Рейтинг
+4.35

Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar

16 üzv, 13 topik

Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası

Hələ Bretton-Vudsda BYIB-nın yaradılması məqsədilə məsələnin müzakirəsi prosesində Afrika, Asiya, Latın Ame­rikası və Yaxın Şərqdə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə xüsusi biznesə köməklik göstərmək və dəstəkləmək məqsədilə bey­nəlxalq təşkilatın yaradılması ideyası müzakirə edilmişdir. Lakin bu ideya geniş müdafiəsini tapa bilmədi. Bu məsələyə BYIB yaradılandan bir neçə il sonra qayıdılmışdır. Xüsusi biznesi dəstəkləmək və tədqiq etmək ideyası BYIB-nın prezi­denti Yudjin P. Blekə və vitse-prezident Robert L. Qarnerə məxsusdur.


Ardı →

3.2. Beynəlxalq Valyuta Fondu

International Monetary fund (Beynəlxalq Valyuta Fondu) loqoInternational Monetary fund-Beynəlxalq Valyuta FonduBeynəlxalq Valyuta Fondu – BVF (International Mo­netary Fund) ilk anda beynəlxalq problemlər üzrə ölkələra­rası məsləhət və əməkdaşlığı, dünya maliyyə sistemini isti­qamət­ləndirən, valyta məzənnəsinin təsbit və nəzarət edən bir mərkəzi xatırlaması zənn edilirdi. Beləliklə, BVF bütün öl­kələrin bey­nəlxalq ticarətinin və istehsal resurslarının inkişaf etdiril­məsinə köməklik göstərəcəkdir.
Ölkələrin qarşılıqlı valyuta münasi­bə­tində tənzimlənməsi, beynəlxalq maliyyə köməkliyi göstərməklə ödəmə balanslarının korrektə olun­ması, onların defisitlik miqyasını və müddətinə ixtisar etmək ideyası 30-cu illərin axır­ları 40-cı illərin əvvəlləri Ingiltərə və Amerika alimləri tərəfindən müzakirə edilmişdir.


Ardı →

1.3.Beynəlxalq iqtisadi təşkilatların təsnifləşdirilməsi

Mövcud beynəlxalq təşkilatların təsnifləşdirilməsilə ta­nış olmaq ümumdünya inkişaf prosesində beynəlxalq təşki­latların əhəmiyyətini dərk etməyə köməklik edir.
Beynəlxalq iqtisadi təşkilatları ilk tədqiqat­çıla­rından biri olan C.Nay (ABŞ) coğrafi prinsipləri (regional və ya regiona bənzər) və fəaliyyət xarakterini nəzərə alaraq təsnif­ləşdirmişdir. Linn X. Miller onları xüsusi çoxnövlü region­lara və əməkdaşlıq təşkilatları, ittifaq və ya alyans (hərbi-siy­asi) və funksional təşkilatlara ayırır.A.L.Binnet bu meyarları iştirakçıların əsas tərkibi he­sab etməklə beynəlxalq təşkilatları qlobal (universal) və regi­onal olmaqla iki əsas sinfə bölür.


Ardı →