Arqo deyimlər-14

Saqqal məndən çıxdısa getsin it götündə bitsin
-əlindən çıxmış bir şeyin, imtiyazın sonrakı taleyinlə heç maraqlanmamaq

Səbət götündən gilas tökülmür ki
-söhbətə qulaq asmayan adama deyilir
-əsgərlər arasında bu məsəldən törəmə belə bir deyim də var: Təyyarə götündən desant tökülmür ki

Sərçə s.kişi
-tez-tələsik görülmüş iş haqqında

Sənə girib-çıxanı varmı?
-bu işin sənə bir aidiyyəti varmı?

Sən öləndən sonra dünya nə daşşağıma
-arvadın ərinə dediyi kinayəli söz

Sənin ağzınla pox ölçən varmı?
-başqasının işinə həddən ziyadə qarışan adama belə deyirlər

Sən də özünə görə bir-iki kişinin oğlusan
-zarafatla deyilən ikibaşlı söz

Səni s.kənin adı nədir?
-yəni, səndən söz soruşan varmı?

Sənin s.kin durana qədər mənim götümü şaxta apardı
-ləng, astagəl hərəkət edən adama deyilir

Sən ki bilirsən götünün xuyunu, niyə içdin bozbaş suyunu
-xasiyyətini bilə-bilə ona zidd olan bir işi görmək

Sən olmasaydın mən kəl daşşağına dönərdim
— sən olmasaydın mən pis günə qalardım (lağ mənasında), şişib (acından) kəl daşşağı böyüklükdə olardım

Sənin nə götünün borcunadır
-birisinin işinə yersiz qarışanda belə deyilər

Sidik yarışdırmaq
1. uşaq oyununa çəkmək (kim daha uzağa işəyər)
2. yaşca böyük adamla söz güləşdirmək

Siçan sidiyinin dənizə faydası var
-çox varlı adamın çox kiçik bir şeydən mənfəət umması

 

S.kiş gəlmək
-kələk gəlmək

S.kinin suyunu axıtmaq
-görməmişlik etmək

S.ki əlində qalmaq
-arzusuna çatmamaq

S.kim xiyardır, yesən də budur, yeməsən də
-birisini məcburiyyət qarşısında buraxmaq

S.kin götlə davası olmaz
-məcazi: adlı-sanlı adamın alçaq adamla alış-verişi olmaz

S.kmədiyi eşşəyə yonca verməz
-mənfəət görmədiyi yerə bir şey verməz

S.k altda qalar, söz altda qalmaz
-hazırcavab (hərzəcavab) insanlar haqqında deyilər

S.kiynən qoz qırmaq
-zabitəli, güclü olmaq

S.ksiz (axta) kələ kimi
-istəyini yerinə yetirə bilmək iqtidarında olmayan adanı haqqında

S.ki ipli olmaq
-bir padşahın yanlış şeylər danışmasın deyə kənardan iplə idarə olunması haqqında bir rəvaytdən, ağzının sözünü bilməmək

S.ki yoğun olmaq
-hərbə-zorbalı olmaq

S.k ağacından yıxılıb
-hamilə qadın haqqında

S.kiləndən sonra tumanını bərk tutar
-iş-işdən keçəndən sonra tədbirini alır

Sik sərçəsi kimi
-dəmdəməki, dil-dil ötən adam

S.ki əlində qalmaq
-umsuq olmaq, istəyinə çatmamaq

S.kiş həmin s.kişdir, qatıq çaşdırır
-rəvayətli ifadə

S.kim ətimdən deyil?
-məcazi: övladın pisi də doğmadır

S.kcən boyu yoxdur, daşşaqcan həb atır
-başından böyük qələt eləyir

S.kimin tərs üzünə bənzəyir
-çirkin adam

S.kini yalamış tula kimi
-lovğa, özündən razı

S.kcil olmaq
-seksə həvəsli qadın

S.kimə qəzəl oxuma
-boş-boş danışma

S.kinin altından keçmək
-alçalmaq, tabe olmaq

S.kimin ətini yemə
-mənim qeybətimi qırma anlamında

S.ki əlində olmaq
-çox şorgöz olmaq, qadına düşkün olmaq

S.k a.cığa tabedir
-məcazi:  kişi qadına tabedir

S.kənin s.kini kəsmirlər, görənin gözünü çıxarırlar
-cinayəti törədəni deyil. şahidi cəzalandırırlar

