İnformatika testləri

1.Hansı yaddaş qurğuları daxili yaddaşdır?
A)əməli yaddaş qurğusu,keş yaddaşı
B)sərt disk,əməli yaddaş qurğusu,elastik disk
C)daimi yaddaş qurğusu,elastik disk
D)elastik disk,sərt disk
E)keş yaddaşı,elastik disk
2. Dot – matrix hansı qurğunun xüsusiyyətidir?
A) Printer
B) Klaviatura
C)Monitor
D)CD-ROM
E)Mikroprosessor
2. Mətn faylları hansıdır?
A)Doc, txt, lex
B)Com,exe,bat
C) Bmp, com, rtf
D)doc,exe, bat
E)xls,exe,bat
3.Aşağıdaki variantların hansında göstərilənlərin hamısı kompüterin texniki vasitələridir ?
A) Klaviatura, Printer,Monitor,Maus
B)Word,Access,Internet,WordPad
C)Excel,CD-ROM,NotePad,Maus
D)Windows,Anakart,Monitor,Word
E)Scaner,Maus,Paint,Photoshop
4.EXE faylının genişlənməsi göstərir ki bu fayl:
A)İcra edilən fayldır
B)sistem faylıdır
C)Əmrlər faylıdır
D)a və c
E)Heç biri
5.İcra edilən fayl hansı genişlənməyə malikdir?
A)EXE
B)BAS
C)EXE və BAS
D)BAT,TXT
E)COM,DAT
6.Verilənlər bazası idarəetmə sistemlərində məlumatlar hansı formatda saxlanılır?
A)Cədvəl formatında
B)Mətn və səs formatında
C)qrafik formatında
D)səs formatında
E)qrafik və səs formatında
7.Multimedia proqramlarının xüsusiyyətlərinə daxildir:
A)Mətn,qrafik,səs,video məlumatlarından təşkil olunur
B)yalnız mətn və qrafik məlumatlardan təşkil olunur
C)yalnız qrafik və səs məlumatlarından təşkil olunur
D)Yalnız səs məlumatlarından təşkil olunur
E)Yalnız video məlumatlarından təşkil olunur
8.Mətn redaktoru nədir?
A)Mətn sənədlərinin hazırlanması üçün istifadə olunan tətbiqi proqram
B)Mühasibat məsələlərinin avtomatlaşdırılması üçün istifadə edilən tətbiqi proqram təminatı
C)Qrafiklərin çəkilməsi üçün istifadə olunan tətbiqi proqram təminatı
D)Cədvəl yaradılması üçün istifadə olunan tətbiqi proqram təminatı
E)Heç biri
9.Hansıları elektron poçt ünvanlarıdır?
A)[email protected], protocol [email protected], [email protected]
B)www.yahoo.com , www.facebook.com/Kayzen.azl, [email protected]
C)kataloq.net, www.hotmail.com, www.kayzen.az
D)www.system.tex, www.word.temp.ru, www.qafqaz.edu.az
E)yahoo.com, www.altavista.com, rambler.ru
10.İnternetə qoşulmaq üçün hansı qurğudan istifadə edilir?
A)Modem
B)Monitor
C)TV kart (TV adapter)
D)Şəbəkə kartı (Network adapter)
E)Ekran kartı (Video adapter)
11.Skaner nə üçündür?
A)Şəkil oxutdurmaq
B)Yazı yazmaq
C)Proqram yazmaq
D)Çap etmək
E)Mətni ekrana vermək
12.CD və DVD disklərinin əsaə fərqləri nələrdir?
A)Disk həcmlərində
B)Disk qalınlıqlarında
C)Disklərin diametrlərində
D)Hər iksi eynidir
E)Rənglərində
13.İnformasiyanı daxil edən qurğunun adı nədir?
A)Klaviatura
B)Plotter
C)Printer,Klaviatura
D)skaner,plotter
E)Monitor,printer
