Nefrologiya 7

601) Qırmızı qurd eşənəyinin patogenezində əsas rolu hansı faktorlar oynayır?
 A) Bütün faktorların birgə təsiri
 B) Anticisim mexanizmi
 C) İmmunokompleks iltihabı
 D) Dərmanların toksik təsiri
 E) İnfeksiyanın toxumalara bilavasitə təsiri

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

602) Qırmızı qurd eşənəyi zamanı böyrək zədələnmələrinin hansı morfoloji tipi çox hallarda aşkarlanır?
 A) Membranoz qlomerulonefrit
 B) Diffuz qlomerulonefrit
 C) Bütün göstərilənlər
 D) Membranoz-proliferativ qlomerulonefrit
 E) Ocaglı qlomerulonefrit

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

603) Sürətlə inkişaf edən lüpüs-nefrit üçün hansı əlamətlər səciyyəvi deyil?
 A) Nefrotik sindrom
 B) Bütün göstərilənlər
 C) Proteinuriya 1 q/l - dən çox
 D) Hipertoniya
 E) Göstərilənlərin heç biri

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

604) Lüpüs-nefritə məxsus olan laborator göstərici hansıdır?
 A) EÇS artması
 B) LE- hüceyrələr
 C) Anemiya
 D) Nativ DNT-ya garşı anticisimlər
 E) Leykopeniya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

605) Böyrək zədələnməsi ilə gedən gırmızı qurd eşənəyi xəstəliyinin differensial diaqnostikası hansı patologiyalar ilə aparılmalıdır?
 A) Kəskin qlomerulonefrit ilə
 B) Xroniki qlomerulonefrit ilə
 C) Bütün göstərilən xəstəliklər ilə
 D) Ekstrokapilyar nefrit ilə
 E) Bakterial endokardit ilə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

606) Aktiv lüpus-nefritin müalicəsi üçün hansı dərmanlar istifadə olunur?
 A) Steroidlər və sitastatiklər
 B) Geyristeroid iltihabəleyhinə prepratlar
 C) Antibiotiklar
 D) İmmunostimullaşdıran preparatlarla
 E) Aminozinolin preparatları

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

607) Qırmızı qurd eşənəyi zamanı puls-terapiyanın əsas məgsədi nədir?
 A) Prosesin yüksək aktivliyi zamanı böyrək funksiyasını yaxşılaşdırmaqdır
 B) Bütün göstərilənlər
 C) Müalicə müddətini qısaltmaqdır
 D) Davamlı effekt almaqdır
 E) Steroid terapiyanın fəsadlarının miqdarını azaltmaqdır

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

608) Sistem sklerodermiyanın klinikasında böyrək zədələnməsindən başqa hansı əlamətləri qöstərmək olar?
 A) Sinir sisteminin zədələnməsi
 B) Ağciyər fibrozu
 C) Reyno sindromu
 D) Bütün qöstərilən orqan və sistemlərin zədələnməsi
 E) Ürək zədələnməsi

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

609) Sistem sklerodermiyanın inkişafında qöstərilən faktorlardan hansı daha kiçik əhəmiyyət kəsb edir?
 A) Kimyəvi təsir
 B) Streptokokk infeksiya
 C) Travma
 D) Soyuglama
 E) Endokrin dəyişikliklər

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

610) Sistem sklerodermiyanın patogenezində qöstərilən faktorlardan hansı daha böyük əhəmiyyət kəsb edir?
 A) Anticisim mexanizmi
 B) İnfeksiyanın bilavasitə təsiri
 C) Dəriyə mexaniki təsir
 D) İmmunokompleksli zədələnmə
 E) Dəriyə kimyavi təsir

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

611) Sistem sklerodermiya zamanı böyrəklərin hansı növ zədələnməsi daha ağır sayılır?
 A) Xroniki nefritin hematurik forması
 B) Həgigi sklerodermik böyrək
 C) Xroniki nefritin latent forması
 D) Xroniki nefritin nefrotik forması
 E) Xroniki glomerulonefritin hipertonik forması

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

612) Həqiqi sklerodermik böyrək zamanı ən nadir əlamət hansıdır?
 A) Ensefalopatiya
 B) Arterial hipertoniya
 C) Böyrək funksiyasının saxlanması
 D) Retinopatiya
 E) Hematuriya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

613) Sistem sklerodermiyalı xəstənin həyat prognozu hansı orqanın zədələnməsindən asılıdır?
 A) Böyrək
 B) Ağciyər
 C) Ürək
 D) Sinir sistemi
 E) Seroz qişalar

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

614) Düyünlü periarteriitin ən əhəmiyətli etioloji faktoru hansıdır?
 A) İnfeksion
 B) Kimyəvi
 C) Qenetik
 D) Dərmanın təsirindən
 E) Hb-S-antigenemiya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

