Nefrologiya 8

701) Trombotik mikroangiopatiyada mikrodamarların zədələnməsinin xarakterik morfoloji əlamətləri hansıdır?
 A) Subendotelial boşluğun genişlənməsi və boş membranaya bənzər materialın yığılması
 B) Əlamətlərin olmaması
 C) Bütün sadalananlar
 D) Ödem və / və ya endotelial hüceyrələrin bazal membrandan ayrılması
 E) Damar daxili trombların əmələ gəlməsi

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

702) Hansı əlamətlər əsasında antifosfolipid sindromu diaqnozunu qoymaq olar?
 A) Trombositopeniya
 B) Əlamətlərin cəmi
 C) Venoz və / və ya arterial trombozlar
 D) Mamalıq patologiyası, dölün tələfatı sindromu
 E) İgG və İgM kardiolipinlərə qarşı anticisimlər, betta 2 -qlikoproteinin və qurd eşənəkli kaoqulyantın mövcudluğu

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

703) Antifosfolipid sindromu zamanı böyrəklərin zədələnmə formaları hansılardır?
 A) Kəskin böyrək çatmamazlığı
 B) Böyrəyin infarktı
 C) Bütün sadalananlar
 D) Antifosfolipid assosiasiya olmuş nefropatiya
 E) Böyrək arteriyasının və venasının trombozu

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

704) Böyrək arteriyasının trombozunun və ya stenozunun antifosfolipid sindromu səbəbindən əmələ gəlməsinin kardinal simptomları hansıdır?
 A) Nefrotik sindrom
 B) Renovaskulyar arterial hipertenziya
 C) Kanalcıq disfunksiyaları
 D) Aşkar proteinuriya
 E) Bildirilmiş aşkar hematuriya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

705) "Fəlakətli" antifosfolipid sindromun xarakteristikasına nə aiddir?
 A) Antifosfolipid sindromu ilə xəstədə qəfldən kəskin böyrək çatmamazlığının inkişafı
 B) Antifosfolipid sindromu ilə xəstədə uremiyanın yaranması
 C) Bir neçə gün və ya həftə ərzində ən azı 3 orqanda trombooklyuziyanın yaranması
 D) Bir neçə gün ərzində antifosfolipid sindromun kəskin yaranması
 E) Antifosfolipid sindromu ilə xəstədə arterial təzyiqin qəfldən yaranması

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

706) Antifosfolipid assosiasiya olmuş nefropatiyanın instrumental müayinə metodları hansıdır?
 A) Bütün sadalananlar
 B) Metodlardan heç biri
 C) Böyrək damarlarının doppleroqrafiyası
 D) Ekskretor uroqrafiya
 E) Böyrəklərin USM-si

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

707) Antifosfolipid sindromun müalicəsində istifadə olunan preparatlar hansılardır?
 A) Selsept
 B) Siklofosfan
 C) Prednizolon
 D) Aşağımolekullu heparin
 E) Azatioprin

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

708) "Fəlakətli" antifosfolipid sindromun optimal müalicə sxemi hansıdır?
 A) Puls terapiya (prednizolon + siklofosfan) + qeyri düz antikaoqulyant
 B) Qeyri düz antikaoqulyant + (metilprednizolon + siklofosfan) puls terapiya+ plazmafarez
 C) Qeyri düz antikaoqulyant + plazmafarez
 D) Qeyri düz antikaoqulyant + hemodializ
 E) Hemodializ + puls terapiya (prednizolon + siklofosfan)

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

709) Lyupus-nefritdə hansı kateqoriyalı xəstələrdə sağalma faizi aşağıdır?
 A) Yetkin yaşında
 B) Kişilərdə
 C) Qadınlarda
 D) Sadalanan halların heç birində
 E) Bütün sadalanan hallarda

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

710) Lyupus-nefritə nə xarakterik deyil?
 A) Plevrit
 B) Proteinuriya
 C) Dəri zədələnməsi
 D) Artralgiyalar
 E) Hiperkomplementemiya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

711) Tez proqressivləşən lyupus-nefrit nə zaman inkişaf edir?
 A) Qırmızı qurd eşənəyinin ilkin dövründə
 B) Yüksək immunoloji aktivlik zamanı
 C) Qırmızı qurd eşənəyinin ağırlaşma dövründə
 D) Qırmızı qurd eşənəyinin kəskin dövründə
 E) Bütün sadalanan hallarda

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

712) Tez proqressivləşən lyupus-nefritə xarakterik olmayan nədir?
 A) Qırmızı qurd eşənəyinin ilkin dövründə
 B) Nefrotik sindrom
 C) Xəstənin cavan olması
 D) Qırmızı qurd eşənəyinin başlanmasından 10 il sonra
 E) Böyrək çatışmazlığının tez inkişafı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

713) Lyupus-nefritin morfoloji formalarına hansı aiddir?
 A) Mezangioproliferativ nefrit
 B) Membranoz nefrit
 C) Mezangiokapillyar nefrit
 D) Bütün sadalanan formalar
 E) Fibroplastik nefrit

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

Endokrin xəstəlikləri zamanı böyrəklərin zədələnməsi.

