Nefrologiya 6

501) Pielonefritin informativ diaqnostika metoduna hansı müayinə aiddir?
A) Bütün sadalananlar
B) KT və MRT
C) Dinamik stintiqrafiya
D) Ekskretor uroqrafiya
E) Böyrəklərin USM -si

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

502) Hansı xəstəliyə göstərilən simptomlar xarakterikdir: 38-39 dərəcə hərarətin qalxması, titrətmə və tərləmə, bel nahiyyədə ağrılar, piuriya?
A) Böyrək daşı xəstəliyi
B) Kəskin pielonefrit
C) Kəskin sistit
D) Kəskin qlomerulonefrit
E) Xroniki qlomerulonefritin kəskinləşməsi

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

503) Xroniki pielonefritin xarakterik əlamətlərinə nə aid deyil?
A) Səhərlər göz qapağının şişi, bakteriuriya,leykosituriya
B) Bel nahiyyədə sızıldayıcı ağrılar, poliuriya,nikturiya
C) Anemiya , arterial təzyiqin qalxması,sidiyin xüsusi çəkisinin enməsi
D) Zəiflik, yorulma,subfebrilitet
E) Ürək bulanma, qusma, dərinin qaşınması,burun qanaxması

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

504) Pielonefritin xarakterik laborator əlamətlərinə nə aid deyil?
A) Proteinuriya (1-2 qr/sut)
B) Azotemiya
C) Mikrohematuriya
D) Leykosituriya
E) Bakteriuriya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

505) Pielonefritin qeyri invaziv diaqnostika metodu hansıdır?
A) MRT
B) Ekskretor uroqrafiya
C) Radioaktiv stintiqrafiya
D) Böyrəklərin USM
E) KT

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

506) Kəskin pielonefritin diaqnostik kriteriyanlarina sadalananlardan hansı aid deyil?
A) Müsbət Pasternatski simptomu
B) Bel nahiyyəsində ağrılar, titrətmə, qızdırma
C) Nikturiya, azotemiya, dərinin qaşınması
D) Bakteriuriyaya və leykosituriyaya müsbət ekspress testin nəticəsi
E) Çoxlu tərləmə, dizuriya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

Böyrəklərin ikincili xəstəlikləri

507) Arterial hipernetziya zamanı zədələnən və işemiya təsirinə ilk növbədə məruz qalan nefronun hansı şöbələridir?
A) Kanalcıqlar
B) Kanalcıqların proksimal şöbəsi
C) Yumaqcıqlar
D) Bütün şöbələr eyni zamanda zədələnir
E) Zədələnmədə üstünlüyü yoxdur

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

508) Böyrək hеmоdinаmikаsınа hansı preparatlar təsir edir?
A) İlgək diurеtikləri
B) АÇF- inhibitоrlаrı
C) Sаdаlаnаn bütün prеpаrаtlаr
D) Beta-blokatorlar
E) Kаlsium kаnаlcıqlаrının blоkаtоrlаrı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

509) АÇF- inhibitоrlаrın təyini nə zaman əks göstərişdir?
A) Sadalananların heç biri
B) Hаmiləlik zаmаnı
C) Hipеrkаliеmiyа zаmаnı
D) Bütün sadalananlar
E) Böyrək аrtеriyаsının 2 tərəfli stеnоzundа

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

510) Arterial hipertenziyanın başlanğic mərhələsində hansı əlamətlər müşahidə olunmur?
A) Baş ağrıları
B) Zəifləik və yorğunluq
C) Ürək nahiyyəsində ağrılar
D) Ürakbulanma
E) Sol mədəciyin hipertrofiyası

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

511) Bədxassəli arterial hipertenziyanın səciyyəvi əlamətlərindən biri hansıdır?
A) İzah olunmayan arıqlama
B) Bütün qöstərilənlər
C) Hemorragik səpki
D) Artralgiyalar
E) Abdominal ağrılar

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

512) İnfeksion endokorditdə böyrəklərin zədələnmə forması hansıdır?
A) Bütün sadalananlar
B) Kəskin kortikal nekroz
C) Qlomerulonefrit
D) Amiloidoz
E) Böyrəklərin infarktı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