S.ki başına bəla olmaq
-cinsi ehtirası üzündən bəlaya düşmək

S.kinə maya qoymaq
-eyş-işrətə pul xərcləmək

S.kinə qara yaxmaq
-yalandan, filan qadınla filan etdim deyən insana deyilir

S.kini çək
-əl çək, məni çirkli işlərə qatma anlamında

S.ki içində olmaq
-qapalı, hiyləgər adam haqqında deyilir

S.kindən tora düşmək
-əxlaqsızlığı üzündən bəlaya düşmək

S.kini əlinə almaq
-söyüş söyməyə başlamaq

S.kinə dolamaq
-ələ salmaq

S.kindən yarımaq
-karlı yerdən evlənmək

S.kimin ətini yeyərəm, qəssabın minnətini götürmərəm
-ən murdar şeylə qidalanmalı olsam belə kimsədən minnət götürmərəm

S.k düşməmək
-təzə gəlinə bədbəxtlik üz verəndə işlənir

S.kilməmiş təkcə qulağının dibi qalıb
-hər fırıdaqdan çıxıb

S.kib çevirmək
-söyüb rüsvay etmək

S.kini balta kəsməmək
-zabitəli adam

Sidiyiynən dəyirman işlədir
-güclü, imkanlı adam haqqında

S.kinin çörəyini yeyir
-arvad tərəfinin hesabına varlanan adam haqqında

S.kinə yağ uddurmaq
-qudurğanlıq etmək, harın olmaq

S.kinin ucuyla danışmaq
-etinasız danışmaq, saya salmamaq

S.kə sürtməyə ağlı yoxdur
-ağılsız, dərrakəsiz adam haqqında

S.ki duranda yada salmaq
-işi düşəndən-düşənə yada salmaq

S.kinə xurma yedizdirmək
-harın olmaq, canına qulluq etmək

S.kişdirmək
-oğurlamaq

S.kiş-quruş adam
-fırıldaqçı, əliəyri adam

S.kinə almamaq (saymamaq)
-adam yerinə qoymamaq, dolayısıyla, öz cinsəl alanında görməmək

S.ki çatsa öz götünü s.kər
-əlindən gəlsə hər yaramazlığı edər, yaramazlığın son həddi

S.kinə korluq verməmək
-əhli-kef olmaq, kefindən qalmamaq

S.kə-s.kə gördürmək (bir işi)
-bir işi icbari şəkildə yerinə yetirtmək

S.küzlü olmaq
-sırtıq olmaq

S.kindən asmaq
-əməlinə görə cəzasını vermək

S.kə girmək
-bəd əmələ ilişmək

S.kişə düşmək
-bəlaya düçar olmaq, işə düşmək

S.ki qırıq
-mənaca «ipi qırıq» deyiminə yaxındır, yarı yolda atıb qaçan, (sevgilisinə) etibarsız anlamında

S.kinə qulluq etmək
-əhli-kef olmaq, eyş-işrətə pul xərcləmək

S.kində qovut payı gətirmək
-guya ki böyük iş görmək

S.kim-soxumla danışmaq
-küfrlü danışmaq

Sıçıb batırmaq
-bir işi bərbad etmək

Su üçün işəyir
-çox gərəksiz, ucuz bir şeyə tamah salır

Sidiyi köpüklənib bizi saymır
-artıq böyüyüb (hədd-buluğ yaşına çatıb) saymazlıq edir

Sözün dişisi erkəyini basıb
-dişi söz (doğub-törəyən, çoxmənalı söz), yalan söz doğru sözü üstələr

Sıçmamış poxuyla oynayır
-hələ olmamış bir şey haqqında olmuş kimi danışan adamlara kinayə

Sıvırdım sıçdım, bacadan düşdüm
-lo xəbər, hazıra nazir
-variant: sıyırdım sildim, ha budu gəldim

Sıçıb poxundan qorxur
-çox qorxaq adam haqqında

Sıçıb poxuyla danışmaq
-adətən az yaşlı uşaqla ciddi şeylər haqqında danışan adama deyirlər, sıçıb poxunla danışsan ondan yaxşıdır

Sıçsam sən ağırlıqda olar
-igəşmə durumunda işlənən aşağılayıcı söz

Sıçdı univermağın qabağına
-mədəni bir işi korlamaq (bakılıların sözü)

Sıçmır ki qarnım acar
-çox xəsis

Sıçıb poxunu yeyəndi
-çox xəsisdi

Sıçdığı pox da dik durur
-hər şeydə bəxti gətirir

Sıçmadığı ocaq başı qoymayıb
-hər yerdə pis ad buraxmaq

Sıçıb üstündə oturmaq
-natəmiz olmaq, oturduğu yeri süpürməmək

Sıç, poxuna kəllə vur
-öz işinlə məşğul ol

Həmçinin bax:

0 şərh