14.CD-ROM….?
A)Maqnit yaddaşdır
B)Yarımkeçirici yaddaşdır
C)Yaddaş registridir
D)Perfolentdir
E)Heç biri
15.Windows-dan çıxmaq üçün hansı əmr seçilir?
A)Start\ShutDown
B)Start\Run
C)Start\Documents
D)Start\AllPrograms
E)Start\Search
16.Notepad,WordPad,Clock,Calculator proqramlarını işlətmək üçün hansı menyu istifadə olunur?
A)Start\All Programs\Accessories
B)Start\All Programs\Microsoft Office
C)Start\Documents
D)Srat\Start Up
E)Start\Control Panel
17.Fayllar və qovluqlar üzərində müxtəlif əməliyyatlar aparmaq üçün hansı proqram oəncərəsindən istifadə olunur?
A)Windows Explorer
B)Winword
C)Paint
D)Internet Explorer
E)Excel
18.My Computer pəncərəsi nə üçün lazımdır?
A)Fayl sistemini idarə etmək üçün
B)Lazımsız obyektləri ləğv etmək üçün
C)obyektlərin yerini dəyişdirmək üçün
D)Proqramları işlətmək üçün
E)Mətn daxil etmək üçün
19.Xanaları formatlaşdırmaq üçün Excel-də hansı əmr seçilir?
A)”Format” menyusundan “Cells” əmri
B)”Format”menyusundan “Column” əmri
C)”Format”menyusundan “Row” əmri
D)”Format”menyusundan “Sheet” əmri
E) b və c
20.Variantlardan hansı e-mail ünvanıdır?
A)[email protected]
B)www.qafqaz.edu.az
C)yahoo.com
D)www.rambler.ru
E)admin.qafqaz.edu.az
21.Variantlardan hansı axtarış sistemi deyil?
A)www.kayzen.az
B)www.alta-vista.com
C)www.yahoo.com
D)www.rambler.ru
E)Heç biri
22.Modem nədir?
A)Texniki qurğu
B)Poçt proqramı
C)Şəbəkə protokolu
D)İnternet serveri
E)Proqram
23.e-poçtun vəzifəsi nədir?
A)Müxtəlif kompüter sistemləri arasında informasiya mübadiləsi aparmaq
B)İnternet səhifələrinə baxmaq
C)Proqramlara baxmaq
D)Qrafik məlumatlarla işləmək
E)Heç biri
24.Kompüter viruslarından müdafiə üçün səmərəli vasitə nədir?
A)antivirus proqramları
B)texniki vasitələr
C)təşkilati tədbirlər
D)kompüterin söndürülməsi
E)virus proqramları
25.Aşağıdakılardan hansıları sabit yaddaş qurğularıdır?
A)DVD,CD,Disket
B)RAM,HDD,Disket
C)RAM,BIOS,Disket
D)Mikroprosessor,HDD,CD
E)Heç biri
26.Kompüterdə hansı sənədlər daha çox virusa yoluxa bilər?
A)video fayllar
B)qrafik fayllar
C)proqram və sənədlər
D)səs faylları
E)heç biri
27.Standart CD-ROM diskinin informasiya həcmi nə qədərdir?
A)700MB
B)650KB
C)4GB
D)1QB
E)1500MB
28.Aşağıdakı mühakimələrdən hansı doğrudur?
A)Klaviatura giriş qurğusudur
B)Printer kodlaşdırma qurğusudur
C)Monitor giriş qurğusudur
D)CD-ROM giriş qurğusudur
E)Mikropresessor çıxış qurğusudur
29.Aşağıdakı mühakimələrdən hansı doğrudur?
A)Monitor çıxış qurğusudur
B)Klaviatura giriş\çıxış qurğusudur
C)Printer giriş\çıxış qurğusudur
D)CD-ROM giriş qurğusudur
E)Mikroprosessor giriş\çıxış qurğusudur
30.Qeqobaytbayt neçə baytdır?
A)230
B)220
C)2
D)210
E)240