513) Xoşxassəli arterionefroskleroz zamanı sidik çöküntüsündə nə olur?
A) Nəzərə çarpan leykosituriya və silindruriya
B) Makrohematuriya
C) Çox zaman dəyişiklik aşkar olunmur
D) Mikrohematuriya
E) Sərbəst proteinuriya (1,5 q/l qədər) müşahidə olunur

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

514) Bədxassəli arteriolonefroskleroz zamanı proteinuriya nə zaman olur?
A) Böyrək funksiyası endikdə müşahidə olunur.
B) Səciyyəvi deyil
C) Həmişə
D) Bəzi hallarda olmur
E) Heç zaman olmur

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

515) Periferik qanda renin səviyyəsinin müəyyən edilməsinin əhəmiyyəti nədir?
A) Renovaskulyar hipertenziyanın etiologiyasını müəyyən etmək üçün köməkçi test kimi istifadə olunur
B) Bədxassəli hipertenziyanın diaqnostik meyyarıdır
C) Feoxromasitomanın diagnostik meyyarıdır
D) Differensial- diaqnostikanın keçirilməsi üçün informativ deyil
E) Renovaskulyar hipertoniyası ilə differensial diaqnostika keçirildikdə vacib diagnostik meyyar sayılır

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

516) Arterial hipertenziyalı xəstələrin hospitalizasiyası üçün qöstərişlər hansılardır?
A) Proteinuriyanın aşkarlanması
B) Hematuriyanın müəyyən edilməsi
C) Dərmanların effekti olmadıqda
D) Bütün göstərilənlər
E) Bədxassəli formaya keçməsi

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

517) Аnuriyа nəyə ən аz хаrаktеrikdir?
A) Kоrtikаl nеkrоza
B) Kəskin kаnаlcıq nеkrоzuna
C) Sidikçıхаrıcı yоllаrın оbstruksiyаsına
D) Dаmаr zədələnmələrinə
E) Qlоmеrulit və yа vаskulitə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

518) Оliquriyаsız prоqrеssivləşən аzоfеmiyа nə zaman rаst gəlir?
A) Sаdаlаnanlаrın hеç birində
B) Vаskulitlərdə
C) Kəskin tubulyаr nеkrоzdа
D) Sаdаlаnanlаrın hаmısındа
E) Obstruktiv urоpatiyаlаrdа

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

519) β-blokatorların effektsizliyi nə ilə izah olunur?
A) Reninin sekresiyasının artması
B) Ürək vurğusunun artması
C) Lipidlərin və karbohidratların mübadiləsinin pozulması
D) Ümumi periferik müqavimətin artması
E) Reninin sekresiyasının azalması

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

520) Arterial hipertenziya zamanı böyrəklərin hansı hissələrində morfoloji dəyişiklər gedir?
A) Yalnız damarlarda
B) Yalnız mezanqiumda
C) Yalnız kanalcıqlarda
D) Böyrəklərin müxtəlif şöbələrində
E) Yalnız interstisiyda

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

521) Kardial və serebral əlamətlər hipertoniyanın hansı forması üçün səciyyəvidir?
A) Renovaskulyar hipertoniya üçün
B) Arterial hipertenziya üçün
C) Hər hansı hipertoniya üçün, böyrəklərin zədələnməsi ilə qedən nefrogen hipertoniya üçün
D) Hər hansı hipertoniya üçün
E) Böyrəklərin zədələnməsi ilə qedən nefrogen hipertoniya üçün

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

522) Arterial hipertenziya zamanı böyrəklərin zədələnməsi nə ilə nəticələnir?
A) İkincili-büzüşmüş böyrək
B) Bütün sadalananlar
C) Böyrək arteriyalarının stenozu
D) Pielonefrit
E) Birincili-büzüşmüş böyrək

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

523) Arterial hipertenziya nəticəsində baş verən böyrək zədələnməsi zamanı Na CL məhdulaşdırılması ilə yanaşı hansı preparatlar tətbiq olunur?
A) Prednizolon
B) Heparin
C) Sitostatiklər
D) Antibiotiklər
E) Hipotenziv və diuretik terapiya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

