Qadın cinsiyyət sistemi

Qadın cinsiyyət sisteminin cinsiyyət orqanlarına uşaqlıq borusu vasitəsilə uşaqlıqla birləşmiş iki yumurtalı və uşaqlıqdan xarici cinsiyyət orqanlarına aparan keçid -uşaqlıq yolu aiddir.
Xarici cinsiyyət orqanlarına aiddir: qasıq (tüklə örtül­müş dəri və yağ toxuması sahəsi); böyük və kiçik cinsiyyət dodaqları və klitor (cinsi əlaqə zamanı kişinin tənasül aləti kimi ölçücə böyüyən və vəcdə gələn cinsiyyət üzvü). Xarici cinsiyyət orqanları məcmu halında vulfa adlanır (latın terminidir, xarici cinsiyyət orqanlarının ümumi adıdır)
.qadın sinsiyyət sistemi (female sex)
Qasıq. Cinsiyyət orqanlarının yuxarı hissəsində qasıq yerləşir (buna həmçinin «Venera təpəciyi» də deyilir,). Qasığı örtən tüklərin rəngi, görkəmi və sıxlığı əsasən yaşdan və irsi genetik xassələrdən asılıdır. Qasıq ondan aşağıda yerləşən qasıq sümüyünü qoruyan yağ toxumasmdan ibarət olan «yastıqdır». Qasıq böyük cinsiyyət dodaqları adlanan 2 hissəyə bölünür ki, bunların da dəri strukturu və tük örtüyü qasığın dəri strukturu və tük örtüyünün eynidir.
Kiçik cinsiyyət dodaqları. Böyük cinsiyyət dodaqlarının daxilində kiçik cinsiyyət dodaqları yerləşir. Kiçik cin­siyyət dodaqlarının səthi öz rənginə və keyfiyyətinə görə onu əhatə edən dəri sahələrindən kəskin fərqlənir. Kiçik dodaqlar sakit vəziyyətdə çəhrayı, tünd çəhrayı, al qırmızı, tünd al qırmızı rəngdə ola bilər. Bəzi qadınlarda kiçik dodaqlar böyük dodaqlardan iri olur. Sıx qan damar sisteminə malik olan kiçik cinsiyyət dodaqları seksual oyanma za­manı qanla dolur və sakit vəziyyətdəki ölçüsü ilə müqayisədə 2-3 dəfə böyüyür. Orqazm məqamı yaxınlaşanda ki­çik dodaqların rəngi kəskin tündləşir.
Klitor. Kiçik cinsiyyət dodaqları üst hissədə bir-biri ilə birləşərək, klitorun başcığını qoruyan dəri qatı yaradır. Adətən, sakit vəziyyətdə klitorun başcığı bu dərinin altın­da «gizlənir». Klitorun başcığı sinir uclan ilə örtülüdür və qadınların əksəriyyəti üçün bu, cinsiyyət orqanları nahiyəsində ən həssas yerdir. Cinsi oyanma zamanı klitorun həcmi və forması kəs­kin dəyişir.
Uşaqlıq yolu. Uzunluğu 8-12 santimetrə çatan və cinsi akt zamanı fallosun (gərilmiştənasül aləti) daxil olduğu borudur. Uşaqlıq yolunun divarları əla elastikliyə, güclü əzələlərə malikdir və bol qanla təchiz olunur (cinsi oyanma zamanı şişir).Cinsi əlaqə zamanı uşaqlıq yolunun başlıca funksiyası-tənasül alətini hər tərəfdən sıxaraq ona maksimum uyğunlaşdırmaqdır. Hər bir qadının uşaqlıq yolu öz spesifik xüsusiyyətləri-yerləşmə vəziyyəti, elastikliyi, səthi, ifrazatı, temperaturu və turşuluğu ilə fərqlənir. Bu xüsusiyyətləri ayrı-ayrılıqda nəzərdən keçirək.
Uşaqlıq yolunun yerləşmə vəziyyəti 3 cür olur: yuxarı, orta və aşağı. Yuxarı yerləşmə vəziyyəti о deməkdir ki, uşaqlıq yolu qasığa yaxın yerləşib. Bu cür uşaqlıq yolu olan qadın cinsi akt zamanı ayaqlarını aralamayıb düz uzada bilər. Tərəf-müqabilin arxada olduğu pozalar bu hal üçün birо qədər də yaramır. Orta yerləşmə onu göstərir ki, uşaqlıq yolu qasıq altında normal mövqedədir. Ənənəvi seks texnikası məhz bu cür vəziyyət üçün nəzərdə tutulub, belə ki, cinsi akt adətən qadının öz ayaqlarmı bır qədər yuxarı qaldıraraq yanlara açdığı vəziyyətdə icra edilir, Uşaqlıq yolu­nun aşağı olması isə onu göstərir ki, uşaqlıq yolu anal deşiyinə yaxın yerləşib. Bu hal müvafiq seks texnikası tələb edir. Cinsi akt zamanı kişinin arxada mövqe tutduğu, yaxud qadın kişinin üstündə olduğu pozalar daha çox yarayır.
