Nefrologiya 3

201) Hansı müddətli anuriya geriyə qayıtmayan hesab olunur?
 A) İki həftə
 B) 3-5 gün
 C) Bir həftə
 D) Üç həftə
 E) Dörd həftə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

202) İkincili nefrotik sindrom hansı xəstəliklərdə yaranır?
 A) Sadalananların hamısında
 B) Anadan gəlmə fin tipli nefrotik sindromda
 C) Şəkərli diabetdə
 D) Sepsisdə
 E) Qırmızı qurd eşənəyində

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

203) Hansı xəstəliklərdə yaranmış nefrotik sindromun immun genezi ispat olunmur?
 A) Mukopolisaxaridozda
 B) Mukopolisaxaridozda, dırnaq sətlərin xəstəliyində(nail-patella sindromunda), anadan gəlmə fin tipli nefrotik sindromda
 C) Dırnaq sətlərin xəstəliyində(nail-patella sindromunda)
 D) Anadan gəlmə fin tipli nefrotik sindromda
 E) Minimal dəyişiklərlə qlomerulonefritdə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

204) Trоmbоtik rаbdоmiоlizdə, disstrеs-sindrоmundа, dissiminə оlunmuş dаmаr dахili lахtаlаnmа sindrоmundа və kəskin böyrək çаtışmazlığındа nə tələb оlunur?
 A) Plаzmаfеrеz
 B) Diurеzin sürətləndirilməsi
 C) İzоlə оlunmuş ultrаfiltirаsiyа
 D) Aktivləşmiş kömürlə hеmоsоrbsiyа
 E) İntеrmittə оlmuş hеmоdiаfiltirаsiyа

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

205) Nefrotik sindromun hipervolemik variantının patogenezində əsəs rol nə oynayır?
 A) Antidiretik hormonun ifrazının artması
 B) Na -uretik hormonun ifrazının pozulması
 C) Damar keçiriciliyin artması
 D) Böyrəkdaxili Na işlənmə deffekti
 E) Plazmanın onkotik təzyiqinin enməsi

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

206) Böyrəklərin konsentrasion funksiyasının öyrənilməsinin daha yayılmış sınağı hansıdır?
 A) 3 stəkan sınağı
 B) Zimnitski sınağı
 C) Neçiporenko sınağı
 D) Yürüş sınağı
 E) Ambürje sınağı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

207) Sutka ərzində sidiklə xaric olan qanın formalı elementlərini təyin edən sınaq hansıdır?
 A) Neçiporenko sınağı
 B) Ambürje sınağı
 C) Kakovski -Addis sınağı
 D) Zimnitski sınağı
 E) 3 stəkan sınağı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

208) Sadalanan xəstəliklərin hansında yüksək proteinuriya müşahidə olunur?
 A) Polikistozda
 B) Lyupus-nefritdə
 C) Pielonefritdə
 D) Böyrək daşı xəstəliyində
 E) Uratlı nefropatiyada

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

209) 1 ml sidikdə xaric olan qanın formalı elementlərini təyin edən sınaq hansıdır?
 A) Zimnitski sınağı
 B) Kakovski -Addis sınağı
 C) Ambürje sınağı
 D) 3 stəkan sınağı
 E) Neçiporenko sınağı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

210) Sutka ərzində 500 ml-dən az xaric olan sidiyin qiymətləndirilməsi necə adlanır?
 A) Oliquriya
 B) Nikturiya
 C) Normal diurez
 D) Anuriya
 E) Poliuriya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

211) 3,5 q/sut proteinuriya hansı sindroma xarakterikdir?
 A) Kəskin böyrək çatmamazlığı
 B) Böyrək hipertenziyası
 C) Sidik sindromu
 D) Nefrotik sindrom
 E) Xroniki böyrək çatmamazlığı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

212) İzuriya nə deməkdir?
 A) Bərabər vaxt müddətində eyni miqdarda sidiyin xaric olması
 B) Aşağı xüsusi çəkidə sidiyin xaric olması
 C) Gecə sidik ifrazının gündüz sidik ifrazından artıq olması
 D) Tezləşmiş sidik ifrazı
 E) Sidiyin miqdarının çoxalması