615) Düyünlü periarteriitin inkişafında ən əhəmiyyətli patogenetik faktor hansıdır?
 A) Anticisim zədələnmə mexanizmi
 B) Kimyəvi məhsulların damar divarına bilavasitə təsiri
 C) İmmunokompleksli zədələnmə
 D) Genetik deffekt
 E) Mikroorqanizmin damar divarına bilavasitə təsiri

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

616) Düyünlü periarteriitin əsas kliniki əlamətləri hansılardır?
 A) Abdominal sindrom
 B) Qızdırma və arıqlama
 C) Böyrəklərin zədələnməsi
 D) Arterial hipertenziya
 E) Bütün göstərilənlər

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

617) Düyünlü periarteriit zamanı glomerulit növlü böyrək zədələnməsindən başqa hansı növlər müşahidə olunur?
 A) Bütün göstərilən hallar
 B) Damardaxili vaskulit
 C) Böyrək infarktı
 D) Sadalananların heç biri
 E) Kəskin böyrək çatışmazlığı ilə gedən kortikal nekroz

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

618) Düyünlü periarteriit zamanı arterial hipertoniya necə olur?
 A) Nadir hallarda terapiyaya müsbət effektiv verir
 B) Mülayim gedişli olur
 C) Bədxassəli olur
 D) Çox zaman terapiyaya müsbət effekt verir
 E) Çox zaman olmur

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

619) Düyünlü periarteriit zamanı böyrəklərin morfoloji müayinəsi hansı dəyişiklikləri aşkarlayır?
 A) Proliferativ qlomerulonefrit
 B) Mezangioproliferativ glomerulonefrit
 C) Anevrizmaların və böyrək infarktlarının əmələ gəlməsi ilə gedən arteyaların zədələnməsi
 D) Fibroplastik glomerulonefrit
 E) Membranoz qlomerulonefrit

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

620) Hemorragik vaskulit hansı növ xəstəliklərə aiddir?
 A) Birləşdirici toxumanın xəstəliklərinə
 B) Sistem vaskulitlərinə
 C) Autoimmun xəstəliklərinə
 D) İnfeksion xəstəliklərinə
 E) Bütün sadalananlar

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

621) Hemorraqik vaskulit zamanı qöstərilən bütün böyrək zədələnmələrinin növlərinə rast gəlmək olur, birindən başqa.Düzgun cavab hansıdır?
 A) Nefrotik sindrom ilə gedən kəskin qlomerulonefrit
 B) Nefrotik tipli xroniki qlomerulonefrit
 C) Kəskin və ya xroniki pielonefrit
 D) Minimal (mülayim proteinuriya və mikrohematuriya)
 E) Hipertonik tipli xroniki qlomerulonefrit

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

622) Hemorraqik vaskulit zamanı müşahidə olunan qlomerulonefriti hansı xəstəliklər ilə differensiasiya olunur?
 A) Xroniki pielonefrit
 B) Kəskin qlomerulonefrit
 C) Hipertonik tipli xroniki qlomerulonefrit
 D) Berje nefriti
 E) Nefrotik tipli xroniki qlomerulonefrit

Ədəbiyyat: «Нефрология». Практическое руководство. под ред. Проф.Ю.И.Гринштейна, Ростов на Дону, Феникс, 2006

623) Hemorraqik vaskulit zamanı müşahidə olunan aktiv qlomerulonefritin medikamentoz müalicəsi nədən ibarətdir?
 A) Antikoaqulyantlar
 B) Geyristeroid iltihab əlehinə preparatlar
 C) Simptomatik terapiya
 D) Qlukokortikoidlərin böyük dozaları
 E) Dezagregantlar

Ədəbiyyat: «Нефрология». Практическое руководство. под ред. Проф.Ю.И.Гринштейна, Ростов на Дону, Феникс, 2006

624) Vegener qranulematozun etiologiyası nə ilə əlaqədardır?
 A) İrinli infeksiya ilə
 B) Virus ilə
 C) İnfeksiya ilə və pozulmuş immun cavabı ilə
 D) Vərəmlə
 E) Bütün göstərilən səbəblər ilə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

625) Vegener qranulematozunun patogenezində hansı faktorlar əsas rol oynayırlar?
 A) Allerqik iltihab
 B) İmmun dəyişikliklər
 C) Reoloji dəyişikliklər
 D) Toksiki təsir
 E) İnfeksiya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

626) Vegener qranulematozu zamanı nefropatiyanın morfoloji əlamətləri hansılardır?
 A) Nəhəng hüceyrələr
 B) Fibrinoidli nekroz
 C) Orta və kiçik arteriyaların nekrozlu vaskuliti
 D) Polimorflu-hüceyrəli infiltrasiya
 E) Bütün göstərilən əlamətlər

