Nevrologiya 1

Nevrologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu. Əsasən bu sahələr əhatə olunur: Sinir sisteminin klinik anatomiya və fiziologiyası, Sinir sistemi xəstəliklərinin topik diaqnostikası. Sinir sisteminin degenerativ xəstəlikləri, Ekstrpiramid sisteminin zədələnməsi, Kognitiv pozulmalarla degenerativ xəstəliklər, Periferik sinir sisteminin xəstəlikləri, Masteniya və miastenik sindromlar, Vegetativ sinir sisteminin xəstəlikləri, Mərkəzi sinir sisteminin travmatik zədələnmələri, Neyroonkologiya, Təxirəsalınmaz vəziyyətlər, Psixonevrologiya. Somatonevrologiya, Pediatrik nevrologiya. Sinir sisteminin klinik anatomiya və fiziologiyası. Sinir sistemi xəstəliklərinin topik diaqnostikası.

1) Həqiqi astereoqnoz baş beynin hansı nahiyyəsinin zədələnməsində qeydə alınır?
 A) Ənsə payının
 B) Alın payının
 C) Ara beynin
 D) Təpə payının
 E) Gicgah payının

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 189

2) Bazunun ikibaşlı əzələsi (m. bicipitis brachii) vətərindən alınan refleks onurğa beyninin hansı seqmentlər səviyyəsində qapanır?
 A) C5-C8
 B) C5-Th2
 C) C7-C8
 D) C5-C6
 E) Th1-Th2

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 11

3) Motor afaziyası nə ilə təzahür olunur?
 A) Pasient danışa bilir, lakın deyiləni anlamır
 B) Pasient danışa bilmir, lakın deyiləni anlayır
 C) Pasient deyiləni anlamır və danışa bilmir
 D) Pasient danışa bilir, lakın nitqi disfonikdir
 E) Əşyaların adını yada sala bilməməyi ilə əlaqədar olaraq pasientin nitqi çətinləşmişdir

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 195

4) Sensor afaziyası nə ilə təzahür olunur?
 A) Pasient müraciət olunan nitqi anlamır və danışa bilmir
 B) Pasient müraciət olunan nitqi anlamır, lakin öz nitqi adidir, onu idarə edə bilir
 C) Pasient danışa bilir, lakın nitqi disfonikdir
 D) Pasient müraciət olunan nitqi anlayır, lakin danışa bilmir
 E) Pasient müraciət olunan nitqi anlamır, danışa bilir, lakin öz nitqi pozulub, onu idarə edə bilmir

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 198

5) Baş beynin hansı nahiyyəsinin zədələnməsi zamanı udmanın, fonasiyanın, nitqin pozulmaları, udlaq refleksinin itməsi, dilin atrofiyası və fibrilyasiyaları qeydə alınır?
 A) Ara beynin
 B) Uzunsov beynin
 C) Hər iki daxili kapsulun
 D) Orta beynin
 E) Varoli körpüsünün

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 113

6) Aşağıda sadalanan sinirlərdən hansı boyun kələfinin şaxəsidir?
 A) Kiçik ənsə siniri (n. occipitilis minor)
 B) Qoltuq siniri (n. axillaris)
 C) Mil siniri (n. radialis)
 D) Əlavə sinir ( n. accessorius)
 E) Orta sinir (n. medianus)

Ədəbiyyat: Sinir sistemi xəstəlikləri / Şirəliyeva R.K. - Bakı: Mütərcim, 2003, səh. 21

7) Aşağıda sadalanan sinirlərdən hansı bazu kələfinin şaxəsi deyil?
 A) Diafraqma siniri (n. phrenicus)
 B) Qoltuq siniri (n.axillaris)
 C) Mil siniri (n. radialis)
 D) Dirsək siniri (n.ulnaris)
 E) Əzələ-dəri siniri (n. musculocutaneus)

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 87

8) Hemianopsiya, hemianesteziya, hemiataksiya və hemialgeziyanın yaranması baş beynin hansı nahiyyəsinin zədələnməsi üçün xasdır?
 A) Qırmızı nüvənin (nucleus ruber)
 B) Solğun kürənin (globus pallidus)
 C) Quyruqlu nüvənin (nucleus caudatus)
 D) Arxa mərkəzi qırışın(gyrus centralis posterior)
 E) Görmə qabarının (thalamus opticus)

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 66

9) Aşağıda sadalanan sinirlərdən hansı bazu kələfinin şaxəsidir?
 A) Kiçik ənsə siniri (n. occipitilis minor)
 B) Böyük qulaq siniri (n. auricularis magnus)
 C) Böyük ənsə siniri (n. occipitilis major)
 D) Dirsək siniri (n. ulnaris)
 E) Diafraqma siniri (n. phrenicus)

