkontrast maddələrin (RKM) istifadəsində KBÇ -nın profilaktika məqsədi ilə daha təsirli istifadə olunan maddə hansıdır?
 A) Arterial təzyiqin tənzimlənməsi
 B) Aşağı osmalyar RKM istifadəsi
 C) İmkan dairəsində RKM minimal dozaların istifadəsi
 D) Risk faktorlarının nəzərə alınması
 E) 12 saat müddətində müayinədən əvvəl və sonra xəstələrin hidratasiyası 1,5ml/kq/saat

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

170) Xəstədə poliuriya nə zaman sayılır?
 A) Sutkalıq diurez 1 l bərabər olduqda
 B) Sutkalıq diurez 500 ml bərabər olduqda
 C) Sutkalıq diurez 2 l artıq olduqda
 D) Sutkalıq diurez 2 l az olduqda
 E) Sutkalıq diurez 1,5 l bərabər olduqda

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

171) Damardaxili laxtalanma sindromunda nə müşahidə olunur?
 A) Hemorragiyalar
 B) Trombozlar
 C) Trombositopeniya
 D) Bütün göstərilənlər
 E) Fibrinolizin aktivləşməsi

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

172) Rentgenkontrast maddələrin istifadəsindən əmələ gələn nefropatiyanın risk faktorlarının artması nə zaman olur?
 A) Qaraciyər çatmamazlığında
 B) Sadalanan vəziyyətlərdə
 C) Hipotenziyada
 D) Diabetik nefropatiyada
 E) Böyrəklərin funksiyasının enməsi zamanı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

173) Mаqnit-rеzоnаns tоmоqrаfiyаsının hansı аşаğıdаkı üstünlükləri yoxdur?
 A) İnvаziv mеtоd dеyil
 B) Anqiоqrаfiyа аpаrılmаsı mümkün оlmаyаn аtеrоsklеrоzlu хəstələrdə аpаrmаq оlаr
 C) Kоntrаst mаddələrə həssаs аllеrgiyаlı хəstələrdə аpаrmаq оlаr
 D) Şüа yüklənməsi yохdur
 E) Klаustrоfоbiyаlı хəstələrdə аpаrmаq оlаr

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

174) Sistоskоpiyа mаnipulyаsiyаsının аpаrılmаsı və fаktоrlаrın öyrənilməsinin hansına imkаn vеrmir?
 A) Nеfrоptоzun аşkаr оlunmаsı
 B) Sidik kisəsinin sеlikli qişаsının vəziyyətini аşkаr еtmək
 C) Sidik аxаrlаrının kаtеtеrizаsiyаsının аpаrılmаsı
 D) Kоnkremеntlərin аşkаrlаnmаsı
 E) Şişlərin аşkаr оlunmаsı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

175) Хrоmоsistоskоpiyаdа hаnsı mаddə istifаdə оlunur?
 A) Furаsillin
 B) Rivаnоl
 C) Bаrii-sulfаt
 D) Mаrqаnslаşmış kаlii
 E) İndiqоkаrmin

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

176) Diаqnоstikа məqsədi ilə böyrəklərin biоpsiyаsındаn nə zaman istifаdə еtmək оlаr?
 A) Xroniki qlomerulonefritin mоrfоlоji vаriаntının öyrənilməsində
 B) Sаdаlаnаn bütün hаllаrdа
 C) Urаt nеfrоpаtiyаsının növünün təyinində
 D) Sаdаlаnаn hаllаrın hеç birində
 E) Sistеm qırmızı qurd еşənəyində

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

177) Böyrəklərin mоrfоlоji müаyinəsinin təyini nəyə imkаn vеrir?
 A) Xəstəliyin prоqnоzuna
 B) Müхtəlif müаlicə mеtоdlаrının оlmаsına
 C) Bütün sаdаlаnаn fаktоrlаra
 D) Sаdаlаnаn fаktоrlаrın hеç birinə
 E) Aktiv immunоsuprеssiv tеrаpiyаnın məqsədyönlü оlmаsına