714) Diabetik nefropatiyanın inkişafı və proqressivləşməsinin profilaktikası nədən ibarətdir?
 A) İnsulinin təyini
 B) Bütün sadalanan
 C) Qlikemiyanın təyini
 D) Hipertoniyanın korreksiyası
 E) Az zülallı pəhriz

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

715) Diabetik nefropatiyanın qarşısını almaq üçün hansı profilaktik tədbirlərin keçirilməsi tövsiyyə olunur?
 A) Hipertoniyanın korreksiyası
 B) Bütün göstərilənlər
 C) İnsulinin təyini
 D) Pəhrizdə zülalların məhdudlaşdırılması
 E) Qlikemiya səviyyəsinə nəzarət

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

716) Tetrasiklin qrupunun preparatları hamilə qadında hansı fəsadlara gətirib çıxarır?
 A) Eklampsiyaya
 B) Göstərilənlərdən heç birinə
 C) Qaraciyər zədələnməsi və dölün dental displaziyasına
 D) Böyrək məməciklərinin nekrozunu
 E) Bütün göstərilənlərə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

717) Xroniki böyrək çatışmazlığı olan diabetik nefropatiyalı xəstələrin müalicəsində daha effektli nədir?
 A) Peritoneal dializ
 B) Böyrəklərin transplantasiyası
 C) Xroniki hemodializ
 D) Bütün metodlar eynidir
 E) Hemosorbsiya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

718) Diabetik nefropatiyanın ilkin mərhələsində qlükozanın maksimal reabsorbsiyası necə olur?
 A) Normal olur
 B) Dəyişmir
 C) Azalır
 D) Kəskin artır
 E) Artır

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

719) Diabetik nefropatiyanın gecikmiş mərhələsi tez-tez nə ilə muşahidə olunur?
 A) Selektiv proteinuriya immunoalbuminin üstünlüyü ilə
 B) Selektiv proteinuriya
 C) Selektiv proteinuriya immunoglobulinin üstünlüyü ilə
 D) Mikroalbuminuriya
 E) Qeyri-selektiv proteinuriya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

720) Şəkərli diabetdə pielonefritin gedişi necə olur?
 A) Daima aydın kliniki əlamətlərlə müşahidə olunur
 B) Ola bilər simptomsuz xarakter daşısın
 C) Həmişə xroniki böyrək çatışmazlığına keçir
 D) Daima tsiklik xarakter daşıyır
 E) Daima arterial təzyiqin əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

721) Diabetik qlomeruloskleroza nə xarakterik deyil?
 A) Massiv proteinuriya
 B) İnsulinə təlabatın enməsi
 C) Ödemli sindromun inkişafı
 D) Arterial hipertoniya
 E) Hematuriya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

722) Diabetik mikroangiopatiya və glomerulosklerozun inkişafının profilaktikasında nə məqsədə uyğundur?
 A) Uzun müddət təsirli insulinin qəbulu
 B) İnsulinin hissə-hissə qəbulu
 C) Diabet əleyhinə preparatın oral təyini
 D) Simtomatik dərman müalicəsi
 E) Uzun müddət təsirli insulinin qəbulu, insulinin hissə-hissə qəbulu

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

723) Diabetik nefropatiyanın ilkin klinik əlamətləri hansıdır?
 A) Sidiyin xüsusi cəkisinin enməsi
 B) Baldırların şişməsi
 C) Mikroalbuminuriya
 D) Arterial hipertoniya
 E) Proteinuriya 0,5 q/l qədər

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

724) Diabetik nefropatiyanın inkişafı nə ilə əlaqəlidir?
 A) Sadalanan faktorların heç biri
 B) Yumaqcıq qan dövranının pozulması ilə
 C) Bütün sadalanan faktorlar
 D) Metabolik pozğunluqlarla
 E) Genetik qüsurla

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

725) Diabetik nefropatiyanın 1-ci mərhələsinin diaqnostikası nəyin mövcudluğundan asılıdır?
 A) Retinopatiyanın
 B) Proteinuriyanın
 C) Sadalanan əlamətlər kifayət deyil
 D) Arterial hipertenziyanın
 E) Sadalanan əlamətlərin üclüyü

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

726) Keçirilmiş eklampsiyadan sonra hansı xəstəliklərin inkişafına risk artır?
 A) Şəkərli diabet
 B) Bütün sadalananlar
 C) Nevroloji xəstəliklər
 D) Ürək-qan damar sistemin xəstəlikləri
 E) Böyrək xəstəlikləri

