Рейтинг
+5.76

islam tarixi

19 üzv, 28 topik

Abdullah b. Caxş Səriyyəsi və Bətni-Nəhlə Hadisəsi

Mədinəyə basqm hazırlığı görən Qüreyşin hərəkətindən xəbər almaq üçün Peyğəmbər əfəndimiz, Rəcəb ayınm son günlərində, Məkkə tərəfinə bibisinin oğlu Abdullah b. Caxş əmrində, 8 nəfərlik bir səriyyə göndərdi. Sadəcə iki gün sonra açmaq üçün Abdullaha bir məktub vermişdi. Məktubda, Məkkə ilə Taif arasındakı Nəhlə vadisinə qədər gedilməsi, Qüreyşin fəaliyyətləri haqqında məlumat toplanılması istənilirdi.

Davamı →

Mutə döyüşü

Döyüşün Səbəbi
Mutə döyüşü, müsəlmanlarla xristianlar (ramlar və xristian ərəblər) arasında edilən ilk döyüşdür. Səbəbi Rəsulullahın (s.ə.s) elçisinin öldürülməsidir.
Rəsulullah (s.ə.s) islama dəvət üçün hökmdarlara elçilərlə məktublar göndərdiyi əsnada, Suriyada Busra (indiki Sinaqoqun) əmiri Şürahbilə də, Haris b. Umeyr ilə bir məktub göndərmişdi. Qassani ərəblərindən Şürahbil, xristian idi. Bizansın himayəsində olurdu.

Davamı →

UHUD DÖYÜŞÜ

“(Uhud müharibəsində baş vermiş bəzi hadisələrə görə) ruhdan düşməyin və qəmgin olmayın. Halbuki, əgər möminsinizsə, siz (Allah yanında inanmayanlardan) çox yüksəkdə durursunuz! ”

Bədir döyüşündə Məkkə müşriklərindən 70 nəfər öldürülmüşdü. Bunlar arasında Əbu Cəhil, Ukbə, Utbə, Şeybə, Ümeyyə, As b. Hişam kimi Qüreyşin rəhbərləri var idi. Buna görə Məkkəlilər Bədir məğlubiyyətini unuda bilmir və intiqam atəşiylə yanırdılar.
Bədirdə, atalarını, qardaşlarını, oğullarım və digər yaxınlarım itirənlər, Məkkə rəisi Əbu Süfyana müraciət etdilər. Darun-Nədvədə toplanaraq, Şam karvanının qazancı ilə bir ordu yığıb Mədinəyə hücum edib və müsəlmanlardan qisas almağa qərar verdilər.

Davamı →

Hudeybiyə müqaviləsi

Müsəlmanların Kəbəni Ziyarət Etmək Arzusu
Peyğəmbərimiz Hz. Məhəmmədin (s.ə.s) Mədinəyə hicrət etdiyi 6 il olmuşdu. Bu müddət içində Məkkə müşrikləriylə, Mədinədə olan müsəlmanlar arasında, sırasıyla Bədir, Uhud və Xəndək döyüşləri oldu. Məkkə müşrikləri Mədinəyə hücum edərək, Hz. Peyğəmbəri (s.ə.s) öldürmək, islamı yox etmək üçün hər yola baş vurdular. Bütün imkan və güclərini ortaya qoydular. Lakin, məqsədlərinə çata bilmədilər. Müsəlmanların gündən-günə güclənmələrinə, saylanmn artmasına mane ola bilmədilər.

Davamı →

HƏZRƏTİ MƏHƏMMƏDİN PEYĞƏMBƏRLİYİ. MƏDİNƏ DÖVRÜ

“İman gətirib hicrət edənlər, Allah yolunda malları və canları ilə cihad edənlər (mühacirlər) və (Peyğəmbərlə mühacirlərə) sığınacaq verib kömək istəyənlər (ənsar) — məhz onlar bir-birinə dostdurlar (varisdirlər). İman gətirib hicrət etməyənlərə gəldikdə isə, onlar hicrət etməyənə qədər sizin heç bir şeydə onlara varisliyiniz yoxdur (onların dostluğundan sizə heç bir mənfəət və ya qohum olsanız belə, aranızda heç bir varislik yoxdur). Lakin əgər onlar din yolunda (kafirlərə qarşı) sizdən kömək istəsələr, aranızda saziş olan bir tayfa əleyhinə yardım istisna olmaqla, onlara kömək göstərmək sizə vacibdir. Allah nə etdiklərinizi görəndir!”