524) Bakterial endokardit çox zaman hansı mikrobların təsirindən yaranır?
A) Pnevmokokkların
B) Streptokokkların, stafilokokkların
C) Qrammənfi bakteriyaların
D) Virusların
E) Qonokokkların, meninqokokkların

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

525) Bakterial endokardit zamanı böyrəklərin zədələnməsi hansı faktorlarla əlaqədərdır?
A) Bütün qöstərilən faktorlarla
B) Mikrobların heç biri ilə
C) İmmunoloji faktorlarla
D) Mikrobların bilavasitə təsiri ilə
E) Qan laxtalanmasının pozulması ilə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

526) Bakterial endokardit zamanı hansı böyrək zədələnməsi müşahidə olunur?
A) Hər hansı zədələnmə
B) Diffuz qlomerulonefrit
C) Böyrək amiloidozu
D) Böyrək infarktı
E) Ocaqlı qlomerulonefrit

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

527) Bakterial endokardit böyrək infarktı ilə nəticələnərsə hansı əlamətlər meydana çıxır?
A) Dizuriya
B) Nəzərə çarpan mikro- və makrohematuriya
C) Bütün göstərilənlər
D) Bel nahiyyəsində ağrılar
E) Arterial təzyiqin artması

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

528) Bakterial endokarditli xəstədə nefrotik sindrom baş verdikdə hansı böyrək zədələnməsi müşahidə olunur?
A) Böyrək infarktı
B) İnterstisial nefrit
C) Pielonefrit
D) Hər hansı zədələnmənin yaranma ehtimalı var
E) Böyrək amiloidozu

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

529) Böyrək vərəmi üçün хаrаktеrik оlаn tеz inkişаf еdən xəstəlik hansıdır?
A) Sistit
B) Sаdаlаnanlаrın hеç biri
C) Kаlikоpiеlit
D) Sаdаlаnanlаrın hаmısı
E) Urеtrit

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

530) Bakterial endokardit zamanı böyrək zədələnmələrinin müalicəsində hansı dərmanların tətdigi məgsədəuyğundur?
A) Yarımsintetik penisillinlərin
B) Gentamisin ya streptomisin
C) Tetrasiklinlər
D) Qanın əkilməsinin nəticələrinə əsaslanır
E) Penisillinin

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

531) Bakterial endokardit zamanı böyrək zədələnmələrinin profilaktikasına nə aiddir?
A) Yataq rejimi
B) Antibakterial terapiya
C) Pəhrizdə zülalların mədudlaşdırılması
D) Prednizolon mülayim dozalarda
E) Bütün qöstərilənlər

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

532) Qan dövranı çatmamazlığı zamanı böyrək zədələnməsi hansı hallarda yaranır?
A) Hər iki mədəciyin çatmamazlığı zamanı
B) Mitral klapanın çatmamazlığı zamanı
C) Sağ mədəciyin çatmamazlığı zamanı
D) Aortal klapanın çatmamazlığı zamanı
E) Sol mədəciyin çatmamazlığı zamanı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

533) Mülayim qan dövranı çatmamazlığı zamanı hansı əlamətlər müşahidə olunur?
A) Hematuriya
B) Sidikdə Na ekskresiyası və konsentrasiyası enir
C) Arterial təzyiqin artması
D) Bütün göstərilən əlamətlər
E) Proteinuriya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

534) Təzəhür və davamlı qan dövranı çatmamazlığı hansı ələmətlərlə özünü biruzə verir?
A) Nikturiya ilə
B) Na ekskresiyasının ləngiməsi ilə
C) Mikrohematuriya ilə
D) Bütün göstərilən əlamətlərlə
E) Proteinuriya ilə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

535) Böyrək arteriyalarinin stenozu olan xəstələrdə böyrəklərin funksional vəziyyəti nədən asılıdır?
A) Sidik yollarının infeksiyasından
B) Bütün göstərilən faktorlardan
C) Xəstəliyin müddətindən
D) Stenoz dərəcəsindən
E) Bir ya ikitərəfli prosesin olmasından