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

727) Hamiləlik nefropatiyası keçirmiş , doğuşdan sonra bütün simptomları keçmiş qadının təkrari hamilə olması necə olmalıdır?
 A) Mümkündür
 B) Mümkün deyil
 C) Ehtiyatla
 D) Əks göstərişdir
 E) Əks göstəriş deyil

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

728) Hamiləlik nefropatiyasında döl üçün nə təhlükəlidir?
 A) Qanda sidik turşusunun miqdarının artması
 B) Anemiya
 C) Qanda sidik cövhərinin miqdarının artması
 D) Hipoproteinemiya
 E) Bütün sadalananlar

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

729) Hamilələrdə böyrəklərin infeksion iltihabi zədələnməsi olmadıqda leykosituriya nə zaman müşahidə olunur?
 A) Yalnız proteinuriya olduqda
 B) Xəstələrin çoxunda
 C) Heç vaxt
 D) Pasiyentlərin bir qismində (10%)
 E) Həmişə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

730) İtsenqo-Kuşinq sindromunun sağalmasından sonra böyrəklərin zədələnməsi necə olur?
 A) Ayrı-ayrı hallarda sağalır
 B) Proqressivləşir
 C) Ayrı-ayrı hallarda qalır
 D) Olduğu kimi qalır
 E) Əsasən sağalır

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

731) İsenqo-Kuşinq xəstəliyində böyrəklərin zədələnməsində aşağıdakı hansı morfoloji dəyişikliklər xarakterik deyil?
 A) Qabıq maddənin nekrozu
 B) Böyrək damarlarının arteriosklerozu
 C) Yumaqcıqların amiloidozu
 D) Qlomeruloskleroz
 E) Nefrokalsinoz

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

732) Hamilə qadında nəzərə çarpan bakteriuriya olduğda hansı terapiyanın təyinatı məqsədə uyğundur?
 A) Antibakterial terapiya
 B) Fitoterapiya
 C) Dezaqreqant terapiyası
 D) Vitamin terapiyası
 E) Klinika olmadıqda, terapiya aparılmamalıdır

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

733) Hiperparatireozda böyrəklərin zədələnməsində hansı aşağıdakı morfoloji dəyişikliklər xarakterdir?
 A) Kanalcıqların nekrozu
 B) İnterstisiyanın sklerozu və yumaqcığın hialinozu
 C) Kalsinoz
 D) Mezanqiumun proliferasiyası
 E) Arterioloskleroz

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

734) Birincili hiperparatireozda qan zərdabında olan dəyişikliklər hansılardır?
 A) Kalsium qalxır, fosfor enir
 B) Kalsium qalxır, fosfor qalxır
 C) Kalsium enir, fosfor enir
 D) Kalsium enir, kalium enir
 E) Kalsium enir, fosfor qalxir

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

735) Birincili hiperparatireoz və qeyri-endokrin osteoparozun differensial diaqnostikasında hansı amilin təyini mühümdür?
 A) Turs fosfatazanın aktivliyi
 B) Qələvi fosfatazanın aktivliyi
 C) Zərdabda fosforun səviyyəsi
 D) Kreatininfosfokinazanın aktivliyi
 E) Zərdabda kalsiumun səviyyəsi

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

736) Gecikmiş hamiləlik toksikozunun inkişafına nə təsir edir?
 A) Sadalanan faktorların heç biri
 B) İrsiyyət
 C) Uşaqlığın və plasentanın işemiyası
 D) Bütün sadalanan faktorlar
 E) Meteoroloji faktorlar

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

737) Hamilə qadında kəskin qlomerulonefrit baş verib. Bu halda hamiləliyin normal gedişi, doğuş və sağlam uşağın olmasının ehtimalı vardırmı?
 A) Bədxassəli arterial hipertenzuya olduqda mümkün deyil
 B) Pielonefrit olduqda mümkün deyil
 C) Ödemlər olduqda mümkün deyil
 D) Mümkündür
 E) Mümkün deyil

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

738) Hamilə qadınlarda kəskin pielonefritin müalicəsində hansı preparat istifadə olunmur?
 A) Amoksisilil + klavulan turşusu
 B) Qentamisin 3-cü trimesterdə
 C) Ofloksasin
 D) Ampisilil
 E) Sefatoksin

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

739) Hamiləlik nefropatiyası nə ilə müşahidə olunur?
 A) Ensefalopatiya ilə
 B) Hipertoniya ilə
 C) Ödemlərlə
 D) Bütün sadalananlarla
 E) Proteinuriya ilə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

