Nefrologiya 5

401) Pielonefritin əmələ gəlməsinin risk faktorları hansılardır?
 A) Hamiləlik
 B) Şəkərli diabet
 C) Sidik yollarının və böyrəklərin anomaliyaları
 D) Bütün sadalananlar
 E) Reflyukslar

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

402) Hansı ifadə səhv deyil?
 A) Pielonefrit - böyrəklərin infeksion iltihabi xəstəliyidir, xüsusən interstisial toxumanın zədələnməsi ilə
 B) Pielonefrit - böyrəklərin infeksion iltihabi xəstəliyidir, xüsusən tubulointerstisial toxumanın zədələnməsi ilə
 C) Pielonefrit - böyrəklərin infeksion iltihabi xəstəliyidir, xüsusən kanalcıq apparatının zədələnməsi ilə
 D) Pielonefrit - böyrəklərin infeksion iltihabi xəstəliyidir, xüsusən kasa-ləyən sisteminin,tubulointerstisial toxumanın, tez-tez yumaqcıq apparatının cəlb olunması ilə keçən zədələnməsidir
 E) Pielonefrit - böyrəklərin infeksion iltihabi xəstəliyidir, xüsusən kasa-ləyən sisteminin zədələnməsi ilə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

403) Xroniki pielonefritli xəstələrdə arterial təzyigin daimi artması nədən asılıdır?
 A) Kliniki gedişatdan
 B) Lipoproteidlərin qanda səviyyəsindən
 C) Sadalananların heç biri düz deyil
 D) Bütün sadalananlar düzdür
 E) Kliniki formasından asılıdır

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

404) Pielonefritin diagnostikasında əlamətlərin ən vacibi hansıdır?
 A) Bütün göstərilənlər
 B) Nəzərə çarpan hidrokalikoz
 C) Nəzərə çarpan bakteriuriya
 D) Leykosituriya
 E) Nefroptoz

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

405) Xroniki pielonefritin müalicəsi nəyə əsaslanır?
 A) Göstərilənlərin heç birinə
 B) Sidiyin əkilməsi haqqında məlumata
 C) Urodinamika vəziyyəti haqqında məlumata
 D) Bütün göstərilən məlumatlara
 E) Böyrək funksiyasının müayinəsi nəticələrinə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

406) Pielonefritin səbəbi göy irin çöpü olduğda hansı müalicə təyin olunmalıdır?
 A) Biseptol
 B) Heç biri ilə
 C) Karbenisillin
 D) 5 - NOK
 E) Fitoterapiya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

407) Minimal dəyişikliklərlə gedən qlomerulonefrit nə ilə xarakterizə olunur?
 A) Elektron mikroskopiya zamanı podositlərin ayaqcıqlarının birləşməsi ilə
 B) İmmunflyuoressent mikroskopiya zamanı dəyişikliklərin olmaması ilə
 C) Bazal membranın intaktlığı ilə
 D) İşıq mikroskopiya zamanı dəyişikliklərin olmaması ilə
 E) Bütün sadalananlarla

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

408) Böyrəklərin xroniki xəstəlikləri nə deməkdir?
 A) 6 ay müddətində davam edən hər hansı böyrək xəstəliyidir
 B) Bütün ifadələr düzdür
 C) Pielonefritın klinik əlamatləri ilə hər hansı böyrək xəstəliyidir
 D) Nozoloji diaqnozdan asılı olmayaraq 3 ay müddətində böyrəklərdə istənilən zədələnmə əlamətləri
 E) Qlomerulonefritın klinik əlamətləri ilə hər hansı böyrək xəstəliyidir

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

409) Minimal dəyisikliklərlə gedən qlomerulonefritin kliniki xarakteristikası hansıdır?
 A) Bütün sadalananlar
 B) Bildirilmlş nefrotik sindrom anasarka ilə
 C) Nefrotik krizin inkişafı
 D) Massiv proteinuriya
 E) Müvafiq proqnoz

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

410) Fokal seqmentar qialinozun morfoloji mənzərəsinə nə aid deyil?
 A) Mezangiomun proliferasiyası
 B) Yumaqcıqlarda ayrı-ayrı seqmentlər skleroza uğrayırlar
 C) Adətən yumaqcıqların kapsulası ilə əlaqəli hialin materialın şarabənzər çöküntüsü
 D) Prosess yumaqcıqların sklerozu ilə başlayır, yuqstamedullyar nefronlar istisna olmaqla
 E) Prosessə ayrı-ayrı yumaqcıqların cəlb olunması

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

411) Fokal seqmentar qialinozun klinik mənzərəsinə sadalananlardan nə xarakterik deyil?
 A) Bildirilmiş arterial təzyiq
 B) Daha xoş gedişli qlomerulonefrit
 C) Bildirilmiş proteinuriya
 D) Tezproqressivləşən gedişat
 E) Nefrotik sindrom

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

412) Kəskin interstisial nefritli xəstənin sidiyinin ümumi analizinə hansı dəyişkliklər səciyyəvidir?
 A) Bakteriuriya
 B) Bütün göstərilən dəyişiklər
 C) Limfosituriya
 D) Proteinuriya
 E) Göstərilənlərin heç biri

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

413) Kəskin interstisial nefritin inkişafına ən çox təkan verən hansı dərmanlardır?
 A) Diuretiklər
 B) Antibiotiklər
 C) Hipotenziv preparatlar
 D) Ürək glikozidləri
 E) Ganglioblokatorlar