31.Yaxın məsafədə (100-150 m)yerləşən kompüterlər arasında əlaqə yaratmaq üçün əsasən hansı texniki vasitədən istifadə edilir?
A)Şəbəkə kartı (Network adapter)
B)Modem
C)Səs kartı (Video adapter)
D)TV kart (TV adapter)
E)Ekran kartı
32.Lokal şəbəkə qurmaq üçün nələr lazımdır?
A)Şəbəkə kartı,Kabel,HUB
B)Modem,Kabel,HUB
C)Şəbəkə kartı,Modem,Hub
D)Kabel,Printer,Skaner,HUB
E)Modem,Kabel,Monitor
33.Aşağıdakılardan hansıları əməliyyat sistemləridir?
A)UNIX,Windows,OS\2,LINUX
B)MS-DOS,Windows,Macintosh,Word,LINUX
C)Windows,Word,Paint,Excel
D)LINUX,Access,MS-DOS,Norton Commander
E)UNIX,CorelDraw,Paint,MS-DOS
34.MS Access-də blanklar (Formalar) hansı obyektlər əsasında hazırlanır?
A)Tables və Queries
B)Queries və Reports
C)Forms və Reports
D)Reports və Queries
E)Forms və Reports
35.MS Access-də məlumatları çapa hazılamaq üçün “Database” pəncərəsinin “Objects”sahəsindən hansı parametr seçilir?
A)Reports
B)Tables
C)Queries
D)Forms
E)Pages
36.MS-də Access-də verilənlər bazası yaradılması üçün nələr zəruridir?
A)sahənin,adı,tipi,uzunluğu
B)sahənin qiyməti
C)sahənin yaradılma tarixi
D)sahənin xüsusiyyətləri
E)c və d
37.Multimedia vasitələrinə aşağıdakı qurğular aitdir?
A)CD-ROM ,səsucaldıcı,videokart,səs kartı
B)mikroprosessor,monitor
C)modem,video,kart
D)klaviatura,modem,CD-ROM
E)klaviatura,şəbəkə,kartı monitor
38.40K yazısında “K”hərfi nəyi ifadə edir?
A)kilobayt
B)kiloqram
C)kalori
D)bayt
E)katod
39.Hansı tip kompüterlər daha çox istifadə olunur?
A)Fərdi kompüterlər
B)super kompüterlər
C)mikro kompüterlər
D)ixtisaslaşmış kompüterlər
E)heç biri
40.Kompüter verilənləri müvəqqəti saxlamaq üçün hansı yaddaşdan istifadə edir?
A)RAM
B)ROM
C)EPROM
D)EEPROM
E)EROM
41.Məntiqi dəyişənin qiyməti hansı ola bilər?
A)doğru və ya yalan
B)ixtiyari ədəd
C)ixtiyari mətn
D)cədvəl
E)ixtiyari işarə
42.Pentium 190 Mhz,IV 1.5 Ghz,Celeron 233 Mhz,Pentium III 750 Mhz mikropresossorları hansı firmaya məxsusdur?
A)IBM
B)Motorolla
C)Compac
D)Intel
E)AMD
43.Aşağıdakı variantların hansında göstərilənlərin hamısı proqramlardır (software)?
A)NotePad,WordPad,Microsoft Word
B)WordPad,Microsoft Word,Monitor
C)RAM,Microsoft Word,Calculator
D)HDD,CD-ROM,Microsoft Access
E)CD-ROM,WordPad,WordArt,Maus
44.Kompüterə giriş şifrəsi harada qoyulur?
A)BIOS-da
B) Internet Explorer-də
C)Monitorda
D)Control Panel-də
E)Mikroprosessorda
45.Geqobayt = ?
A)1024Mb
B)1000000Kb
C)1000Kb
D)1000Byte
E)1024Kb
46.Periferiya qurğulari hansılardır?
A)printer,plotter,skaner
B)monitor,əməli yaddaş,mikroprosessor
C)mikroprosessor,printer,plotter
D)klaviatura,əməli yaddas,monitor
E)HUB,disket,skaner
47.Hesab məntiq əməliyyatlarini icra edir...
A)prosessor
B)əməli yaddas qurğusu
C)idarəetmə qurğusu
D)giriş/cixiş portlari
E)klaviatura
48.Aşaqidakilardan hansi daha cox yaddas tələb edir?
A)qrafik
B)videosurət
C)səs
D)mətn
E)b və d
49.Windows Explorer-də faylları köçurmək uçun nə etmək lazımdır?
A)Fayl uzərində sol duyməni bir dəfə sıxmaq
B)Shift duyməsi sıxılmıs vəziyyətdə faylı digər qovluq uzərində surukləyib buraxmaq
C)Ctrl duyməsi sıxılmıs vəziyyətdə faylı digər qovluq uzərinə surukləyib buraxmaq
D)Fayl uzərində sol duyməni 2dəfə sıxmaq
E)Fayl uzərində sağ duyməni 2dəfə sıxmaq
50.Bir kilobayt informasiya bərabərdir...
A)1024bayta
B)1000bayta
C)1000sıfır və birlərə
D)1000simvola
E)1024sıfır və birlərə
51.Bir meqabayt informasiya bərabərdir...
A)1024 kilobayta
B)1milyon bayta
C)1milyard bayta
D)1024bayta
E)1024bitə