740) Şəkərli diabetdə sidik yollarının infeksiyasına nə xarakterikdir?
 A) Atipiklik, simptomsuzluq
 B) Atipiklik, simptomsuzluq, karbohidratların dekompensasiyası,ketonuriyanın əmələ gəlməsi
 C) Titrətmə, qızdırma,dizuriya
 D) Karbohidratların dekompensasiyası
 E) Ketonuriyanın əmələ gəlməsi

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

741) Şəkərli diabetdə sidik yollarının infeksiyası nədən asılıdır?
 A) Bütün sadalananlar səhvdir
 B) İmmunitetin enməsi
 C) Sidik kisəsinin neyropatiyası ilə
 D) Qlyukozuriya ilə
 E) Bütün sadalananlar düzdür

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

742) Diabetik nefropatiyanın başlanğıc mərhələsinin mövcudluğunu güman edən göstərici hansıdır?
 A) Sadalananların hamısı
 B) Qlyukozuriya
 C) Hiperqlikemiya
 D) Yumaqcıq daxili hipertenziya
 E) Mikroalbuminuriya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

743) Şəkərli diabetdə sidik yollarının infeksiyasının terapiyası nədən ibarətdir?
 A) Karbohidratların kompensasiyası
 B) Bütün sadalananlar
 C) Requlyar sidik ifrazı rejiminin saxlanması
 D) Antibiotik terapiyası
 E) Sidik kisəsinin motorikasını bərpa edən preparatlar

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

744) Səhv ifadə hansıdır?
 A) Diabetik nefropatiya I - II tip şəkərli diabetin fəsadıdır
 B) 35-40 il davam edən şəkərli diabetlə olan xəstələrdə diabetik nefropatiyanın inkişafı ehtimalı azdır
 C) Diabetik nefropatiya mikroangiopatiyalara aiddir
 D) Diabetik nefropatiya şəkərli diabetdə damarların spesifik zədələnməsidir, hansı ki, düyünlü və ya diffuz qlomerulosklerozun formalaşması ilə xarakterizə olunur
 E) Diabetik nefropatiya şəkərli diabetlə olan xəstələrin hamısında inkişaf edir

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

745) Diabetik nefropatiyanın I mərhələsinə aid parametrlər hansıdır?
 A) Böyrəklərin hipoplaziyası
 B) Hiperfiltrasiya
 C) Arterial təzyig
 D) Mikroalbuminuriya
 E) Kreatininemiya

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

746) HELLP - sindromu nə ilə müşahidə olunur?
 A) Hiperkaliemiya,qaraciyər fermentlərinin artması, trombositopeniya ilə
 B) Hiperurikemiya, qaraciyər fermentlərinin artması, trombositopeniya ilə
 C) Hemoliz, hiperbilirubinemiya, trombositopeniya ilə
 D) Hemoliz, qaraciyər fermentlərinin artması, trombositopeniya ilə
 E) Hiperurikozuriya, qaraciyər fermentlərinin artması, trombositopeniya ilə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

747) Diabetik nefropatiyanın II mərhələsinə nə aid deyil?
 A) Mezangiumun ekspansiyası
 B) Hiperfiltrasiya
 C) Normoalbuminuriya
 D) Mikroalbuminuriya
 E) Böyrəklərin hipertrofiyası

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

748) Hаmiləliyin 2-ci yаrısındа böyrəklərin USM-si necə аpаrılır?
 A) Hоrizоntаl vəziyyətdə
 B) Ayаq üstə
 C) Sаğ böyrü üstə
 D) Sоl böyrü üstə
 E) Oturаq vəziyyətdə

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

749) Diabetik nefropatiyanın III mərhələsinə nə aiddir?
 A) Normal arterial təzyiq
 B) Sadalananların heç biri
 C) Yumaqcıq filtrasiyasının normal sürəti
 D) Mikroalbuminuriya
 E) Bütün sadalananlar

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

750) Diabetik nefropatiyanın IV mərhələsinə aid parametrlər hansıdır?
 A) Yumaqcıq filtrasiya sürətinin enməsi
 B) Bütün sadalananlar
 C) Nefrotik sindrom
 D) Proteinuriya
 E) Yüksək arterial təzyiq

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

751) Diabetik nefropatiyanın I mərhələsinin markeri hansıdır?
 A) Proteinuriya
 B) Mikroalbuminuriya
 C) Arterial hipertenziya
 D) Nefrotik sindrom
 E) Yumaqcıq filtrasiyasının sürəti 160ml/dəq bərabərdir

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

752) 10 il I tip şəkərli diabetlə olan xəstədə proteinuriya - 0,3q/sut səviyyəsindədir. Diabetik nefropatiyanın hansı mərhələsidir?
 A) I
 B) IV
 C) III
 D) V
 E) II