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

414) Kəskin interstisial nefritin baş verməsinin etioloji faktorları?
 A) Dərman preparatları
 B) Böyrək arteriyalarının aterosklerozu
 C) İnfeksiyalar
 D) Sistem xəstəlikləri
 E) Bütün sadalananlar

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

415) Antibiotikoterapiyadan sonra kəskin interstisial nefritin ilkin əlamətləri hansılardır?
 A) Bütün göstərilən əlamətlər
 B) Arterial təzyiqin artması
 C) Qızdırmanın təkrarlanan dalğası
 D) Baldırlarda ödemin əmələ qəlməsi
 E) Bel nahiyyəsində aqrılar

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

416) Kortikosteroid terapiyası kəskin interstisial nefritin hansı növündə məqsədəuyğundur?
 A) Bütün göstərilən hallarda
 B) Uveitlə qedən idiopatik interstisial nefritdə
 C) Qeyristeroid iltihab əlhinə preparatların təsirindən yaranan nefritdə
 D) Rifampisindən sonra başladıqda
 E) Ampisilindən sonra başladıqda

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

417) Kəskin interstisial nefrit zamanı hemodializə mütləq hansı göstərişlərdir?
 A) Plazmada K 7 mekv/l qədər artması
 B) Plazmada kreatinin 700 mkmol/l qədər artması
 C) Anuriya 1 sutka ərzində
 D) Oliquriya 1 həftə ərzində
 E) Bütün göstərilənlər

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

418) Analqetik nefropatiya hansı dərmanların uzunmüddətli istifadəsindən yaranır?
 A) Ferment preparatlar
 B) Analgetiklərın
 C) Diuretiklər
 D) Hipotenziv preparatlar
 E) Sedativ preparatlar

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

419) Xroniki interstisial nefritin patogenezində əsas rolu hansı faktorlar oynayır?
 A) Qlomerulonefritin olması
 B) İnfeksiya
 C) İmmun komplekslərin yığılması
 D) Piylənmə
 E) Böyrək damarlarında qan dövranının pozulması

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

420) Böyrəkdə hansı morfoloji dəyişikliklərin aşkarlanması xroniki interstisial nefrit üçün səciyyəvidir?
 A) İnterstisiyda immun komplekslərin yıgılması
 B) İnvaziv qlomerulit
 C) Kanalcıqların atrofiyası
 D) Periglobulyar fibroz
 E) İnterstisiyda limfositlərdən və plazmatik hüceyrələrdən ibarət lokal infiltratların müəyyən edilməsi

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

421) Xroniki intertisial nefritin səciyyəvi əlamətləri hansılardır?
 A) Mülayin proteinuriya, hematuriya
 B) Poliuriya, polidipsiya, subfebril qızdirma, nəzərə çarpan bakteiuriya
 C) Poliuriya, polidipsiya, proteinuriya sutkada 3 q çox
 D) Ödemlər, arterial hipertoniya, hipoizostenuriya
 E) Poliuriya, polidipsiya, anemiya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

422) Hansı əlamətlər kəskin qlomerulonefrit haqqında fikir yaradır?
 A) Dizuriya, ödemlər, arterial hepertoniya
 B) Ödemlər, hematuriya, arterial hipertoniya
 C) Arterial hipertenziya, hematuriya, sidiyin yüksək nisbi sıxlığı
 D) Dizuriya, eritrosituriya, hiperlipidemiya
 E) Sidiyin yüksək nisbi sıxlığı, ödemlər, dizuriya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

423) Hansı əlamətlər hamiləlik zamanı kəskin pielonefrit üçün səciyyəvidir?
 A) Bütün qöstərilənlər
 B) Aşağı qarın nahiyyəsində ağrılar, dizuriya
 C) Yüksək qızdırma
 D) Qüclü üşütmə
 E) Piuriya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

424) Pielonefritin inkişafına hansı faktorlar təkan verir?
 A) Ürək çatışmazlığı
 B) Şəkərli diabet
 C) Hamiləlik
 D) Sidikdaşı xəstəliyi
 E) Bütün qöstərilələr

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

425) Antibakterial preparatların təyinatı zaman hansı faktorları nəzərə almaq vacibdir?
 A) Proteinuriya səviyyəsini
 B) Arterial təzyigin səviyyəsini
 C) Disproteinemiya dərəcəsini
 D) Mikrofloranın həssaslığını
 E) Eritrosituriyanı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

426) Böyrək çatışmazlığının sürətli inkişafı, uzunmüddətli anamnezi olan xəstədə, qüclü proteinuriya və yüksək arterial təzyig fonunda baş verdikdə, hansı xəstəlik haqqında düşünmək olar?
 A) Pielonefrit
 B) Yarımkəskin qlomerulonefrit
 C) Böyrək şışləri
 D) Böyrək vərəmi
 E) Böyrək polikistozu

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

427) Membranoz nefropatiyanın morfoloji mənzərəsinə nə aid deyil?
 A) Yumaqcıqların bazal membranın ikiləşməsi
 B) Yumaqcıqların bazal membranında "tikanların" olması
 C) Endoteliumun proliferasiyası
 D) Bazal membranın diffuz qalınlaşması və ikiləşməsi
 E) Yumaqcıqların bazal membranında "punktirlərin" olması

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

428) Membranoz nefropatiyanın kliniki xüsusiyyətləri hansılardır?
 A) Bütün sadalananlar
 B) Xoş gedişli proqnoz
 C) Nefrotik sindrom və ifadə edilmiş proteinuriya
 D) Trombotik fəsadlar
 E) Nefrotik sindromsuz proteinuriya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