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

213) Pollakiuriya nə deməkdir?
 A) Sidiyin miqdarının çoxalması
 B) Aşağı xüsusi çəkidə sidiyin xaric olması
 C) Bərabər vaxt müddətində eyni porsiyalı sidiyin xaric olması
 D) Gecə işəmənin gündüz işəmədən artıq olması
 E) Tezləşmiş işəmə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

214) Qısa müddətli huşun itməsi və qıcolma tutmalarının əmələ gəlməsi hansı böyrək sindromuna xarakterikdir?
 A) Böyrək eklampsiyası
 B) Kəskin böyrək çatışmazlığı
 C) Xroniki böyrək çatışmazlığı
 D) Nefrotik sindrom
 E) Böyrək hipertenziyası

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

215) Kreatinin klirensinə əsasən yumaqcıq filtrasiyasının normal sürəti necə ml/dəqiqədir?
 A) 10-20 ml/dəq
 B) 30-40 ml/dəq
 C) 80-120 ml/dəq
 D) 60-80 ml/dəq
 E) 40-60 ml/dəq

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

216) Qəbul olunan maye sutkalıq diurezin normada hansı faizini təşkil edir?
 A) 65-75 %
 B) 30-40 %
 C) 95-100%
 D) 80-95 %
 E) 40-50 %

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

217) Neçiporenko üsulu ilə sidiyin normal göstəricilərini tapın:
 A) Eritrositlər 8000, leykositlər 10000, silindrlər 1000
 B) Eritrositlər 2000, leykositlər 6000, silindrlər 200
 C) Eritrositlər 6000, leykositlər 80000, silindrlər 1000
 D) Eritrositlər 1000, leykositlər 4000, silindrlər 100
 E) Eritrositlər 4000, leykositlər 10000, silindrlər 400

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

218) Birindən başqa nefrotik sindroma nə xarakterikdir?
 A) Hiperalbuminemiya
 B) Hiperxolesterinemiya
 C) Hipoalbuminuriya
 D) Ödemlər
 E) Massiv proteinuriya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

219) Hansı böyrək xəstəliyinə qeyd olunan rentgenoloji nəticə :- böyrək ləyəninin sərhədlərinin yuyulması, böyrək kasacıqlarının deformasiyası, boyun hissəsinin daralması və dartılması xarakterikdir?
 A) Qlomerulonefritə
 B) Diabetik nefropatiyaya
 C) Pielonefritə
 D) Böyrəklərin polikistozuna
 E) Böyrəklərin amiloidozuna

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

220) Böyrək arteriyasının stenozunun diaqnostikasında sadalanan metodlardan hansı daha informativdir?
 A) Böyrək damarlarının US dopleroqrafiyası
 B) Böyrəklərin USM -si
 C) Ekskretor uroqrafiya
 D) Selektiv aortoqrafiya
 E) İzotop renoqrafiya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

221) Nefrotik sindromun hipovolemik variantına nə xarakterikdir?
 A) Hipertenziya
 B) YFS - nin 50% normadan artıq olması
 C) Qanda albuminin 2q/dl aşağı enməsi
 D) Ortostatik hipotenziya, YFS - nin 50% normadan artıq olması,qanda albuminin 2q/dl aşağı enməsi
 E) Ortostatik hipotenziya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

222) Nefrotik sindromun hipervolemik variantına nə xarakterik deyil?
 A) YFS - nın 50% normadan az olması +qanda albuminin 2 q/dl yuxarı qalxması+hipertenziya
 B) Ortostatik hipotenziya
 C) Qanda albuminin 2q/dl artması
 D) AT qalxması
 E) Dövr eləyən qanın həcminin artması

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

223) Nefrotik sindromda homeostazın pozulmasına nə xarakterikdir?
 A) Plazminogenin artması
 B) Antitrombin III artması
 C) Hiperfibrinogenemiya
 D) Hiperfibrinogenemiya, antitrombin III enməsi
 E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

224) Nefrotik sindromda ödemlərin xarakteristikası hansıdır?
 A) Sadalananların hamısı düzdür
 B) Asan yerlərini dəyişirlər
 C) Basanda barmaqların yeri qalır
 D) Sadalananların heç biri
 E) "Striae distensae" əmələ gəlməsi

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

225) Ağrı xəstənin horizontal vəziyyətində hansı böyrək xəstəliklər zamanı azalır?
 A) Böyrək şişi
 B) Nefrolitiaz
 C) Paranefrit
 D) Hidronefroz
 E) Nefroptoz