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 89

10) Aşağıda sadalanan sinirlərdən hansı bel kələfinin şaxəsidir?
 A) Heç biri
 B) Qamış siniri (n. tibialis)
 C) Oturaq siniri (n. ischiadicus)
 D) İncik siniri (n. peroneus)
 E) Bud siniri (n. femoralis)

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 100(R-25)

11) Kauzalgik ağrı sindromu aşağıda sadalanan sinirlərin hansının zədələnməsi üçün səciyyəvidir?
 A) Orta sinirin (n. medianus)
 B) Qoltuq sinirinin (n.axillaris)
 C) Əzələ-dəri sinirinin (n. musculocutaneus)
 D) Qapayıcı sinirin(n. obturatorius)
 E) Aşağı sağrı sinirinin (n. gluteus inferior)

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 97

12) Orta sinirin (n. medianus) zədələnməsi zamanı aşağıda sadalanan simptomlardan hansı qeydə alınır?
 A) Əli yumruq kimi bükdükdə 5-ci, 4-ci və qismən 3-cü barmaqlar bükülmür
 B) "Sallanan əl" əmələ gəlir
 C) Əli yumruq kimi bükdükdə 1-ci, 2-ci və qismən 3-cü barmaqlar bükülmür
 D) Əl "caynaqvari" vəziyyət alır
 E) Əlin heç bir barmağı bükülmür

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 97

13) Oral avtomatizm reflekslərinin meydana çıxması hansı yolların (traktların) zədələnməsi nəticəsində baş verir?
 A) Rubrospinal yolların
 B) Pontoserebellyar yolların
 C) Vestibulospinal yolların
 D) Kortikospinal yolların
 E) Kortikobulbar ( kortikonuklear) yolların

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 113-114

14) Görmə aqnoziyası baş beynin hansı nahiyyəsinin zədələnməsi nəticəsində yaranır?
 A) Gicgah payının
 B) Görmə qabarının
 C) Ənsə payının
 D) Alın payının
 E) Təpə payının

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 201

15) Vidaci dəlik sindromu hansı sinirlərin zədələnmə simptomlarından ibarətdir?
 A) Üz, dəhliz-eşitmə sinirlərinin
 B) Üçlü, üz, dəhliz-eşitmə sinirlərinin
 C) Azan, əlavə, dilaltı sinirlərin
 D) Dil-udlaq, azan, əlavə sinirlərin
 E) Dil-udlaq, azan, əlavə, dilaltı sinirlərin

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 173

16) Uzunsov beynin dorsolateral infarktı zamanı (Vallenberq-Zaxarçenko alternik sindromu) aşağıda sadalanan simptomlardan hansı müşahidə olunmur?
 A) Daxili çəpgözlük
 B) Ocaq tərəfdə Horner sindromu
 C) Ocaq tərəfdə üzdə seqmentar tipli hissiyyatın pozulması
 D) Başgicəllənmə, nistaqm, ataksiya
 E) Ocaq tərəfdə yumşaq damağın və səs tellərinin iflici

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 153

17) Üfüqi baxışın parezi baş beynin aşağıda sadalananlardan hansı nahiyyəsinin zədələnməsi nəticəsində qeydə alına bilər?
 A) Beyinciyin
 B) Görmə qabarının
 C) Alın payının
 D) Uzunsov beynin
 E) Gicgah payının

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 193

18) Baş beynin hansı nahiyyəsinin zədələnməsi nəticəsində sensor afaziya (Vernike afaziyası) yarana bilər?
 A) Alın payının
 B) Təpə payının
 C) Ənsə payının
 D) Gicgah payının
 E) Uzunsov beynin

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 191

19) Baş beynin hansı nahiyyəsinin zədələnməsi nəticəsində motor afaziya (Broka afaziyası) yarana bilər?
 A) Uzunsov beynin
 B) Gicgah payının
 C) Təpə payının
 D) Ənsə payının
 E) Alın payının

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 191

20) Vegetativ sinir sisteminin simpatik şöbəsinin onurğa beyninin yan buynuzlarından ibarət olan seqmentar aparatı hansı seqmentlər səviyyəsində yerləşir?
 A) L2-S2
 B) C8-L2
 C) S2-S4
 D) C1-C8
 E) C5-Th2