429) Hal hazırda nefrologiyada qlomerulonefritlərin müalicəsində istifadə olunan kortikosteroidlər hansıdır?
 A) Hidrokortizon asetatı
 B) Prednizolon
 C) Triamsinolon
 D) Deksametazon
 E) Kortizon

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

430) Hal hazırda nefrologiyada qlomerulonefritlərin müalicəsində istifadə olunan sitostatiklər hansıdır?
 A) Mielosan
 B) Siklofosfamid və xlorbutin
 C) Sarkolizin
 D) Siklofosfamid
 E) Xlorbutin

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

431) Qlükokortikoidlərin təsir mexanizmlərini hansılardır?
 A) T-limfositlərin aktivliyini endirir
 B) Antitellərin əmələ gəlməsini yatırdır
 C) Damar keciciliyini endirir
 D) Bütün sadalananlar
 E) Sitokinlərin ifrazatını bağlayır

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

432) Qlükokortikoidlərin təyininə hansı göstərişlər aiddir?
 A) Qlomerulonefritin qarışıq tipi
 B) Qlomerulonefritin nefrotik tipi
 C) Latent forma qlomerulonefrit (proteinuriya 1q/sut az)
 D) Terminal qlomerulonefrit
 E) Berje xəstəliyi

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

433) Qlükokortikoidlərin təyininə nə aid deyil?
 A) Qlomerulonefritin nefrotik tipi
 B) Fokal seqmentar qlomeruloskleroz
 C) Lyupus-nefrit
 D) Bildirilmiş proteinuriya
 E) Tezproqressivləşən qlomerulonefrit

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

434) Qlükokortikoidlərin təyininin əks göstərişlərinə nə aid deyil?
 A) Terminal qlomerulonefrit
 B) Qlomerulonefritin qarışıq tipi
 C) Qlomerulonefritin hipertonik tipi
 D) Latent forma qlomerulonefrit
 E) Tezproqressivləşən qlomerulonefrit

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

435) Qlükokortikoidlərin təyininə ümumi göstərişlər hansılardır?
 A) Böyrək prosessinin aktivliyi
 B) Hipertenziyasız nefrotik sindrom
 C) Hematuriyasız nefrotik sindrom
 D) Bütün sadalananlar
 E) Lipoidli nefroz

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

436) Qlükokortikoidlərlə təyin olunmuş müalicə sxemlərindən hansı düz deyil?
 A) Prednizalonun yüksək dozasının (0,5-1,5q/gün) vena daxili qəbulu
 B) Prednizalonun növbələşən(alternə edən) qəbulu: günaşırı çəkiyə görə iki dəfə artmış dozasının qəbulu
 C) Gündəlik prednizalonun 0,8-1-2mq/gün dozasında səhər-günorta-axşam qəbulu
 D) Səhər bir dəfəlik çəkiyə görə prednizalonun dozasının qəbulu
 E) Səhər saatlarında hissə-hissə gündəlik prednizalonun 0,8-1-2mq/gün qəbulu

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

437) Prednizolonla(metilprednizolonla) puls-terapiyasının düzgün sxemi hansıdır?
 A) Vena daxilinə damcı üsulu ilə 20-40 dəq. müddətində 0,5-1,5 qr dozasında metilprednizolonun 3 gün ardıcıl qəbulu
 B) Vena daxilinə damcı üsulu ilə 20-40 dəq. müddətində 0,5-1,5 qr dozasında metilprednizolonun 7 gün ardıcıl qəbulu
 C) Bolyuslu vena daxilinə 3 qr metilprednizolonun 3 gün ardıcıl qəbulu
 D) Vena daxilinə damcı üsulu ilə 20-40 dəq. müddətində 1,5-2,5 qr dozasında metilprednizolonun 4 gün ardıcıl qəbulu
 E) Bolyuslu vena daxilinə 3 qr metilprednizolonun bir dəfəlik qəbulu

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

438) Nefrologiyada daha tez-tez istifadə olunan düzgün qlükokortikoid terapiyası hansıdır?
 A) Hesablanmış prednizolonun dozasını 6-8 həftə müddətində kliniki və laborator göstəricilərın nəzarətində qəbulu
 B) Qlükokortikoid terapiyasının sərbəst qəbulu
 C) Hesablanmış prednizolonun dozasını kliniki simptomların ləvğ olunmasına qədər qəbulu
 D) Hesablanmış prednizolonun dozasını laborator göstəricilərın normallaşmasına qədər qəbulu
 E) Hesablanmış prednizolonun dozasını 6 ay müddətində kliniki və laborator göstəricilərın nəzarətində qəbulu

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

439) Düzgün qlükokortikoid terapiyası hansıdır ?
 A) Hesablanmış prednizolonun dozasını 6-8 həftə müddətində qəbulundan sonra dayandırmaq və azatioprinin qəbuluna keçmək
 B) Hesablanmış prednizolonun dozasını 6-8 həftə müddətində qəbulundan sonra 1 həftə müddətində tez azaltmaq
 C) Hesablanmış prednizolonun dozasını 6-8 həftə müddətində qəbulundan sonra dərhal dəyandırmaq
 D) Hesablanmış prednizolonun dozasını 6-8 həftə müddətində qəbulundan sonra 6-8 həftə müddətində aram-aram azaldıb 30-40 mq/sut saxlamaq
 E) Hesablanmış prednizolonun dozasını 6-8 həftə müddətində qəbulundan sonra 6-8 həftə müddətində aram-aram azaldıb 10-20 mq/sut saxlamaq

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

440) Qlükokortikoidlərin əlavə təsiri hansıdır?
 A) Hiperqlikemiya
 B) Hipotoniya
 C) İtşenko-Kuşinq simptomkompleksi
 D) İtşenko-Kuşinq simptomkompleksi, hiperqlikemiya
 E) Qanaxma