 

52.Bir  qeqabayt informasiya bərabərdir...
A)1024meqabayta
B)1000meqabayta
C)1milyon bayta
D)1milyard bayta
E)1024kilobayta

53.Bir bayt vasitəsilə kodlaşdirmaq olar...
A)hər hansi bir yığımdan olan simvolu
B)böyuk olmayan tam ədəd
C)butun cavablar doğrudur
D)təsvirin bir və ya bir neçə nöqtəsi haqqında informasiyanı
E)bir cumləni
54.Komputerin əsas qurğulari:əsas yaddaş,xarici yaddaş,giriş/cixiş qurğusu.Daha bir qurğunu əlavə edin:
A)prosessor
B)kseroks
C)çevirici
D)kommutator
E)faksimil aparatı
55.Aşağıdakı qurğulardan hansı kompüterin əsas tərkib hissəsi deyil?
A)kseroks
B)prosessor
C)əsas yaddaş
D)xarici yaddaş
E)monitor
56.Kompüterin əməli yaddaşı nəzərdə tutulub........
A)emal olunan verilənlərin və proqramların qısa müddətli saxlanılması üçün
B)verilənlərin daimi saxlanılması üçün
C)proqramların daimi saxlanılması üçün
D)bütün cavablar doğrudur
E)hesab-məntiq əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi üçün
57.İstifadəçi üçün əsas yaddaşın vacib xarakteristikası........
A)baytla tutumu
B)tələb olunan güc vatla
C)santimetrlə fiziki ölçüsü
D)1 saniyədə icra olunan əməliyyatların sayı
E)çəkisi qramla
58.Kompüter proqramı həmin anda icra oluna bilər əgər proqram.....
A)əsas yaddaşdadirsa
B)maqnit diskindədirsə
C)bütün cavablar doğrudur
D)yığcam diskdədirsə
E)diskdə
59.Proqramın yüklənməsi..........
A)proqramın xarici yaddaşdan əsas (əməli)yaddaşa köçürülməsidir
B)proqramın əsas (əməli)yaddaşdan xarici yaddaşa köçürülməsidir
C)proqramın disketdən sərt diskə köçürülməsidir
D)proqramın mətninin klaviaturadan daxil edilməsidir
E)proqramın mətninin çap edilməsidir
60.Əməli yaddaşın tutumu ölçülür..............
A)baytla
B)faylla
C)proqramla
D)əmrlə
E)hamısı doğrudur
61.Kompüterin prosessoru nəzərdə tutulmuşdur............
A)proqrama uyğun verilənlərin emalının icra olunması üçün
B)proqramların müvəqqəti saxlanılması
C)emal olunan verilənlərin və proqramın müvəqqəti saxlanılması üçün
D)emal olunan verilənlərin daimi saxlanılması üçün
E)bütün cavablar doğrudur
62.Prosessorun əsas xarakteristikası........
A)1 saniyədə icra olunan sadə əməliyyatların (əmrlərin)sayı
B)istifadə olunan əsas yaddaşın tutumu
C)istifadə olunan xarici yaddaşın tutumu
D)istifadə olunan güc
E)prosessorun qabarit ölçüləri
63.Kompüterin xarici yaddaşı nəzədə tutulub.......
A)yalnız verilənlərin uzunmüddətli saxlanması üçün
B)verilənlərin və proqramların uzun müddətli saxlanması üçün
C)yalnız proqramların uzun müddət saxlanılması üçün
D)emal olunan verilənlərin müvəqqəti saxlanılması üçün
E)verilənlərin emalı üçün
64.Hansı qurğular informasiyanın uzunmüddətli saxlamaq üçün istifadə olunmur:
A)xarici yaddaş
B)sərt maqnit diskləri
C)disketlər
D)kompakt disk (CD-ROM)
E)maqnit lentləri
65.Xrici yaddaşın ən çox yayılmış tipi...........
A)sərt maqnit diskləri
B)lazer maqnit-diskləri
C)perfokartlar
D)maqnit lentləri
E)maqnit barabanları
66.Ən çox istifadə edilən disketlərin (elastik maqnit diskinin)tutumu
A)1.44 Mbayt
B)1 Mbayt
C)1.5 Mbayt
D)1 Gbayt
E)2 Mbayt
67.Sərt maqnit diskləri fərqlənirlər........
A)informasiya yazılması və oxunması imkanları