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

178) Böyrəklərin biоpsiyаsı birindən bаşqа hansı hаllаrdа əvəz оlunmаzdır?
 A) Nеkrоzlаşmış sistеm vаskulitlərinin diаqnоstikаsındа
 B) İntеrstisiаl tubulоpаtiyаnın diаqnоstikаsındа
 C) Böyrəklərin аmiloidоzunun diаqnоstikаsındа
 D) Antifоsfоlipid sindrоmlu nеfrоpаtiyаlаrın diаqnоstikаsındа
 E) Böyrəklərin pоlikistоzunun diаqnоstikаsındа

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

179) Diаqnоz qоyulmаsındа böyrəklərin biоpsiyаsının аpаrılmаsı hansı hallarda göstərişdir?
 A) Böyrək аrtеriyаsının еmbоliyаsındа
 B) Sаdаlаnаn hаllаrın hеç birində
 C) Böyrəklərin kəskin sidik turşulu blоkаdаsındа
 D) Böyrək аrtеriyаsının trоmpоzundа
 E) Apоstеmаtоz nеfritdə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

180) Diаqnоstik оlаrаq böyrək biоpsiyаsınа göstəriş hansılardır?
 A) Sаdаlаnаn bütün hаllаrdа
 B) Dаvаmlı və rеsidiv vеrən hеmaturiyаlаrdа
 C) Nеfrоtik sindrоmda
 D) Sutkа ərzində prоtеinuriyа 1 qrаmdаn çох оlаrsа
 E) Etiоlоgiyаsı məlum оlmаyаn аrtеriаl hipеrtеnziyаdа

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

181) Makrohematuriyada sidiyin rəngi necədir?
 A) Sarı-samanı rəngi
 B) Rəngsiz
 C) Ət suyu rəngi
 D) Düyü həlimi rəngi
 E) Piyvə rəngi

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

182) Makrohematuriya nə zaman müşahidə olunur?
 A) Böyrəklərin şişi xəstəliyində
 B) Böyrəkdaşı xəstəliyində
 C) Bütün sadalanan hallarda
 D) Sadalanan halların heç birində
 E) Glomerulonefritdə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

183) Böyrəklərin kоnsеntrаsiоn (qаtılаşdırmа) funksiyаsı nə ilə хаrаktеrizə оlunur?
 A) Krеаtininin klirеnsi ilə
 B) Sidikdə zülаlın səviyyəsi ilə
 C) Sidiyin Ambürjе üsulu müаyinəsi ilə
 D) Zimnitski sınаğı ilə
 E) 3 stəkаn sınаq ilə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

184) Birindən başqa makrohematuriya hansı hallarda müşahidə olunur?
 A) Böyrəkdaşı xəstəliyində
 B) Böyrəklərin şişi xəstəliyində
 C) Sidik kisəsinin polipində
 D) Glomerulonefritdə
 E) Diabetik nefropatiyanın 1-ci mərhələsində (Mogensen təsnifatı əsasındA))

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

185) Böyrək biopsiyasının aparılmasına əks göstəriş hansılardır?
 A) Yeganə faliyyət göstərən böyrək
 B) Hidronefroz, polikistoz
 C) Bütün sadalananlar
 D) Böyrək venasının trombozu
 E) Böyrək arteriyasının anevrizması

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

186) Böyrək biopsiyasının aparılmasına göstərişlər hansılardır?
 A) Bütün sadalananlar
 B) Persistəedən proteinuriya
 C) Mənşəyi aydın olmayan böyrək hipertenziyası
 D) Yumaqcıq hematuriyası
 E) Üç həftədən artıq davam edən renal anuriya ilə KBÇ

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

187) Böyrəklərin biopsiyadan sonra daha tez-tez rast gələn fəsadlar hansılardır?
 A) Böyrəyin dağılması
 B) Mikrohematuriya
 C) Böyrəyin kapsulaltına və paranefral hissəyə qanaxma
 D) Digər orqanların (qaraciyərin, dalağın, mədəaltı vəzin) travması
 E) Makrohematuriya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