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

441) Qlükokortikoidlərin əks göstərişləri hansılardır?
 A) Şəkərli diabet
 B) Şəkərli diabet, bədxassəli hipertoniya
 C) Ürək-damar çatmamazlığı
 D) Qlomerulonefritin yüksək aktivliyi
 E) Bədxassəli hipertoniya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

442) Prednizolonun kəskin dayandırılmasından sonra yaranan adrenal krizin simptomları hansıdır?
 A) Qızdırma
 B) Hipotoniya
 C) İsti ətraflar
 D) Əzələlərdə ağrılar
 E) Bütün sadalananlar

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

443) Qlomerulonefritlərin müalicəsində istifadə olunan hansı alkilizə edən sitostatiklər daha çox istifadə olunur?
 A) Azatioprin
 B) Siklosporin
 C) Siklofosfamid, xlorbutin
 D) Xlorbutin
 E) Siklofosfamid

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

444) Hansı sitostatiklər alkiləşdirən qrup preparatlara aiddir?
 A) Mofetila mikofenolat
 B) Düzdür
 C) Azatioprin
 D) Siklofosfamid
 E) Siklosporin

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

445) Alkinləşdirən sitostatiklərin əsas mexanizmləri hansılardır?
 A) Zülalların sintezini pozan çarpaz nuklein turşuların birləşməsi
 B) Bütün sadalananlar
 C) İnterleykinlərin əmələ gəlməsini və T-xelperlərin aktivliyinin yatırtması
 D) Dezoksiribonuklein turşusunun sintezinə vacib olan fermentlərin inhibisiyası
 E) Anticisimlərin, sitotoksiki T-limfositlərin əmələ gəlməsini yatirdır, B-limfositlərin proliferasiyasını inhibisiya edirlər

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

446) Sitostatiklərin antimetabolik təsirli əsas mexanizmləri hansılardır?
 A) Bütün sadalananlar
 B) Dezoksiribonuklein turşusunun sintezinə vacib olan fermentlərin ingibisiyası
 C) İnterleykinlərin əmələ gəlməsini və T-xelperlərin aktivliyinin yatırtması
 D) Anticisimlərin, sitotoksiki T-limfositlərin əmələ gəlməsini yatirdır, B-limfositlərin proliferasiyasını inhibisiya edirlər
 E) Zülalların sintezini pozan çarpaz nuklein turşuların birləşməsi

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

447) Siklosporin A təsirinin əsas mexanizmləri hansılardır?
 A) Dezoksiribonuklein turşusunun sintezinə vacib olan fermentlərin inhibisiyası
 B) Zülalların sintezini pozan çarpaz nuklein turşuların birləşməsi
 C) Bütün sadalananlar
 D) Anticisimlərin, sitotoksiki T-limfositlərin əmələ gəlməsini yatırdır, B-limfositlərin proliferasiyasını inhibisiya edirlər
 E) İnterleykinlərin əmələ gəlməsini və T-xelperlərin aktivliyinin yatirtması

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

448) Mofetila mikofenolatın əsas təsir mexanizmi hansılardır?
 A) Bütün sadalananlar
 B) Dezoksiribonuklein turşusunun sintezinə vacib olan fermentlərin inhibisiyası
 C) Zülalların sintezini pozan çarpaz nuklein turşuların birləşməsi
 D) Antitellərin, sitotoksiki T-limfositlərin əmələ gəlməsini ləngidir, B-limfositlərin proliferasiyasını inhibisiya edir
 E) Interleykinlərin əmələ gəlməsini və T-xelperlərin aktivliyinin yatırtması

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

449) Antimetabolik təsirli sitostatiklərə nə aiddir?
 A) Takrolimus FK-506
 B) Mofetila mikofenolat
 C) Siklofosfan
 D) Azatioprin
 E) Siklosporin

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

450) Sadalanlardan hansıları selektiv immunodepressantlara aiddir?
 A) Siklosporin və mofetila mikofenolat
 B) Siklosporin
 C) Mofetila mikofenolat
 D) Bütün sadalananlar
 E) Siklofosfan

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

451) Selektiv immunodepressantlara nə aiddir, birindən başqa?
 A) Azatioprin
 B) Takrolimus FK-506
 C) Siklosporin
 D) Mofetila mikofenolat
 E) Selsept

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

452) Qlomerulonefritlərin müalicəsində hansı istifadə olunan siklofosfamidin sxemini düzdür?
 A) 2-2,5 mq/kq/ sutkada 5-6-8-həftə ərzində dozanı dayandırmaqla
 B) 2-2,5(3,5-4)mq/kq/ sut. 5-6-8-həftə ərzində aram-aram dozanı endirməsi ilə
 C) 0,5-1 mq/kq/ sutkada 1-1,5 il müddətində aram-aram dozanı endirməsi ilə
 D) 2-2,5 mq/kq/ sutkada 5-6-8-həftə ərzində dozanı 1 həftə ərzində dayandırmaqla
 E) 5-6 mq/kq/ sutkada 5-6-8-həftə ərzində aram-aram dozanı endirməsi ilə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

453) Siklofosfamidin seçilmiş dozasının effektivliyini necə təyin etmək olar?
 A) Qanda trombositlərin sayı ilə
 B) Qaraciyər fermentlərin aktivliyinin artması
 C) Qanda leykositlərin sayı ilə
 D) Kliniki əlamətlərin azalması ilə
 E) Bütün sadalananları nəzərə almaqla