B)saxlanılması informasiyanın böyük həcmdə olması
C)bütün cavablar doğrudur
D)informasiyanın yüksək sürətlə emal olunması
E)informasiyanın qısa müddətli saxlanılması
68.İnformasiyanı kompüterə daxil edən əsas qurğular :klaviatura,maus.Daha hansıdır?
A)skaner
B)ham;s; do]rudur
C)printer
D)monitor
E)kseroks
69.Aşağıdakıların hansı giriş qurğusu deyil?
A)monitor
B)klaviatura
C)skaner
D)maus
E)mikrofon
70.Skaner...........
A)mətn və qrafik informasiyanı avtomatik daxil etmək üçündür
B)qrafik informasiyanı daxil etmək üçündür
C)kompüterləri bir-biri ilə əlaqələndirmək üçündür
D)informasiyanı çap etmək üçündür
E)lazer printerin alternativ adıdır
71.Skanerdən başqa təsviri kompüterə daxil edir...........
A)rəqəmli kamera
B)printer
C)monitor
D)kseroks
E)klaviatura
72.İnformasiyanın əsas çıxış qurğuları: monitor,modem,plotter.Daha hansı?
A)printer
B)skaner
C)mikrofon
D)klaviatura
E)maus
73.Aşağıdakı qurğulardan hansı çıxış qurğusu deyil?
A)klaviatura
B)printer
C)monitor
D)skaner
E)modem
74.Modem.........
A)kompüterləri telefon xətti vasitəsilə əlaqələndirmək üçündür
B) kompüterləri elektrik kabelləri vasitəsilə əlaqələndirmək üçündür
C)kompüteri skanerlə əlaqələndirmək üçündür
D) kompüteri printerlə əlaqələndirmək üçündür
E)bütün cavablar doğrudur
75.Modemin əsas xarakteristikası...
A)1saniyədə öturulən bitlərin sayı
B)informasiyanın baytlarla ölçusu
C)saniyədə icra olunan əmrlərin sayı
D)qabarit ölçuləri
E)daxili və ya xarici modem olması
76.Hansi parametrlər komputer ucun vacib sayılır?
A)butun cavablar doğrudur
B)əsas (əməli) yaddaşin tutumu
C)prosessorun işləmə surəti
D)ekran adapterinin yaddaş tutumu
E)keş yaddaşinin tutumu
77.Proqram təminatının ən əsas istifadə olunan komponentləri...
A)əmaliyyat sistemləri
B)mətn redaktoru
C)proqram hazirlama sistemləri
D)elektron cədvəllər
E)qrafik redaktorlar
78.Komputerin işini idarə edən əsas vasitə hansıdır?
A)əməliyyat sistemi
B)mətn redaktoru
C)proqram hazirlama sistemi
D)elektrpn cədvəl
E)butun cavablar doğrudur
79.Əməliyyat sistemi...
A)istifadeçi ilə komputerin avadanlıqlarını qarsılıqlı əlaqələndirən proqramlar yığımıdır
B)komputerin xususi qurğusudur
C)muhasibat hesabatları avtomatlaşdırma proqramıdır
D)komputer oyun proqramıdır
E)mətn redaktorudur
80.Əməliyyat sistemi lazimdir...
A)butun cavablar doğrudur
B)diskdəki faylları idarə etmək ucun
C)tətbiqi proqramları icra etmək ucun
D)əsas yaddaşin idarə edilməsi ucun
E)xarici qurğuların idarə edilməsi ucun
81.Əməliyyat sisteminin idarə olunması
A)butun cavablar doğrudur
B)əmrlərin klaviaturadan daxil edilməsi ilə(əmrlər rejimi)
C)Norton Commander kimi menyu,funksional duymələr,mausdan istifadə edən proqram örtukləri ilə
D)maus və şərti işarələrdən istifadə edən çoxpəncərəli qrafik əlaqələrlə
E)əmrlər faylının idarə olunması ilə
82.MS-DOS əməliyyat sisteminin əmrlərlə idarə olunma rejimi həyata kecirilir..
A)xususi əmrlərin klaviaturadan daxil edilməsi ilə
B)menyudan əmrlərin klaviatura vasitəsilə secilməsilə
C)klaviaturanın funksional və idarəedici duymələrindən istifadə etməklə
D)menyudan əmrlərin mausdan istifadə etməklə seçilməsilə
E)qrafik işarələrdən istifadə etməklə