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

536) Hаnsı hеlmintоzlаrdа böyrəklərin zədələnməsinə çох tеz-tеz təsаdüf оlunur?
A) Şistоmаtоz
B) Strоnqilоidоz
C) Askаridоz
D) Enterоbiоz
E) Triхоsеfаlyоz

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

537) Böyrək arteriyalarının aterosklerozu nəticəsində arterial hipertenziya yaranarsa hansı əlamətlər meydana çıxar?
A) Nəzərə çarpan hematuriya
B) Nəzərə çarpan leykosituriya
C) Proteinuriya və hematuriya eyni zamanda müşahidə olunur
D) Nəzərə çarpan proteinuriya
E) Əlamətlərin heç biri

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

538) Böyrək venalarının trombozuna hansı əlamətlər məxsusdur?
A) Bel nahiyyəsində ağrılar
B) Oliguriya
C) Leykosituriya, hematuriya
D) Nefrotik səviyyəyə çatan proteinuriya
E) Bütün göstərilən proseslər

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

539) Arterial hipertenziya hansı xəstəliyin ilk kliniki əlamətidir?
A) Polikistozun
B) Göstərilənlərdən heç birinin
C) Düyünlü periarteriitin
D) Vazorenal hipertenziyanın
E) Bütün göstərilən faktorların

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

540) Hansı xəstəlikdə arterial hipertenziyanın inkişafı birinci növbədə işemik komponentlə və RAS aktivləşməsi ilə əlaqədardır?
A) Göstərilənlərdən heç birində
B) Bütün göstərilən hallarda
C) Düyünlü periarteriitdə
D) Polikistozda
E) Vazorenal hipertenziyada

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

541) Hansı xəstəlikdə morfoloji tədqiqat zamanı böyrəklərdə çoxsaylı infarktlar aşkar olunur ?
A) Uratlı nefropatiya
B) Pielonefrit
C) Düyünlü periarteriit
D) Lüpus-nefrit
E) Kəskin qlomerulonefrit

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

542) Abdominal ağrılar nə zaman böyrək kapsulasının genəlməsi ilə əlaqədar deyil?
A) Göstərilənlərdən heç birində
B) Düyünlü periarteriitdə
C) Kəskin pielonefritdə
D) Hidronefrozda
E) Polikistozda

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

543) Abdominal ağrılar nə zaman böyrək kapsulasının genəlməsi ilə əlaqədar olur ?
A) Polikistozda
B) Hidronefrozda
C) Bütün göstərilən hallarda
D) Göstərilənlərdən heç birində
E) Böyrək sancısında

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

544) Arterial hipertenziya zamanı böyrək zədələnmələrinin profilaktikası hansı tədbirlərdən ibarətdir?
A) Hipertenziyanın adekvat terapiyası
B) Dispanserizasiya
C) Bütün qöstərilənlər
D) Sistematik müşahidə
E) Göstərilənlərin heç biri

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

545) Bakterial endokardit zamanı böyrək zədələnmələrinin müalicəsi üçün hansı preparatların tətbiqi məqsədəuyğundur?
A) Prednizolon
B) Göstərilənlərin heç biri
C) Antioksidantlar
D) Bütün göstərilənlər
E) Antibiotiklər

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

546) Qan dövranı çatmamazlığı zamanı böyrək zədələnmələrinin müalicəsi nədən ibarətdir?
A) Kaptopril və onun analogları ilə müalicə
B) Diuretiklər
C) Bütün göstərilənlər
D) Na və suyun mədudlaşdırılması
E) Yatağ rejimi

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

547) Renovaskulyar hipertenziyanın səbəbləri hansılardır?
A) Qeyri spesifik aortoarteriit
B) Bütün sadalanan vəziyyətlərlər
C) Fibromuskulyar displaziya
D) Sadalananlardan heç biri
E) Böyrək arteriyasının aterosklerotik stenozu

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

548) Arterial təzyiqin hansı rəqəmləri normal sayılır?
A) 130/85 aşağı
B) 150/90 aşağı
C) 160/90 aşağı
D) 100/70 aşağı
E) 90/60 aşağı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

549) AÇF-inhibitorların hansı əlavə effektləri xarakterik deyil?
A) Pəncə və baldır-pəncə oynağının ödemi
B) Öskürək
C) Hiperkaliemiya
D) Arterial hipotenziya
E) Qanda kreatininin səviyyəsinin artması