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

226) Nəyin reabsorbsiyası pozulduqda sistinuriya müşahidə olunur?
 A) Fosfatların
 B) Amin turşuların
 C) Natriumun
 D) Maqneziumun
 E) Kaliumun

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

227) Nefrotik sindroma nə xarakterikdir?
 A) Hiperstenuriya
 B) Normostenuriya
 C) Hipostenuriya
 D) İzostenuriya
 E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

228) Eklampsiya aşağıda sadalanan hansı xəstəliklərin gedişini daha tez ağırlaşdırır?
 A) Kəskin pielonefritin
 B) Kəskin qlomerulonefritin
 C) Böyrəklərin vərəmin
 D) İkincili amiloidozun
 E) Xroniki pielonefritin

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

229) Nefrotik krizə nə xarakterikdir?
 A) Anasarka
 B) Sadalananların hamısı
 C) Abdominal ağrılar
 D) Qızıl yel eriteması
 E) Kollaptoid vəziyyət

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

230) Nefrotik sindromun pəhrizi nədən ibarətdir?
 A) Aşağızülallı, duzlu, K-la zəngin qidadan
 B) Yüksəkzülallı, duza və K-a sərhədd yoxdur
 C) Yüksək zülallı, duzsuz, K-la zəngin qidadan
 D) Yüksəkzülallı, duzlu, K-la zəngin qidadan
 E) Aşağızülallı, duza və K-a sərhədd yoxdur

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

231) Böyrək funksiyasının pozulması ilə yanaşı qəfildən yaranan ödemlər, hematuriya, proteinuriya, arterial hipertoniya hansı sindroma xarakterikdir?
 A) Nefrotik sindroma
 B) Kəskin nefritik sindroma
 C) Poliorqan çatışmazlığına
 D) Sidik sindromuna
 E) Xroniki böyrək çatmamazlığına

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

232) Oliguriya (anuriya) nə zaman müşahidə olunur?
 A) Göstərilən xəstəliklərin heç birində
 B) Xroniki böyrək çatışmazlığının terminal mərhələsində
 C) Bütün göstərilən xəstəliklərdə
 D) Kəskin böyrək çatışmazlığında
 E) Kəskin qlomerulonefritdə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

233) Sidiyin rənginin dəyişməsi nə ilə əlaqədardır?
 A) Qaraciyərin və öd yollarının xəstəlikləri ilə əlaqədardır
 B) Böyrək xəstəliyi ilə əlaqədardır
 C) Qəbul edilən qidanın növündən asılıdır
 D) Qəbul edilən mayenin həcmindən asılıdır
 E) Bütün göstərilən faktorlar ilə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

234) Nefrotik sindromun meyarları hansılardır?
 A) Ödemlər, hipoproteinemiya, hiperproteinemiya
 B) Hipoproteinemiya , ödemlər, arterial hipertenziya
 C) Proteinuriya 1q/sut, ödemlər, hiperxolesterenemiya
 D) Ödemlər, hematuriya, arterial hipertenziya
 E) Proteinuriya 3,5 q/sut, hipo-və disproteinemiya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

235) Aşağıda göstərilənlərin hansında nefrotik sindrom tam inkişaf etmir?
 A) Miyelom xəstəliyi zamanı
 B) Xroniki qlomerulonefrit zamanı
 C) Şəkərli diabet zamanı
 D) Amiloidoz zamanı
 E) Lüpus-nefrit zamanı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

236) Sidik kisəsinin kateterizasiyası hansı vəziyyətlərdə nadir hallarda və həyati göstərişlər olduqda keçirilir?
 A) Şəkərli diabet
 B) Xroniki pielonefrit
 C) Xroniki qlomerulonefrit
 D) Hamiləlik
 E) Böyrək amiloidozu

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

237) "Nefrotik kriz" nə ilə xarakterizə olunur?
 A) Hipotenziya
 B) Abdominal ağrılar
 C) Dəridə eritema
 D) Qızdırma
 E) Bütün göstərilən vəziyyətlərlə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

238) Eritrositlərin böyrəkmənşəli olmasını nə təsdiqləyir?
 A) 3-stəkan sınaqında 2-ci və 3-cü hissəsində mikrohematuriyanın artması
 B) Eritrositar silindrlərin aşkarlanması
 C) Qələviləşən eritrositlərin aşkarlanması
 D) Eyni zamanda eritrositlərin və hialin silindrlərinin aşkarlanması
 E) Eyni zamanda eritrositlərin və mumvari silindrlərin aşkarlanması