83.MS-DOS əməliyyat sisteminin əmrlərlə idarə etmə rejimi ucun xarakterikdir..
A)butun cavablar doğrudur
B)komputerin imkanlarina olan minimal tələblər
C)əmrin duzgun yazilişlarini bilmək
D)əmrlər klaviaturadan daxil edildiyi uçun qarşiliqli əlaqənin aşağı surətli olması
E)sadə proqram təminatı
84.Fayl..
A)informasiyanın xarici yaddaşda saxlanması vahididir
B)əsas yaddaşda olan proqramdır
C)cari vaxtda emal olunan informasiyadır
D)əməliyyat sisteminin xususi proqramıdır
E)butun cavablar doğrudur
85.İstənilən informasiya xarici yaddaşda aşağıdakı formada saxlanılır
A)fayl
B)proqram
C)qovluq
D)sənəd
E)cədvəl
86.Faylda saxlanılır..
A)butun cavablar doğrudur
B)mətn informasiyası
C)qrafik informasiya
D)audio informasiya
E)kodlaşdırılmış icra olunan proqram
87.MS-DOS faylının adında ola bilər..

A)8-ə qədər latın hərf və rəqəmlər
B)istənilən sayda latın hərfləri və rəqəmlər
C)istənilən işarə və simvollar
D)16-ya latın hərf və rəqəmləri
E)qrafik işarələr
88.EXE fayl genişlənməsi istifadə edilir
A)icra olunan fayllar ucun
B)mətn fayllar ucun
C)umumiyyətlə istifadə edilmir
D)qrafik fayllar ucun
E)ixtiyari fayllar ucun
89.Aşağıdakılardan hansi duzgun yazılmış MS-DOS fayl adıdır...
A)fax1.doc
B)text.data
C)prog.2.com
D)my prog.exe
E)sened 1.txt
90.Hər hansi bir proqramı icra etmə ucun hansı fayl secilməlidir?
A)prog.exe
B)prog_exe
C)prog.dat
D)prog.txt.dat
E)programa
91.Kataloq..
A)muəyyən əlamətlərinə gorə qruplaşdırılmış fayllar və alt kataloqlar yığımıdır
B)100dən artıq olmayan fayllar yığımıdır
C)10-dan artıq olmayan alt kataloqlar yığımıdır
D)əsas yaddaşda saxlanılan istənilən verilənlər yığımıdır
E)simvollar yığımıdır
92.MS-DOS əməliyyat sistemində duzgun kataloq adı hansıdır?
A)catalog1
B)catalog//1
C)catalog new
D)cat.doc.new
E)catalog1.193.Disk yaddaşında kataloq ağacı...
A)”kataloq-alt kataloq-alt kataloqun alt kataloqu”prinsipi ilə əlaqələndirilmiş kataloqlar yığımıdır
B)bir birilə əlaqəsi olmayan ixtiyari kataloqlar yiğimidir
C)bir birilə ixtiyari formada əlaqələndirilmiş kataloqlar yiğimidir
D)”kataloq-kataloq”prinsipi ilə əlaqələndirilmiş kataloqların xətti ardıcıllığıdır
E)butun cavablar doğrudur
94.”kataloqlar ağacında fəal gedən yol”anlayışı nəyi bildirir?
A)bir birilə əlaqəli olmayan kataloqların ixtiyari ardıcıllığıdır
B)əsas kataloqdan kecərək kataloq və alt kataloqlar ardıcıllığıdır
C)(ana) kataloq
D)ixtiyari kataloq və alt kataloqlar ardıcıllığıdır
E)hər hansı bir fayl adları yığımıdır
95.DIR kataloqu SUBDIR,o da oz novbəsində SUBSUBDIR alt kataloqunu saxlayırsa,onda bu aşağıdakı kimi yazılır..
A)DIR/SUBDIR/SUBSUBDIR
B)DIR.SUBDIR.SUBSUBDIR
C)SUBSUBDIR/SUBDIR/DIR
D)DIR/SUBDIR/SUBSUBDIR
E)SUBSUBDIR/SUBDIR/DIR

