Рейтинг
+27.65

Testlər

35 üzv, 59 topik

Ümumi immunologiya 3

101) Ləngimə tipli allergik reaksiyalarda hansı ola bilməz?

A) Zərdabın köməkliyi ilə allergiyanın passiv keçməsi
B) Hüceyrələrin vasitəsi ilə allergiyanın passiv keçməsi
C) Həssaslaşmış orqanizmin toxuma kulturasına allergenin toksiki effekti
D) Limfositlərlə infiltrasiya
E) Mononuklear infiltrasiya

Ədəbiyyat: Р.В.Петров «Иммунология» 1987 г. стр.82
Ardı →

Biologiya testləri-3

201. Ca2+ ionları mədəaltı vəzin hansı fermentinin aktivləşməsində iştirak edir?
A) lipazanın
B) amilazanın
C) tripsinogenin
D) nukleazaların
E) esteraza.
Ardı →

Fiziki coğrafiya: Yerin kainatda mövqeyi

1. Fernan Magellanın səyahətinin coğrafi nəticəsi:
A) Amerika qitəsi kəşf olundu.
B) Hindistana dəniz yolu açıldı.
C) Yerin kürəliyi sübut olundu.
D) Yerin geoid formasında olması sübut olundu.
E) Avstraliya və Antarktida materikləri kəşf olundu.


Ardı →

Ümumi immunologiya 18

851) Sadə spirometrin köməkliyi ilə hansını ölçmək olmaz?

A) Ağ ciyərlərin həyat tutumunu
B) Ağ ciyərlərin qalıq həcmini
C) Ağ ciyərlərin funksional qalıq həcmini
D) Ağ ciyərlərin tənəffüs həcmini
E) Sadalananların hamısını

Ədəbiyyat: Г.Н. Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.421
Ardı →

Ümumi immunologiya 2

51) Tez tipli hiperhəssaslığın inkişafında aparıcı rol oynayan əsas hədəf -hüceyrə hansıdır?

A) Neytrofillər
B) Limfositlər
C) Makrofaqlar
D) Tosqun hüceyrələr
E) Eritrositlər

Ədəbiyyat: Р.В.Петров «Иммунология» 1987 г. стр.73


Ardı →

Ümumi immunologiya 1

1) İmmun sistemin mərkəzi orqanları hansıdır?

A) Dalaq
B) Limfa düyünləri
C) Sümük iliyi
D) Timus, sümük iliyi
E) Periferik qan

Ədəbiyyat: Р.В.Петров «Иммунология» 1987г., стр.88
Ardı →

Plan və xəritə

55. Miqyası 1:400000 olan xəritə üzərində bataqlığın sahəsi 6 kv. sm çəkilmişdirsə onun həqiqi sahəsini tapın.
A) 24 kv.km         B) 16 kv.km         C) 6 kv.km
D) 96 kv.km         E) 48 kv.km


123. Ekvator üzərində yerləşən iki məntəqə arasında məsafə 8880 km-ə bərabərdir. Miqyası 1:40000000 olan xəritədə həmin məsafənin nə qədər ola biləcəyini hesablayın.
A) 40 sm               B) 8, 88 sm     C) 88,4 sm    
D) 44,4 sm            E) 22,2 sm


Ardı →

Rentgenoloji tətqiqatlarda radioloji təhlükəsizlik

1) Qəbul olunmuş doza nədir?


A) Radioaktiv maddələrin qəbulun vaxt intervalına olan nisbəti


B) Effektiv dozanın vaxt intervalına olan nisbəti


C) İonizə olunmuş şüalandırıcıdan elementar həcmdə olan maddənin kütləsinə ötürülmüş orta enerjidir


D) Ölçü koeffisientinin qeydi ilə orqanda ekvivalent dozanın həmin orqan üçün cəmi


E) Radioaktiv maddələrin qəbulundan sonra orqanizmə keçdiyi vaxt müddətində əldə edilən dozadırArdı →