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

239) Hialin silindrlərin sidikdə aşkarlanması nədən xəbər verir?
 A) Xroniki qlomerulonefritdən
 B) Böyrək amiloidozundan
 C) Diaqnostik əhəmiyyəti yoxdur
 D) Xroniki pielonefritdən
 E) Lyupus nefritdən

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

240) Nefrotik sindromda nə müşahidə olunur?
 A) Bütün sadalanan dəyişikliklər
 B) Hipertriqliseridemiya
 C) Sadalananlardan heç birində
 D) Hiperxolesterinemiya
 E) Hipoproteinemiya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

241) Nefrotik sindromda nə müşahidə olunur?
 A) Hiperproteinemiya
 B) Bütün sadalanan dəyişikliklər
 C) Hiperurikozuriya
 D) Hiperurikemiya
 E) Sadalananlardan heç biri

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

242) Nefrotik sindroma nə xarakterik deyil?
 A) Hipertriqliseridemiya
 B) Hiperproteinemiya
 C) Hiperkaoqulyasiya
 D) Hiperxolesterinemiya
 E) Hiperstenuriya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

243) Bakteriuriyanın aşkarlanması və qiymətləndirilməsi üçün hansı üsulun tətbiqi vacibdir?
 A) Kalorimetrik üsul
 B) Üsulların əhəmiyyəti müxtəlifdir
 C) Üsulların əhəmiyyəti eynidir
 D) Bakterioloji üsul
 E) Bakterioskopik üsul

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

244) Antibakterial preparatlara qarşı mikrofloranın həssaslığının müəyyən edilməsi əhəmiyyətlidirmi?
 A) Ancaq interstisial nefritdə böyük klinik əhəmiyyəti var
 B) Ancaq qlomerulonefritdə böyük klinik əhəmiyyəti var
 C) Klinik əhəmiyyəti yoxdur
 D) Böyük klinik əhəmiyyəti var
 E) Ancaq pielonefritdə böyük klinik əhəmiyyəti var

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

245) Hansı böyrək xəstəliklərində qanın ümümi analizinin böyük diaqnostik əhəmiyyəti var?
 A) Böyük differensial-diaqnostik əhəmiyyəti yoxdur
 B) Xroniki glomerulonefritdə
 C) Lüpüs-nefritdə
 D) Böyrək amiloidozunda
 E) Xroniki pielonefritdə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

246) Qan zərdabında komplementin səviyyəsinin enməsi nə zaman aşkarlanır?
 A) Kəskin poststreptokokklu qlomerulofritdə
 B) Lüpus-nefrit zamanı
 C) Bütün göstərilən xəstəliklərdə
 D) Mezangiokapilyar qlomerulonefritdə
 E) Krioglobulinemiya zamanı qlomerulonefritdə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

247) Böyrəklərin funksional müayinəsinin hansı xəstəliklər zamanı əhəmiyyəti var?
 A) Müstəqil diaqnostik əhəmiyyəti yoxdur
 B) Xəstəliyin növündən asılı olaraq müstəqil diaqnostik əhəmiyyəti var
 C) Ancaq uşaqlarda müstəqil diaqnostik əhəmiyyəti var
 D) Müstəqil diaqnostik əhəmiyyətə malikdir
 E) Funksional müayinənin növündən asılı olaraq müstəqil diaqnostik əhəmiyyəti var

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

248) Xörək duzunun və heyvani zülalının yumaqcıq filtrasiyasına təsiri nədən ibarətdir?
 A) Təsiri xəstəliyin növündən asılıdır
 B) Yumaqcıq filtrasiyasını artırır
 C) Təsiri arterial təzyiqin səviyyəsindən asılıdır
 D) Yumaqcıq filtrasiyasını azaldır
 E) Yumaqcıq filtrasiyasına təsir etmir

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

249) Yaşlılarda yumaqcıq filtrasiyası özünü necə aparır?
 A) Həmişəki səviyyədə qalır
 B) Artır
 C) Bu istiqamətdə tətqiqatlar keçirilməmişdir
 D) Enir
 E) Kişilərdə enir