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

627) Vegener qranulematozu zamanı böyrək zədələnməsi hansı əlamətlər ilə özünü biruzə verir?
 A) Böyrək çatmamazlığı
 B) Arterial hipertoniya
 C) Proteinuriya
 D) Bütün göstərilənlər
 E) Mikrohematuriya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

628) Vegener qranulematozunun gedişiyyatının müxtəlif variantları müşahidə olunur, birindən başqa. Bu hansıdır?
 A) Xoşxassəli
 B) Residivli
 C) Xroniki
 D) Kəskin
 E) Latent

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

629) Vegener qranulematozu zamanı nefropatiyanın laborator göstəricilərindən hansı əhəmiyyətsizdir?
 A) Silindruriya
 B) Mikrohematuriya
 C) Sadlananların heç biri
 D) Neytrofilli leykositoz
 E) Proteinuriya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

630) Vegener qranulematozunun diaqnozu hansı əlamətlərin aşkarlanmasına əsaslanır?
 A) Göstərilən əlamətlərin bir neçəsi birgə müşahidə olunduqda
 B) Ağciyər infiltratları
 C) Artrit
 D) Sürətlə inkişaf edən nefrit
 E) Xoralı-nefrotik rinit və otit

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

631) Vegener qranulematozlu xəstələrin həyatı proqnozu nədən asılıdır?
 A) Müalicənin erkən mərhələdə başlanmasından
 B) Preparatların seçimindən
 C) Dərmanlara qarşı həssaslıqdan
 D) Aparılan müalicənin müddətindən
 E) Bütün göstərilən səbəblərdən

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

632) Vegener qranulematozunun əsas müalicəsi nədən ibarətdir?
 A) Plazmofarezdən
 B) Sitosatatiklərdən
 C) Hemosorbsiyadan
 D) Qeyristeroid iltihab əleyyinə preparatlarından
 E) Antimikrob preparatlarından

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

633) Qırmızı qurd eşənəyinə məxsus olan kliniki əlamətlər hansılardır?
 A) "Kəpənək" formasında eritema
 B) Bütün göstərilənlər
 C) Ürək, ağciyər, böyrək zədələnməsi
 D) Artralgiya və qızdırma
 E) Göstərilənlərdən heç biri

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

634) Sistem sklerodermiya zamanı böyrək zədələnməsinə hansı əlamətlər məxsusdur?
 A) Nefrotik sindrom
 B) Arterial təzyiginin artması
 C) Hematuriya
 D) Leykosituriya
 E) Bel nahiyyəsində ağrılar

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

635) Düyünlü periarteriitin diaqnozu hansı əlamətlərə əsaslanır?
 A) İnfeksiya
 B) Qida allergiyası
 C) Bütün göstərilənlər
 D) Dərman allergiyası
 E) Göstərilənlərin heç biri

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

636) Hemorraqik vaskulitlərin etiologiyasında hansı amillər əsas səbəb ola bilər?
 A) Sadalananların heç biri
 B) Bütün sadalananlar
 C) Qida allergiyası
 D) İnfeksiya
 E) Preparatlara qarşı allerqik reaksiya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

637) Hemorraqik vaskulitin göstərilən əlamətlərindən hansına daha çox hallarda rast gəlmək olur?
 A) Artrit (artralqiya)
 B) Dəri zədələnməsi
 C) Qızdırma
 D) Bütün göstərilənlər
 E) Böyrək zədələnməsi (glomerulonefrit)

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

638) Hemorraqik vaskulit zamanı glomerulonefritin patogenezində ən əhəmiyyətli faktor hansıdır?
 A) Toksik təsir
 B) Autoimmun iltihab
 C) Bakterial faktor
 D) İmmunokompleksli təsir
 E) Allerqik təsir

Ədəbiyyat: «Нефрология». Практическое руководство. под ред. Проф.Ю.И.Гринштейна, Ростов на Дону, Феникс, 2006

639) Düyünlü periarteriitin səbəbləri hansılar ola bilər?
 A) Bütün sadalanan əlamətlər
 B) Hepatit B virusu
 C) Hepatit C virusu
 D) Sitomeqalovirus
 E) İnsan immunodefisit virusu

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

640) Düyünlü periarteriitlər nə ilə müşahidə olunur?
 A) Trombozların inkişafı ilə
 B) Dissiminə olunmuş damar daxili laxtalanma sindromunun inkişafı ilə
 C) Bütün sadalanan hallar ilə
 D) Trombositlərin aqreqasiyası ilə
 E) Eritrositlərin aqreqasiyası ilə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

641) Düyünlü periarteriitin ilkin dövründə nə aşkar olunur?
 A) Bədən çəkisinin kəskin azalması
 B) Bütün sadalanan əlamətlər
 C) Qızdırma
 D) Mialgiyalar
 E) Artralgiyalar

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

642) Düyünlü periarteriitin kliniki əlamətlərinə nə aiddir?
 A) Böyrəklərin zədələnməsi
 B) Koronarit
 C) Assimmetrik hərəki polinevrit
 D) Bütün sadalanan simptomlar
 E) Abdominal sindrom

