Рейтинг
+2.27

kənd təsərrüfatı

13 üzv, 19 topik

Soxulcan gübrəçiliyi (vermikompost)

Üzvi soxulcan gübrəçiliyində lazımi ekoloji şərait təmin edilərək qısa müddətdə soxulcanların sayında əhəmiyyətli artım əldə olunur.

Bir il ərzində soxulcanların ilkin sayının ən azı iyirmi qatına çatmaq mümkündür. Bu vəziyyət istehsalın həcminin artırılması, alınan gübrələrin saxlanması, qırmızı Kaliforniya soxulcanlarının sayının artırılması və yeni istehsal sahələrinin yaradılması zərurəti ilə nəticələnəcək.

Davamı →

Ən qiymətli gübrə

Məlumdur ki, torpağın təsərrüfatçılıq üçün ən qiymətli hissəsi onun humus qatıdır. Humus qatı torpağın məhsuldarlığını müəyyən edir.Lakin onun ehtiyatları sərf olunduqca azalır və torpaq illər keçdikcə gücdən düşür. Bu zaman əkin sahələrində torpağın daimi canlıları olan yağış qurdları, böcəklər və s. çəkilib gedir, bitkilər isə xəstələnir və məhv olur. Bəs torpaqdakı üzvi maddə itkisinin yerini necə doldurmalı? Çox sadə!


Ardı →

Hinduşka

Hinduşka dünyanın bir çox ölkələrində yayılmışdır. Onların əti çox dadlıdır. Azərbaycanda ən çox qara, tunc və ağ enlidöş hinduşka cinslərinə rast gəlmək olar. Onlar ətinin yaxşı keyfiyyəti ilə seçilir, tez böyüyür və müxtəlif şəraitə asanlıqla uyğunlaşır. Onların oval formalı gövdələri, enli döşü, tük örtüyü ağ və sıxdır. Kökəltmə zamanı 120-günlük yaşda diri çəkisi 6-7 kq-a çatır. Cavan hinduşkalar 8-9 aylıq yaşda yumurta qoymağa başlayır, yumurtlama müddəti ildə 6 aya qədərdir. Bu müddət ərzində yumurtlayan hinduşkadan 80-90 q ağırlığında 100-110 yumurta əldə etmək mümkündür.


Ardı →

Kənd təsərrüfatı kooperativləri

Şimali Avropa ölkələrində kooperativlər heyvandarlıq məhsullarının satışı üzrə üstünlüyə malikdir. Bu ölkələrdə ət məhsullarının və diri heyvanların 80 faizi, yumurta məhsulunun 65-70 faizi, İsveç və Finlandiyada taxılın 65-79 faizi, Danimarkada 50 faizi kooperativlər tərəfindən satılır. Norveçdə və Finlandiyada süd məhsullarının hamısı və qida sənayesinin 55 faizi kooperativlərin nəzarəti altındadır. Şimali Avropa ölkələrində əmtəəlik məhsulların 75-80 faizi xarici bazarlarda satılır. Həmin məhsullar yüksək rəqabət qabiliyyətinə malikdir. Çünki kooperativlərin emal sənayesi tullantısız texnologiya üzrə ən müasir avadanlıqlarla təchiz edilmişdir.
Davamı →

Humin tənzimləyiciləri nədir?

Təbiətdə fizioloji fəal birləşmələr geniş yayılmışdır, onlar torpağın üzvi maddələrində olur, onun münbitliyini müəyyən edir, kompostun, lilli çöküntülərin, qonur kömürün tərkibində olan çoxlu miqdarda fizioloji fəal maddələr bitkilərdə mübadilə proseslərini tənzimləyir və intensivləşdirir. Onlara böyümə tənzimləyiciləri deyirlər. Humin tənzimləyicilər də onlara aiddir. Satışda olan humin tənzimləyiciləri xüsusi texnologiya ilə üzvi maddələrin toplanması və fəallaşdırılması yolu ilə təbii humin xammalından əldə edirlər. Onları çox alçaq qatılıqlı su məhlulları şəklində tərəvəz bitkilərinin suvarılmasında, toxumlarının isladılmasında və çiləmədə istifadə edirlər.


Ardı →

Patisson

Patisson meyvəsi boşqaba oxşayan qabaq növüdür. Onun meyvəsinin dəyişmiş forması hamar, yaxud şəbəkəli, kənarları yastı olur. Qabığınm səthi hamar, yaxud ziyilli, rəngi ağ, açıq-sarı, yaşıl, zolaqlı, yaxud sarı ola bilər. Meyvənin çəkisi yaşından asılı olaraq 100-800 qram arasında tərəddüd edir.


Ardı →

Balqabaq

Balqabaq qədim zamanlardan yetişdirilən tərəvəz bitkisidir. Bu bitkinin azərbaycanca «balqabaq» adlandırılması, görünür, qədim zamanlarda qabağın xüsusi növündən qab hazırlanması ilə əlaqədardır. Azərbaycanda qabağın başqa adı da var: «boranı». «Boranı» dağlarda payızda, boran və soyuqlar düşəndə yığılan iri meyvəli qabağa deyilir. Boğmalı meyvəsi və şirin ləti olan qabaq növü «balqabaq» adlanır.
Qabağın çoxvitaminli sortlarından A provitamini alınır. Onun toxumlarından qarın qurdlarına qarşı dərman kimi istifadə olunur. Bunun üçün 50-100 q toxumun ləpəsini birdən, yaxud 1-2 saat ərzində yemək kifayətdir.


Ardı →

Kartofda fizioloji xəstəliklər

Yoluxucu olmayan kartof xəstəlikləri bitkinin yerüstü hissəsinə və yumrularına əlverişsiz mühit amillərinin təsiri nəticəsində baş verir. Torpaqda qida elementlərinin, nəmliyin çatışmaması, yaxud artıqlığı, aşağı, yaxud yüksək temperaturların təsiri məhsula və onun keyfiyyətinə xeyli zərər vura bilir.
Ardı →

Quşlarda parazit xəstəlikləri

Quşçuluqda parazit xəstəlikləri böyük ziyan vurur. Bunlar quşun bədəninin səthində, yaxud içərisində yaşamaqla, onun qanmı, şirəsini və toxumalarını yeməklə fəaliyyət göstərirlər. Parazit xəstəliklərə müxtəlif helmintozlar aiddir. Bu xəstəlikləri helmintlər tüfeyli qurdlar törədir. Onlar quşun həzm traktında məskən salır və onların bağırsaqlarının selikli qişasını zədələyir. Bu isə bağırsaqların tutulmasına və hətta cırılmasına səbəb olur. Tüfeylilərin olması orqanizmin arıqlamasına, böyümənin pisləşməsinə gətirib çıxarır.


Ardı →