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 217

21) Simpatik siliospinal mərkəz onurğa beyninin hansı seqmentlərinin yan buynuzlarında yerləşir?
 A) C5-Th2
 B) L1-L2
 C) C8-Th1
 D) C8-L2
 E) C4-C5

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 255

22) Onurğa beyninin hansı seqmentlərində parasimpatik hüceyrələr vardır?
 A) C8-D1
 B) C1-C8
 C) D1-D12
 D) S3-S5
 E) C8-L2

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 257

23) Sol yuxarı ətrafın mərkəzi iflici qeydə alındıqda patolojı ocaq harada yerləşir?
 A) Sol ön mərkəzi qırışın orta hissəsində
 B) Sağ daxili kapsulanın dizində
 C) Sağ daxili kapsulanın arxa budunda
 D) Sağ arxa qırışın orta hissəsində
 E) Sağ ön mərkəzi qırışın orta hissəsində

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 90

24) Sağ aşağı ətrafda sadə parsial qıcolma tutması ( hərəki Cekson tutması) qeydə alındıqda patolojı ocaq harada yerləşir?
 A) Sol arxa mərkəzi qırışın aşağı hissəsində
 B) Sol ön mərkəzi qırışın aşağı hissəsində
 C) Sol arxa mərkəzi qırışın yuxarı hissəsində
 D) Sol ön mərkəzi qırışın yuxarı hissəsində
 E) Sağ ön mərkəzi qırışın yuxarı hissəsində

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 91

25) Uzaqlaşdırıcı sinirin (n.abducens) zədələnməsi zamanı hansı əzələnin iflici yaranır?
 A) Aşağı düz əzələnin
 B) Xarici düz əzələnin
 C) Yuxarı çəp əzələnin
 D) Daxili düz əzələnin
 E) Yuxarı düz əzələnin

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 127

26) Periferik hərəki neyronun zədələnməsi zamanı aşağıda sadalanan simptomlardan hansı müşahidə olunmur?
 A) Əzələ atrofiyası
 B) Patoloji reflekslər
 C) Parez
 D) Əzələ hipotoniyası
 E) Dərin reflekslərin itməsi

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 80

27) Aşağıda sadalananlardan hansı düzgün deyil?
 A) Blokabənzər sinirin nüvəsi orta beyində yerləşir
 B) Həm səthi, həm də dərin hissiyyatı təmin edən aparıcı yollar üç neyrondan ibarətdir
 C) Uzaqlaşdırıcı sinirin nüvəsi Varoli körpüsündə yerləşir
 D) Uzaqlaşdırıcı sinirin zədələnməsi nəticəsində xarici çəpgözlük yarana bilir
 E) Mərkəzi hərəki neyronun zədələnməsi nəticəsində əzələ hipertonusu yaranır

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 127

28) Bernard-Horner sindromuna hansı simptomlar daxildir?
 A) Göz yarığının genişlənməsi, midriaz və ekzoftalm
 B) Ptoz, xarici çəpgözlük və ekzoftalm
 C) Ptoz, midriaz və ekzoftalm
 D) Göz yarığının daralması, midriaz və enoftalm
 E) Göz yarığının daralması, mioz və enoftalm

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 218

29) Binazal hemianopsiya aşağıda sadalanan hansı strukturların zədələnməsi zamanı meydana çıxır?
 A) Görmə çarpazının (chiasma opticum) mərkəzi hissəsinin
 B) Mahmız şırımlarının
 C) Görmə traktlarının
 D) Qrasiole dəstələrinin
 E) Görmə çarpazının (chiasma opticum) xarici hissələrinin

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 137

30) Bitemporal hemianopsiya aşağıda sadalanan hansı strukturların zədələnməsi zamanı meydana çıxır?
 A) Mahmız yarığının
 B) Görmə traktının
 C) Görmə çarpazının (chiasma opticum) xarici hissələrinin
 D) Hər iki Qrasiole dəstəsinin
 E) Görmə çarpazının (chiasma opticum) mərkəzi hissəsinin

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 225

31) Görmə traktının zədələnməsi zamanı hemianopsiyanın hansı növü meydana çıxır?
 A) İpsilateral homonim hemianopsiya
 B) Bitemporal hemianopsiya
 C) Binazal hemianopsiya
 D) İpsilateral kvadrant hemianopsiya
 E) Kontralateral homonim hemianopsiya

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 228

32) Aşağıda sadalananlardan hansı strukturun zədələnməsi zamanı homonim hemianopsiyanın meydana çıxması qeydə alınmır?
 A) Görmə çarpazının
 B) Ənsə payının
 C) Qrasiole dəstəsinin (radiatio optica)
 D) Görmə qabarının
 E) Görmə traktının

