Рейтинг
+27.65

Testlər

35 üzv, 59 topik

Nevrologiya 2

101) Üz sinirinin zədələnməsi nəticəsində aşağıda sadalananlardan hansı əlamət meydana çıxmır?
 A) Bell simptomu
 B) Ptoz
 C) Prozopoparez
 D) Laqoftalm
 E) Qaşüstü refleksin enməsi


Ədəbiyyat: Пропедевтика нервных болезней / А.М. Пулатов. — 2-е изд. доп. и перераб.-Т.: Медицина, 1979, стр. 206


Ardı →

Nevrologiya 1

Nevrologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu. Əsasən bu sahələr əhatə olunur: Sinir sisteminin klinik anatomiya və fiziologiyası, Sinir sistemi xəstəliklərinin topik diaqnostikası. Sinir sisteminin degenerativ xəstəlikləri, Ekstrpiramid sisteminin zədələnməsi, Kognitiv pozulmalarla degenerativ xəstəliklər, Periferik sinir sisteminin xəstəlikləri, Masteniya və miastenik sindromlar, Vegetativ sinir sisteminin xəstəlikləri, Mərkəzi sinir sisteminin travmatik zədələnmələri, Neyroonkologiya, Təxirəsalınmaz vəziyyətlər, Psixonevrologiya. Somatonevrologiya, Pediatrik nevrologiya. Sinir sisteminin klinik anatomiya və fiziologiyası. Sinir sistemi xəstəliklərinin topik diaqnostikası.


Ardı →

Nefrologiya 11

1001) Uşаqlаrdа hipеrtоnik еnsеfаlоpаtiyа zаmаnı nə müşаhidə оlunur?
 A) Yаyılmış аrtаn ödеmlər
 B) Ürək çаtışmаzlığı
 C) Tutmаlаr, huşun itməsi
 D) Bütün sаdаlаnаnlаr
 E) Ağciyərlərdə хırıltılаr


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008


Ardı →

Nefrologiya 10

901) AA- amiloidoza nə aid deyil?
 A) Bexterev xəstəliyi
 B) Böyrəklərin şişi
 C) Limfoqranulematoz
 D) Miyelom xəstəliyi
 E) Dəmrov xəstəliyində artrit


Ədəbiyyat: «Нефрология национальное руководство», под ред. Н А Мухин, Москва, изд. гр. «ГЭОТАР-Медия»,2009 г


Ardı →

Nefrologiya 9

801) Kalsium nefrolitiazında pəhrizdə nə məhdudlaşdırılır?


A) Oksalatlar
 B) Fosfatlar
 C) Zülallar
 D) Purinlər
 E) Kalsium


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008


Ardı →

Nefrologiya 8

701) Trombotik mikroangiopatiyada mikrodamarların zədələnməsinin xarakterik morfoloji əlamətləri hansıdır?
 A) Subendotelial boşluğun genişlənməsi və boş membranaya bənzər materialın yığılması
 B) Əlamətlərin olmaması
 C) Bütün sadalananlar
 D) Ödem və / və ya endotelial hüceyrələrin bazal membrandan ayrılması
 E) Damar daxili trombların əmələ gəlməsi


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008


Ardı →

Nefrologiya 7

601) Qırmızı qurd eşənəyinin patogenezində əsas rolu hansı faktorlar oynayır?
 A) Bütün faktorların birgə təsiri
 B) Anticisim mexanizmi
 C) İmmunokompleks iltihabı
 D) Dərmanların toksik təsiri
 E) İnfeksiyanın toxumalara bilavasitə təsiri


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008


Ardı →

Nefrologiya 6

501) Pielonefritin informativ diaqnostika metoduna hansı müayinə aiddir?
A) Bütün sadalananlar
B) KT və MRT
C) Dinamik stintiqrafiya
D) Ekskretor uroqrafiya
E) Böyrəklərin USM -si


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008


Ardı →

Nefrologiya 5

401) Pielonefritin əmələ gəlməsinin risk faktorları hansılardır?
 A) Hamiləlik
 B) Şəkərli diabet
 C) Sidik yollarının və böyrəklərin anomaliyaları
 D) Bütün sadalananlar
 E) Reflyukslar


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008


Ardı →

Nefrologiya 4

301) Qlomerulonefritlərdə sitostatyklərlə müalicə zamanı hansı qöstəricilərə nəzarət vacibdir?
 A) Qanın laxtalanması
 B) Hb
 C) Bütün qöstərilənlər
 D) Qanda leykositlərin miqdarı
 E) Na plazmada


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008


Ardı →