Рейтинг
+27.65

Testlər

35 üzv, 59 topik

Dərslərimizi necə hazırlayırıq?

 

1. Dərs hazırlayarkən əsas başlıqlara
a)Heç vaxt fakir vermirəm.
b)Bəzən diqqət yetirisəm də,bəzən diqqət yetirmirəm.
c)Həmişə diqqət yetirirəm.Hətta lazımim gəlsə,qeyd aparıram.

2. Bilmədiyi bir sözlə qarşılaşsam…
a)Heç vaxt lüğətə baxmıram.
b)Bəzən baxsam da,bəzən baxmıram.
c)Həmişə lüğətə baxıram.Sonra da o sözü yadımda saxlamağa çalışıram.

3. Ev tapşırıqlarımı…
a)Heç vaxt qeyd etmirəm.
b)Bəzən qeyd etsem də,bəzən qeyd etmirəm.
c)Həmişə qeyd edirəm.Hətta bunun üçün xüsusi tapşırıq dəftəri də tuturam.


Ardı →

Fəlsəfə sualları

1.Fəlsəfənin funksiyaları?

A) Aksiologiya, elm, təbiət, cəmiyyət, insan.
B) Sosiologiya, idrak, şüur, cəmiyyət, aləm.
C) Qnoselogiya, siyasət, məkan, zaman, varlıq.
D) Ontoloji, qnoseoloji, sosioloji, praksioloji, aksioloji.
E) Praksiologiya, ideologiya, siyasət, din, elm.

2.Qədim Misirdə fəlsəfi fikirlər hansı mənbələrdə öz əksini tapır?

A) “Arfaçının mahnısı”, “Bibliya”, “Min bir gecə”.
B)”Ağanın qul ilə söhbəti”, “Ölümün tərənnümü”, “Avesta”.
C)”Müdrik Axikar haqqında”, “Min bir gecə”, “Ölümün tərənnümü”.
D) “Avesta”, “ Astiyaq”, “ İsida və Osiris haqqında”.
E) “İsida və Osiris haqqında”, “Arfaçının mahnısı”,”Ölümün tərənnümü”.


Ardı →

Biologiya testləri-7

600. Orta beyində hansı sinirlərin nüvələri yerləşir?
1- blok siniri
2- üz siniri
3- əlavə sinir
4- azan sinir
5- aparıcı (uzaqlaşdırıcı) Sinir
6- gözün hərəki siniri
7- üçlü sinir
A) 1,6
B) 1,7
C) 6,7
D) 2,4,6
E) 1,3,4.
Ardı →

Fonetika testləri -2

1. Hansı sözlər hecalara düzgün ayrılmayıb?

a) A-lı-cı-la-rı-mız, o-xu-duq-la-rı-mız
b) Sev- dik-lə-ri-mız-dir, o-dun-çu-lar
c) Ma-ar-if-çi-lər, və-tən-sev-ər-lər
d) Na-mə-lum, mü-şa-hi-də
e) Mu-si-qi-şü-nas, mü-ka-li-mə
Davamı →

Biologiya testləri-6

500. Tonik lifləri olan əzələlər hansı variantda düzgün xarakterizə olunmuşlar
A) təqəllüsünün inkişafı ləng gedir,boşalma da ləng inkişaf edir, hərəki aksonu sinir liflərinin membranı ilə çox sayda sinaptik kontaktlar əmələ gətirir
B) tərkibində oksigeni birləşdirmək qabiliyyətinə malik olan mioqlobin vardır, çox sayda mitoxondrilərə malikdir, tünd qırmızı rəngdədir,pozanın saxlanmasında iştirak edir,gec yorulur,neyromotor vahidində çoxlu sinir lifləri vardır.
C) cəld təqəllüsləri yerinə yetirir,çox sayda mitoxondriləri hesabına çoxlu ATF əmələ gəkir, yorulma baş vermir,neyromotor vahidində sinir lifləri azdır, mioqlobini olmadığı üçün ağ rəngdədir
D) liflərində ATF qlikoliz hesabına əmələ gəlir,tez və güclü təqəlüsləri həyata keçirir,lakin tez yorulurlar,bir və ya bir neçə uc lövhəciyi olan akson xarakterdir
E) ağ əzələlər adlanır, yorulma tez baş verir,mioqlobin adlanan zülala malikdir, ATF qlikoliz hesabına baş verir.
Ardı →

Biologiya testləri-5

401. Orta beynin funksiyası hansı sırada düzgün verilib?
A) Əzələ tonusu və bədənin vəziyyəti, eşitmə və görmə orqanlarının qabıqaltı mərkəzlərində
B) Tənəffüsün və sidik ifrazının tənzimində
C) Sidik ifrazı, əzələ tonusunda
D) Əzələ tonusu, tənəffüsdə
E) Əzələ tonusu, sidik ifrazında
Ardı →

Biologiya testləri-4

300. Tər vəziləri dəridə hansı sıxlıqda yerləşir və nisbi sakitlik vəziyyətində sutkada orta hesabla nə qədər tər ifraz olunur?
A) 1 sm2 dəridə 300-400 tər vəzi yerləşir, 1 sutkada 500 ml tər ifraz olunur
B) 1 sm2 dəridə 1000-1500 tər vəzi yerləşir, 1 sutkada 300 ml tər ifraz olunur
C) 1 sm2 dəridə 500-1000 tər vəzi yerləşir, 1 sutkada 500 ml tər ifraz olunur
D) 1 sm2 dəridə 300-400 tər vəzi yerləşir, 1 sutkada 300 ml tər ifraz olunur
E) 1 sm2 dəridə 500-1000 tər vəzi yerləşir, 1 sutkada 300 ml tər ifraz olunur
Ardı →

Nevrologiya 3

201) Aşağıda sadalananlardan hansı patologiya üçün görmə sinirləri diskləri ödeminin mövcudluğu səciyyəvi əlamətdir ?
 A) Miqren
 B) Parkinson xəstəliyi
 C) Xoşxəssəli kəllədaxili hipertenziya (pseudotumor cerebri)
 D) Yan amiotrofik skleroz
 E) Normotenziv hidrosefaliya


Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 / Под редакцией Н. Н. Яхно. — 4-е издание, перераб. и доп. — М.: ОАО 'Издательство 'Медицина', 2005, стр. 133


Ardı →