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

454) Qlomerulonefritlərin müalicəsində siklofosfamidin təyinində leykositlərin hansı miqdarda olmasına əsəslanmaq vacibdir?
 A) 3500-4000 hüc/mkl
 B) 1500-2500 hüc/mkl
 C) 3000-3500 hüc/mkl yuxarı
 D) 4000-5000 hüc/mkl yuxarı
 E) 2500 hüc/mkl

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

455) Hansı tədbirlər etmək lazımdır ki, siklofosfamid qəbul edən xroniki qlomerulonefritli xəstənin qanında leykositlərin səviyyəsi 2500 hüc/mkl -dən aşağı düşməsin?
 A) Əlavə prednizolon təyin etmək
 B) Preparatı kəsmək
 C) 10% dozanı artırmaq
 D) 25% əvvəlki dozanı azaltmaq
 E) 10% əvvəlki dozanı azaltmaq

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

456) Qlomerulonefritli xəstənin müalicəsinə siklofosfamidin təyinində hansı göstəriciləri nəzarətdə saxlamaq lazımdır?
 A) Qanda leykositlərin səviyyəsini
 B) Eritrosituriyanın səviyyəsini
 C) Qanda neytrofillərin səviyyəsini
 D) Qaraciyər fermentlərin aktivliyini
 E) Bütün sadalananları

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

457) Siklofosfanla aparılan puls-terapiyanın düzgün sxemı hansıdır?
 A) Vena daxilinə bolyuslu 20 ml fizioloji məhlulda15-20 mq/kq/sutkada preparat bir dəfə 2-3 həftədən bir
 B) Vena daxilinə damcı üsulu ilə 150-200 ml fizioloji məhlulda 5-10 mq/kq/sutkada preparat 1ay müddətində gündəlik
 C) Vena daxilinə damcı üsulu ilə 150-200 ml fizioloji məhlulda30-40 mq/kq/sutkada preparat hər həftədə
 D) Vena daxilinə 150- 200 ml fizioloji məhlulda15-20 mq/kq/sutkada preparat bir dəfə 6 aydan bir
 E) Vena daxilinə damcı üsulu ilə 150-200 ml fizioloji məhlulda15-20 mq/kq/sutkada preparat 2-3 həftə müddətindən bir

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

458) Qlomerulonefritli xəstənin müalicəsində lazımı effektə nail olmaq üçün siklofosfanla puls-terapiyanın dozası və müddəti nə qədər olmalıdır?
 A) Sadalananlar düzdür
 B) 3 qramm 6 aydan az olmamaq şərti ilə
 C) 6 qramm 3 aydan az olmamaq şərti ilə
 D) 12 qramm 6 aydan az olmamaq şərti ilə
 E) 6 qramm 6 aydan az olmamaq şərti ilə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

459) Siklofosfanın əlavə təsiri hansıdır?
 A) Teratogen effekt
 B) Allopesiya
 C) Ürək bulanma, qusma, diareya
 D) Sonsuzluq
 E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

460) Siklofosfanın ağır əlavə effektinə ehtimal yaradan ümumi kumulyativ doza hansıdır?
 A) Əhəmiyyətı yoxdur
 B) 200 mq/kq
 C) 100 mq/kq
 D) 700 mq/kq
 E) 1000 mq/kq

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

461) Qlomerulonefritlərin müalicəsində sitostatiklərin təyininə olan göstərişlər hansılardır?
 A) Qlükokortikoid terapiyanın fəsadları zamanı
 B) Qlükokortikoid terapiyanın təyini az effektiv olduqda
 C) Sadalananların hamısı
 D) Qlükokortikoid terapiyanın təyini şübhəli olduqda
 E) Hipertenzion sindromun mövcudluğu

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

462) Sadalananlardan səhv fikir hansıdır?
 A) Xlorbutin siklofosfandan gec təsir edir
 B) Qadınlarda və ahıl kişilərdə xlorbutinə üstünlük verilir
 C) Cavan kişilərdə xlorbutinə üstünlük verilir
 D) Xlorbutinin təyinində siklofofamiddən fərqli olaraq şişlər daha gec inkişaf edir
 E) Xlorbutinin təyinində sümük iliyinin supressiyası gec inkişaf edir, geriyə qayıdan olur, nəinki siklofofamid təyin olduqda

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

463) Qlomerulonefritlərin müalicəsində siklofosfan adətən hansı dozada istifadə olunur?
 A) 5-6 mq/kq/sut
 B) 60 mq/kq/sut
 C) 10 mq/kq/sut
 D) 1-3 mq/kq/sut
 E) 0,5 mq/kq/sut

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

464) Siklosporinin təyininə göstərişlər hansılardır?
 A) Sadalananların hamısı
 B) Minimal dəyişikliklərlə qlomıerulonefrit
 C) Fokal seqmentar qlomeruloskleroz
 D) Böyrəklərin trasplantasiyasından sonra
 E) Qlyukokortikoidlərə rezistentlik zamanı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

465) Qlomerulonefritli xəstənin müalicəsində siklosporinin təyinindən əvvəl nə etmək lazımdır?
 A) Ekskretor uroqrafiya
 B) Kompyuter tomoqrafiya
 C) Böyrəklərin USM-si
 D) Sadalananların heç biri
 E) Böyrəklərin biopsiyası

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

466) Qlomerulonefritlərin müalicəsində siklosporinin dozaları hansılardır?
 A) 7,5-10,0 mq/kq
 B) 0,5-1 mq/kq
 C) 20,0 mq/kq az olmamaqla
 D) 2,5-5 mq/kq
 E) 5-7,5 mq/kq