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

250) Hamiləlik zamanı yumaqcıq filtrasiyası necə özünü aparır?
 A) Dəyişmir
 B) I trimestrin sonunda enir
 C) Hamiləliyin sonunda enir
 D) Hamiləliyin sonunda artır
 E) I trimestrin sonunda artır

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

251) Nefron nədən ibarətdir?
 A) Böyrək yumaqcığı+kanalcıqlar
 B) Böyrək yumaqcığı+kanalcıqlar+birləşdirici borular
 C) Kanalcıqlar+birləşdirici borular
 D) Böyrək yumaqcığı+birləşdirici borular
 E) Şumlyanski-Boumen kapsulası,Henle ilgəhi

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

252) Yumaqcıq filtrasiyasının surətini təyin etmək üçün hansı maddələr istifadə olunur?
 A) Plazmada sidik cövhəri
 B) Ekzogen kreatinin
 C) Bütün göstərilən parametlər
 D) Endogen kreatinin
 E) İnulin

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

253) Sidiyin osmolyarlığına hansı göstərilən maddələr təsir göstərir?
 A) Sidik cövhəri
 B) Damardaxili uroqrafiya üçün istifada olunan kontrast maddələr
 C) Albuminlər
 D) Na
 E) Oksalatlar

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

254) Böyrək xəstəlikləri zamanı hansı prosesin erkən pozulması müşahidə olunur?
 A) Xəstəliyin növündən asılı olaraq
 B) Sidiyin durulaşdırılması və qatılaşdırılması eyni zamanda
 C) Sidiyin durulaşdırılması
 D) Arterial təzyiqin səviyyəsindən asılı olaraq
 E) Sidiyin qatılışması

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

255) Qanda sidik cövhərinin artması nə ilə əlaqədardır?
 A) Diuretiklərin artıq dərəcədə istifadəsi ilə
 B) Böyrək çatmamazlığı ilə
 C) Susuzlaşma ilə
 D) Yüksək katabolizm ilə
 E) Bütün göstərilən proseslər ilə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

256) Böyrəklərin ümumi rentgenografiyası vasitəsi ilə hansı vəziyyətləri qiymətləndirmək mümkün deyil?
 A) Böyrəklərin ölçülərini
 B) Böyrək damarlarının anomaliyalarını
 C) Kasacıq-ləyən sisteminin ölçülərini
 D) Böyrəklərin yerləşməsini
 E) Rentgenpozitiv konkrementlərin olmasını

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

257) Retroqrad piyeloqrafiyanın istifadəsi hansı xəstəliyin diaqnostikası üçün məqsədə uyğundur?
 A) Kəskin qlomerulonefrit
 B) Xroniki glomerulonefrit
 C) Böyrəklərin vərəmi
 D) Renovaskulyar hipertoniya
 E) Diabetik nefroangioskleroz

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

258) Böyrək müayinəsinin izotop üsulları arasında hansı üsul ən yüksək informativliyə malikdir?
 A) Ancaq böyrək çatmamazlığında üsulların istifadəsi məqsədəuyğundur
 B) Statik stintiqrafiya
 C) Dinamik stintsiqrafiya
 D) Üsulların əhəmiyyətı eynidir
 E) Radioizotop renoqrafiya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

259) Hansı səbəbdən radioizotop üsulların istifadəsi rentgenoloji üsullara nisbətən daha məqsədə uyğundur?
 A) Xüsusi hazırlıq tələb edilmir
 B) Şüalanma yükü cüzidir
 C) Rentgenokontrast preparatlara patoloji həssaslıq olduğda üsulun istifadəsı mümkündür
 D) Bütün göstərilən faktorlar
 E) Azotemiya zamanı keçirilməsi mümkündür

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

260) Yüksək reninli müalicəyə tabe olunmayan böyrək hipertoniyası hansı xəstəliklər üçün xarakterikdir?
 A) Kimmellsil-Vilson sindromu
 B) Böyrək daşı xəstəliyi
 C) Podagrik nefropatiya
 D) Böyrək amiloidozu
 E) Böyrək arteriyasının stenozu, aterosklerozu

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

261) Göstərilən proteinuriya növlərindən hansı funksional proteinuriyalara aid deyil?
 A) Ortostatik
 B) Qızdırmalı
 C) Qərqinlik
 D) Alimentar
 E) Mikroalbuminuriya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