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

753) II tip şəkərli diabetlə olan xəstədə növbəti müayinədə normaalbuminuriya, AT 120/80 mm c süt, ödemlərin olmaması aşkarlanıb. Diabetik nefropatiyanı inkar etmək üçün hansı əlavə müayinələr aparılmalıdır?
 A) Qan zərdabının lipid spektorunun təyini
 B) Qan zərdabında kreatininin səviyyəsinin təyini
 C) Yumaqcıq filtrasiya sürətinin təyini
 D) Qlükozilləşmiş hemoqlobin
 E) Kreatininin klirensinin təyini

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

754) Normal arterial təzyiqlə, hiperfiltrasiya (YFS=160ml/dəq), normaalbuminuriya ilə şəkərli diabetlə olan xəstəyə təyin edilə bilən düzgün müalicə sxemi hansıdır?
 A) Şəkəri salan preparatlar + AÇF -inhibitorları+diuretiklər
 B) Şəkəri salan preparatlarla (HbA<7,5%) karbohidrat mübadiləsinin optimal kompensasiyası
 C) Müalicə tələb olunmur
 D) Şəkəri salan preparatlar + AÇF -inhibitorları
 E) AÇF -inhibitorları

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

755) Normal arterial təzyiqlə, mikroalbuminuriya ilə,xolesterinin səviyyəsi >6,5mmol/l şəkərli diabeti olan xəstənin düzgün müalicə sxemi hansıdır?
 A) AÇF -inhibitorları
 B) Şəkər salan preparatlar + AÇF -inhibitorları+ heyvan mənşəli zülalların qəbulunun məhdudlaşdırılması + statinlər
 C) Şəkəri salan preparatlar + AÇF -inhibitorları+ heyvan mənşəli zülalların qəbulunun məhdudlaşdırılması
 D) Şəkəri salan preparatlar + heyvan mənşəli zülalların qəbulunun məhdudlaşdırılması+ diuretiklər
 E) Şəkəri salan preparatlar

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

756) Şəkərli diabeti olan xəstənin (proteinuriya - >1q/sut) məqsədli arterial təzyiqinin səviyyəsi nə qədər olmalıdır?
 A) 140/90 mm c süt
 B) 125/75 mm c süt
 C) 135/85 mm c süt
 D) 130/85 mm c süt
 E) 160/90 mm c süt

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

757) Diabetik nefropatiyalı xəstələrdə arterial təzyiqin müalicəsində hansı qrup diuretiklərə üstünlük verilir?
 A) İlgək diuretikləri
 B) Tiazidlərəbənzər
 C) Kaliumqoruyucu
 D) Bütün sadalananlar
 E) Tiazidlər

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

758) Diabetik nefropatiyalı xəstənin arterial təzyiqinin müalicəsində seçim preparatları hansılardır?
 A) Ca - antaqonistləri
 B) AÇF -inhibitorlar
 C) β-blokatorlar
 D) Tiazidlərəbənzər diuretiklər
 E) İmidazolin reseptorlarının aqonistləri

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

759) Hamilələrdə arterial hipertenziyanın müalicəsində seçim preparatı hansıdır?
 A) Raunatin
 B) Sadalananların heç biri
 C) Dopegit
 D) Prestarium
 E) Hipotiazid

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

760) Sadalanan böyrək zədələnmələrindən hansı diabetik nefropatiyaya xarakterik deyil?
 A) Diffuz qlomeruloskleroz
 B) Qlomerulonefrit
 C) Düyünlü qlomeruloskleroz
 D) Böyrəklərin amiloidozu
 E) İnterstisial nefrit

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

761) Hipotiazidin , karbohidratların tolerantlığını pozmayan maksimal sutkalıq dozası hansıdır?
 A) <75mq/sut
 B) <25mq/sut
 C) <100 mq/sut
 D) İstənilən dozada pozur
 E) <50mq/sut

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

762) Diabetik nefropatiyalı xəstənin arterial təzyiqinin optimal müalicə sxemini seçin.
 A) Diuretiklər+ mərkəzi təsirə malik preparatlar
 B) AÇF -inhibitorları+mərkəzi təsirə malik preparatlar
 C) AÇF -inhibitorları + Ca - antaqonistləri
 D) Ca - antaqonistləri+ β-blokatorlar
 E) AÇF -inhibitorlar+ β-blokatorlar

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

763) Mərkəzi təsirli hipotenziv preparatı hansıdır?
 A) Lozartan
 B) Ramipril
 C) Bisoprolol
 D) Amlodipin
 E) Moksonidin

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

764) Xroniki böyrək çatışmazlığı mərhələsində diabetik nefropatiyalı xəstədə Zubrod -fenomeni nədir?
 A) Qanda kreatinin səviyyəsinin enməsi
 B) Qanda K səviyyəsinin artması
 C) Qanda qlükozanın səviyyəsinin artması
 D) Qanda kreatinin səviyyəsinin artxması
 E) Qanda qlükozanın səviyyəsinin enməsi