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

643) Düyünlü periarteriitdə abdominal sindrom özünü necə göstərir?
 A) Bütün sadalanan əlamətlərlə
 B) Bağırsaq xorasının perforasiyası ilə
 C) Nekrozlaşmış pankreatitlə
 D) Mədə-bağırsaq qanaxması ilə
 E) Dispepsik pozğunluqlarla

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

644) Düyünlü periarteriitdə ürək damarlarının zədələnməsi nə ilə müşahidə olunur?
 A) Koronaritin inkişafı ilə
 B) Stenokordiyanın inkişafı ilə
 C) Sadalanan əlamətlərin hamısı ilə
 D) Sadalanan əlamətlərin heç biri ilə
 E) Ağrısız miokard infarktının inkişafı ilə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

645) Lyupus-nefritin diaqnostikasında əsas kriteriya hansıdır?
 A) Boyunun fəqərəarası oynaqlarının zədələnməsi
 B) Diz oynaqlarının zədələnməsi
 C) Bud-çanaq oynaqlarının zədələnməsi
 D) Bel fəqərəarası oynaqlarının zədələnməsi
 E) Biləyin xırda oynaqlarının zədələnməsi

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

646) Lyupus-nefritində hansı sadalanan hallar mümkündür?
 A) Epilepsiyaya bənzər əlamətlər
 B) Sadalanan hallardan heç biri
 C) Bütün sadalanan hallar
 D) Psixozlar
 E) Qıc olmalar

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

647) Qırmızı qurd eşənəyinə sadalanan hansı əlamətlər xarakterik deyil?
 A) Lyupus-nefrit
 B) Piylənmə
 C) Duzlaşma
 D) "Kəpənək" formasında eritema
 E) Reyno-sindromu

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

648) Lyupus-nefritində nəyi aşkar etmək mümkündür?
 A) Barmaq uclarının kapillyaritini
 B) Ovuc nahiyyəsinin eritemasını
 C) Bütün sadalanan simptomları
 D) Sadalanan simptomların heç birini
 E) Xeyliti

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

649) Lyupus-nefritə hansı simptom xarakterik deyil?
 A) Trombositopeniya
 B) Leykopeniya
 C) Eozinofiliya
 D) Limfopeniya
 E) Hiper-8-β-qlobullinemiya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

650) Hansı simptom lyupus-nefritə xarakterikdir?
 A) Limfositoz
 B) Aneozinofiliya
 C) Eritrositoz
 D) Trombositoz
 E) Leykositoz

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

651) Lyupus-nefritin hansı morfoloji formasının proqnozu xoşagəlməzdir?
 A) Sadalanan simptomların heç biri
 B) Bütün sadalanan formalar
 C) Membranoz
 D) Diffuz proliferativ
 E) Ocaqlı proliferativ

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

652) Lyupus-nefritin hansı klinik forması ilə yanaşı dissiminə olunmuş damar daxili laxtalanma sindromu inkişaf edir?
 A) Bildirilmiş sidik sindromu ilə lyupus-nefrit
 B) Minimal sidik sindromu ilə lyupus-nefrit
 C) Tez proqressivləşən lyupus-nefrit
 D) Nefrotik sindromla lyupus-nefrit
 E) Ləng inkişaf edən lyupus-nefrit

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

653) Qanda LE-hüceyrələrin, antinuklear faktorun və nativ dezoksiribonuklein turşusuna qarşı antitellərin (AT) aşkarlanması hansı xəstəliyin əlamətidir?
 A) Qlomerulonefrit
 B) Pielonefrit
 C) Böyrəklərin polikistozu
 D) Qırmızı qurd eşənəyi
 E) Böyrəklərin amiloidozu

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

654) Hemolitik-uremik sindromda nə müşahidə olunur?
 A) Hiperkaliemiya, uremiya
 B) Hemoliz, uremiya
 C) Hiperurikozuriya, uremiya
 D) Hemoliz, uraturiya
 E) Hiperurikemiya, uremiya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

655) Lyupus-nefritin diaqnostik kriteriyalarına hansı aid deyil?
 A) Böyrək kolikası
 B) Xeylit, ağız boşluğunun xoraları
 C) Diskabənzər səpkilər, fotosesibilizasiya
 D) Sifətdə eritema "kəpənək"
 E) Böyrəklərin zədələnməsi (proteinuriya 0,5q/sut, hematuriyA))

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

656) Qırmızı qurd eşənəyində aşkarlanmış LE-hüceyrələri nədir?
 A) Kardiolipinlərə qarşı antitellər
 B) Hüceyrə nüvələrinin parçalanma məhsulu
 C) Sitoplazmada amorf törəmələrdən(cisim) yetişmiş neytrofillər
 D) Nativ dezoksiribonuklein turşusuna qarşı anticisimlər
 E) Komplementin fraksiyaları

