Kompüter qrafikası

1.İnformatikanın proqram-apparat hesablama komplekslərinin köməyi ilə təsvirlərin yaranması və emalı metod və vasitələrinin öyrənən xüsusi sahəsi necə adlanır?

A) mühəndis qrafikası

B) çertyoj qrafikası

C) bədii qrafika

D) maşın qrafikası

E) kompüter qrafikası

 2.Təsvirlərin formalaşma üsullarından asılı olaraq kompüter qrafikasını necə  bölürlər:

A) birölçülü, ikiölçülü, üçölçülü           

B) mühəndis, çertyoj, maşın

C) rastr, vektor, fraktal

D) ağ-qara, rəngli, qarışıq

E) hamar, düz, həcmli

3.«Təsvirlərin icazəsi» anlayışı nədir?  

A)  təsvirdə istifadə olunan nöqtələrin sayıdır       

B) uzunluq vahidinə düşən nöqtələrin sayıdır

C) hörizantal təsvirə düşən nöqtələrin sayıdır

D) frontal təsvirə düşən nöqtələrin sayıdır

E) təsvirlərin dyümlə ölçüsüdür

4.Linyatura nədir?

A) təsvirdə hörizontal xətlərin tezliyi

B) təsvirdə frontal xətlərin tezliyi

C) dyümə düşən xətlərin sayı ilə ölçülən rastr torunun tezliyi

D) təsvirdə xəilərin ümumi sayı

E) uzunluq vahidinə düşən nöqtələrin sayı

5.Vektor qrafikasının elementar obyekti nədir?

A) xətt

B) kontur

C) sınıq

D) nöqtə

E) splayn

6.Üçölçülü qrafikanın əsas metodları hansılardır?

A) renderinq və modelləşmə metodları

B) NURBS metodu, obyektyönlü və deformasiya metodları

C) dinamik və kinematik hərəkət metodları

D) NURBS metodu, deformasiya toru, bərk cisimli modelləşmə, hərəkətin invers kinematikası

E) İnvers, konyuktiv və dezyunktiv metodlar

7.Renderinq (vizuallaşma) nədir?

A) realistik təsvirlərin hesablanması prosesi

B) təsvirlərin emalı prosesi

C) təsvirlərin buferləşdirilməsi prosesi

D) tsvirlərdə piksellərin sayının hesablanması prosesi

E) təsvirlərin boya ilə rənglənməsi prosesi

8.Üçölçülü qrafikanın proqramlı emal vasitələri hansılardır?

A) Macromedia Free Hand, Fauve Matisse, Adobe Photoshop

B) 3D Studio Max, Softimage 3D, Maya

C) Adobe İllustrator, Macromedia Freehand, CorelDraw

D) 3D Studio Max, Macromedia Free Hand, Painter

E) Painter, Macromedia Free Hand, Fauve Matisse

9.Qrafiki verilənlərin standart formatları hansılardır? 

A) JPEG, GİF, PNG, EXE, TXT, DOC, CMYK, RGB, HSB

B) HLP, COM, XLS, BAT, DOS, WMF, EPS, PDF

C) PhotoCD, Windows Bitmap, JPEG, DOC, CMYK, RGB

D) TİFF, PSD, XLS, BAT, DOS, WMF, TMP, WRİ, PhotoCD

E) TİFF, PSD, PhotoCD, Windows Bitmap, JPEG, GİF, PNG, WMF, EPS, PDF

10.Kompüter qrafikasında əsasən hansı rəng modellərindən istifadə olunur?  

A) RGB, HSB, CMYK rəng modelindən

B) JPEG, GİF, PNG rəng modellərindən

C) PhotoCD, Windows Bitmap, JPEG rəng modellərindən

D) RGB, NSB və DOC rəng modellərindən

E) JPEG, DOC, CMYK rəng modellərindən

11.Rastr təsvirlərinin yaradılması və emalının proqram vasitələri hansılardır?

A) Adobe İllustrator, Macromedia Freehand, CorelDraw, 3D Studio Max

B) Painter, Macromedia Free Hand, Fauve Matisse, Adobe Photoshop

C) Adobe Photoshop, Paint, CorelDraw,Photo CD

D) Photo CD, Windows Bitmap, JPEG, Adobe Photoshop

E) 3D Studio Max, Softimage 3D, Maya, Adobe İllustrator

12.Vektor təsvirlərinin yaradılması və emalının proqram vasitələri hansılardır? 

A) AutoCAD, Adobe İllustrator, Adobe Photoshop

B) Painter, Macromedia Free Hand, Fauve Matisse

C) CorelDraw, AutoCAD, Adobe İllustrator

D) Adobe İllustrator, Macromedia Free Hand, CorelDraw

E) 3D Studio Max, Softimage 3D, Macromedia Free Hand

13.CorelDraw proqramında əsas idarəetmə elementləri hansılardır?

A) işçi düymələr, menyü və alətlər paneli

B) kontekst menyüsü, məsələlər paneli və köməkçi pəncərələr

C) alətlər paneli, xüsusiyyətlər paneli və işçi düymələr

D) əsas menyu,  məsələlər paneli və işçi stol

E) alətlər paneli, xüsusiyyətlər paneli və interaktiv menyü

14.CorelDraw-da hansı tip mətn obyektləri tanıyırsınız?

A) mürəkkəb mətn və sadə mətn

B) əlyazma mətni və çap mətni

C) fiqurlu mətn və sadə mətn

D) rəngli mətn və ağ-qara mətn

E) bədii mətn və qrafiki mətn

15.CorelDraw-un doldurma üsulları hansılardır? 