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

467) Siklosporinin əlavə təsirləri hansılardir?
 A) Arterial hipertenziya
 B) Hipertrixoz
 C) Nefrotoksiki təsir
 D) Diş ətinin hipertrofiyası
 E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

468) Qlomerulonefritli xəstənin müalicəsində siklosporinin təyininin əks göstərişləri hansılardır?
 A) Mezangiumun proliferasiyası
 B) İnterstisiumun sklerozu, kanalcıqların atrofiyası
 C) Fokal seqmentar qlomeruloskleroz
 D) Podositlərin əyaqcıqlarının birləşməsi
 E) Bazal membranın dəyişikliyi

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

469) Pontiçelli sxemi nədən ibarətdir?
 A) 6 ay müddətində per os qlükokortikoid+sitostatik
 B) 6 ay müddətində qlükokortikoid+sitostatik+heparin+kurantil
 C) Metilprednizolon +siklofosfan - puls terapiya şəkilində 3 ay ərzində
 D) Metilprednizolonla puls terapiya, sonra 6 ay müddətində per os prednizolon
 E) 6 ay müddətində per os xlorbutin və metilprednizolonla puls terapiya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

470) P.Kinsaid-Smith sxemi nədən ibarətdir?
 A) 6 ay müddətində per os qlükokortikoid+sitostatik
 B) Metilprednizolon +siklofosfan - puls terapiya şəkilində 3 ay ərzində
 C) Metilprednizolonla puls terapiya, sonra 6 ay müddətində per os prednizalon
 D) 6 ay müddətində per os xlorbutin və metilprednizolonla puls terapiya
 E) 6 ay müddətində qlükokortikoid+sitostatik+heparin+kurantil

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

471) Kəskin poststreptokokk qlomerulonefritdə nə təyin olunmur?
 A) Strofantin
 B) Furosemid
 C) Penisillin sırasından antibiotiklər
 D) Mayenin, duzun məhdudlaşdırılması
 E) Nifedipin

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

472) Kəskin poststreptokokk qlomerulonefritli xəstəyə hansı vəziyyətlərdə prednizolon təyin olunur?
 A) Uzun müddət davam olunan kəskin böyrək çatmamazlığı
 B) Sadalananların hamısı
 C) Sidiyin xüsusi çəkisinin enməsi xəstəliyin I-ci mərhələsində
 D) 2 həftədən artıq davam edən nefrotik sindrom
 E) Biopsiyada 50% az yumaqcıqlarda aşkarlanan ayparalar

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

473) Minimal dəyişikliklərlə gedən qlomıerulonefritdə residivləşən nefrotik sindromun müalicəsi hansı aşağıdakı sxem ilə aparmaq lazımdır?
 A) Pontiçelli sxemi
 B) 10-15 mq/kq/sut prednizolon ilə puls terapiya 3 gün ardıcıl, sonra prednizolon 0,5 mq/kq/sut
 C) Prednizolon 0,5 mq/kq/sut + siklofosfamid 2-2.5 mq/kq 12 ay müddətində
 D) P.Kinsaid-Smith sxemi
 E) Sadalananların hamısı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

474) Səhv fikir hansıdır?
 A) Minimal dəyişikliklərlə gedən qlomerulonefritdə ilk dəfə yaranmış nefrotik sindromunun müalicəsi Pontiçellinin sxemi ilə başlamaq lazımdir
 B) 12-16 həftə müddətində davamlı müalicə minimal dəyişikliklərlə olan qlomerulonefritli xəstələrin əksəriyyətində remissiya verir
 C) Minimal dəyişikliklərlə gedən qlomerulonefritdə residivləşən nefrotik sindromun müalicəsində sitostatiklər və ya siklosporin istifadə olunur
 D) Steroid terapiyanın əks göstərişində minimal dəyişikliklərlə olan qlomerulonefritli xəstələrin müalicəsi sitostatiklərlə aparılır
 E) 6-8 həftəlik prednizolonla standart müalicə yalnız 50% minimal dəyişikliklərlə olan qlomerulonefritli xəstələrdə remissiya verir

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

475) Alkoqollu nefritin proqnozunun ağırlığını müəyyən edən əlamətlər hansılardlr?
 A) Davamlı arterial hipertenziya
 B) Nefrotik sindromun əmələ gəlməsi
 C) Bildirilmiş silindruriya
 D) Proteinuriya 1q/l
 E) Uzun müddətli alkoqol stajı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

476) Fokal seqmentar qlomerulosklerozda ilk dəfə yaranmış nefrotik sindromun hansı müalicə sxemi optimaldır?
 A) 1-1,2 mq/kq/sut prednizolon 4ay müddətində per os
 B) Prednizolon 1-1,2 mq/kq/sut per os + siklofosfamid 2-2.5 mq/kq 2 ay müddətində
 C) Siklofosfanla puls terapiya, sonra 3 ay müddətində per os prednizolon
 D) Prednizolon 1-1,2 mq/kq/sut per os + siklofosfamid 2-2.5 mq/kq və ya siklosporin 4 və artıq ay müddətində
 E) Metilprednizolonla puls terapiya, sonra 1 ay müddətində per os prednizalon

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

477) Fokal seqmentar qlomerulosklerozda residivləşən nefrotik sindromun hansı müalicə sxemi optimaldır?
 A) 1-1,2 mq/kq/sut prednizolon 4ay müddətində per os
 B) Prednizolon 1-1,2 mq/kq/sut per os + siklofosfamid 2-2.5 mq/kq və ya siklosporin 4 və artıq ay müddətində
 C) Metilprednizolonla puls terapiya, sonra 1 ay müddətində per os prednizolon
 D) Siklofosfanla puls terapiya, sonra 3 ay müddətində per os prednizolon
 E) Prednizolon 1-1,2 mq/kq/sut per os + siklofosfamid 2-2.5 mq/kq 2 ay müddətində