Uşaqlıq yolunun elastikliyi seksual münasibətlərdə mühüm rol oynayır. Gənc qadınların uşaqlıq yolunun əzələləri möhkəmdir, divarı elastikdir və qan ilə yaxşı təchiz olunur. Bu cür uşaqlıq yolu cinsi akt zamanı çox tez lazımi ölçülər alır və fallosu kip əhatə edir. Bunun nəticəsində «oyundaşların» hər ikisi cinsi əlaqədən böyük həzz duyuş və normal orqazm keçirir. Lakin əfsuslar ki, illər ötdükcə, xüsusilə doğumdan sonra uşaqlıq yolu öz elastikliyini itirməyə başlayır, lırtlaşır və cinsi əlaqə zamanı kişiyə, elə qadının özünə də elə gəlir ki,fallos dibsız birboşluğa düşüb. Belə hal hələ doğmamış,gənc qadınlarda da ola bilər və ək­sinə, yaşı müəyyən qədəri ötmüş və birneçə uşaq doğmuş qadının uşaqlıq yolu öz elastiklik qabiliyyətini itirməyə bilər lakin bunlar qanunauyğun hal deyil, istisnalardır. Onu da qeyd edək ki, uşaqlıq yolu əzələlərinin elastikliyini xüsusi fiziki hərəkətlərin. prosedurların və s. köməyi ilə bərpa etmək mümkündür. Birinci mərhələdə cinsi akt zamanı düzgün seçilmiş pozalar köməyə çata bilər.
Uşaqlıq yolunun selikli səthinin də öz xüsusiyyətləri var. Bunlar qadının təbii xassələrindən, menstruasiya tsiklindən və yaşından asılıdır. Gənc qadınların əksəriyyətində uşaqlıq yolunun selikli səthi hamar olur, lakin selikli səthi­nin nahamar olduğu uşaqlıq yoluna da rast gəlinir və kişilər cinsi akt zamanı bunu hiss edirlər. Qadın yaşlaşdıqca selik qatı nazilir, az maye ifraz edir. Bununla əlaqədar olaraq, xüsusilə klimaksdan sonra bəzi qadınlar cinsi akt zamanı xoşagəlməz hiss keçirir.
Vulfa və uşaqlıq yolu nahiyəsində xüsusi şirə hazırlayıb ifraz edən vəzilər yerləşir. Cins akt zamanı bu şirənin miqdarı kəskin arta bilər. Əgər qadın yaxşı «qızışdırılmayıbsa» və yaşlıdırsa, o zaman az şirə ifraz olunur, bu da cin­si aktın icrası zamanı bəzi çətinliklər törədir. Hazırda süni sürtkü materialı qismində müxtəlif yağların olmasına baxmayaraq, ən yaxşı sürtkü materialı insan tüpürcəyidir. Bun­dan əlavə sürtkünün miqdarı və konsistensiyası (yeri, şirənin qatılıq, qəlizlik dərəcəsi) bir çox cəhətdən menstrual tsıklın fazaları ilə müəyyən olunur. Fazadan asılı olaraq uşaqlıq yolunda şirə-maye qatı, ya da xeyli duru ola bilər.
Uretranın (sidik borusunun) ətrafında sıx qan damarları yerləşir. Bu qan damarlarının tibb elmində konkret adı olmadığı üçün onları uretral dodaqcıq adlandırmışlar.Seksual oyanma prosesində qan damarları qanla dolur və bu zaman uşaqlıq divarları arxasında azacıq şişmə, qabarma hiss olunur. Bu cür qabarma «G -ləkəsi» adlanır. Bu şişi uşaqlıq yolunun yuxarı hissəsinin ətrafında əl ilə yoxlayıb duymaq olar.
G — ləkənin masajı zamanı çox vaxt qadının duyduğu ilk hiss — siyimək istəyidir. Lakin G — ləkəyə təzyiq davam etdirildikdə, bu istək seksual oyanma ilə əvəz olunur. Bəzi qadınlar öz tərəf-müqabilini qucaqlayarkən, onların qarnının aşağı hissəsinə təzyiq göstərən fallosu duyduqlarından həzz hissi keçirirlər, belə ki, bu halda G — ləkənin bayır tərəfdən stimullaşdırılması baş verir.