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

550) Böyrək arteriyasının stenozunun tez-tez rast olunan səbəbi hansıdır?
A) Böyrək arteriyasının aterosklerozu və fibromuskulyar stenozu
B) Böyrək arteriyasının trombozu
C) Qeyri spesifik aortoarterit (Takayasu xəstəliyi)
D) Böyrək arteriyasının anadan gəlmə anomaliyası
E) Böyrək arteriyasının embolizasiyası

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

551) Böyrək arteriyasının stenozunun qeyri invaziv diaqnostika metodu hansıdır?
A) Böyrəklərin stintiqrafiyası
B) İzotop renoqrafiya
C) Böyrəklərin USM -si
D) Böyrək damarlarının US doppleroqrafiyası
E) Ekskretor uroqrafiya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

552) Yumaqcıq filtrasiyasının sürəti 15ml/dəq olan essensial hipertenziyası olan xəstədə böyrəklərin xroniki xəstəlikləri hansı mərhələdədir?
A) II
B) IV
C) I
D) III
E) V

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

553) Bütün hallardan başqa, AÇF-inhibitorların təyini nə zaman göstərişdir?
A) Böyrəklərin böyrək arteriyasının stenozunda
B) Hiperkaliemiyada
C) Hamiləlikdə
D) XBÇ II mərhələsində
E) Tək böyrəyin böyrək arteriyasının stenozunda

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

554) I tip angiotenzin II reseptorlarının blokatorlarının təyinində hansı göstəriciləri nəzarətdə saxlamaq lazımdır?
A) Qanda kreatinin səviyyəsini
B) K qanda səviyyəsini
C) Trombositlərin səviyyəsini
D) K qanda səviyyəsini, qanda kreatinin səviyyəsini
E) Sadalanların nəzarəti lazım deyil

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

555) Böyrək hipertenziyasının müalicəsində kalsium antaqonistlərin hansı qrupu az məsləhətlidir?
A) Qrupların effektivliyi eynidir
B) Benzotiazepinlər (diltiazen)
C) Uzun təsirli dihidropiridinlər(amlodipin)
D) Qısa təsirli dihidropiridinlər (korinfar)
E) Fenilalkilaminlər(verapamil)

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

556) Göstərilən vəziyyətlərin hansında Betta-blokatorların təyini göstərişdir?
A) Nəzərə çarpan bradikardiyada (ÜYT <46 1dəq)
B) Kəskin böyrək çatışmazlığında
C) II-III dərəcəli atrioventrikulyar blokadada
D) Sinus düyününün zəiflik sindromunda
E) Reyno sindromunda

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

557) Tiazid diuretiklərin zərərli effektləri hansılardır?
A) Impotensiya
B) Hiperglikemiya
C) Hiperurikemiya
D) Sadalanların hamısı
E) Hipokaliemiya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

558) Hipertenziv nefroskleroza hansı morfoloji əlamətlər aid deyil?
A) Yumaqcıqlarda mezangial hüceyrələrin proliferasiyası və matriksin artması
B) Kanalcıqların atrofiyası
C) Arteriolaların divarlarının hialinozu
D) Kiçik və iri kaliberli damarların intimasının qalınlaşması
E) Yumaqcıqların iltihabi infiltrasiyası

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

559) Vazorenal hipertoniyanın və hipertenziv nefropatiyanın differensial diaqnostikasında sadalananlardan hansı həll edicidir?
A) Böyrəklərin USM-si
B) Böyrək damarların ultrasəs doppleroqrafiyası
C) Hipertoniyanın rezistent xarakteri
D) Sidiyin ümumi analizi
E) Ekskretor uroqrafiya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

560) Hipertenziv nefropatiyanın differensial diaqnostikası hansı xəstəliklərlə aparılır?
A) Xroniki tubulointerstisial nefritlə
B) Vazorenal hipertoniya ilə
C) Sadalananların heç biri ilə
D) Sadalananların hamısı ilə
E) Xroniki qlomerulonefritlə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

