Hindistan tarixi qədim zamanda

E.ə. III minillikdə Mohenco-Daro və Harappa səhərləri meydana gəlmişdir. Bu şəhərlərin əhalisi:
►  Metal işləmə ilə məşğul olurdular
►  Tunc  və qızıldan   müxtəlif  əsyalar düzəldirdilər
►  Yazıdan istifadə edirdilər.
Qədim Hindistanın əhalisi:
►     Cəngəllikləri təmizləyərək tarlalar düzəldirdilər
►     Dəmiri emal edirdilər
►     Taxıl, səkər qamışı və pambıq yetişdirirdilər
►     Filləri ahilləşdirərək onlardan təsarrü-fatda və döyüşlərdə istifadə edirdilər

Hindistanda tayfa başçıları Racə adlanırdı. Tədricən racələr dövlət başçılarına cevrilməyə başladılar, e. ə. II minillikdə Ari tayfaları Hindis-tana кöç etdilər. Onlar yerli əhali ilə qarışaraq oturaq həyata kecdilər. e. ə. I minillikda Hindsitanda dövlət yarandı.
e. ə. VI əsrdə Hindistanın şimal-qərb hissəsi Iran Əhəmənilər dövlətinin hücumuna məruz qaldı. e. ə. IV əsrin 20-ci illərində Makedoniyalı İskəndər Hindistanın şimal-qərbinə hücum etdi. Lakin geri cəkilməyə məcbur oldu.     
e. ə. III əsrin II yansında Mauriya sülalasinə mənsub Aşoka bütün Hindistanı vahid dövlətdə birləşdirdi. e.ə. 180-cı ildə Mauriya sulalasinə son qoyuldu.

Qeyd: Hindistanda quldar, kəndli və qullar («Düşməп» və «Yad») sinifləri mövcud idi.Hüquq və vəzifələri qəti müəyyənləşdirilməmiş insan qrupu kasta adlanır. Rəvayətə görə baş allah Brahma insanları aşağıdakı kastalara bölmüsdür:
►     Brahmanlar — Bu kastaya din xadimləri daxil idi. Əfsanəyə görə Brahma bu kastanı öz dodaqlarından yaratmışdır
►     Döyüşçülər — Bu kastanı Brahma öz əl-lərindən yaratmışdır
►     İctimai kəndlilər — Bu kastanı Brahma öz budlarından yaratmışdır
►     Şudra — Bu kastam Brahma palçığa bat-mıs ayaqlarından yaratmışdır. Şudra «nökər» kastası hesab olunurdu.
Qeyd: «Toxunulmazlar» heç bir kastaya daxil deyildi. Kastaya mənsubiyyət əbədi idi və kastalar arasında nikaha yol verilmirdi.

Qədim hind mədəniyyətinə aiddir:
►     Yazı
►     Sıfır rəqəmindən istifadə
►     Riyazi rəqəmlərin tərtib edilməsi
►     Şahmatın ixtirası (şahmat «dörd növ    qoşun» adlanırdı)
►     «Daşdan yonulmuş darvaza » (e. ə. I əsr)
►     «Mahabharata» və «Rатауапа» eposları
►     «Dord sir» heykali (E.a. Ill asr)
►     Heykəltəraşlıq
►     Memarlıq
►     Təmsillər və poemalar

Qədim Hindistanlıların dini etiqadları və qanunları «Veda» adlı sənəddə toplanmısdır. e.ə. VI əsrdən başlayaraq Hindistanda Buddizm sürətlə yayilmağa başladı. Bu dinin banisi S.Qautama idi. Tərəfdarları onu Budda («Bilici», «Həqiqətlə işıqlanmış») adlandmrdılar. Buddizm kasta quruluşuna qarşı mubarizə aparırdı.
Həmçinin bax:
Qədim Hindistan
Hindistan erkən orta əsrlərdə

0 şərh