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

478) Fokal seqmentar qlomerulosklerozda nefrotik sindromun steroidlərə qarşı rezistent hansı müalicə sxemi optimaldır?
 A) Prednizolon 1-1,2 mq/kq/sut per os + siklofosfamid 2-2.5 mq/kq 2 ay müddətində
 B) 1-1,2 mq/kq/sut prednizolon 4ay müddətində per os
 C) Sitostatiklər və ya siklosporin 4-18 ay müddətində
 D) Hipolipidemik terapiya
 E) AÇF-inhibitorları

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

479) Spirtli içkilərin intensiv şəkildə qəbulu zamanı nə müşahidə olunur?
 A) Bütün sadalananlar düz deyil
 B) Purin mübadiləsinin pozulması
 C) Bütün sadalananlar
 D) Hipertriqliseridemiya
 E) Hiperkatexolaminemiya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

480) Membranoz nefropatiyanın hansı variantında immunosupressiv terapiya adətən aparılmır?
 A) Bütün variantlarda
 B) Nefrotik sindromla və böyrəklərin funksiyası nisbi enmiş xəstələrdə
 C) Nefrotik sindromla və böyrəklərin funksiyası saxlanılmış xəstələrdə
 D) 3,5 q/sut artıq proteinuriyası olan xəstələrdə
 E) Nefrotik sindromsuz və bildirilmiş proteinuriyasız xəstələrdə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

481) Membranoz nefropatiyanın hansı variantında immunosupressiv terapiya təyin olunur?
 A) Nefrotik sindromla və böyrəklərin funksiyası saxlanılmış xəstələrdə
 B) Nefrotik sindromsuz və bildirilmiş proteinuriyasız xəstələrdə
 C) Nefrotik sindromla və 400 mkm/l çox kreatininemiya olan xəstələrdə
 D) Nefrotik sindromla və böyrəklərin funksiyası saxlanılmış xəstələrdə, nefrotik sindromla və 400 mkm/l az kreatininemiya olan xəstələrdə
 E) Nefrotik sindromla və 400 mkm/l az kreatininemiya olan xəstələrdə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

482) Analgetik nefropatiyaya nə aid deyil?
 A) Arterial təzyiq
 B) Nikturiya
 C) USM-də:böyrəklərin ölçülərinin kiçilməsi, beyin maddədə kalsinatlar, böyrək konturlarının əyriliyi
 D) Xroniki ağrı sindromu
 E) Nefrotik sindrom

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

483) Elektrolit pozğunluqlarının hansı tipində xroniki tubulointerstisial nefrit yarana bilər?
 A) Hiponatriemiya
 B) Hiperkaliemiya
 C) Hipernatriemiya
 D) Hipokalsiemiya
 E) Hiperkalsiemiya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

484) Xroniki qlomerulonefritin hansı klinik variantında arterial təzyigin
 qalxması xarakterikdir?
 A) Nefrotik
 B) Bütün sadalananlar
 C) Latent
 D) Hematurik
 E) Qarışıq

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

485) Kəskin qlomerulonefriti xarakterizə edən klassik 3-lük simptomları hansılardı?
 A) Ödemlər,tənginəfəslik, hematuriya
 B) Ödemlər, hipertoniya, ürək döyünmə
 C) Ödemlər,böyrək sancısı, hematuriya
 D) Ödemlər, hipertoniya, hematuriya
 E) Ödemlər,böyrək sancısı, hipertoniya,

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

486) Membranoz nefropatiyanın immunosupressorlarla hansı müalicə sxemi optimaldır?
 A) Pontiçellinin sxemi 6 ay müddətində
 B) 6-12 ay müddətində prednizolonla monoterapiya
 C) 12 aydan az siklosporin A
 D) Sadalananlar hamısı düzdür
 E) Metilprednizolonla puls terapiya, sonra 4-6 ay müddətində per os prednizolon

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

487) Ig A nefropatiyanın normal böyrək funksiyası və proteinuriya 1 q/sut az ilə hansı müalicə sxemi optimaldır?
 A) Prednizolon 3ay müddətində per os
 B) Prednizolon 3ay müddətində per os + AÇF-inhibitorları
 C) Prednizolon 3ay müddətində per os + siklofosfamid
 D) Siklofosfamidlə puls terapiya
 E) AÇF-inhibitorları, dipiridamol, omega-3, polidoymamış yağ turşuları

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

488) Mezangiokapillyar qlomerulonefritin nefrotik sindromsuz , proteinuriya 3 q/sut az, normal böyrək funksiyası ilə hansı müalicə sxemi optimaldır?
 A) Prednizolon per os + siklofosfamid 4-6 ay müddətində
 B) Pontiçellinin sxemi
 C) Siklosporin A 6-12 ay müddətində
 D) AÇF-inhibitorları
 E) Prednizolon 4-6 ay müddətində per os

Ədəbiyyat: «Нефрология». Практическое руководство. под ред. Проф.Ю.И.Гринштейна, Ростов на Дону, Феникс, 2006

