Рейтинг
+5.76

islam tarixi

20 üzv, 71 topik

Məhəmməd Peyğəmbərin doğum günü

Həzrəti Peyğəmbərin doğum günü rəbbiul-əvvəl ayının 12-17-nə təsadüf edən Mövlud gecəsidir.
Mövlud gecəsi Ramazan və Qurban bayramlarından başqa müsəlmanların mübarək saydıqları beş gecədən biridir. Bunlar Rəcəb ayının ilk cümə gününə təsadüf edən Rəqaib gecəsi, həmin ayın 27-sinə təsadüf edən Merac gecəsi, Şaban ayının 15-nə təsadüf edən Bəraət gecəsi və Rəbbiul-əvvəl ayının 12-17-nə təsadüf edən Mövlud gecəsidir. Tarixi və dini mənbələrə görə Məhəmməd

Davamı →

Çaldıran Döyüşü

Ağqoyunlu dövlətinin varlığına son qoyaraq Azərbaycan, İran və İraqı ələ keçirərək Ceyhun vadisinə qədər olan yerləri tutan Şah İsmayıl, Anadolunu da ələ keçirməyə çalışırdı.
Bu fəaliyyətlərindən ötrü Səlim 100 min nəfərlik bir ordu ilə səfərə çıxdı. Su şəhərinə qədər gəldi. Buradan etibarən olan əraziləri Səfəvilər yandırdıqları üçün Osmanlı ordusu böyük çətinliklərlə üzləşdi. Yeniçə-rilər geri qayıtmaq istəyirdi. Yavuzun çox sevdiyi Həmdəm paşaya geri qayıtmaq təklifi etdirdilər. Yavuz da onu belə bir təklif etdiyi üçün edam etdirdi. Bununla da belə təkliflərə qadağa qoydu. Anadolunu keçən Səlim və ordusu Van gölünün yaxılığındakı Çaldıran düzünə gəldilər. Şah İsmayılın ordusu da orada idi.

Davamı →

Köprülüzadə Fazil Əhməd Paşa (1661-1676)

Köprülü Məhməd paşanın vəsiyyətinə uyğun olaraq, yerinə 25 yaşlı oğlu Fazil Əhməd paşa vəzir oldu. O, yaxşı yetişdirilmişdi.
Zitvatoruq müqaviləsindən 56 il keçmişdi. Avstriyanın yeni qala tikdirdiyi və müharibəyə hazırlaşdığını görən Fazil Əhməd paşa, 120 min əsgərlə səfərə çıxdı. Avstriya illik vergi və hədiyyə təklif etsə də qəbul edilmədi. Uyvar qalası 37 günlük mühasirədən sonra alındı. Ordu Avropanın mərkəzinə tərəf irəlilədi.124 Qışı Belqradda keçirən Köprülüzadə yeni qalanı tutaraq dağıtdırdı. Məqsədi Yanıqqalam ələ keçirərək Vya-naya nəzarət etmək idi.
Davamı →

III Əhmədin Hakimiyyəti (1703-1730)

1703-cü ildə hakimiyyətə gələn III Əhməd üsyanı yatırdı. Üsyançıların bəzilərini öldürtdü, bəzilərini isə edam etdirdi. Bundan sonra səfərlərə başladı.
Osmanlı ordusu 1711-ci ildə baş vəzir Baltaçı Məhməd paşanın əmrində hərəkətə keçdi. Çar Pyotr Boğdan və Ehistandan ordu toplayaraq Tunanı tutmaq, Boğdan və Əflaqı Osmanlıya qarşı üsyana təşviq etdirmək istəyirdi. Çar Pyort bu səfəri Osmanlı dövlətindəki xristianları azad etmək məqsədilə etdiyini bildirdi. Rus ordusu Tunaya enərək Osmanlılara pusqu qurmaq istədi. Ancaq Osmanlı ordusu onlardan əvvəl buranı keçdi. Krım ordusu ilə birləşən Osmanlı ordusu ruslan Prut çayı sahilində sıxışdırdılar. Ruslar sülh təklif etdi. Müqavilə imzalandı. Müqaviləyə əsasən Azak qalası türklərə təslim ediləcək, yeni tikilən qalalar söküləcək və Krıma illik vergi veriləcəkdi. Mühasirədən azad olan Rus çan müqavilənin heç bir maddəsini yerinə yetirmədi.

Davamı →

Fətrət Dövrü (1402-1413)

Ankara savaşında Osmanlıların məğlub olması, Teymurun Anadolunu yağmalamasına və xəzinələri ələ keçirməsinə səbəb olmuşdur. Beləliklə Teymur Osmanlı dövlətini zəiflətdiyi kimi, ərazilərim də oğulları arasında bölüşdürərək daha da zəiflətməyi düşündü. Bəyazidin oğulları arasında hakimiyyət uğrunda dava gedən vaxtda belə, balkanlar heç vaxt üsyan etmədilər. Balkanlar bu dövrdə üsyan etməməklə Osmanlı idarəsinin buradakı nüfuzunu və onlardan razı qaldıqlarını nümayiş etdirdilər.