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 137

33) Baş beynin hansı nahiyyəsinin zədələnməsi zamanı yuxarıya doğru baxışın parezi və akkomodasiyanın pozulması meydana çıxır?
 A) Varoli körpüsünün bazal hissəsinin
 B) Uzunsov beynin
 C) Varoli körpüsünün damaltı hissəsinin
 D) Orta beynin bazal hissəsinin
 E) Orta beynin oral nahiyyəsinin damaltı hissəsinin

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 210

34) Onurğa beyni köndələn yarısının zədələnmə sindromu ( Broun-Sekar sindromu) zamanı patolojı ocağa əks olan tərəfdə hansı pozulma qeyd olunur?
 A) Dərin hissiyyatın naqil tipli pozulması
 B) Periferik iflic
 C) Mərkəzi iflic
 D) Səthi hissiyyatın naqil tipli pozulması
 E) Həm səthi, həm də dərin hissiyyatın pozulması

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 94

35) Aşağıda sadalanan strukturlardan hansı orta beynin hissəsi deyil?
 A) Blokabənzər sinirinin nüvəsi
 B) Qara substansiya
 C) Gözün hərəki sinirinin nüvəsi
 D) Uzaqlaşdırıcı sinirin nüvəsi
 E) Qırmızı nüvə

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 127

36) Mərkəzi sinir sistemində mielin hansı hüceyrələr tərəfindən hasil olunur ?
 A) Epindimositlər
 B) Şvann hüceyrələri
 C) Neyronlar
 D) Oliqodendrositlər
 E) Astrositlər

Ədəbiyyat: 1..Секреты неврологии./ Пер. с англ. под ред. проф., докт. мед. наук О. С. Левина.- М., 2008, стр. 288
 2.Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 19

37) Periferik sinir sistemində mielin hansı hüceyrələr tərəfindən hasil olunur ?
 A) Şvann hüceyrələri
 B) Epindimositlər
 C) Astrositlər
 D) Oliqodendrositlər
 E) Neyronlar

Ədəbiyyat: 1. Секреты неврологии./ Пер. с англ. под ред. проф., докт. мед. наук О. С. Левина.- М., 2008, стр. 288
 2. Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 19

38) Aşağıda sadalanan kəllə-beyin sinirlərindən hansı hissi sinirlərə aiddir?
 A) Dəhliz-eşitmə siniri
 B) Əlavə sinir
 C) Üz siniri
 D) Üçlü sinir
 E) Azan siniri

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 182

39) Aşağıda sadalanan kəllə-beyin sinirlərindən hansı hərəki sinirlərə aiddir?
 A) Üçlü sinir
 B) Dilaltı sinir
 C) Dil-udlaq siniri
 D) Azan sinir
 E) Dəhliz-eşitmə siniri

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 166

40) Dil əzələləri hansı kəllə-beyin siniri ilə innervasiya olunur?
 A) Dilaltı sinirlə
 B) Üçlü sinirlə
 C) Azan sinirilə
 D) Sadalanların heç biri ilə
 E) Dil-udlaq sinirilə

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 109

41) Aşağıda sadalananlardan hansı bulbar sindrom zamanı qeydə alınmır?
 A) Disfoniya
 B) Oral avtomatizm refleksləri
 C) Disfagiya
 D) Dizartriya
 E) Dilin atrofiyası

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 175

42) Bazilyar (əsas) arteriya hansı arteriyalara şaxələnir?
 A) Sağ və sol ön beyin arteriyalarına
 B) Sağ və sol arxa beyin arteriyalarına
 C) Sağ və sol orta beyin arteriyalarına
 D) Sağ və sol arxa birləşdirici arteriyalara
 E) Sağ və sol arxa aşağı beyincik arteriyalarına

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 34

43) Aşağıda sadalanan arteriyalardan hansı beyin yarımkürəsinin əksər hissəsini vaskulərizə edir?
 A) Fəqərə arteriyası
 B) Bazilyar (əsas) arteriya
 C) Orta beyin arteriyası
 D) Arxa beyin arteriyası
 E) Ön beyin arteriyası

Ədəbiyyat: Справочник по неврологии / Верещагин Н. В. и др. : Под ред. Е. В. Шмидта. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицина, 1989, стр. 37

44) Onurğa beyninin boyun qalınlaşmasına hansı seqmentlər daxildir?
 A) C5-C8
 B) C1-Th2
 C) C5-Th2
 D) C1-C8
 E) C8-Th2