489) Mezangiokapillyar qlomerulonefritin hansı klinik varianta ekvivalent olan formasında immunosupressiv terapiya təyin olunur?
 A) 1 q/gündən az proteinuriyası olan xəstələrdə
 B) Nefrotik sindrom və böyrəklərin funksiyası nisbi enmiş xəstələrdə
 C) Nefrotik sindrom və böyrəklərin funksiyası saxlanılmış xəstələrdə
 D) Nefrotik sindrom və böyrəklərin funksiyası saxlanılmış xəstələrdə, nefrotik sindrom və böyrəklərin funksiyası nisbi enmiş xəstələrdə
 E) Nefrotik sindromsuz

Ədəbiyyat: «Нефрология». Практическое руководство. под ред. Проф.Ю.И.Гринштейна, Ростов на Дону, Феникс, 2006

490) Tez proqressivləşən qlomerulonefritin Beynalxalq standart müalicəsini göstərin?
 A) Biopsiya və seroloji analizlərin nəticələrindən əvvəl metilprednizolonla puls terapiyası
 B) Biopsiya və seroloji analizlərin nəticələrindən əvvəl per os prednizolonla müalicəni başlamaq
 C) Metilprednizolonla puls terapiya məsələsini seroloji analizlərin nəticələrindən sonra həll etmək
 D) Biopsiya və seroloji analizlərin nəticələrindən əvvəl siklosporin A müalicəsini başlamaq
 E) Metilprednizolonla puls terapiya məsələsini böyrəklərin biopsiyasından sonra həll etmək

Ədəbiyyat: «Нефрология». Практическое руководство. под ред. Проф.Ю.И.Гринштейна, Ростов на Дону, Феникс, 2006

491) Nefrotik sindromun daha optimal müalicə sxemi hansıdır?
 A) Fizioloji məhlul, veroşpiron, laziks
 B) Effektivliyi eynidir
 C) Fizioloji məhlul, eufilin, hipotiazid
 D) Albumin, eufilin, laziks
 E) Fizioloji məhlul, hipotiazid, laziks

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

492) Anti - YBM-nefritin optimal müalicə sxemi hansıdır?
 A) Prednizolon per os və ya puls terapiya, + siklofosfan per os və ya puls terapiya
 B) İzolyasiya edilmiş hemodializ
 C) Siklosporin A
 D) Pednizolon per os və ya puls terapiya, 10-14 seans 2 litr plazma xaric olmaqla intensiv plazmafarez
 E) İzolyasiya edilmiş, intensiv plazmafarez

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

493) Tez proqressivləşən qlomerulonefritin hansı variantında, kreatininemiya 600mkm/l çox, hemodializ seansları ilə yanaşı aqressiv immunosupressiv terapiya təyin olunmur?
 A) Mikroskopik poliarteriitdə ANCA - assosiasiya olunmuş qlomerulonefritdə
 B) Düyünlü periarteritli glomerulonefritdə
 C) Anti - YBM-lı nefritdə
 D) Vegener qranulematozunda ANCA - assosiasiya olunmuş qlomerulonefritdə
 E) Qırmızı qurd eşənəkli qlomerulonefritdə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

494) 17 yaşlı qız angina ilə xəstələnib. Ona antibiotik təyin olunub. Antibiotik inyeksiyasından 2-3 gün sonra onda arterial təzyigin qalxması, hematuriya, proteinuriya (6q/sut), poliuriya(3-4 l/sut), sidiyin aşağı xüsusi çəkisi, qanda kreatininin qalxması (350 mkm/l) baş vermişdir.Ehtimal olunan diaqnoz hansıdır?
 A) Kəskin böyrək catmamazlığı
 B) Kəskin qlomerulonefrit
 C) Xroniki qlomerulonefrit
 D) İnfeksion toksiki böyrək
 E) Kəskin tubulointerstsial nefrit

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

495) Kəskin tubulointerstsial nefritə nə aid deyil?
 A) Kreatinininemiya
 B) Eozinofiliya
 C) Aseptik leykosituriya
 D) Anuriya
 E) Qızdırma

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

496) Kəskin tubulointerstisial nefritə nə xarakterikdir?
 A) Qan zərdabında normal kreatininin fonunda oliqo-anuriyanın yaranması
 B) Variantların hamısı xarakterikdir
 C) Ağırlaşan oliqo-anuriya fonunda qan zərdabında kreatininin qalxması
 D) Poliuriya fonunda qan zərdabında kreatininin qalxması
 E) Heç bir variantlar xarakterik deyil

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

497) Kəskin tubulointerstsial nefritin ağırlıq dərəcəsi hansı əlamətlərlə təyin olunmur?
 A) Uremik intoksikasiya
 B) Ürək çatışmazlığı
 C) Dehidrotasiya
 D) Hipokaliemiya
 E) Hiponatriemiya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

498) Kəskin tubulointerstsial nefritin müalicə prinsiplərini hansılardır?
 A) Dizelektroemiyanın korreksiyası
 B) Kəskin tubulointerstsial nefriti yaradan dərmanı kəsmək
 C) Bütün sadalananlar
 D) Prednizalon
 E) Desensibilizasiya edici terapiya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

499) Xroniki tubulointerstisial nefritə nə aid deyil?
 A) Kanalcıq disfunksiyası
 B) Hiperstenuriya
 C) Sidik çöküntüsünün minimal dəyişiklikləri
 D) Susuzluq
 E) Poliuriya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

500) Kəskin pielonefritə nə xarakterik deyil?
 A) Orta və kiçik kaliberli arteriyaların nekrozlaşmış vaskuliti
 B) Stromanın interstisial ödemi
 C) Kanalcıqların hissəvi genişlənməsi
 D) Birləşdirici toxumanın böyüməsi, çapıqları
 E) Kasa-ləyən sisteminin iltihab prossesi

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

0 şərh