Davamı →

Osmanlı dövlətinin qurulması

Anadolu Səlcuqlu dövləti tarix səhnəsindən silinərkən, Anadolunun qərbində yeni bir türk dövləti yavaş-yavaş qurulmağa başlamışdı. Tarix boyu dövlətsiz qalmayan türk milləti, 3 qitədə hakim olacaq və 600 il yaşayacaq bir dövləti qururdu. Bu dövlət, qurucusunun adı ilə Osmanlı dövləti adlandırılmışdır.
Qaynaqların verdiyi məlumatlara görə Osmanlılar oğuzların sağ qolu olan Günhan qolunun Qayı boyuna mənsubdurlar.
Davamı →

Osmanlı-Karamanoğlu Münasibətləri

Osmanlılardan əvvəl qurulan Karamanoğlu dövləti ilə, Osmanlılar arasındakı rəqabət davam edirdi. Osmanlıların Rumeli ilə məşğul olmasından istifadə edən Karamanoğlu Bəyşəhəri 1386-cı ildə işğal etdi. Sultan Murad bir ordu hazırlayaraq Konya üzərmə hərəkət etdi. Əlaəddin bəy qonşu bəyliklərdən də kömək toplamışdı. Konya yaxınlığında edilən döyüşdə Karamanoğullan məğlub oldu. 1387-ci ildə Əlaəddin bəylə sülh müqaviləsi imzalandı. Anadolu bəyliklərinin ən güclüsü olan Karaman-oğullannm məğlub edilməsi Osmanlıların şöhrətini artırdı.

Davamı →

I Əhmədin Hakimiyyəti (1603-1617)

III Məhmədin ölümü ilə onun yerinə gələn I Əhmədin 14 yaşı vardı. Onun dövrü daxili çəkişmələr içərisində keçmişdir. 1614-cü ildə Malat-yaya səfər etməsinə baxmayaraq, oranı ələ keçirə bilmədi. Avstriya döyüşü I Əhmədin dövründə də davam etmişdir. Lələ Məhməd paşa Ester-qonu geri almış və bundan sonra 1606-cı ildə bağlanan müqavilə ilə 13 il davam edən döyüş sona çatdı. Bununla da 57 illik sülh dövrü başlamış oldu.

Davamı →

Kiprin Fəthi və İnəbaxtı Məğlubiyyəti

Kipr ilk dəfə 649-cu ildə Hz. Osmanın dövründə müsəlmanların əlinə keçmişdi. Anadolu və Suriyaya yaxın olan bu ada Venediklilərin əlində idi.
II Səlim Sokullunun etirazma baxmayaraq adanın fəthinə qərar verdi. Müəzzinzadə Əli paşanın əmrindəki donanma 1570-ci ildə adaya tərəf hərəkətə keçdi. Bununla başlayan fəth hərəkatı 1571-ci ildə adanın fəth olunması ilə nəticələndi. Kipri qurtarmaq üçün Don Juanın əmrində gələn Avropa donanması, İnəbaxtı yaxınlığında Osmanlı donanmasını məğlub etdi. Nəticədə Osmanlı donanması 190 gəmi itirdi. Müəzzinzadə şəhid oldu. Lakin cinahlardan birinə rəhbərlik edən Uluç Əli rəis 40 gəmini qurtararaq “Kapitani-dərya” olaraq, qılınc Əli paşa ünvanını aldı.

Davamı →

Şeyx Bədrəddin Üsyanı

Şeyx Bədrəddinin üsyanı Osmanlı dövlətinin fətrət dövründəki çəkişmələrdən, xalqın səfalətindən istifadə edərək şeyxlikdən şahlığa çıxarılmaq üçün edilən bir üsyandır.
Bədrəddinin babası olan Əbdüləziz, Rumeli fəthləri zamanı Dimeto-ka müharibəsində şəhid olmuşdur. Əbdüləzizin İsrail adlı oğlu, Dimetoka Rum bəyinin qızı ilə evlənmiş və bu evlilikdən də Şeyx Bədrəddin dünyaya gəlmişdi. Təhsilini Bursa, Konya, Suriya və Misirdə tamamlamışdı. Qəzvinə gedərək batini əqidə ilə geri qayıtmışdı. Misirdən Anadoluya gələrək fikirlərini yaymağa çalışmış, hər millət və dindən tərəfdar toplamağa başlamışdı. Musa Çələbi Rumeli hökmdarı olduğu zaman da onu qazi-əsgər seçmişdir ki, bu da onun şöhrətinin artmasına səbəb olmuşdu.

Davamı →