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

657) Qırmızı qurd eşənəyinin diaqnozunu təsdiq etmək üçün (Amerika revmatoloqlar cəmiyyətinin kriteriyaları) diaqnostik kriteriyalarının hansı düzgündür?
 A) Proteinuriya 1 q/sut çox, leykopeniya, hipertenziya
 B) Proteinuriya 3 q/sut çox, Dezoksiribonuklein turşusuna qarşı antitellər, leykopeniya
 C) Proteinuriya 3 q/sut çox, sifətində eritema"kəpənək", leykopeniya, hipertenziya
 D) Proteinuriya 3 q/sut çox, nefrotik sindrom, leykopeniya
 E) Sifətində eritema"kəpənək", nativ DNT qarşı antitellərin yüksək titri, antinuklear faktora müsbət test, proteinuriya 1 q/sut çox +

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

658) Qırmızı qurd eşənəyi nə ilə xarakterizə olunur?
 A) Müxtəlif ağırlıq dərəcəli qlomerulonefritlə
 B) Libman-Saks endokorditi ilə
 C) Poliserozit
 D) Bütün sadalananlarla
 E) Dərinin zədələnməsi-sifətin eriteması, torlu livedo,yumşaq damağın enanteması, xeylit

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

659) Qırmızı qurd eşənəyi nə ilə xarakterizə olunur?
 A) Müxtəlif ağırlıq dərəcəli qlomerulonefritlə
 B) Bütün sadalananlar
 C) Poliartralgiyalar ilə
 D) Poliserozit ilə
 E) Serebrovaskulit ilə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

660) Qırmızı qurd eşənəkli qlomerulonefritin hansı formaları mövcuddur?
 A) İzolə olunmuş subklinik proteinuriya
 B) Bütün sadalananlar
 C) Tez proqressivləşən
 D) Nefrotik sindrom
 E) İzolə olunmuş sidik sindromu

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

661) Normal böyrək funksiyası və yüksək aktivlik ilə lyupus - nefritə hansı aid deyil?
 A) Hiperxolesterinemiya
 B) Arterial hipertenziyanın və hematuriyanın əlaqələnməsi
 C) Residivləşməyə meyilsizlik
 D) Nadir hallarda yüksək proteinuriya
 E) Hiperkomplementemiya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

662) Tez proqressivləşən yarımkəskin nefritin (kreatinin 700 mkm/l çox) olduqda, optimal müalicə variantı hansıdır?
 A) Metilprednizolonla puls terapiya +siklofosfanla puls terapiya + hemodializ
 B) İzolə olunmuş hemodializ
 C) Hemodializ+ plazmaferez
 D) Prednizolon per os + hemodializ
 E) İzolə olunmuş plazmaferez

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

663) Lyupus - nefritli xəstədə hemodializ tələb edən xroniki böyrək çatmamazlığının inkişafı ilə böyrəklərdə prossesin aktivliyi saxlanılır.Bu xəstədə müalicə taktikası necə olmalıdır?
 A) Hemodializ seansları və plazmafarez
 B) Metilprednizolonla puls terapiya +siklofosfan
 C) Yalnız hemodializ seansları
 D) Siklosporin A + plazmafarez
 E) Hemodializ + immunosupressiya (puls və ya per os)

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

664) Düyünlü periarteriitdə diaqnozun qoyulmasında hansı diaqnostika metodu əsasdır?
 A) Angioqrafiya
 B) Böyrəklərin USM
 C) Böyrəklərin biopsiyası
 D) Laborator müayinələr
 E) Kompüter tomoqrafiya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

665) Düyünlü periarteriitə aid patomorfoloji əlamətlər hansılardır?
 A) Orta və kiçik kalibrli damarlarda allerqik vaskulit
 B) Kiçik kaliberlı damarlarda vaskulit, divarlarda krioqlobulinlərin yığılması ilə
 C) Orta və kiçik kalibrli damarlarda anevrizmanın əmələ gəlməsi, nekrozlu vaskulit
 D) İri və orta kalibrli damarlarda nekrozlu vaskulit
 E) Nekrozlu qlomerulit

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

666) Düyünlü periarteriit zamanı qlomerulonefritə nə xarakterdir?
 A) Abdominal sindrom
 B) Mialqiyalar
 C) Assimmetrik polinevrit
 D) Bütün sadalananlar
 E) Koronariit

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

667) Düyünlü periarteriit zamanı qlomerulonefritin optimal müalicə sxemi hansıdır?
 A) Mofetila mikofenolat
 B) AÇF-inhibitorları
 C) Prednizolon + siklofosfan per os və ya puls terapiya
 D) Plazmafarez + AÇF-inhibitorları
 E) Siklosporin A