Hər bir qadının uşaqlıq yolunda müxtəlif temperatur olur və menstruasiya tsiklin fazalarından asılı olaraq bu temperatur dəyişilir. Kişilər üçün isti uşaqlıq yolu olan qadınlarla cinsi əlaqəyə girmək daha xoşdur və ya cinsi akt temperaturun öz zirvəsinə çatdığı anda icra edildikdə onlar  daha çox həzz duyurlar. Eyni sözləri qadınlar haqqında da söyləmək olar. Onlar isti və elastiki fallosu olan kişilərə  meyl göstərirlər.
Normal vəziyyətdə uşaqlıq yolu mühiti turşdur. Bu, orada çürümə proseslərinin yaranmasına imkan vermir. Cinsi oyanma zamanı bu mühit qələviləşir, belə ki, spermatozoidlər yalnız belə şəraitdə yasaya bilər. Turş mühit onlar üçün fəlakətlidir. Buradan iki nəticə hasil olur. Əgər cinsi əlaqədən dərhal sonra qadın öz cinsiyyət orqanlarını turş pH — urina (sidik) ilə yusa, bu arzuedilməz hamiləliyə qarşı yaxşı profilaktiki vasitə olar. Məsələn, mütəxəssislər prezervativ cırıldıqda, azca limon şirəsi və ya limon duzu qaiılmış isti su ilə dərhal şırınqa etməklə arzuolunmaz hamiləlikdən qorunmağı məsləhət görürlər. Bu məqsədə bəzən duru sirkə məhlulundan da istifadə edilir. Halbuki, urina bunlardan qat-qat kəsərli və təhlükəsiz vasitədir.
Uşaqlıq yolunun istənilən xəstəliyi orada çürüdücü mühitin əmələ gəlməsindən doğur. Əgər siz onu urina vasitəsilə turşulaşdırsanız, xəstəliyi asan və ağrısız aradan qaldıra bilərsiniz.
Xarici cinsiyyət orqanları arasında ən əhəmiyyətli -klitordur (latıncadan tərcümədə "şəhvət düşgünü" deməkdir).Klitorun daxilində, onun şişməsini və dikəlməsini do­ğuran məsaməli cisimlər var. Tənasül aləti başcığının  eyni olan klitor başcığı qadın orqanizminin ən həssas üzvüdür. Hər bir qadının cinsi həyatında o, əsaslı rol oynayır, buna görə onu düzgün stimullaşdırmaq mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Klitoru yalnız qadının cinsi əlaqəyə maraq göstərdiyi hallarda stimullaşdırmaq, yəni şövqləndirmək olar. Bundan əvvəl qadını «qızışdırmaq» üçün bir neçə kompliment söyləmək, qucaqlamaq, sığallamaq, öpmək lazımdır, belə ki, bu hərəkətlərin nəticəsində xarici cinsiyyət orqanları nahiyəsində cinsi oyanma əmələ gəlir. Bundan sonra ehtiyat və incəliklə bu nahiyəyə əl gəzdirmək və barmaqların köməyilə klitoru şövqləndirmək olar. Əgər uşaqlıq yolunda az şirə ifraz olunubsa, kişi öz tüpürcəyi ilə qadına kömək etməlidir. Müxtəlif krem və yağlardan istifadə olunması isə məsləhət deyil, belə ki, bu neqativ cavab reaksiyası doğura bilər.
Əgər siz cinsi aktda prezervatıvdən (qoruyucu rezin) istifadə etmək niyyətindəsinizsə, tərəf-müqabiliniz vazelinin köməyindən imtina etməlidir, belə ki,vazelin rezini əridir və nəticədə prezervativdə mikroskopik deşiklər əmələ gəlir.
Qadın cinsiyyət sisteminin daha bir xüsusiyyətini qeyd etməyi vacib sayırıq. Söhbət uşaqlıq yolunun və anusun ətrafında yerləşən xüsusi əzələlərdən — vumenlərdən gedir. Demə bu əzələləri şüurlu surətdə idarə etmək müm­kündür. Əlbəttə, burada müəyyən məşq prosesinin də bö­yük köməyi var. Öz vumenlərini idarə etməyi bacaran qadın cinsi əlaqə zamanı istədiyi zaman uşaqlıq yolunda fallosu öz vumenləriylə sıxmaqla ikisinin də duyduqları həzzi xeyli artırmış olur. Qadın cinsiyyət orqanının bu nadir xüsusiyyəti bütün dövrlərdə kişilər tərəfindən yüksək qiymətləndirilib,. Məsələn, qədim Şərqdə hərəmxana üçün qızlar bir üsulla seçilirdi: toyuq yumurtası formasında düzəldilmiş qızıl külçə uşaqlıq yolunda yerləşdirilirdi. Qızıl yumurtanın bayır tərəfə olan ucundakı qarmağa təbii ipək sap bağlayır və onu dartaraq «yumurtanı» uşaqlıq yolunda çəkib çıxarmaq istəyir, qızlar isə əzələ yığılması hesabına buna imkan verməməyə çalışırdılar. Vumenləri ilə 5 və daha çox sapı qıran qız hərəmxanaya layiq sayılırdı.