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 26

45) Onurğa beyninin bel qalınlaşmasına hansı seqmentlər daxildir?
 A) L2-L5
 B) L1-L5
 C) L2-S2
 D) L1-S5
 E) L1-S1

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 26

46) Ağrı və temperatur hissiyyatının aparıcı yolları onurğa beyninin hansı sütunlarında yerləşir?
 A) Ön sütunlarında
 B) Ön və arxa sütunlarında
 C) Arxa sütunlarında
 D) Yan sütunlarında
 E) Ön və yan sütunlarında

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 44

47) Onurğa beyni neçə seqmentdən ibarətdir?
 A) 33-34
 B) 30
 C) 41-45
 D) 31-32
 E) 35-40

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 68

48) Səs telləri hansı sinir tərəfindən innervasiya edilir?
 A) Üçlü sinir
 B) Əlavə sinir
 C) Dil-udlaq siniri
 D) Dilaltı sinir
 E) Azan sinir

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 112

49) Beyincik beyin kötüyü ilə neçə cüt ayaqcıqlar vasitəsilə əlaqəlidir?
 A) 1
 B) 5
 C) 4
 D) 3
 E) 2

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 154

50) Ön və arxa spinoserebellyar yollar onurğa beyninin hansı sütunlarında yerləşir?
 A) Yan sütunlarında
 B) Arxa sütunlarında
 C) Ön və yan sütunlarında
 D) Arxa və yan sütunlarında
 E) Ön sütunlarında

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 112

51) Beyinciyin yuxarı ayaqcıqları onu beyin kötüyünün hansı şöbəsi ilə birləşdirir?
 A) Beyin körpüsü ilə
 B) Orta beyin və beyin körpüsü ilə
 C) Orta beyinlə
 D) Uzunsov beyinlə
 E) Ara beyinlə

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 111

52) Aşağıda sadalananlardan hansı mərkəzi hərəki neyronun zədələnmə əlamətidir?
 A) ENMQ zamanı degenerasiya reaksiyası
 B) Fibrillyasiyalar
 C) Arefleksiya
 D) Əzələ atrofiyası
 E) Patoloji reflekslər

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 81

53) Onurğa beyninin C5-D2 səviyyəsində tam köndələn zədələnməsi zamanı aşağıda sadalananlardan hansı qeydə alınır?
 A) Tetraplegiya: yuxarı ətrafların mərkəzi iflici və aşağı ətrafların periferik iflici
 B) Tetraplegiya: yuxarı ətrafların periferik iflici və aşağı atrafların mərkəzi iflici
 C) Spastik tetraplegiya
 D) Aşağı süst paraplegiya
 E) Yuxarı spastik paraplegiya

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 94

54) Onurğa beyninin L2-S2 səviyyəsində tam köndələn zədələnməsi zamanı aşağıda sadalananlardan hansı qeydə alınır?
 A) Süst tetraplegiya
 B) Aşağı mərkəzi paraplegiya
 C) Yuxarı spastik paraplegiya
 D) Ətraflarda hərəki pozulmalar yoxdur, aralıq nahiyyəsində hipesteziya qeydə alınır
 E) Aşağı süst paraplegiya

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 94

55) Onurğa beyninin hansı seqmentlərinin köndələn zədələnməsi zamanı ətraflarda hərəki pozulmalar qeydə alınmır?
 A) S3-S5
 B) Th3-L1
 C) L2-S2
 D) C5-Th2
 E) C1-C4

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 94

56) Onurğa beyninin hansı seqmentlərinin köndələn zədələnməsi aşağı süst parapleqiyanın yaranmasına gətirib çıxarır?
 A) D10-D12
 B) L2-S2
 C) D5-D10
 D) S3-S5
 E) C5-D2

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 94

57) Onurğa beyninin hansı seqmentlərinin köndələn zədələnməsi mərkəzi tetrapleqiyanın yaranmasına gətirib çıxarır?
 A) C5-D2
 B) D3-L1
 C) D5-D10
 D) C5-C8
 E) C1-C4

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 94

58) Onurğa beyninin hansı seqmentlərinin köndələn zədələnməsi zamanı yuxarı ətraflarda periferik iflic, aşağı ətraflarda isə mərkəzi iflic qeydə alınır?
 A) C1-C4
 B) C5-D2
 C) D5-D10
 D) D3-L1
 E) C1-C2

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 94

59) Aşağıda sadalanan sinirlərdən hansının zədələnməsi zamanı ptoz meydana çıxır?
 A) Uzaqlaşdırıcı sinirin
 B) Blokabənzər sinirin
 C) Görmə sinirinin
 D) Gözün hərəki sinirinin
 E) Üz sinirinin

