Рейтинг
+104.97

Psixologiya

122 üzv, 441 topik

Ünsiyyət

1. Ünsiyyətin psixoloji xarakteristikası.
2. Ünsiyyətin növləri və funksiyaları.
3. Ünsiyyət informasiya mübadiləsi kimi.
4. Ünsiyyət qarşılıqlı təsir kimi.
5. Ünsiyyət insanın bir-birini qavraması və anlaması kimi.
6. Ünsiyyət çətinlikləri və onların aradan qaldırılması.


Ardı →

Psixoloq bunları bilməlidir

Şəxsiyyət haqqında anlayış. Müasir psixologiyada şəxsiyyət problemi. "Şəxsiyyət" anlayışının mürəkkəb anlayış olması. "Şəxsiyyət" anlayışının adekvat şəkildə anlaşılmasına təsir edən amillər. İnsan şəxsiyyəti onun birbaşa və dolayı mənada sifəti, siması kimi. Şəxsiyyətin fərdin özünü cəmiyyətdə eyniləşdirməsinə imkan verən davamlı fiziki və psixi xarakteristikasının məcmusundan ibarət olması. Şəxsiyyət bioloji, sosial və psixoloji keyfiyyətləri inteqrasiya edərək fərdin özünəməxsus simasının yaradılıması prosesidir.


Ardı →

Temperament və sağlamlıq

Temperament fərdi-psixoloji xüsusiyyət olub, bədəndə hisslərin müəyyən nisbəti deməkdir. Hippokrata (e.ə. 460-377) görə, temperament bədəndə olan qan, selik, öd və qara öd mayelərinin nisbəti ilə əlaqədardır. İnsan orqanizmində hansı mayenin üstünlük təşkil etdiyini əsas götürərək sanqvinik, xolerik, melanxolik və flaqmatik olmaqla 4 temperament tipini müəyyənləşdirmişdir.
Ardı →

Təfəkkür və təxəyyül

1. Təfəkkürün psixoloji mahiyyəti.
2. Təfəkkürün formaları.
3. Təfəkkürün növləri və prosesləri.
4. Təfəkkür və məsələ həlli.
5. Ağlın keyfiyyətləri.
6. Təxəyyül haqqında anlayış.
7. Təxəyyülün növləri.
8. Təxəyyül və yaradıcılıq.


Ardı →

Temperament və xarakter

El arasında belə bir deyim var. Soruşanda qardaşın necə adamdır, ağıllı adamlar cavab verir ki, yol yoldaşı olmamışam. 
Psixoloqlar isə insanı daha yaxından tanımaq üçün ilk növbədə onun hansı temperament tipinə mənsub olduğunu aydınlaşdırmağı məsləhət görürlər. Bir sözlə, insanın xarakterini, xasiyyətini onun hansı temperamentə malik olması müəyyənləşdirir. Nəzərinizə çatdıraq ki, temperament sözünün latıncadan tərcüməsi «hisslərin lazımi qarşılıqlı nisbəti» deməkdir.


Ardı →

Temperamentin növləri

Psixoloqlar insanı daha yaxından tanımaq üçün ilk növbədə onun hansı temperament tipinə mənsub olduğunu aydınlaşdırmağı məsləhət görürlər.Bir sözlə insanın xarakterini,xasiyyətini,onun hansı temperamentə malik olmasını müəyyənləşdirirlər.Temperament sözünün latıncadan tərcüməsi «hisslərin lazımı qarşılıqlı nisbəti» deməkdir.Temperament insana irsən xas olan davamlı xüsusiyyətlər toplusudur.Temperamentin formalaşmasına ətraf mühit, həyat tərzi,tərbiyə ciddi təsir göstərir.Xüsusən də uşaq və yeniyetməlik çağlarında bu təsirə daha çox məruz qalırıq.
Psixoloqların fikrincə 4 temperament tipi var:sanqvinik,xolerik,fleqmatik,melanxolik.


Ardı →

Uşağın temperament tipi

Xasiyyət və temperament uşaq ilə doğulur və irsən keçir. Onun tamam dəyişmək və istədiyiniz ideal məcraya salmaq qeyri-mümkündür. Körpənin temperamenti qıcıqlandırıcı şeylərə — ananın səs tonuna, islanmış altına, güclü işığa, aclığa və sairəyə əsəb sisteminin reaksiyasından bəlli olur. Körpə var ki, altı islanan kimi ağlayır, eləsi də var vecinə deyil, yuxusuna haram qatmır. Uşağınızın temperament tipini o hələ körpə ikən müəyyənləşdirin ki, onunla mübahisəsiz yola getməyin  və tərbiyə etməyin yolunu tapasız.
Davamı →

Temperament, temperamentin növləri

1. Temperament haqqında anlayış.
2. Temperament haqqında təlimlər tarixindən.
3. Temperamentin xassələri və tipləri.

1-ci sual. Temperament sözünün latın dilində hərfi tərcüməsi «hisslərin lazımi qarşılıqlı nisbəti» deməkdir.Yunan həkimi Hippokrat (V-IV əsr) tətbiq etmişdir. Temperament dedikdə o insanın həm fərdi anatomik-fizioloji, həm də psixoloji xüsusiyyətlərini nəzərdə tutmuşdur. Temperament tiplərinə Hippokratın verdiyi sanqvinik, xolerik, fleqmatik və melanxolik adları müasir psixologiya indi də işlənilməkdədir.


Ardı →

Psixologiya elmi haqqında

  • Psixologiyanın predmeti və vəzifələri.
  • Psixika haqqında anlayış.
  • Psixi hadisələrin təsnifi.
  • Psixikanın təkamülü.
  • Psixologiya elminin inkişaf mərhələləri.
  • Azərbaycanda psixoloji fikrin inkişafı.

1-ci sual. Müasir dövrdə insanı 200-dən artıq elm sahəsi öyrənir. Onlardan biri psixologiyadır.


Ardı →

Şəxsiyyət və yaş

1. Şəxsiyyətin inkişafının hərəkətverici qüvvələri.
2. İnsanın fərd və şəxsiyyət kimi inkişaf mərhələləri.
3. Aparıcı fəaliyyət və şəxsiyyətin ontogenetik inkişafında onun rolu.


Ardı →