Davamı →

Tarixin Tərifi və əhəmiyyəti

Dil cəhətdən tarix; bir hadisəni vaxtla bildirməyə deyilir. Tarix ərəbcə bir sözdür: c~> ' — kökündən gəlir. Kitabı bu gün tarixlədi deyə ifadə edilir və “kitabı filan günü yazdı” mənasında yazılma gününü bildirmək deməkdir. Bəzi dilçilər bu sözün “hər şeyin bitmə yerinə tarix” deyildiyini də bildirməkdədirlər. Bu fikri əsas götürən bir çox tarixçi kitablarım ölüm tarixlərini əsas alaraq əsərlərini yazmışdılar.

Davamı →

İnsanın yaradılış hikməti

Kainatın yaradıcısı və onun yeganə sahibi və hakimi Uca Allah, ucsuz-bucaqsız aləmlərin kiçik bir hissəsi olan dünyamızda, digər varlıqlarla birlikdə insanı da yaratmışdır. Varlıqlar içində ən mükəmməl bir şəkildə yaratdığı insanı, dünyada xəlifə təyin etmiş və insan nəslini yer üzündə iman üçün vəzifələndirmişdir. Varlıqlar içində yalnız insanlara və insanların duyğu orqanlanyla idrak edilə bilməyən varlıqlar olan cinlərə düşünmə, anlama, öyrənmə və iradəsini istifadə etmə qabiliyyəti verərək bu iki varlıq növünə ilahi əmrlərə tabe olmağı əmr etmişdir. Yalnız insanlara və cinlərə verilən bu qabiliyyətlərə sahib olmayan digər bütün canlılar isə, ümumi mənada instinktləriylə (hisləriylə) hərəkət edərlər. Hərəkətləri müəyyən və məhduddur, özləri üçün təyin olunmuş dairənin xaricinə çıxa bilməzlər.

Davamı →

Hz. Məhəmmədin (s.ə.s) evliliyi

Ticarət Həyatı
Bütün Məkkəlilər kimi Hz. Məhəmməd də (s.ə.s) əmisiylə birlikdə ticarət edirdi. İstər uşaqlığında, istərsədə ticarət həyatmda, dürüstlüyü ilə tanınmışdı. Sözündə durmadığı, yalan danışdığı, başqalarına zərər verəcək bir davranışda olduğu, bir kimsəni incitdiyi əsla görülməmiş, əksinə dürüstlüyü dillərə dastan olmuşdu. Buna görə Məkkəlilər ona “əl-Əmin” (hər mövzuda etibarlı adam) deyirdilər. Onun bu yüksək əxlaqını öyrənən Qüreyşin zəngin qadınlarından Xədicə, ona sərmayə verərək ticarət ortaqlığı təklif etdi. Beləcə Peyğəmbər (s.ə.s) ilə Xədicə arasında ticarət ortaqlığı başladı.

Davamı →

Tarixin əhatə etdiyi mövzular

Tarix keçmişdə cərəyan edən hadisələrin nəqli olduğundan, çox genişdir. Buna görə tarix elmində bütün şöbələriylə kamala çatmış bir tarixçi göstərmək çox çətindir. Tarix, hadisələrin cərəyan etdiyi yer və ölkələr baxımından coğrafiya elmini, insanla əlaqədar olduğu üçün sosiologiyanı, bizdən əvvəlkilərin məlumat və tapıntılarını da nəql etdiyi üçün riyaziyyat, tibb, hüquq, fəlsəfə, əxlaq kimi elmlərin ümumiləşdirmələrini də əhatə edir. Hətta bütün elmlərin incələnməsi eynilə tarixçiliyi tələb etdiyindən elmlər tarixinə də uzanır.


Davamı →

Hz. Məhəmmədin (s.ə.s) peyğəmbər seçilməsi

Hz. Məhəmməd (s.ə.s) 40 yaşında peyğəmbər oldu. 23 illik peyğəmbərlik dövrünün 13 ili Məkkədə, 10 ili Mədinədə keçdi. Beləliklə peyğəmbərlik dövrünün:
  • Peyğəmbərlikdən hicrətə qədər davam edən 13 illik müddətinə “Məkkə Dövrü” (610- 622)
  • Hicrətdən vəfatına qədər olan 10 illik müddətinə də “Mədinə Dövrü” (622-632) deyilir
  • Məkkə Dövrü

Davamı →