Qədim Romada da təxminən belə bir mərasim keçirilirdi. Bakirəlik bayramında inkişaf etmiş vumenləri olan qızlar öz ustalıqlarını aşağıdakı şəkildə nümayiş etdirirdilər: onlar su dolu vannaya uzanır, uşaqlıq yolunu su ilə doldurur və sonra vumenlərin kəskin yığılması sayəsində öz   bətnlərindən fəvvarə şəklində su tullayırdılar.
Müasir dövrün, güclü vumenləri olan bir çox pornoulduzları da öz «yarışlarını» keçirirlər. Ucuna iri portağal bağlanmış vibratoru əzələ yığılması hesabına bir dəqiqə ərzində uşaqlıq yolunda saxlamaq görkəmli nəticə sayılır.
Rusiyada isə bu barədə maraqlı hadisə olmuşdur. İllərdən bəri öz vumenlərini inkişaf etdirmiş bir qadın ki­msəsiz yerdə seksual manyakın hücumuna məruz qalmışdır. O özünü itirməmiş, manyakın fallosunun öz uşaqlıq yo­luna daxil olmasına imkan vermiş və sonra vumenləri ilə onu elə sıxmışdır ki, manyak bütün cəhdlərinə baxmayaraq öz cinsiyyət üzvünü çıxara bilməmişdir. Bu həm «Gülmalı», həm da «ağlamalı» hadisə manyakın hüquq mühafizə orqanları işçiləri tərəfindən yaxalanması ilə başa çatmışdır.
Uşaqlıq yolu ilə sıx bağlı olan bu əzələləri xüsusi məşqlərin köməyilə inkişaf etdirməyi müasir qadınlara və qızlara da məsləhət görürük. Artıq yaxşı məlumdur ki, bu üsul intim həyatin intensifıkasıyasına kömək edir, cinsi cəhətdən kişini qadına daha çox bağlayır.
İndi isə qadınların seksual problemlərinə keçək. On­lar üçün an qanqaraldıcı problemlərdən biri — uşaqlıq yolu divarlarının müxtəlif səbəblərdən (bəzi qadınlarda uşaqlıq yolu «anadangəlmə» gen olur) öz elastikliyini itirməsidir, belə ki, bu hal onun cinsi əlaqədə olduğu kişidə məyusluq hissi doğura, ondan soyumasma, cinsi təminatı kənarda axtarmasına səbəb ola bilər.
Bəs belə ballarda uşaqlıq yolunu daraltmaq üçün nə etmək lazımdır? Belə bir resept təklif edirik: iki hissə nanə, 2 hissə palıd yarpağı götürün, bunların üzərinə on hissə çaxır tökün. Emallı qabda 7 gün ərzində isti və qaranlıq yerdə saxlayın, sonra süzün. Tənzifdən düzəldilmiş tamponu bu tinkturada isladıb, uşaqlıq yoluna daxil edin və bütün gecəni orada şaxlayın. Lakin əvvəlcə orqanizmin bu məlhəmə reaksiyasını yoxlayın, bu cür tamponu birinci qarın 2-3 saat saxlayın və əgər hər şey qaydasındadırsa, «gecə rejimi»nə keçin.
Qadınların üzləşdiyi ikinci cinsi problem — seksuallığın itirilməsidır. Bu, əsasən məişət səbəbləri üzündən baş verir. Əvvəllər, hələ uşaqlar doğulmamış gənc ər-arvad sekslə vaxtaşırı məşğul olur, bu barədə heç problem, narahatlıq duymıırlar. Uşaqlar dünyaya gələndən sonra ailə qayğıları birə-on artır, tədricən seks ikinci plana keçir. Qadın bir növ özünü unudur, başı uşaqlara, məişət qayğıların; qarışır və getdikcə əri üçün seks cəhətdən maraqsızlaşır. Və günlərin bir günü eşidir ki, ərinin gənc məşuqəsi var! 5-10 illik (və daha çox) birgə yaşayışdan sonra bu səbəbdən bir çox yaxşı ailələr dağılır. Bu zaman təqsiri təkcə kişidə axtarmaq düzgün olmazdı.
Qadın bütün vəziyyətlərdə qadın olmağı bacarmalı,özünü elə saxlayıb davranmalıdır ki, əri üçün həmişə maraqlı və cazibədar görünsün, onda hörmətlə yanaşı, şəhvət hissi və seksual istək oyada bilsin.
 Həmçinin bax: Kişi cinsiyyət orqanları

0 şərh