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 129

60) Mimiki əzələlər kranial sinirlərin hansı cütü ilə innervasiya olunur?
 A) 3-cü
 B) 6-cı
 C) 5-ci
 D) 7-ci
 E) 10-cu

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 116

61) "Prosopoplegia" nədir?
 A) Gözün hərəki əzələlərinin iflici
 B) Laringeal əzələlərinin iflici
 C) Çeynəmə əzələlərinin iflici
 D) Dil əzələlərinin iflici
 E) Mimiki əzələlərinin iflici

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 116

62) Aşağıda sadalanan kranial sinirlərin hansı cütləri körpü-beyincik sinirləri qrupuna aiddir?
 A) 7-ci, 8-ci
 B) 11-ci, 12-ci
 C) 9-cu, 10-cu
 D) 1-ci, 2-ci
 E) 3-cü, 4-cü

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 115

63) Çeynəmə əzələləri hansı sinir tərəfindən innervasiya edilir?
 A) Üz siniri
 B) Üçlü sinir
 C) Əlavə sinir
 D) Azan sinir
 E) Dilaltı sinir

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 124

64) Kranial sinirlərin hansı cütünün zədələnməsi zamanı çəpgözlük yarana bilir?
 A) 7-ci
 B) 6-cı
 C) 1-ci
 D) 10-cu
 E) 5-ci

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 127

65) İnternuklear oftalmoplegiya baş beynin hansı strukturunun zədələnməsi əlamətidir?
 A) Gözün hərəki sinirinin nüvəsinin
 B) Uzaqlaşdırıcı sinirin nüvəsinin
 C) Baxışın qabıq mərkəzinin
 D) Arxa (medial) boylama dəstənin
 E) Varoli körpüsünün baxış mərkəzinin

Ədəbiyyat: Клиническая неврология / Д.А. Гринберг, М.Дж. Аминофф, З.П. Саймон ; Пер. с англ. ; Под общ. ред. д.м.н. О.С. Левина.- М. : Медпресс-информ, 2004, стр. 202

66) İnternuklear oftalmoplegiyanın qeydə alınması baş beynin hansı nahiyyəsinin zədələnməsindən xəbər verir?
 A) Ənsə payının
 B) Gicgah payının
 C) Alın payının
 D) Təpə payının
 E) Beyin kötüyünün

Ədəbiyyat: Клиническая неврология / Д.А. Гринберг, М.Дж. Аминофф, З.П. Саймон ; Пер. с англ. ; Под общ. ред. д.м.н. О.С. Левина.- М. : Медпресс-информ, 2004, стр. 202

67) "Laqoftalm" aşağıda sadalanan sinirlərdən hansının zədələnməsi əlamətidir?
 A) Üçlü sinirin
 B) Yuxarı boyun simpatik düyününün liflərinin
 C) Üz sinirinin
 D) Uzaqlaşdırıcı sinirin
 E) Gözün hərəki sinirinin

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 117

68) Xarici çəpgözlük hansı sinirin zədələnməsi nəticəsində yaranır?
 A) Gözün hərəki sinirinin
 B) Yuxarı boyun simpatik düyününün liflərinin
 C) Üz sinirinin
 D) Blokabənzər sinirin
 E) Uzaqlaşdırıcı sinirin

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 129

69) Aşağıda sadalanan sinirlərdən hansının zədələnməsi zamanı daxili çəpgözlük yaranır?
 A) Blokabənzər sinirin
 B) Üz sinirinin
 C) Üçlü sinirin
 D) Gözün hərəki sinirinin
 E) Uzaqlaşdırıcı sinirin

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 127

70) Aşağıda sadalanan əzələlərdən hansı blokabənzər sinirlə innervasiya olunur?
 A) Aşağı çəp əzələ
 B) Aşağı düz əzələ
 C) Daxili düz əzələ
 D) Xarici düz əzələ
 E) Yuxarı çəp əzələ

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 127

71) Gözün xarici əzələlərinə aid olan yuxarı çəp əzələ hansı sinirlə innervasiya olunur?
 A) Üçlü sinirlə
 B) Gözün hərəki siniri ilə
 C) Blokabənzər sinirlə
 D) Üz siniri ilə
 E) Uzaqlaşdırıcı sinirlə

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 127

72) Gözün xarici əzələlərinə aid olan xarici düz əzələ hansı sinirlə innervasiya olunur?
 A) Blokabənzər sinirlə
 B) Uzaqlaşdırıcı sinirlə
 C) Gözün hərəki siniri ilə
 D) Üçlü sinirlə
 E) Üz siniri ilə

