Рейтинг
+27.65

Testlər

35 üzv, 59 topik

Dərslərimizi necə hazırlayırıq?

 

1. Dərs hazırlayarkən əsas başlıqlara
a)Heç vaxt fakir vermirəm.
b)Bəzən diqqət yetirisəm də,bəzən diqqət yetirmirəm.
c)Həmişə diqqət yetirirəm.Hətta lazımim gəlsə,qeyd aparıram.

2. Bilmədiyi bir sözlə qarşılaşsam…
a)Heç vaxt lüğətə baxmıram.
b)Bəzən baxsam da,bəzən baxmıram.
c)Həmişə lüğətə baxıram.Sonra da o sözü yadımda saxlamağa çalışıram.

3. Ev tapşırıqlarımı…
a)Heç vaxt qeyd etmirəm.
b)Bəzən qeyd etsem də,bəzən qeyd etmirəm.
c)Həmişə qeyd edirəm.Hətta bunun üçün xüsusi tapşırıq dəftəri də tuturam.


Ardı →

Fəlsəfə sualları

1.Fəlsəfənin funksiyaları?

A) Aksiologiya, elm, təbiət, cəmiyyət, insan.
B) Sosiologiya, idrak, şüur, cəmiyyət, aləm.
C) Qnoselogiya, siyasət, məkan, zaman, varlıq.
D) Ontoloji, qnoseoloji, sosioloji, praksioloji, aksioloji.
E) Praksiologiya, ideologiya, siyasət, din, elm.

2.Qədim Misirdə fəlsəfi fikirlər hansı mənbələrdə öz əksini tapır?

A) “Arfaçının mahnısı”, “Bibliya”, “Min bir gecə”.
B)”Ağanın qul ilə söhbəti”, “Ölümün tərənnümü”, “Avesta”.
C)”Müdrik Axikar haqqında”, “Min bir gecə”, “Ölümün tərənnümü”.
D) “Avesta”, “ Astiyaq”, “ İsida və Osiris haqqında”.
E) “İsida və Osiris haqqında”, “Arfaçının mahnısı”,”Ölümün tərənnümü”.


Ardı →

Fonetika testləri -2

1. Hansı sözlər hecalara düzgün ayrılmayıb?

a) A-lı-cı-la-rı-mız, o-xu-duq-la-rı-mız
b) Sev- dik-lə-ri-mız-dir, o-dun-çu-lar
c) Ma-ar-if-çi-lər, və-tən-sev-ər-lər
d) Na-mə-lum, mü-şa-hi-də
e) Mu-si-qi-şü-nas, mü-ka-li-mə
Davamı →

Yer təbəqələri

2. Aysberq nədir?
A) suda üzən buz dağı
B) okean dibindəki buz qatları
C) suda üzən quru parçası
D) materikdən ayrılan  bərk süxur qatı
E) dünya okeanında ada


Ardı →

İnformatikanin təməlləri

1) Kompyuterin normal işləməsi üçün hansı cihazlar olmalıdır?


A) Printer və klaviatura


B) Monitor, klaviatura və siçan


C) Monitor və klaviatura


D) Sistem bloku, printer və klaviatura


E) Sistemə giriş, informasiyanın yenilənməsi, informasiyanın qorunması və onun çıxarılması üçün lazım olan cihazlar


 


Ardı →

Direct and Indirect Speech

1. Choose the correct sentence in Indirect Speech.
“How long will it take you to write the essay? ”- asked Mary.
A) Mary asked how long it takes me to write the essay.
B) Mary asked how long it will take her to write the essay.
C) Mary asked how long it would take me to write the essay.
D) Mary asked how long it has taken me to write the essay.
E) Mary asked how long it took me to write the essay.


Ardı →

Plan və xəritə

55. Miqyası 1:400000 olan xəritə üzərində bataqlığın sahəsi 6 kv. sm çəkilmişdirsə onun həqiqi sahəsini tapın.
A) 24 kv.km         B) 16 kv.km         C) 6 kv.km
D) 96 kv.km         E) 48 kv.km


123. Ekvator üzərində yerləşən iki məntəqə arasında məsafə 8880 km-ə bərabərdir. Miqyası 1:40000000 olan xəritədə həmin məsafənin nə qədər ola biləcəyini hesablayın.
A) 40 sm               B) 8, 88 sm     C) 88,4 sm    
D) 44,4 sm            E) 22,2 sm


Ardı →