Рейтинг
0.00

insan orqanizminin inkişafı

19 üzv, 15 topik

Orqanizmin təşkili səviyyələri

1. Hüceyrə
Hüceyrə tarixi inkişaf prosesində meydana çıxan, nüvə və sitoplazmadan ibarət, öz-özünü tənzim edən və özü kimi strukturlar yaradan canlı sistemdir.
Hüceyrə çox hüceyrəli orqanizmlərin inkişaf, quruluş, funksional və irsiyyət vahididir. Hüceyrələr ölçü və formalarına görə müxtəlif olur. Hüceyrə fiziki-kimyəvi cəhətcə çox mürəkkəb quruluşda olmaqla zarlar və qranullar sistemindən təşkil olunmuşdur. Hüceyrə ətraf  mühitdən hüceyrə qişası vasitəsilə ayrılmışdır. Zar vasitəsilə hüceyrə onu əhatə edən canlı mühitlə (hüceyrəarası maddə ilə) üzvi əlaqədə olur. Hüceyrə qişası zülallardan, lipidlərdən və şəkərlərdən təşkil olmaqla qatlar şəklində yerləşir.
Sitoplazma hüceyrənin əsas komponentlərindən biri olub, xaricdən hüceyrə qişası ilə, nüvədən isə kariolemm vasitəsilə ayrılmışdır.
Nüvə – tərkib hissəsi olmaqla zülal sintezini təşkil edir. Nüvə əksər hallarda mərkəzdə yerləşir. Nüvə sitoplazmadan nüvə pərdəsi ilə ayrılmışdır. Nüvədə həmçinin xromatin olur. Nüvə şirəsi  maye halında olub müxtəlif miqdarda olur. Nüvəcik hüceyrə bölünməsinin interfaza dövründə müəyyən edilir. Nüvəcikdə RNT-nin 80 %-i sintez olunur.


Ardı →

Orqanlarımız neçə günə bərpa olur?

Alimlər insan vücudunun özünü yeniləmə prosesini araşdırıblar. Məlum olub ki, insanın gözü və beyni istisna olmaqla digər bütün orqanları yenilənir. Türkiyənin «Sabah» qəzetinin hazırladığı məlumatda bildirilir ki, bədənin əksər üzvləri özlərini yeniləyirlər, başqa sözlə desək, həmin üzvləri təşkil edən hüceyrələr yenisi ilə əvəz olunurlar.

ÜRƏK
Uzun zamanlar insan ürəyinin yenilənmədiyi düşünülürdü. Lakin Nyu-York Universitetinin doktoru Pyera Anversa bunun əksini sübut etdi. Onun araşdırmalarından məlum oldu ki, ürək təxminən 20 il ərzində və ya 7 000-7 500 gün ərzində tamamilə yenilənir.
Davamı →

İnsanın böyüməsi

Orqanizm — üzvi aləmin müstəqil yaşaya bilən vahidi olub, xarici mühitin müxtəlif dəyişikliklərinə bir tam kimi cavab verən özünütənzim sistemindən ibarətdir.
Embrional inkişaf. İnsanın fərdi inkişafı ontogenez adlanır. Bu, insanda yumurta hüceyrəsinin mayalandığı andan başlayaraq orqanizm ölənədək davam edir. Ontogenez iki dövrə bölünür: bətndaxili dövr (ana bətni dövrü) və bətndən xaric dövr (postembrional dövr). Bətndaxili dövr mayalanma anından başlanaraq həmin orqanizm əsl şəklini alıb, doğulana qədər olan dövrə deyilir. Rüşeymin inkişafını öyrənən elm embriologiya adlanır.


Ardı →

25-30 yaşlarında normal bədən kütləsi

30-dan yuxarı yaşda cədvəllə müqayisədə bədən kütləsinin kişilər üçün 2,5-6 kq, qadınlar üçün 2,5-5 kq artıq olmasına (yaş çox olduqca daha artıq) yol verilə bilər.

 

Boy (sm)

Kişilər (kq)

Boy (sm)

Qadınlar (kq)

Dar döş
qəfəsi

Normal
döş qəfəsi

Enli döş
qəfəsi

Dar döş
qəfəsi

Normal
döş qəfəsi

Enli döş
qəfəsi

155

49,3

56,0

62,2

155

47,8

54,0

59,0

157,5

51,7

58,0

64,0

157,5

49,2

55,2

61,0

160

53,5

60,0

66,0

160

50,8

57,0

63,1

162,5

55,2

61,7

68,0

162,5

52,1

58,5

64,8

165

57,1

63,5

59,5

165

53,8

60,1

66,3

167,5

59,3

65,8

71,8

167,5

55,3

61,8

67,8

170

60,5

67,8

73,8

170

56,6

63,0

69,0

172,5

63,3

69,7

76,8

172,5

57,8

64,0

70,0

175

65,3

71,7

77,8

175

59,0

65,2

71,2

177,5

67,1

73,5

79,5

177,5

60,3

66,5

72,5

180

68,9

75,2

81,2

180

61,5

67,7

74,9

182,5

70,9

77,2

83,6

182,5

62,7

68,9

76,7

185

72,8

79,2

85,2

185

63,9

70,1

78,2


Davamı →