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 127

73) Çeynəmə əzələlərinin atrofiyası aşağıda sadalanan kranial sinirlərdən hansının zədələnməsi nəticəsində yaranır?
 A) Üçlü sinirin
 B) Uzaqlaşdırıcı sinirin
 C) Üz sinirinin
 D) Blokabənzər sinirin
 E) Gözün hərəki sinirinin

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 130

74) Aşağıda sadalanan əzələlərdən hansı uzaqlaşdırıcı sinirlə innervasiya olunur?
 A) Yuxarı çəp əzələ
 B) Daxili düz əzələ
 C) Aşağı çəp əzələ
 D) Xarici düz əzələ
 E) Aşağı düz əzələ

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 127

75) "Aleksiya" nədir?
 A) Nitqin qazanılmış pozulması
 B) Görmə funksiyalarının qaldığı halda oxuma qabiliyyətinin qazanılmış pozulması
 C) Yaddaşın qazanılmış pozulması
 D) Görmə funksiyalarının qaldığı halda yazma qabiliyyətinin qazanılmış pozulması
 E) Hesablama qabiliyyətinin qazanılmış pozulması

Ədəbiyyat: Секреты неврологии./ Пер. с англ. под ред. проф., докт. мед. наук О. С. Левина.- М., 2008, стр. 323

76) "Aqrafiya" nədir?
 A) Görmə funksiyalarının qaldığı halda oxuma qabiliyyətinin qazanılmış pozulması
 B) Hesablama qabiliyyətinin qazanılmış pozulması
 C) Hərəkət pozulması olmadığı halda yazma qabiliyyətinin pozulması
 D) Nitqin qazanılmış pozulması
 E) Yaddaşın qazanılmış pozulması

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 288

77) Aleksiya baş beynin hansı nahiyyəsinin zədələnməsi nəticəsində yaranır?
 A) Gyrus angularis- qeyri-dominant yarımkürənin
 B) Gyrus supramarginalis- qeyri-dominant yarımkürənin
 C) Gyrus angularis- dominant yarımkürənin
 D) Gyrus centralis posterior- dominant yarımkürənin
 E) Gyrus supramarginalis- dominant yarımkürənin

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 288

78) Kortikonuklear trakt daxili kapsulanın hansı nahiyyəsini təşkil edir?
 A) Ön budunun arxa 1/3 hissəsini
 B) Arxa budunun arxa 2/3 hissəsini
 C) Arxa budunun ön 2/3 hissəsini
 D) Dizini
 E) Arxa budunun arxa 1/3 hissəsini

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 172

79) Qlossoparez kranial sinirlərin hansı cütünün zədələnməsi nəticəsində yaranır?
 A) 12-ci
 B) 7-ci
 C) 5-ci
 D) 10-cu
 E) 9-cu

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 109

80) Midriaz hansı sinirin zədələnməsi nəticəsində yarana bilər?
 A) Gözün hərəki sinirin
 B) Blokabənzər sinirin
 C) Uzaqlaşdırıcı sinirin
 D) Üz sinirinin
 E) Yuxarı boyun simpatik düyünü liflərinin

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 129

81) Periferik hərəki neyronlar onurğa beyninin hansı buynuzlarında yerləşir?
 A) Arxa
 B) Ön
 C) Yan
 D) Arxa və yan
 E) Ön və yan

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 70

82) Tractus corticospinalis lateralis ( çarpazlaşmış piramid traktlar) onurğa beyninin hansı sütunlarında yerləşir?
 A) Ön
 B) Ön və yan
 C) Yan və arxa
 D) Arxa
 E) Yan

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 75

83) Tractus corticospinalis anterior ( çarpazlaşmamış Türk piramid traktları) onurğa beyninin hansı sütunlarında yerləşir?
 A) Arxa və yan
 B) Arxa
 C) Ön və yan
 D) Yan
 E) Ön

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 75

84) Aşağıda sadalananlardan hansı simptom gözün hərəki sinirinin zədələnməsi zamanı qeydə alınmır?
 A) Ekzoftalm
 B) Mioz
 C) Xarici çəpgözlük
 D) Ptoz
 E) Akkomodasiyanın pozulması

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 129

85) Kranial sinirlərinin 12-ci cütünün zədələnməsi nəticəsində hansı simptom yaranır?
 A) Disfoniya
 B) Dizartriya
 C) Prozopoparez
 D) Disfagiya
 E) Prozopalgiya