A) tamamilə, qradiyent, naxışlı, teksturalı və PostScript doldurma

B) xətti, qrafiki, həcmi, rəngli və PostScript doldurma

C) qradiyent, naxışlı, ştrixli, torlu və tamamilə doldurma

D) rəngli,ağ-qara,garışıq yayılmış və naxışla doldurulma

E) naxışlı, teksturalı, qradiyent, yarımtonlu doldurma

16.CorelDraw proqramı öz fayllarına, susmaya görə, hansı genişlənməni mənimsədir?

A) * .drw

B) * .crl

C) * .cdr

D) * .crw

E) * .cod

17.CorelDraw proqramı hansı köçürmə əməliyyatlarında mübadilə buferindən istifadə etmir?

A) köçürmək, kəsmək +qoymaq

B) köçürmək, dubletmək, obyekti siçan vasitəsi ilə daşımaq, xüsusi düymələri saxlamaqla

C) köçürmək, klonlaşdırmaq

D) köçürmək, klonlaşdırmaq, siçanın köməyi ilə obyekti daşımıq, xüsusi düymələri saxlamaqla

E) siçanın köməyi ilə obyekti daşımıq, xüsusi düymələri saxlamaqla, klonlaşdırmaq, köçürmək

18.CorelDraw-da neçə tip mətn obyekti var?

A) iki

B) üç

C) dörd

D) beş

E) altı

19.Hansı alətlərin köməyi ilə CorelDraw-da əyrini çəkmək olar?

A) tutqac, konektor

B) tutqac, bezye əyriləri

C) poliqon, Bezye əyriləri

D) poliqon, konektor

E) transformasiya olunması (transpormirovaniye), tutqac

20.CorelDraw-ın hansı əmrinin köməyi ilə təsvirlərin qara və ağ oblastları yerlərini dəyişir?

A) neqativ

B) monoxromlu rejim

C) belə komanda mövcud deyil

D) yarımtonlu rejim

E) birtonlu rejim

21.AutoCAD sistemində hansı koordinatlar mövcuddur?

A) düz bucaq

B) polyar

C) düz bucaq, polyar

D) mütləq, nisbi, düz bucaq, polyar

E) mütləq, nisbi, asılı olmayan, polyar, düz bucaq

22.AutoCAD-da addım bağlılığı (şaqovaya privyazka) nə üçün istifadə olunur?

A) addım-addım əməllərin yerinə yetirilməsi üçün

B) kursorun təsəvvür olunan torun düyünləri üzrə yerdəyişməsini məhdudlaşdırır

C) aktiv obyekti qeyd edir

D) blokirovka olunan obyektlə işləmək üçün

E) AutoCAD-da addım bağlılığı yoxdur

23.AutoCAD-da qismən açma və yükləmə funksiyasından, ölçüləri (Meqabaytla) aşağıda göstərilənlərdən böyük olan çertyojla iş zamanı istifadə olunur 

A) 2

B) 4

C) 6

D) 8

E) 10

24.OLE obyektlərini hansı üsullarla miqyaslaşdırmaq olar?

A) hündürlüyü və eni daxil edərək, şriftin nöqtəsinin ölçüsünə uyğun  hündürlüyü təyin edərək, cari hündürlük və enin faizi, ümumi faiz

B) AutoCAD-da OLE obyektləri miqyaslaşdırılmır

C) şriftin nöqtəsinin ölçüsünə uyğun  hündürlüyü təyin edərək,  cari hündürlüyün və enin faizi

D) hündürlüyü və eni daxil edərək, şriftin nöqtəsinin ölçüsünə uyğun  hündürlüyü təyin edərək

E) hündürlüyü və eni daxil edərək, şriftin nöqtəsinin ölçüsünə uyğun  hündürlüyü təyin edərək, cari hündürlüyün və enin faizi

25.Photoshop faylları hansı genişlənməyə malikdirlər?

A) .psd

B) .cdr

C) .bmp

D) .ptc

E) .jpq

26.Pozanın ölçüsünü necə dəyişməli (Photoshop)?

A) siçanın köməyi ilə dartmaq

B) dəyişmək olmaz

C) paneldə ölçünü seçmək

D) rəqəmlərlə vermək

E) iki dəfə uzatmaq

27.Filtr nə edir (Photoshop)?

A) təsviri yox edir

B) təsviri dəyişir

C) təsviri saxlayır

D) təsviri sortlaşdırır

E) təsviri təmizləyir

28.Şəkli necə çevirməli (Photoshop)?

A) siçanın sol düyməsi ilə

B) küncündən dartmaqla

C) təsvir – xolstu çevirmək

D) siçanın düyməsini iki dəfə basmaqla

E) siçanın sağ düyməsi ilə

29..jpg genişlənməli faylı Photoshop-da necə saxlamalı?

A) «düzəliş-saxlamaq» basmalı

B) «fayl» -  soxranit kak

C) «fayl» — eksport

D) Photoshop bu formatı saxlamır

E) saxlamaq düyməsi basılmalı

30.Daha dəqiq tez seçmək üçün hansı alətdən istifadə olunur (Photoshop)?

A) lasso

B) maqnitli  lasso

C) poliqonal lasso

D) tək sütunun seçilməsi

E) cüt sütunun seçilməsi

 

Oxşar məqalələr

0 şərh