561) Hipertenziv nefropatiyanın müalicəsində müasir preparatlardan I sıra preparatları hansılardır?
A) β-blokatorlar
B) Ca - antaqonistləri
C) İmidazolin reseptorlarının antoqonistləri
D) Diuretiklər +aldosteronun antoqonistləri
E) AÇF -inhibitorlar +angiotenzin II reseptorların antoqonistləri

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

562) AÇF -inhibitorlar və angiotenzin II reseptorların antaqonistlərinin təyininin mütləq əks göstərişlərinə nə aid deyil?
A) Yumaqcıq filtrasiyasının surəti YFS <30ml/dəq
B) Hiperkaliemiya K>7mmol/l
C) Böyrək arteriyalarının 2 tərəfli stenozu
D) Hamiləlik
E) Tək böyrək arteriyasının stenozu

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

563) Vazorenal hipertenziyaya nə xarakterdir?
A) AÇF-inhibitorların ilk qəbulundan yaranan kollaptoid reaksiya
B) Sadalanların hamısı
C) USM-də böyrəklərin ölçülərin assimmetriyası
D) Çətin korreksiya olunan arterial təzyiq
E) Cavan və ahıl yaşlı adamlarda qəfildən əmələ gələn arterial təzyiq

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

564) Vazorenal hipertenziyanın daha informativ diaqnostika metodları hansılardır?
A) Böyrək arteriyasının US doppleroqrafiyası
B) Qanın lipid spektrının təyini
C) Ekskretor uroqrafiya
D) Sidiyin ümumi analizi
E) Sadalanların hamısı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

Sistem xəstəlikləri zamanı böyrəklərin zədələnməsi

565) Vegener qranulematozu zamanı hansı orqanlar zədələnir ?
A) Böyrəklər
B) Bütün göstərilənlər
C) Ağciyər
D) Göstərilənlərin heç biri
E) Yuxarı tənəffüs yolları

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

566) Nekroz əmələ gətirən vaskulitlərə hansılar aiddir?
A) Vegener qranulematozu
B) Düyünlü periarteriit
C) Bütün göstərilənlər
D) Göstərilənlərin heç biri
E) Mikroskopik poliarteriit

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

567) Şeynleyn-Qenox purpurası zamanı hansı orqanlar zədələnir?
A) Mədə-bağırsaq traktı
B) Bütün göstərilənlər
C) Dəridə xırda damarlar
D) Böyük oynaqlar
E) Böyrəklər

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

568) Vegener qranulematozu zamanı hansı əlamətlər müşahidə olunur?
A) Hematuriya
B) Proteinuriya
C) Bütün göstərilənlər
D) Ödemlər
E) Arterial hipertoniya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

569) Sürətlə inkişaf edən Vegener qranulematozunun kliniki əlamətləri hansılardır?
A) Morfoloji müayinədə ekstrakapilyar nefrit aşkar olunur
B) Kəskin böyrək çatışmazlığı
C) Bütün göstərilənlər
D) Nefrotik sindrom
E) Proteinuriya (sutkada 3 q-dan çox)

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

570) Vegener qranulematozu hansı əlamətlərlə səciyyələnir?
A) Ağciyər infiltratları
B) Anemiya
C) Bütün göstərilən zədələnmələr ilə
D) Göstərilənlərdən heç biri ilə
E) Yuxarı tənəffüs yollarının xoralı-nekrozlu zədələnməsi ilə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

571) Vegener qranulematozu zamanı hansı hallarda immunodepressantlar əks göstərişdir?
A) Göstərilənlərdən heç birində
B) Bütün göstərilən hallarda
C) Aqranulositozda
D) Sepsisdə
E) Preparatlara qarşı yüksək həssaslıq olduqda

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

572) Vegener qranulematozunun proqnozu nədən asılıdır?
A) Urikemiyanın səviyyəsindən
B) Silindruriyanın dərəcəsindən
C) Leykosituriyanın dərəcəsindən
D) İmmunodepressiv terapiyanın effektindən
E) Antibakterial terapiyanin düzgün olmasindan