262) Dolğunluq proteinuriyası nə zaman müşahidə olunur?
 A) Makrohematuriya zamanı
 B) Miyelom xəstəliyi zamanı
 C) Leykosituriya zamanı
 D) Mikrohematuriya zamanı
 E) Nefrotik sindrom zamanı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

263) Mikroalbuminuriyanın aşkarlanması hansı xəstəliyin diaqnostikası üçün vacibdir?
 A) Diabetik nefropatiyada
 B) Hipertoniya xəstəliyində
 C) Hamiləlik nefropatiyasında
 D) Bütün göstərilən vəziyyətlərdə
 E) Böyrək transplantının kəskin ayrılma sindromu zamanı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

264) Damardaxili urografiyada nefroqramların olmaması ilə təsdiqlənən böyrək fəaliyyətinin kəsilməsi səbəbləri hansılardır?
 A) Obstruktiv piyelonefritin kəskinləşməsi
 B) Böyrək arteriyasının stenozlu aterosklerozu
 C) Böyrəyin anadangəlmə medulyar hipoplaziyası
 D) Böyrək venalarının kəskin trombozu
 E) İkincili büzüşmüş böyrək

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

265) Ağır ağciyər-böyrək sindromu ilə xarakterizə olunan nefropatiyalara hansı xəstəliklər aiddir?
 A) Bütün göstərilən xəstəliklər
 B) Pnevmosist interstisial pnevmoniya ilə gedən qazanılmış immundefisit sindromu törədən virus-nefropatiyası
 C) Qudpasçer sindromu
 D) Vegener granulematozu
 E) Qurd eşənəyi nefriti

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

266) Rеntgеnоlоjı оlаrаq ləyənin büzüşməsi («mаrqаritkа» simptоmu) hansı xəstəliyə xarakterikdir?
 A) Böyrəklərin vərəminə
 B) Pоlikistоzа
 C) Amilоidоzа
 D) Kəskin qlоmеrulоnеfritə
 E) Diаbеtik nеfrоpаtiyаnın bаşlаnğıc mərhələsinə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

267) Dаğılmış məməciklərin «güvə yеyilmiş» rеntgеnоlоji simptоmu hansı xəstəliklərə хаrаktеrikdir?
 A) Dərmаn mənşəli nеkrоtik papillitə
 B) Urаtlı nеfrоpаtiyаya
 C) Qlоmеrulоnеfritdə
 D) Amilоidоzа
 E) Pоlikistоzа

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

Böyrəklərin birincili xəstəlikləri

268) Nefrotoksiki antibiotiklər hansılardır?
 A) Penisillin
 B) Metisillin
 C) Gentamisin
 D) Eritromisin
 E) Ampisillin

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

269) Kəskin pielonefritin daha tez-tez rast gələn etioloji faktoru hansıdır?
 A) Stafilokokk
 B) Bağırsaq çöpü
 C) Göy irin çöpü
 D) Enterokokk
 E) Protey

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

270) Böyrək ödemləri üçün hansı lokalizasiya xarakterik deyil?
 A) Yalnız yuxarı ətraflarda
 B) Bədəndə və bütün ətraflarda
 C) Yalnız aşağı ətraflarda
 D) Bütün ətraflarda
 E) Üzdə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

271) Dizurik əlamətlər nə zaman müşahidə olunur?
 A) Kəskin və xroniki pielonefritlərdə
 B) Qöstərilən xəstəliklərin heç birində
 C) Bütün göstərilən xəstəliklərdə
 D) "Süngərəbənzər böyrək"də
 E) Kəskin və xroniki qlomerulonefritlərdə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

272) Klassik formalı kəskin glomerulonefrit hansı göstərilən infeksiyalar nəticəsində yaranır?
 A) Streptokokk infeksiyası
 B) Virus infeksiyası
 C) Stafilokokk infeksiyası
 D) Bütün sadalanan infeksiyalar
 E) Bağırsaq çöpü infeksiyası

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

273) Kəskin pielonefritin daha tez-tez rast gələn etioloji faktoru hansıdır?
 A) Bağırsaq çöpü
 B) Protey
 C) Stafilokokk
 D) Enterokokk
 E) Göy irin çöpü

