Рейтинг
+27.65

Testlər

34 üzv, 59 topik

Fonetika testləri -2

1. Hansı sözlər hecalara düzgün ayrılmayıb?

a) A-lı-cı-la-rı-mız, o-xu-duq-la-rı-mız
b) Sev- dik-lə-ri-mız-dir, o-dun-çu-lar
c) Ma-ar-if-çi-lər, və-tən-sev-ər-lər
d) Na-mə-lum, mü-şa-hi-də
e) Mu-si-qi-şü-nas, mü-ka-li-mə
Ardı →

Fəlsəfə sualları

1.Fəlsəfənin funksiyaları?

A) Aksiologiya, elm, təbiət, cəmiyyət, insan.
B) Sosiologiya, idrak, şüur, cəmiyyət, aləm.
C) Qnoselogiya, siyasət, məkan, zaman, varlıq.
D) Ontoloji, qnoseoloji, sosioloji, praksioloji, aksioloji.
E) Praksiologiya, ideologiya, siyasət, din, elm.

2.Qədim Misirdə fəlsəfi fikirlər hansı mənbələrdə öz əksini tapır?

A) “Arfaçının mahnısı”, “Bibliya”, “Min bir gecə”.
B)”Ağanın qul ilə söhbəti”, “Ölümün tərənnümü”, “Avesta”.
C)”Müdrik Axikar haqqında”, “Min bir gecə”, “Ölümün tərənnümü”.
D) “Avesta”, “ Astiyaq”, “ İsida və Osiris haqqında”.
E) “İsida və Osiris haqqında”, “Arfaçının mahnısı”,”Ölümün tərənnümü”.


Ardı →

İnformatikanin təməlləri

1) Kompyuterin normal işləməsi üçün hansı cihazlar olmalıdır?


A) Printer və klaviatura


B) Monitor, klaviatura və siçan


C) Monitor və klaviatura


D) Sistem bloku, printer və klaviatura


E) Sistemə giriş, informasiyanın yenilənməsi, informasiyanın qorunması və onun çıxarılması üçün lazım olan cihazlar


 


Ardı →

Dərslərimizi necə hazırlayırıq?

 

1. Dərs hazırlayarkən əsas başlıqlara
a)Heç vaxt fakir vermirəm.
b)Bəzən diqqət yetirisəm də,bəzən diqqət yetirmirəm.
c)Həmişə diqqət yetirirəm.Hətta lazımim gəlsə,qeyd aparıram.

2. Bilmədiyi bir sözlə qarşılaşsam…
a)Heç vaxt lüğətə baxmıram.
b)Bəzən baxsam da,bəzən baxmıram.
c)Həmişə lüğətə baxıram.Sonra da o sözü yadımda saxlamağa çalışıram.

3. Ev tapşırıqlarımı…
a)Heç vaxt qeyd etmirəm.
b)Bəzən qeyd etsem də,bəzən qeyd etmirəm.
c)Həmişə qeyd edirəm.Hətta bunun üçün xüsusi tapşırıq dəftəri də tuturam.


Ardı →

Materik və okeanlar

3. Afrikanın hansı hissəsində neft ehtiyatları zəngindir?
A) Şimal və cənubda         B) şimal və qərbdə
C) şərq və cənubda            D) mərkəz və cənubda
E) qərb və cənubda


11. Avstraliyanın hansı hissəsində subtropik iqlimin Aralıq dəniz tipi hakimdir?
A) şimal-şərq                      B) cənub-qərb
C) cənub-şərq                     D) şimal-qərb
E) mərkəz-cənub


Ardı →

Biologiya testləri-7

600. Orta beyində hansı sinirlərin nüvələri yerləşir?
1- blok siniri
2- üz siniri
3- əlavə sinir
4- azan sinir
5- aparıcı (uzaqlaşdırıcı) Sinir
6- gözün hərəki siniri
7- üçlü sinir
A) 1,6
B) 1,7
C) 6,7
D) 2,4,6
E) 1,3,4.
Ardı →

Nefrologiya 10

901) AA- amiloidoza nə aid deyil?
 A) Bexterev xəstəliyi
 B) Böyrəklərin şişi
 C) Limfoqranulematoz
 D) Miyelom xəstəliyi
 E) Dəmrov xəstəliyində artrit


Ədəbiyyat: «Нефрология национальное руководство», под ред. Н А Мухин, Москва, изд. гр. «ГЭОТАР-Медия»,2009 г


Ardı →