Fransa XI-XVII əsrlərdə

XI əsr Fransa krallığına aiddir:
*   İri və xırda feodal mülklərinə parçalanması;
*   Paris və Orlean şəhəri daxil olmaqla ölkənin şimal şərqindəki torpaqları əhatə etməsi;
*   Xırda və orta feodallarına kral hakimiyyətini müdafiə etməsi;
*   Normandiya və Tuluzanın birləşdiril-məsi (XIII əsr)
*   Silki quruluşun  mövcud olması (ruhanilər, zadəganlar, yerdə qalan bütün əhali).

IV Gözəl Filippin dövrü (1285-1314)
IV Gözəl Filippə aiddir:
*   Fransa torpaqlarının birləşdirmə prosesinin davam etdirilməsi
*   Şampan və Navvaranın birləşdirilməsi;
*   Kilsə torpaqlarına vergi qoyması;
*   Roma Papası ilə münaqişəyə girməsi;
*   Baş Ştatların çağrılması (1302-ci il).
Qeyd: XIV əsrin əvvələrində Fransada silki mütləqiyyətli mərkəzləşdirilmiş feodal dövləti yarandı.

Yüzillik müharibə (1337-1453)
Fransa ilə İngiltərə arasındakı ərazi mübahisələri yüzillik müharibəyə səbəb olmuşdur.
Yüzillik müharibəyə aiddir:
*   Kresi döyüşü (1346-cı il);
*   Puatye döyüşü (1356-cı il);
*   Müvəqqəti sülhün bağlanması (1360-cı il);
*   Azenkur döyüşü (1415-ci il);
*   Janna D'Arkın xalq hərəkatına rəh-bərlik etməsi;
*   Orleanın mühasirədən azad edilməsi (1429-cu il);
*   Janna D'Arkın edam edilməsi (1431-ci il).
Qeyd: 1453-cü ildə İngiltərə və fransa arasında sülh müqaviləsi bağlandı.

Jaklar üsyanı (1358)
Jaklar üsyanına aiddir:
*   Feodallara qarşı yönəlməsi;
*   Kortəbii və plansız hərəkət etmələri;
*   Aralarında birliyin olmaması;
*   Krala inanmaları;
*   Bütün Fransanı əhatə etməməsi;
*   Şəhər əhalisinin qoşulmaması;
*   Zadəganların xəyanət etməsi;
*   Gilyom Kalın rəhbərlik etməsi;
*   Xəyanət nəticəsində məğlub olması.
Qeyd:Jaklar üsyanından sonra kəndlilərin təhkimçilikdən azad edilməsi sürətləndi.

XI Lüdoviqin  dövrü (1461-1483)
XI Lüdoviq Burqundiya hersoqu İgid Karlı məğlub edərək Frasanın birləşdirilməsini başa çatdırır. Onun dövründə Burqundiya , Marsel və Bretan Fransaya birləşdirilir.
Qeyd:XVI əsrdə Fransada sənaye və ticarət inkişaf  edir və manufakturalrın sayı artırdı.Vergilərin toplanmasında “iltizam hü-ququ” mövcud idi.Borc faizləri, iltizam hüququ və mənfəətli  vəzifələr tutmaq burjuaziyanın gəlir mənbəyi idi.

Kardinal Reşelyenin dövrü (1624-1642)
Rişelyeyə aiddir:
*   Katolik kilsənin başçısı olması;
*   XIII Lüdoviqin birinci naziri olması;
*   Mərkəzi hakimiyyəti möhkəmləndirmək siyasətinin möhkəmləndirmək siyasəti-nin aparılması;
*   Duelin ləğv edilməsi;
*   Mütləqiyyətin möhkəmləndirilməsi;
*   Vergilərin artırılması;
*   Feodal qəsrlərinin sökülməsi.
Həmçinin bax:
Fransa XI-XV əsrlərdə
Fransa orta əsrlərin sonunda

1 şərh

SABINA ZZ
son hadiselere gore fransizlara fransaya hamisina nifret edirem