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

274) Kəskin glomerulonefritin oliqouriya dövründə hansı əlamətlər müşahidə olunur?
 A) Hipostenuriya cuzi proteinuriya fonunda
 B) Hiperstenuriya
 C) İzostenuriya
 D) Hipostenuriya
 E) Hipostenuriya yüksək proteinuriya fonunda

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

275) Bədən temperaturu normal olduğda və sutkalıq diurez 250 ml olduğda, kəskin glomerulonefritli xəstənin maye qəbulu nə qədər olmalıdır?
 A) 50,0 ml
 B) 650,0 ml
 C) Məhdudiyyətsiz
 D) 1500,0 ml
 E) 250,0 ml

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

276) Nazik bazal membran xəstəliyinə nə ilə xarakterizə olunur?
 A) Mikrohematuriya
 B) Autosom-dominant tipli irsi yayılma
 C) Bütün sadalanan əlamətlər
 D) Glomerullyar bazal membranın qalınlığı (191 nm)
 E) Xoş gedişatlı proqnoz

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

277) Kəskin glomerulonefritin adi gedişində nə zaman patogenetik terapiya təyin olunur?
 A) Xəstəliyin başlanğıcından asılı olaraq lazımdır
 B) Proteinuriyanın səviyyəsindən asılı olaraq lazımdır
 C) Məgsədəuyğundur
 D) Məqsədəuyğun deyil
 E) Plazma kreatinini artdıqda lazımdır

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

278) Xroniki qlomerulonefritin dispanser müayinə zamanı laborator göstəricilərin hansının yoxlanması vacibdir?
 A) Kreatinin
 B) Sidiyin ümumi analizi
 C) Qanın ümumi analizi
 D) Ümumi zülal, xolesterin
 E) Bütün göstərilən göstəricilər

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

279) Sitostatik preparatlar ilə müalicə olunan xroniki qlomerulonefritlə xəstələrin dispanser müayinəsində hansı göstəricilərin nəzarəti vacibdir?
 A) Qanın formalı elementləri
 B) Böyrəklərin USM-si
 C) Bilirubin
 D) Xolesterin
 E) EKQ

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

280) Xronoki pielonefritin əsas etioloji faktorı hansılardır?
 A) Urostaz
 B) Mikroorqanizmlərin virulentliyi
 C) Kəskin piyelonefritin geyri-rasional terapiyası
 D) Bütün sadalananlar
 E) İrsi - genetik

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

281) Xroniki pielonefrit zamanı pataloqoanatomik tədqiqat çox zaman hansı faktoru aşkarlayır?
 A) Glomeruliti
 B) İnterstisiyada limfogistositar infiltrastları
 C) Periglomerulyar sklerozu
 D) Kanalcıq epitelinin atrofiyasını
 E) Böyrək damarlarının anevrizması

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

282) Böyrəyin struktur vahidi hansıdır?
 A) Nefron
 B) Piramidlər
 C) Kanalcıqlar
 D) Şumlyanski-Boumen kapsulası
 E) Bütün sadalananlar

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

283) Qlomerulonefritin qarışıq formasında hansı əlamətlər müşahidə olunur?
 A) Hipertenziya və nefrotik sindrom
 B) Nefrotik sindrom və hematuriya
 C) Nefrotik sindrom
 D) Hematuriya və ödemlər
 E) Hematuriya və arterial hipertenziya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

284) Xroniki qlomerulonefritin etioloqiyası hansıdır?
 A) Yalnız iltihab
 B) Yalnız immun mənşəli
 C) Yalnız allergik mənşəli
 D) Yalnız postsreptokokk mənşəli
 E) Polietioloji

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

285) Sidik turşusu mübаdiləsi pоzulmuş (urаturiyа) хəstə uşаğа nəyin qəbulu аzаldılmаlıdır?
 A) Yаymаnın
 B) Mоt-motun
 C) Südün
 D) Kаrtоfun
 E) Ət və ət məhsullаrının

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

286) Hestasion pielonefrit zamanı hansı antibakterial preparat seçim preparatıdır?
 A) Gentamicin
 B) Levomicitin
 C) Kotrimaksozol
 D) Siprofloksacin
 E) Amoksiklav

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

287) Mezangial nefritin morfoloji əlamətləri hansılardır?
 A) Mezangiumun interpozisiyası
 B) Mezangiumun genəlməsi
 C) Bütün göstərilənlər
 D) Mezangial matriksin yığılması
 E) Mezangiumun proliferasiyası

