Atomun quruluşu

  • Kimya
Elementin kimyəvi xassələrini özündə daşıyan ən kiçik hissəciyi atom adlanır.

Hissəciyin yükü və kütləsini aşağıdakı kimi göstərmək olar:


Proton sayı elementin dövri sistem cədvəlindəki yerini və nüvənin müsbət yükünü müəyyən edir:
Proton sayı = Nüvə yükü = Sıra nömrəsi

13Al elementi üçün:
Proton sayı    =13
Nüvə yükü     =13
Sıra nömrəsi  =13   kimidir.
Ø     Atomun kütlə ədədi – A, proton və neytron sayı arasında əlaqə belədir:
A=Proton sayı + Neytron sayı
Ø      Neytral atomda proton və elektron sayı bərabərdir:
proton sayı = elektron sayı

Deməli: 
– atomu üçün:
Proton sayı    =15
Nüvə yükü     =+15
Sıra nömrəsi  =15
Elektron sayı  =15
Neytron sayı   =16  kimidir.

0 şərh