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 109

86) Dizartriya kranial sinirlərinin hansı cütünün zədələnməsi nəticəsində yarana bilər?
 A) 9-cu
 B) 12-ci
 C) 7-ci
 D) 5-ci
 E) 10-cu

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 109

87) Afoniya kranial sinirlərin hansı cütünün ikitərəfli zədələnməsi nəticəsində yarana bilər?
 A) 9-cu
 B) 7-ci
 C) 12-ci
 D) 5-ci
 E) 10-cu

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр.113

88) Gözün daxili əzələləri ( m. sphincter pupillae et m. ciliaris) hansı sinir tərəfindən innervasiya olunur?
 A) Yuxarı boyun simpatik düyününün lifləri
 B) Uzaqlaşdırıcı sinir
 C) Gözün hərəki siniri
 D) Blokabənzər sinir
 E) Üz siniri

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 128

89) Piramid yolu (tractus corticospinalis lateralis) neçə neyrondan ibarətdir?
 A) 7
 B) 4
 C) 5
 D) 3
 E) 1

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 23

90) Daxili kapsulanın ( capsula interna) dizi hansı yollardan təşkil olunub?
 A) Tractus frontopontinus
 B) Tractus corticonuclearis
 C) Tractus corticospinalis anterior
 D) Tractus thalamocorticalis
 E) Tractus corticospinalis lateralis

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 172

91) Hissi neyronlar onurğa beyninin hansı buynuzlarında yerləşir?
 A) Arxa və yan
 B) Ön
 C) Arxa
 D) Ön və yan
 E) Yan

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 70

92) Bəbəyi genişləndirən əzələ (m.dilatator pupillae) nə ilə innervasiya olunur?
 A) Uzaqlaşdırıcı sinirlə
 B) Gözün hərəki siniri ilə
 C) Yuxarı boyun simpatik düyününün lifləri ilə
 D) Blokabənzər sinirlə
 E) Üz siniri ilə

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 73

93) Taktil hissiyyatın aparıcı yolları onurğa beyninin hansı sütunlarında yerləşir?
 A) Ancaq yan
 B) Ancaq arxa
 C) Ön və yan
 D) Ancaq ön
 E) Yan və arxa

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 40

94) "Hipogeyziya" nədir?
 A) Görmənin zəifləməsi
 B) Müvazinətsizlik
 C) Eşitmənin zəifləməsi
 D) Dadbilmə hissiyyatının zəifləməsi
 E) Qoxubilmənin zəifləməsi

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 172

95) Dilin arxa 1/3 hissəsindən dadbilmə hissiyyatı hansı sinirlə təmin edilir?
 A) Dilaltı sinirlə
 B) Dil-udlaq siniri ilə
 C) Üçlü sinirlə
 D) Azan sinirlə
 E) Üz siniri ilə

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 172

96) Aşağıda sadalanan kranial sinirlərdən hansının nüvəsi beyin qabığı ilə yalnız birtərəfli olaraq əlaqəlidir?
 A) Üçlü
 B) Əlavə
 C) Azan
 D) Dil-udlaq
 E) Dilaltı

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 78

97) Aşağıda sadalananlardan hansı patolojı refleks yuxarı ətraflarda piramid çatışmazlığının əlamətidir?
 A) Şeffer refleksi
 B) Oppenheym refleksi
 C) Yuxarı Hordon refleksi (рефлекс Гордона)
 D) Yuxarı Rossolimo refleksi
 E) Babinski refleksi

Ədəbiyyat: Sinir sistemi xəstəlikləri / Şirəliyeva R.K. - Bakı: Mütərcim, 2003, səh. 91

98) Aşağıda sadalananlardan nə daxili kapsulun birtərəfli zədələnməsi nəticəsində meydana çıxır?
 A) Monoparez
 B) Yuxarı paraparez
 C) Aşağı paraparez
 D) Tetraparez
 E) Hemiparez

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 172

99) Onurğa beyninin ön buynuzlarının zədələnməsi nəticəsində aşağıda sadalananlardan nə meydana çıxır?
 A) Hiperrefleksiya
 B) Patoloji reflekslər
 C) Hissi pozulmalar
 D) Fibrillyar səyrimələr
 E) Spastik əzələ hipertonusu

Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. - 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 95

100) Onurğa beyninin köndələn yarısının zədələnməsi sindromu necə adlanır?
 A) Fleksiq sindromu
 B) Şmidt sindromu
 C) Broun-Sekar sindromu
 D) Avellis sindromu
 E) Cekson sindromu

Ədəbiyyat: Топическая диагностика заболеваний нервной системы / А.В. Триумфов. - 16-е изд. - М., 2009, стр. 77

 

0 şərh