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

288) Piоnеfrоz hansı xəstəliyi аğırlаşdırа bilər?
 A) Böyrəklərin pоlikistоzunu
 B) Sаdаlаnаn bütün хəstəlikləri
 C) Böyrəklərin vərəmini
 D) Sаdаlаnаnlаrın hеç birini
 E) Piеlоnеfriti

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

289) "Minimal dəyişikliklər" morfoloji formasının kliniki əlamətləri hansılardır?
 A) Arterial hipertenziya
 B) Nefrotik sindrom
 C) Mikrohematuriya
 D) Nefrotik sindrom və hipertenziya
 E) Kəskin nefritik sindrom

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

290) Qlomerulonefritin patogenezində hansı faktorlar iştirak edirlər?
 A) İmmunoloji dəyişiklikli bazal membran
 B) Hemostazın dəyişiklikləri
 C) Bütün göstərilən faktorlar
 D) Hemodinamik dəyişikliklər
 E) Göstərilən faktorlardan heç biri

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

291) Renal zədələnmələrin immunoloji mexanizmi nə zaman müşahidə olunur?
 A) Podagrik böyrəkdə
 B) Lipoidli nefrozda
 C) Kəskin piyelonefritdə
 D) Böyrəklərin polikistozunda
 E) Alport sindromunda

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

292) Arterial hipertenziya hansı xəstəliyə xarakterikdir?
 A) Berje xəstəliyinə
 B) Membranoz nefropatiyaya
 C) Mezangioal nefritə
 D) Lipoidli nefroza
 E) Mezangiokapilyar nefritə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

293) Ödem və yüksək arterial təzyiq qlomerulonefritin hansı kliniki formasında daha çox təsadüf olunur?
 A) Terminal
 B) Qarışıq
 C) Nefrotik
 D) Latent
 E) Hipertonik

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

294) Qlomerulonefritin hansı forması daha tez inkişaf edir?
 A) Nefrotik
 B) Latent
 C) Bütün sadalananlar
 D) Qarışıq
 E) Hipertonik

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

295) Xroniki glomerulonefritin patogenetik müalicəsi nədən ibarətdir?
 A) Bütün göstərilən proseslərə təsirdən
 B) Damardaxili koaqulyasiyaya təsirdən
 C) İltihabi proseslərə təsirdən
 D) Mexanizmlərin heç birindən
 E) Patogenezin immunoloji mexanizmlərinə təsiri

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

296) Xroniki qlomerulonefrit zamanı kortikosteroidlər hansı mexanizmlərə təsir qöstərirlər?
 A) Yumaqcıq bazal membranasının keçiriciliyinin azalması
 B) İltihab əlehinə təsir
 C) Anticisimlərin sintezinə depressor təsir
 D) Bütün sadalananlar
 E) Komplement aktivasiyasının blokadası

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

297) Müstəqil makrohematuriya epizodları ilə qedən glomerulonefritin hematurik formasında nə etmək lazımdır?
 A) İndometasin təyin etmək
 B) 4-komponentli müalicə sxemini təyin etmək
 C) Prednizolon təyin etmək
 D) Sitostatiklər təyin etmək
 E) Terapiyadan imtina etmək

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

298) 4-komponentli sxem vasitəsi ilə xroniki qlomerulonefritin müalicəsinə əsas göstərişlər hansılardır?
 A) Müstəqil proteinuriya 1 q/sut az
 B) Nəzərə çarpmayan hematuriya
 C) İlk dəfə əmələ gəlmiş müstəgil nefrotik sindrom
 D) Bədxassəli arterial hipertoniya
 E) Glomerulolonefritin təzahür aktivliyi

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

299) Hansı vəziyyətlərdə indometasinin təyini pozitiv effekt verə bilər?
 A) Bütün göstərilən vəziyyətlərdə
 B) Müstəqil proteinuriyada
 C) Arterial hipertenziya zamanı
 D) Hematuriyada
 E) Nefrotik sindromda

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

300) Xroniki glomerulonefritin heparinoterapiyası zamanı hansı faktorlara nəzarət vacibdir?
 A) Qanaxma vaxtı
 B) Protrombinin səviyyəsi
 C) Laxtalanma vaxtı
 D) Trombositlərin səviyyəsi
 E) Fibrinolizin sürəti

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

 

0 şərh