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

668) Düyünlü periarteriit zamanı qlomerulonefritə nə xarakterdir?
 A) Yüksək arterial təzyiq, retinopatiya, ürək çatışmazlığı,ensefalopatiyanın inkişafı
 B) Makrohematuriya
 C) Yüksək proteinuriya
 D) Latent gedişat
 E) Nefrotik sindrom

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

669) Səhv ifadə hansıdır?
 A) Vegener qranulematozunda orta və kiçik kalibrlı damarlar zədələnir
 B) Vegener qranulomatozu ANCA - assosiasiya olunmuş qlomerulonefritdir
 C) Vegener qranulomatozu böyrəklərin qranulomatozlu, nekrozlu vaskulitidir
 D) Vegener qranulomatozu böyrəklərin və tənəffüs traktının qranulomatozlu, nekrozlu vaskulitidir
 E) Əvvəllər hesab olunurdu ki, Vegener qranulomatozu düyünlü periarteriitin formasıdır

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

670) Vegener qranulomatozlu qlomerulonefritə hansı ekstrorenal simptomlar xarakterikdir?
 A) Mialqiyalar
 B) Bütün sadalananlar
 C) Nekrozlaşmış xoralı rinit
 D) Qanhayxırma
 E) Uveit, irit

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

671) Vegener qranulomatozuna qlomerulonefritin hansı morfoloji mənzərəsi xarakterdir?
 A) Glomerulaların fokal-seqmentar nekrozu, ayparaları ilə və interstisial qranulyomaları ilə
 B) Mezanqiumun proliferasiyası
 C) Endoteliumun proliferasiyası
 D) Podositlərin ayaqcıqlarının birləşməsi
 E) Böyrəklərin qövsvari arteriyaların anevrizması

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

672) Tez proqressivləşən qlomerulonefritin hansı diaqnostik kriteriyalarına əsasən onda Vegener qranulomatozuna şübhələnmək olar?
 A) Davamlı hematuriya
 B) Burunun selikli qişasının nekrozlaşmış xoralı dəyişiklikləri
 C) C-ANCA yüksək titri proteinaza -3 qarşı
 D) Bütün sadalananlar
 E) Qanhayxırma

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

673) Vegener qranulomatozda tezproqressivləşən böyrək funksiyasının enməsi ilə qlomerulonefritin optimal müalicə sxemi hansıdır?
 A) Metilprednizolon+siklofosfan puls-terapiya
 B) Hemodializ
 C) Hemodializ+puls (metilprednizolon+siklofosfan)
 D) Hemodializ+plazmafarez
 E) Plazmafarez

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

674) Səhv ifadə hansıdır?
 A) Mikroskopik poliangiit- kiçik kalibrlı damarların (arteriolaların,kapillyarların,venulaların), daha az böyrəklərin və ağciyərlərin orta kaliberlı damarların nekrozlu vaskulitidir
 B) Mikroskopik poliangiit ANCA - assosiasiya olunmuş qlomerulonefritdir
 C) Mikroskopik poliangiitdə morfoloji seqmentar nekrozlu vaskulit, interstisial qranulyomalarla qeyd olunur
 D) Mikroskopik poliangiit böyrək- ağciyər sindromu ilə yanaşı gedir
 E) Kliniki mikroskopik poliangiitli qlomerulonefrit tez proqressivləşən qlomerulonefritin kliniki mənzərəsinə bənzəyir

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

675) Mikroskopik poliarteriitdə tezproqressivləşən böyrək funksiyasının enməsi ilə qlomerulonefritin optimal müalicə sxemi hansıdır?
 A) Hemodializ+ puls (metilprednizolon + siklofosfan)
 B) Hemodializ + plazmafarez
 C) Metilprednizolon+siklofosfan puls-terapiya
 D) Plazmafarez
 E) Hemodializ

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

676) Şenleyn-Genox hemorraqik vaskulitinə xarakterik simptomlar üçlüyü hansıdır?
 A) Artrit, "kəpənək", Libman-Saks endokarditi
 B) Abdominal sindrom, polinevrit, artrit
 C) Hemorraqik purpura, artralgiyalar,abdominal sindrom
 D) Hemorraqik purpura, qlomerulonefrit, rinit
 E) Hemorraqik purpura, qlomerulonefrit, poliserozit

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

677) Şenleyn-Genox hemorraqik vaskulitli qlomerulonefrit IgA-nefropatiyasından nə ilə fərqlənir?
 A) IgA-nefropatiya Şenleyn-Genox hemorraqik vaskulit qlomerulonefritin monosimptom formasıdır
 B) IgA-nefropatiyada hematuriyanın mövcudluğu
 C) Şenleyn-Genox hemorragik vaskulit qlomerulonefritdə qanda IgA titrnin artması
 D) IgA-nefropatiyada mezangiumun proliferasiyası mövcudluğu
 E) Fərq yoxdur