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

765) Yumaqcıq filtrasiya sürətinin hansı səviyyəsində diabetik nefropatiyalı xəstədə ekstrakorporal metodlarını başlamaq məsləhətdir?
 A) 20 ml/dəq
 B) 5 ml/dəq
 C) 60 ml/dəq
 D) 40 ml/dəq
 E) 15 ml/dəq

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

766) Xroniki böyrək çatışmazlığı mərhələsində diabetik nefropatiyalı xəstədə konservativ müalicənin əsas taktikası?
 A) Fosfor-kalsium mübadiləsinin korreksiyası
 B) Anemiyanın korreksiyası
 C) Dislipidemiyanın korreksiyası
 D) Arterial təzyiqinin korreksiyası
 E) Qlikemiyanın korreksiyası

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

767) Normalalbuminuriya və hiperfiltrasiya ilə diabetik nefropatiyalı xəstənin müalicəsində birinci dərəcəli əhəmiyyətə malik nədir?
 A) Elektrolit pozğunluqların korreksiyası
 B) Qlikemiyanın korreksiyası
 C) Yumaqcıqdaxili hipertenziyanın korreksiyası
 D) Dislipidemiyanın korreksiyası
 E) Koaqulyasiya dəyişikliklərinin korreksiyası

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

768) Yumaqcıq filtrasiyasının sürəti 60ml/dəq olan diabetik nefropatiyalı xəstədə böyrəklərin xroniki xəstəlikləri hansı mərhələdədir?
 A) V
 B) I
 C) IV
 D) II
 E) III

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

769) Yumaqcıq filtrasiyasının sürəti 30ml/dəq olan qlomerulonefritli xəstədə böyrəklərin xroniki xəstəlikləri hansı mərhələdədir?
 A) III
 B) II
 C) V
 D) IV
 E) I

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

770) Preeklampsiyanın gedişatının proqnozunda nəyin olması əhəmiyyət kəsb edir?
 A) Yüksək proteinuriyanın
 B) Arterial təzyiqin
 C) Eritrosituriyanın
 D) Ödemlərin
 E) Leykosituriyanın

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

771) Hamiləlik nefropatiyası olan xəstədə dölə mənfi təsir göstərən müalicə hansıdır?
 A) Yataq rejimi və pəhriz
 B) Kurantil
 C) Plazmaəvəzedicilər
 D) Furosemid
 E) Hipotiazid

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

772) Diabetik nefropatiyalı xəstələrdə AÇF - inhibitorun (kaptoprilin) təsir mexanizmi hansıdır?
 A) Bütün sadalananlar
 B) Plazmada kaliumun miqdarını qaldırır
 C) Periferik vazodilatasiya əmələ gətirir
 D) Arterial təzyiqi endirir
 E) Hiperfiltrasiyanı azaldır

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

İrsi və anadangəlmə böyrək xəstəlikləri. Tubulopatiyalar.

773) Qadınlar üçün sidik turşusunun qanda səviyyəsinin yuxarı həddi neçəyə bərabərdir?
 A) 0,42 mmol/l
 B) 0,36 mmol/l
 C) 0,45 mmol/l
 D) 0,30 mmol/l
 E) 0,52mmol/l

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

774) Podaqralı xəstələrdə sidik yollarının və böyrək kanalcıqlarının urat kristalları ilə obstruksiyası zamanı nə baş verir?
 A) Postrenal kəskin böyrək çatışmazlığı
 B) Renal və postrenal kəskin böyrək çatışmazlığı
 C) Renal kəskin böyrək çatışmazlığı
 D) Renal və prerenal kəskin böyrək çatışmazlığı
 E) Prerenal kəskin böyrək çatışmazlığı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

775) Kişilər üçün sidik turşusunun qanda səviyyəsinin yuxarı həddi neçəyə bərabərdir?
 A) 0,30 mmol/l
 B) 0,36 mmol/l
 C) 0,45 mmol/l
 D) 0,52mmol/l
 E) 0,42 mmol/l

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

776) Podaqraya xarakterik olan əlamətlər hansılardır?
 A) Düyünlü eritema
 B) Distal falanqa arası oynaqların poliartriti
 C) Sadalananların heç biri
 D) Tofuslar və hiperurikemiya
 E) Bütün sadalananlar