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

573) Vegener qranulematozu zamanı nəyə qarşı anticisimlər yaranır?
A) Trombositlərin sitoplazmasına
B) Mezangiumun antigenlərinə
C) Eritrositlərin sitoplazmasına
D) Yumaqcıqların bazal membranasına
E) Neytrofillərin sitoplazmasına

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

574) Berje xəstəliyi nədir?
A) Nekroz əmələ gətirən vaskulit
B) Qeyri-trombositopenik purpura
C) Düyünlü periarteriit
D) İg A-nefropatiyası
E) Trombotik trombositopenik purpura

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

575) Lipoidli nefroz hansı əlamətlələ səciyyələnir?
A) Uşaq yaşlarında əmələ gəlir
B) Proteinuriya
C) Allergik reaksiyadan sonra yaranır
D) Ödemlər
E) Bütün göstərilənlər

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

576) Nefrotik sindrom zamanı hansı hallar müşahidə oluna bilər?
A) Ürək-damar şoku
B) Anasarka
C) Nefrotik kriz (abdominal ağrılarla)
D) Astit
E) Bütün göstərilənlər

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

577) Purpura nə zaman trombositopenik olur?
A) Kəskin sepsisdə
B) Hemolitik-uremik sindromunda
C) Bütün göstərilən hallarda
D) Damardaxili laxtalanma sindromunda
E) Qazanmış immun çatışmazlığı sindromu zamanı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

578) Purpura nə zaman qeyri-trombositopenik olur?
A) Bütün göstərilən hallarda
B) Sistem qırmızı qurd eşənəyi zamanı
C) Düyünlü periarteriit zamanı
D) Dərman xəstəliyi
E) Yarımkəskin infeksiyalı endokardit

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

579) Sklerodermiya hansı əlamətlər ilə səciyyələnir?
A) Bütün göstərilənlərlə
B) Göstərilənlərdən heç birində
C) Dəri zədələnməsi
D) Dayaq-hərəkət apparatının zədələnməsi
E) Daxili orqanların zədələnməsi

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

580) Sklerodermiya zamanı hansı daxili orqanlar daha çox hallarda zədələnir?
A) Böyrəklər
B) Ağciyər
C) Ürək
D) Bütün göstərilənlər
E) Mədə-bağırsaq traktı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

581) Qudpasçer sindromu zamanı böyrək zədələnməsinin əlamətləri hansılardır?
A) Göstərilənlərdən heç biri
B) Hematuriya
C) Böyrək çatmamazlığı
D) Proteinuriya
E) Bütün göstərilənlər

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

582) Sklerodermiya zamanı damar zədələnməsi hansı tipə aiddir?
A) Obliterasiyalı mikroangiopatiya
B) Vegener qranulematozu
C) Aterosklerotik zədələnmə
D) Allergik reaksiya
E) Hemorragik vaskulit

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

583) Böyrəklərin və ağciyərin birgə zədələnməsi nə zaman müşahidə olunur?
A) Vegener qranulematozunda
B) Bütün göstərilən hallarda
C) Qudpasçer sindromunda
D) Göstərilənlərdən heç birində
E) Düyünlü periarteriitin astmatik variantında

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

584) Qudpasçer sindromu hansı əlamətlər ilə səciyyələnir?
A) Yumaqcıqların bazal membranasına qarşı anticisimlərin olması
B) Ağciyər alveolalarının bazal membranasına qarşı anticisimlərin olması
C) Bütün göstərilənlər hallarda
D) Göstərilənlərdən heç biri.
E) Immundepozitlərin yığılması

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

585) Qudpasçer sindromunun etioloji faktorları?
A) Bütün göstərilənlər
B) İrsi meyillik
C) Göstərilənlərdən heç biri
D) Virus infeksiyası
E) Dərmanların təsiri

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

586) Qudpasçer sindromu zamanı böyrək zədələnməsi hansı əlamətlərlə özünü biruzə verir?
A) Göstərilənlərin heç biri
B) Bütün göstərilənlərlə
C) Bədxassəli arterial hipertenziya ilə
D) Sürətlə nkişaf edən nefrit
E) Nefrotik sindromla gedən lipoidli nefroz