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

678) Şenleyn-Genox hemorraqik vaskulitli latent qlomerulonefritin optimal müalicə sxemi hansıdır?
 A) Prednizolon per os
 B) Simptomatik müalicə
 C) Siklosporin A per os
 D) Siklofosfamid per os
 E) Mofetila mikofenolat per os

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

679) Şenleyn-Genox hemorraqik vaskulitdə tez inkişaf edən qlomerulonefritin optimal müalicə sxemi hansıdır?
 A) Plazmafarez
 B) Heparin+kurantil
 C) Simptomatik müalicə + hemostatiklər
 D) Prednizolon + siklofosfan (puls-terapiya və per os) +antikaoqulyantlar +antiaqreqantlar
 E) Prednizolon + siklofosfan (puls-terapiya və per os)

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

680) Qlomerulonefritin krioqlobulinemik variantının xarakteristikasına nə aiddir?
 A) Hipokomplementemiya
 B) Bütün sadalananlar
 C) Qan zərdabında krioqlobulinlərin və revmo-faktorun yüksək olması
 D) Ekstrarenal simptomların(ətraf dəridə purpura,artralgiyalar, Reyno sindromu,abdominal sindrom, hepatosplenomeqaliyA)) mövcudluğu
 E) HCV -infeksiya zamanı inkişafı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

681) Hepatit C ilə şərtləşdirilmiş krioqlobulinemik qlomerulonefritin normal böyrək funksiyası ilə optimal müalicəsinin sxemi hansıdır?
 A) Alfa - interferon + prednizalon per os
 B) Alfa - interferon
 C) Prednizolon per os
 D) Alfa - interferon + ribavirin
 E) Ribavirin

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

682) Krioqlobulinemik qlomerulonefritin böyrək funksiyasının enməsi ilə optimal müalicəsinin sxemi hansıdır?
 A) Alfa - interferon + ribavirin+ prednizolon(puls-terapiya və per os)+ plazmafarez
 B) Alfa - interferon
 C) Alfa - interferon + ribavirin
 D) Ribavirin
 E) Prednizolon + siklofosfan (puls-terapiya və per os) + plazmafarez

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

683) Tez proqressivləşən qlomerulonefritin hansı əlamətlərinə əsasən Qudpasçer sindromu haqqında düşünmək olar?
 A) Yumaqcıqların bazal membranına qarşı anticisimlərin aşkarlanması
 B) Qanhayxırma
 C) Bütün sadalananlar
 D) Hematuriya
 E) Dəmir defisitli anemiya və bəlğəmdə siderofaqların aşkarlanması

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

684) Qudpasçer sindromu zamanı qlomerulonefritin normal böyrək funksiyası ilə optimal müalicə sxemi hansıdır?
 A) Prednizolon+siklofosfan (puls-terapiya və per os)
 B) Siklosporin A
 C) Mofetila mikofenolat
 D) Plazmafarez
 E) Prednizolon+siklofosfan (puls-terapiya və per os) + plazmafarez

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

685) Qudpasçer sindromunun əmələ gəlməsində sadalanan faktorlardan səhv cavab hansıdır?
 A) Xaric ətraf faktorları-benzin, orqanik həll edicilərlə kontakt
 B) A -qrup virusu
 C) C hepatiti virusu
 D) Genetik faktorlar
 E) Sidik axarının obstruksiyasından və litotripsiyadan sonra

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

686) Şenleyn-Qenox hemorraqik vaskulit zamanı qlomerulonefritdə böyrəklərin zədələnmə formaları hansıdır?
 A) Tezproqressivləşən qlomerulonefrit
 B) Sadalananların hamısın
 C) Nefrotik sindrom
 D) Davamlı mikrohematuriya
 E) Residivləşən makrohematuriya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

687) Sistemli sklerodermiyanın patoqenezində bütün faktorlar rol oynayırlar, birindən başqa. Düzgün cavab hansıdır?
 A) Fibrin əmələ gəlmənin pozulması
 B) Orqanizmdə mayenin ləngiməsi
 C) Damarların daralması və toxumanın işemiyası ilə makrosirkulyasiyanın pozulması
 D) Antisentromerli, antitopoizomerazlı və s. autoantitellərin əmələ gəlməs
 E) RAAS-aktivasiyası

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

688) Sistemli sklerodermiyaya hansı simptom xarakterik deyil?
 A) Reyno sindromu
 B) İndurasiyalı bərk ödemlər
 C) Arterial təzyiq
 D) Yumşaq, yer dəyişən ödemlər
 E) Disfaqiya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

689) Sistemli sklerodermiyada böyrəklərin zədələnməsinə xarakterik morfoloji simptomlar hansılardır?
 A) Endoteliumun proliferasiyası
 B) Podositlərin ayaqcıq çıxıntılarının birləşməsi
 C) Mezangiumun proliferasiyası
 D) A.afferens və a.efferens arteriolaların fibrinoid nekrozu
 E) Bazal membranın epitelial qatında ayparalaların əmələ gəlməsi