96.Muxtəlif disk qurğuları ucun hansı adlardan istifadə edilir?
A)butun cavablar doğrudur
B)C:və D:-sərt disk suruculəri
C)A və B;-elastik disk suruculəri
D)R:,S:,W:-şəbəkə diskləri
E)E:-CD-ROM
97.Faylın tam adının yazılışı hansıdır?
A)C:/DIR1/DIR2/text.txt
B)A/DIR1/file.com
C)B:/DIR1/DIR2
D)D://DIR.MY//doc.txt
E)butun cavablar səhvdir
98.İki faylın adı eyni ola bilərmi?
A)olar,əgər onlar muxtəlif kataloqlarda olarlarsa
B)olar,heç bir məhdudiyyət yoxdur
C)heç bir halda olmaz
D)olar,adları və genişlənmələri eyni olarsa
E)olar,genişlənmələri eyni olarsa
99.Kataloqlar uzərində hansı əməliyyatı aparmaq olmaz?
A)miqyaslaşdırmaq
B)koçurmək
C)baxmaq
D)yenisini yaratmaq
E)silmək

100.Fayllar uzərində icra olunan əməliyyatlar hansılardır?
A)koçurmək,silmək,miqyaslaşdırmaq,baxmaq
B)yenisini yaratmaq,koçurmək,birləşdirmək,adını dəyişdirmək,silmək
C)yenisini yaratmaq,adını dəyişdirmək,silmək,birləşdidmək,miqyaslaşdırmaq
D)yenisini yaratmaq,koçurmək,baxmaq,çevirmək,miqyaslaşdırmaq
E)miqyaslaşdırmaq,silmək,baxmaq,adını dəyişdirmək

 

12 şərh

eGo
Cavalar yoxlanacaq? yazaq? :)
luminat
Istəyirsinizsə yazın.Amma diqqətli adamın cavabları yazmasına ehtiyac yoxdur. Düzgün cavabları başqa yolla tapmaq olar
ORIGINAL
Səhv eləmirəmsə hamsında cavab «A» variantıdı))
eGo
səhv etmirəmsə 26-da cavab C variantıdı :))
ORIGINAL
Məncə elə o da «A» variantıdı)
vussala
indi cvblari nece oyrenmek olar ?? mene cvblar lazimdi cox sag olun 
azadmamedov90
1inin cavabi basqa sualda verilib ..._))
acurly555
bunlarin cvb.ni nece oyrenmek olar?yazin da cvb.lari
 
heyatin-ellerinde
Həqiqətən də deyəsən elə bütün cavablar A-dır.
cahit
bunların cavabını necə otrənə bilərəm
 
inspektor
mende ele fikirlesiremki a di ama tam duzgun cavablari nece elde etmek olar?