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

777) Podaqra və onun müalicəsi barəsində səhv nəticə hansıdır?
 A) Podaqrik ağrıları zamanı xəstədə qızdırma ola bilər
 B) Allopurinolun təsiri sidik turşusunun ekskresiyasını gücləndirməkdən ibarətdir
 C) Böyrək daşı xəstəliyi podaqrik nefropatiyanın kliniki variantıdır
 D) Qadınlar və kişilər eyni tezliklə xəstələnirlər
 E) Sinovial mayedə sidik turşusu kristallarının aşkarlanması xarakterikdir

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

778) Aşağıda göstərilənlərdən hansı podaqrik nefropatiyanın kliniki variantlarına aid deyil?
 A) Kəskin urat nefropatiyası
 B) Sürətlə inkişaf edən qlomerulonefrit
 C) Böyrək daşı xəstəliyi
 D) Xroniki interstisial nefrit
 E) İkincili pielonefrit

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

779) Böyrək kanalcıqlarının sidik turşusu ilə blokadasının terapiyasına nə daxildir?
 A) Allopurinol
 B) Qələviləşdirən preparatlar
 C) Diuretiklər
 D) Bütün sadalananlar
 E) Hemodializ

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

780) Böyüklərin böyrək polikistoz xəstəliyində kistaların tərkibi nə ola bilər?
 A) Bütün sadalananlar
 B) Təzə və ya köhnə qan
 C) Müxtəlif hüceyrələrin parcalanma məhsulları
 D) Rəngsiz və ya sarı maye
 E) Xolesterinin kristalları

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

781) Uşaqlarda polikistoz xəstəliyində böyrəklərin struktur dəyişikliyi nədən ibarətdir?
 A) Normal interstisiya hissəvi sklerozla
 B) Hər iki böyrəkdə interstisiyanın olmamasından
 C) Normal interstisiya limfositlərdən ibarət olan infiltratlarla
 D) İnterstisiyanın saxlanmasından
 E) Bir böyrəyin interstisiyası saxlanılmış, digərinki- sklerozlaşmış

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

782) Medulyar süngərəbənzər böyrəkdə kistalar harada əmələ gəlir?
 A) Nefronun müxtəlif hissələrində
 B) Yığıcı borularda
 C) Distal kanalcıqlarda
 D) Proksimal kanalcıqlarda
 E) Yumaqcıqlarda

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

783) Sadə (solitar) kistalar harada əmələ gəlirlər?
 A) Proksimal kanalcıqlarda
 B) Distal kanalcıqlarda
 C) Nefronun müxtəlif hissələrində
 D) Yığıcı borularda
 E) Yumaqcıqlarda

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

784) Böyüklərdə polikistoz xəstəliyi ilə yanaşı hansı xəstəliklər müşahidə oluna bilər?
 A) Arterial hipertoniya
 B) Podaqralı artrit
 C) Böyrəklərin kalkulyozu
 D) Xroniki pielonefrit
 E) Bütün sadalananlar

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

785) Uşaqlarda polikistoz xəstəliyində nə ola bilər?
 A) Sadalanan dəyişikliklərdən heç biri
 B) Öd axarlarının proliferasiyası
 C) Anadangəlmə qaraciyər fibrozu
 D) Qaraciyər funksiyasının pozulması
 E) Bütün sadalanan dəyişikliklər

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

786) Medulyar süngərəbənzər böyrəkdə nə baş verir?
 A) Müxtəlif orqanlar zədələnir
 B) Qaraciyər zədələnir
 C) Böyrəküstü vəzidə orqanik dəyişikliklər olur
 D) Müxtəlif orqanlarda zədələnmə olmur
 E) Ürəkdə orqanik dəyişikliklər olur

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

787) Böyüklərin böyrək polikistoz xəstəliyində ağrıya səbəb nə ola bilər?
 A) Böyrəklərin kalkulyozu
 B) Kistanın yığıcı sisteminə təzyiqi
 C) Kistanın partlaması
 D) Böyrək kapsulunun və kista boşluğunun gərilməsi
 E) Sadalanan səbəblərdən heç biri

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

788) Medulyar süngərəbənzər böyrək zamanı xəstəliyin ilkin kliniki əlaməti hansıdır?
 A) Böyrək sancısı
 B) Renal osteodistrofiya
 C) Kəskin pielonefrit
 D) Arterial hipertenziya
 E) Renal tubulyar asidoz

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

789) Böyüklərin böyrək polikistoz xəstəliyində proteinuriyanın səbəbi hansıdır?
 A) Leykosituriya
 B) Hematuriya
 C) Yumaqcıq filtrinin keçiriciliyinin pozulması
 D) Zülalın reabsorbsiyasının pozulması və yumaqcıq filtrinin keçiriciliyinin pozulması
 E) Zülalın reabsorsiyasının pozulması