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

690) Kəskin sklerodermik böyrəyə nə xarakterikdir?
 A) Bütün sadalananlar
 B) Proteinuriya
 C) Arterial təzyiqin qəfldən yaranması və ya olan təzyiqin getdikçə artması
 D) Hemolitik anemiya
 E) Böyrək fuksiyasının surətlə enməsi - kəskin böyrək çatmamazlığına qədər

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

691) Sistemli sklerodermiyanın diaqnostik kriteriyaları hansılardır?
 A) Antisentromerli, antitopoizomerazlı autoantitellərin yüksək titri
 B) Reyno sindromu
 C) Bütün sadalananlar
 D) Dərinin (boyun, sifət,döş qəfəsi) sklerodermik zədələnməsi
 E) Plazmada reninin, laktatdegidrogenazanın yüksək titri

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

692) Hansı diaqnostik kriteriyalara əsasən proqressivləşən arterial təzyiqli xəstədə sistemli sklerodermiya barəsində şübhələnmək olar?
 A) Hemolitik anemiya-yüksək bilirubin, laktatdegidrogenaza, qanda şizositlər
 B) Bütün sadalananlar
 C) Sklerodermik dərinin zədələnməsi,disfagiya və ya Reyno sindromu
 D) Proteinuriya >1 q/sut
 E) Bildirilmiş retinopatiya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

693) Kəskin sklerodermik böyrəyin müalicəsində hansı preparatlar istifadə olunur?
 A) Siklofosfan
 B) Metotreksat
 C) D-penisilamin
 D) Prednizolon
 E) Bütün sadalananlar

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

694) Kəskin sklerodermik böyrəyin effektiv müalicə sxemi hansıdır?
 A) Metotreksat + kurantil + trental + Ca antaqonistləri
 B) D-penicilamin+AÇF -inhibitorları+tiklid+heparin
 C) Siklofosfan + trental + AÇF -inhibitorları + hemodializ
 D) D-penicilamin+ prednizolon + AÇF -inhibitorları+ tiklid + heparin
 E) Eyni dərəcədə effektivdir

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

695) Hemolitik-uremik sindromun xarakteristikası nədir?
 A) Mikroangiopatiya, hemolitik anemiya, trombositopeniya, kəskin böyrək çatmamazlığı +
 B) Hematurik variant qlomerulonefrit, trombositopeniya, xroniki böyrək çatmamazlığı
 C) Mikrohematuriya, hemoliz, xroniki böyrək çatmamazlığı
 D) Hemoliz və uremiya
 E) Bütün sadalananlar düzdür

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

696) Trombotik trombositopenik purpuraya nə xarakterikdir?
 A) Dəri purpurası, hematurik variant qlomerulonefrit
 B) Mikroangiopatiya, hemolitik anemiya, trombositopeniya,nevroloji, böyrək pozğunluqları
 C) Hemiplegiya,trombositoz, dəri purpurası
 D) Bütün sadalananlar
 E) Trombositopeniya,dəri purpurası

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

697) Proqnostik cəhətçə trombotik mikroangiopatiyanın daha əlverişli variantı hansıdır?
 A) Böyüklərdə hemolitik uremik sindrom +diareya
 B) İdiopatik trombotik trombositopenik purpura
 C) Uşaqlarda hemolitik uremik sindrom +diareya
 D) Qırmızı qurd eşənəyində trombotik trombositopenik purpura
 E) İrsi hemolitik uremik sindrom

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

698) Trombotik mikroangiopatiyanın hansı variantı plazmafarez və immunosupressiv terapiya ilə müalicə olunmur?
 A) Hemolitik uremik sindrom diareyasız
 B) İkincili trombotik trombositopenik purpuraya
 C) İdiopatik trombotik trombositopenik purpuraya
 D) Hemolitik uremik sindrom +diareya
 E) İrsi hemolitik uremik sindrom

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

699) Trombotik mikroangiopatiyaya hansı simptomlar aid ola bilər?
 A) Bildirilmiş trombositopeniya
 B) Kəskin böyrək çatmamazlığı, iflic, tutmalar
 C) Bilirubinin və laktatdegidrogenazanın səviyyəsinin artması
 D) Qanlı diareya
 E) Bütün sadalananlar

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

700) Atipik hemolitik uremik sindromun (HUS-D) və trombotik trombositopenik purpuranın müalicəsinin əsasını nə təşkil edir?
 A) Təzə dondurulmuş plazmanın infuziyası (40 mq/kq) və ya plazmafarez
 B) Peritonial dializ
 C) Hemodializ
 D) Prednizalon + siklofosfan (puls terapiya)
 E) Prednizalon (per os və ya puls terapiya)

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

 

0 şərh