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

587) Qudpasçer sindromunun kliniki əlamətləri hansılardır?
A) Bütün göstərilənlər
B) Anemiya
C) Qanqusma
D) Qanhayxırma
E) Agciyər qanaxması

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

588) D-penisillamin hansı xəstəliyin müalicəsində istifadə olunur?
A) Düyünlü periarteriitdə
B) Vegener qranulematozunda
C) Şenleyn-Qenox purpurasında
D) Qudpasçer sindromunda
E) Sklerodermiyada

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

589) Sistem sklerodermiyanın etiopatogenezində hansı faktorlar rol oynayır?
A) Viruslu infeksiya
B) Kimyəvi təsir
C) Immun faktorlari
D) Qenetik faktorlar
E) Bütün göstərilənlər

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

590) Şenleyn-Qenox purpurasında hansı müalicə tətbiq olunur?
A) Hipoantigen pəhriz
B) İnsan donor immunoqlobulini
C) İmmunodepressiv terapiya
D) Plazmoferez
E) Bütün göstərilənlər

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

591) Trombotik mikroangiopatiyaların patogenezində hansı faktorların əhəmiyyəti var?
A) Trombositlərin
B) Trombositlərin adgeziyası
C) Trombositar trombların əmələ gəlməsi
D) Bütün göstərilən faktorların aktivləşməsi
E) Mikrosirkulyasiyanın pozulması

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

592) Trombotik mikroangiopatiya zamanı hansı proseslər müşahidə olunur?
A) Eritrositlərin zədələnməsi
B) Qanda damar divarının antitrombositar xassələrini təmin edən faktorların azalması
C) Lipoperoksidasiyanın artması
D) Endotelial hüceyrələrin zədələnməsi
E) Bütün göstərilənlər

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

593) Sklerodermiya zamanı böyrəklərdə hansı proseslər müşahidə olunur?
A) Damar trombozu
B) Göstərilənlərdən heç biri
C) Damar hialinozu
D) Bütün göstərilənlər
E) Damar sklerozu

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

594) Sklerodermik nefropatiyanın erkən diaqnostikasında istifadə olunan qeyri-invaziv və informativ üsul?
A) Retroqrad piyeloqrafiya
B) Ekskretor uroqrafiya
C) Rəngli dopler ultrasonoqrafiya üsulu
D) Anteqrad piyeloqrafiya
E) Angioqrafiya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

595) Xroniki sklerodermik nefropatiya hansı əlamətlər ilə səciyyələnir?
A) Arterial hipertenziya
B) Böyrək funksiyasının pozulması
C) Proteinuriya
D) Bütün göstərilənlər
E) Göstərilənlərdən heç biri

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

596) Kəskin sklerodermik nefropatiya hansı əlamətlərlə səciyyələnir?
A) Retinopatiya
B) Göstərilənlərdən heç biri
C) Böyrək çatmamazlığı
D) Bütün göstərilənlər
E) Bədxassəli hipertoniya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

597) Sklerodermik nefropatiyanın ən xoşxassəli variantı hansıdır?
A) Kəskin nefropatiya
B) Nəzərə çarpan xroniki nefropatiya
C) Mülayim xroniki nefrit
D) Göstərilənlərdən heç biri
E) Subklinik xroniki nefrit

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

598) Trombotik mikroangiopatiya zamanı hansı əlamətlər müşahidə olunur?
A) Qızdırma
B) Bütün göstərilənlər
C) Xırda arteriolaların və kapilyarların trombozu
D) Damardaxili hemoliz
E) Hemorraqik purpura

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

599) Hemolitiko-uremik sindrom hansı əlamətlərlə səciyyələnir?
A) Mikroangiopatik hemolitik anemiya
B) Bütün göstərilənlər
C) Göstərilənlərdən heç biri
D) Kəskin böyrək çatmamazlığı
E) Trombositopeniya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

600) Qırmızı qurd eşənəyi çox vaxt nə zaman rast gəlinir?
A) Cavan kişilərdə rast gəlinir
B) Cavan qadinlarda rast gəlinir
C) Xəstənin cinsi ilə əlaqədar deyil
D) Yaşlı kişilərdə rast gəlinir
E) Yaşlı qadınlarda rast dəlinir

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

 

0 şərh