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

790) Medulyar kistoz xəstəliyində sidiyin ümumi analizində proteinuriya miqdarı nə qədər olur?
 A) Proteinuriya 3,0 q/e olur
 B) Müxtəlif xəstələrdə enib-qalxır
 C) Yüksək arterial hipertenziyada nəzərə çarpan dərəcədə olur
 D) Olmur və ya minimal olur
 E) Proteinuriya 5,0 q/e olur

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

791) Urikоstаtiklərin təsir mexanizmləri hansılardır?
 A) Sаdаlаnаn bütün fаktоrlаrа təsir еdir
 B) Sаdаlаnаn bütün fаktоrlаrın hеç birinə təsir еtmir
 C) Sidik turşusunun çətin həll оlаn duzlаrını yüngül həll оlаn fоrmаsınа sаlır
 D) Sidik turşusunun əmələ gəlməsinin qаrşısını аlır
 E) Sidik turşusunun оrqаnizmdən хаric edilməsinə kömək еdir

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

792) Urikоzuriklər təsir mexanizmləri hansılardır?
 A) Sidik turşusunun tохumаlаrdаn qаnа kеçməsinin qаrşısını аlır
 B) Sidik turşusunun əmələ gəlməsini аzаldır
 C) Sidik turşusunun оrqаnizmdən çıхаrılmаsınа kömək еdir
 D) Sidik turşusunun duzlаrını çöküntü şəklində çökməsinə kömək еdir
 E) Sidik turşusunun qаndаn tохumаlаrа yеrdəyişməsinə kömək еdir

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

793) Böyüklərin böyrək polikistoz xəstəliyində nəyin yeri var?
 A) Böyrəklərin infeksiyaya qarşı zəiflənmiş həssaslığı
 B) Xroniki böyrək çatışmazlığı fonunda böyrəklərin infeksiyaya qarşı yüksək həssaslığı
 C) Böyrəklərin infeksiyaya qarşı yüksək həssaslığı
 D) Yüksək arterial təzyiq fonunda böyrəklərin infeksiyaya qarşı yüksək həssaslığı
 E) Nefrotik sindrom fonunda böyrəklərin infeksiyaya qarşı yüksək həssaslığı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

794) Medulyar kistoz xəstəliyində arterial təzyiqin xüsusiyyətləri nədən ibarətdir?
 A) Ümumi populyasiyadan fərqli olaraq tezliyi daha çoxdur
 B) Ümumi populyasiyadan fərqli olaraq tezliyi daha azdır
 C) Plazmada kaliumun səviyyəsindən asılıdır
 D) Renal tubulyar asidozun mövcudluğundan asılıdır
 E) Yüksək duz asılılığıdı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

795) Böyüklərin böyrək polikistoz xəstəliyində nə ola bilər?
 A) Sidiyin duzlaşması ilə əlaqədar onun qatılaşmasının pozulması
 B) Pielonefrit qoşulduqda sidiyin qatılaşmasının pozulması
 C) Sidiyin qatılaşmasının pozulması
 D) Kreatininin klirensinin enməsi zamanı sidiyin qatılaşmasının pozulması
 E) Yüksək arterial təzyiq fonunda sidiyin qatılaşmasının pozulması

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

796) Proksimal kanalcıqların pozğunluqlarına nə aiddir?
 A) Fosfat-diabet
 B) Bütün sadalananlar
 C) Aminoasiduriya
 D) Proksimal kanalcıq asidozu
 E) Böyrək qlükozuriyası

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

797) Distal kanalcıqların pozğunluqlarına nə aiddir?
 A) Distal kanalcıq asidozu
 B) Distal kanalcıq asidozu və şəkərsiz diabet böyrəyi
 C) Böyrək qlükozuriyası
 D) Şəkərsiz diabet böyrəyi
 E) Sadalananların heç biri

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

798) Böyrək proksimal kanalcıq asidozuna nə aiddir?
 A) Hiperxloremik asidoz
 B) Bikarbonatların reaksiyasının güclənməsi
 C) Bütün sadalananlar
 D) Sadalananların heç biri
 E) Sidiyin qələvi reaksiyası

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

799) İkincili distal renal tubulyar asidozunun hansı xəstəliklər zamanı əmələ gəlməsi mümkündür?
 A) Bütün sadalanan xəstəliklər zamanı
 B) Fibrozlaşmış alveolit zamanı
 C) Qırmızı qurd eşənəyi zamanı
 D) Xroniki aktiv hepatit zamanı
 E) Birincili qaraciyər biliar sirroz zamanı

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

800) Şəkərsiz diabet böyrəyi nəyin çatışmazlığı zamanı inkişaf edir?
 A) Angiotenzinin
 B) Reninin
 C) Distal və birləşdirici borularının hüceyrə epitelinə antidiuvtik hormonunun reaksiyasının çatışmazlığı zamanı
 D) Aldosteronun
 E) Antidiuretik hormonun

Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008

 

0 şərh