188) Yumaqcıq hematuriyasının səbəbləri hansılardır?
 A) Kəskin poststreptokokk qlomerulonefrit
 B) Şenleyn-Qenox purpurası
 C) Siklofosfamidin tətbiqi
 D) Şenleyn-Qenox purpurası, Alport sindromu, kəskin poststreptokokk qlomerulonefrit
 E) Alport sindromu

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

189) Böyrəkdən kənar hematuriyanın səbəbləri hansıdır?
 A) Hemolitik uremik sindrom
 B) Yarım kəskin infeksion endokardit
 C) Sidik yollarının kontuziyası
 D) Bütün sadalananlar
 E) İg A nefropatiya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

190) Yumaqcıqdan kənar hematuriyanın səbəbləri hansılardır?
 A) Tubulointerstisial nefrit
 B) Kistoz xəstəlikləri
 C) Diabetik nefropatiya
 D) Tubulointerstisial nefrit, kistoz xəstəlikləri
 E) Qudpasçer sindromu

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

191) Sadalanan proteinuriyanın hansı forması funksional proteinuriyaya aid deyildir?
 A) Fiziki gərginlik
 B) Kanalcıqların həddən artıq protein ilə yüklənməsi
 C) Yüksək hərarətin olması
 D) Ortostatik
 E) Alimentar

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

192) "Doymuş" proteinuriya sadalanan hallardan hansında təsadüf etmir?
 A) Hemolizdə
 B) Yayılmış mielomada
 C) Leykozlarda
 D) Fankoni sindromunda
 E) Rabdomiolizdə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

193) Zimnitski sınağı ilə nə təyin olunur?
 A) Sidiyin xüsusi çəkisi
 B) Böyrəklərin ölçüləri
 C) Effektiv böyrək qan axını
 D) Kanalcıq reabsorbsiyasının miqdarı (həcmi)
 E) Yumaqcıq filtrasiyasının sürəti

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

194) Yumаqcıq filtrаsiyаsının sürəti nоrmаdа neçə оlur?
 A) 40-50- ml/dəq
 B) 10-15 - ml/dəq
 C) 140-160- ml/dəq
 D) 65-120- ml/dəq
 E) 20-30- ml/dəq

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

195) Crush (Kraş)- sindrom nə zaman inkişaf edir?
 A) Travmada
 B) Amiloidozda
 C) Podaqrada
 D) Polikistozda
 E) Vərəmdə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

196) Birindən başqa radionuklid renostintiqrafiya hansı sadalanan göstəricilərin qiymətləndirilməsinə imkan verir?
 A) Daşların mövcudluğuna
 B) Effektiv böyrək qan axınına
 C) Sidiyin xüsusi çəkisinə
 D) Yumaqcıq filtrasiyasının sürətinə
 E) Böyrəklərin ölçülərinə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

197) Bakteriuriyanı müəyyən etmək üçün hansı tələblərə rəyyət etmək vacibdir?
 A) Sutkanın hər hansı vaxtında götürülən sidiyin yığmaq
 B) Sutkalıq sidiyi yığmaq
 C) Antiseptiklə yuyunmadan sonra, səhər sidiyinin şırnağının orta hissəsi yığmaq
 D) Yalnız kateterlə götürülən sidiyi yığmaq
 E) Qecə sidiyini yığmaq

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

198) Ekskretor uroqrafiya nəyin aşkarlanmasına imkan verir?
 A) Kanalcıq reabsorbsiyasının səviyyəsinin
 B) Filtrasiyanın həcminin
 C) Rentgenneqativ konkrementlərin
 D) Proteinuriyanın miqdarının
 E) Kreatininin səviyyəsinin

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

199) Qlomerulyar filtrdan sərbəst filtrasiya olunan zülalları hansılardır?
 A) Ribonukleaza
 B) Betta 2 - mikroqlobullin
 C) Bütün sadalananlar
 D) Ig -rin sərbəst yüngül zəncirləri
 E) Lizosim

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

200) Qeyri selektiv proteinuriyada sidikdə hansı zülallar olur?
 A) Bütün sadalananlar
 B) Alfa 2 - makroqlobullin
 C) Trasferrin
 D) Betta-lipoproteid
 E) Qamma qlobullin

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

 

0 şərh