Рейтинг
+27.65

Testlər

35 üzv, 59 topik

İnformatikanin təməlləri

1) Kompyuterin normal işləməsi üçün hansı cihazlar olmalıdır?


A) Printer və klaviatura


B) Monitor, klaviatura və siçan


C) Monitor və klaviatura


D) Sistem bloku, printer və klaviatura


E) Sistemə giriş, informasiyanın yenilənməsi, informasiyanın qorunması və onun çıxarılması üçün lazım olan cihazlar


 


Ardı →

Şüa diaqnostikasının ümumi test sualları

1) Rentgenoqrammanın geometrik qeyri-dəqiqliyi aşağıdakılardan hansından asılı deyil?


A) Pasiyent-plyonka məsafəsindən


B) Fokus-plyonka məsafəsindən


C) Fokus ləkəsinin ölçülərindən


D) Çəkiliş zamanı pasiyentin hərəkətindən


E) Fokus-plyonka və pasiyent-plyonka məsafələrdən


 


Ardı →

Materik və okeanlar

3. Afrikanın hansı hissəsində neft ehtiyatları zəngindir?
A) Şimal və cənubda         B) şimal və qərbdə
C) şərq və cənubda            D) mərkəz və cənubda
E) qərb və cənubda


11. Avstraliyanın hansı hissəsində subtropik iqlimin Aralıq dəniz tipi hakimdir?
A) şimal-şərq                      B) cənub-qərb
C) cənub-şərq                     D) şimal-qərb
E) mərkəz-cənub


Ardı →

Choose the Correct Sentence

1. Choose the correct sentence with Complex Object.
A) Let them to stay at home.
B) Let them  stay  at home.
C) Let them stayed at home.
D) Let they stay  at home.
E) Let they have stayed at home.


Ardı →

Choose the correct Word or Variant

1. Choose the correct word.
Will you give me two … stamps, please.
A) else                B) still  C) more  
D) another   E) much


2. Choose the correct word.
My brother … my mother, he is a serious boy.
A) takes after B) takes from
C) takes out of                  D) takes care
E) looks like


Ardı →

Yer təbəqələri

2. Aysberq nədir?
A) suda üzən buz dağı
B) okean dibindəki buz qatları
C) suda üzən quru parçası
D) materikdən ayrılan  bərk süxur qatı
E) dünya okeanında ada


Ardı →