Azerbaycanlılar rusca meyxana deyir

Mehdi Xaçmazlı və Mehman Əhmədli rus dilində meyxana deyir. Bolşe takogo momenta ne naydesh(Belə anı bir də tapmayacaqsan).

мы с тобою были знакомы заочно,
ты мне позвонил- приходи срочно.
я из Баку, но я знаю что точно,
ты мою речи, акцента не найдешь.
Больше такого момента не найдешьArdı →

London və tələbəçilik.

Bakıdakı dostlarımdan biri məndən London haqqında soruşdu. Burdakı tələbəçilik, London camaatı və bəzi özünəxas xüsusiyyətlər haqqında kiçik də olsa bir məqalə yazmamı xahiş etdi. Doğrusu bu məqalədə mənim Londonu başqa bir şəhərlə müqayisə etmək yaxud da tərifləmək deyil, mən sadəcə öz təcrübəmdən irəli gələn bəzi məqamları çatdırmaq istərdim.

Əvvəlcə qeyd etmək istərdim ki, burada deyildiyi kimi çox şey fərqlidir. İstər tələbə olmaq istərsə adi bir vətəndaş yaxud da turist. Hər bir təbəqənin özünəməxsus xüsusiyyətləri var. Səhər vaxtı dərsə tələsən tələbəni müşahidə etmək nə qədər təəssürat yaradirsa axşamlar da «kefi kök» evlərinə getməyə çalışan insanları görmək adamda başqa cür təsir oyadır. Amma burada insanlar çox səmimidir və ən çox işlətdikləri söz isə «sorry» yəni bağışla, fərqi yoxdur günah səndə olub ya yox.
Ardı →

maraqlı faktlar

1.  Timsahın dili damağına birləşik olur.
2.   Kenquri quyruğu yerə dəymədən tullana bilmir.
3.   Bir erkək kəpənək bir dişi kəpənəyi 7 mil məsafədən hiss edir, qoxusunu duyur.
4.   Köstəbək bir gecədə 250 addımlıq bir tuneli qaza bilir.
5.   Yerfındığında heç bir noxud və ya fındıq yoxdur.
6.   Bayquşların qrupu, toplusu parlament adlandırılır.
7.   Siçovul susuz dəvədən daha dözümlüdür 
8.   Gəmiricilərin dişləri daima böyüyür.


Ardı →

Allahım mənə "yox" dedi

Bizlər daim Allaha dua edərkən ondan sevgi, xoşbəxtlik, səbr, dözüm diləyirik. Daha sonra isə Allahın bizim arzularımızın yerinə yetməsi üçün yaratdığı şəraitə təəccüblənirik...
1. Mən Allahdan qürurumu almağı xahiş etdim, O isə «yox» dedi. O dedi ki, qüruru almırlar, ondan imtina etmək lazımdır.
2. Mən Allahdan yatağa məhkum olunmuş qızımı müalicə etməyi dilədim, Allah isə mənə «yox» dedi. O dedi ki,
Ardı →

Diplomat peşəsi

Diplomat peşəsinin yaranması XV əsrdə daimi missiyaların yaranması dövrünə, Avropada geniş yayılması isə 1648-ci ilin Vestfal müqavilələrindən sonrakı dövrə təsadüf edir.
Diplomatik vəzifələrə diplomat qarşısında qoyulan yüksək tələblərə cavab verməyən insanların yiyələnməsi hallarına tarixdə heç də az rast gəlinmir. Buna görə hərdən ironiya və hətta xoşagəlməz stereotiplər yaranır. Bir çoxları Henri Uotsonun «diplomat – vətənin xeyri naminə xaricə yalan söyləməyə göndərilmiş dürüst insandır» atmacalı fikrini söyləməyi xoşlayırlar. Bunu bəlkə də kardinal Rişelyenin dövrünə şamil etmək mümkün olsa da, hal-hazırda səfirin sözü diplomatik sənəd qədər dəyərli olmalıdır.


Ardı →

Özünüqiymətləndirməyə və öz gücünə inamı yüksəltməyə imkan yaradan məsləhətlər.

İnsanın özünə inamı problemini dərindən araşdırmış məşhur Lazarus, bu mühüm hissə əsaslanan bir sıra keyfiyyətləri xüsusi qeyd etmişdir:

1.Öz istəkləri və tələbatları haqqında açıq-aydın danışmaq bacarığı.
2.“Yox” demək bacarığı.
3.Öz hissləri barədə açıq danışmaq bacarığı.
4.Ünsiyyət qurmaq, davam etdirmək və bitirmək bacarığı.

Təəssüflər olsun ki, xalqımızın bəzi ənənələri öz istəkləri barədə danışmağa əsrlər boyu qadağa qoymuşdur.


Ardı →

Xoşbəxtliyin baromateri-ev heyvanları

Ev heyvanlarının davranışına əsasən ev şəraitində hansı iqlimin və ailədə hansı münasibətlərin hökm sürməsini kifayət qədər dəqiq təyin etmək mümkündür.
Nə üçün evsiz-eşiksiz pişik və yaxud it balasına sığınacaq tapmaq bu qədər çətindir? Çünki heyvanları sevən və yaxud götürmək istəyən insanların artıq ev heyvanı vardır. Heyvanları sevməyən insanların isə ev heyvanı saxlaması məsləhət deyildir. Bu cür in­sanlar ev şəraitində heyvanın bəslənməsini natəmizlik və artıq əziyyət, gərəksiz öhdəliklər və məsrəflər, ümumiyyətlə yük hesab edirlər. Heyvan saxlayan insanlar isə bunun sevinc və zövqü-səfa olduğunu təsdiq edirlər. Onlardan kim haqlıdır?


Ardı →

Qayıdış əvəzliyi

REFLEXİVE PRONOUNS

Müаsir Аzәrbаycаn dilindә оlduğu kimi, ingilis dilindә dә qаyıdış әvәzliyi аdlаnаn хüsusi qrup әvәzliklәr vаr. Bu qrupа dахil оlаn әvәzliklәrin hаmısı düzәltmә sözlәrdir: birinci vә ikinci şәхs tәk vә cәm qаyıdış әvәzliklәri müvаfiq yiyәlik әvәzliklәrinin, üçüncü şәхs tәk vә cәm qаyıdış әvәzliklәri isә оbyеkt hаldа şәхs әvәzliklәrinin sоnunа -self (-selves) mоrfеmi әlаvә еtmәklә düzәldilir, mәsәlәn: myself, yourself, ourselves, yourselves, himself, herself, itself, themselves.

Qаyıdış әvәzliklәri dә şәхs vә yiyәlik әvәzliklәri kimi, şәхs, kәmiyyәt vә üçüncü şәхs tәkdә cins kаtеqоriyаsınа mаlikdir. Bunа müvаfiq оlаrаq qаyıdış әvәzliklәri şәхsә, kәmiyyәtә vә üçüncü şәхs tәkdә cinsә görә fәrqlәnir. Bu fәrqlәri аşаğıdа vеrilmiş cәdvәldәn аydın görmәk оlаr.
1-ci şәхs2-ci şәхs3-cü şәхs
kişi cinsqаdın cinsiОrta cins
t ә kmyselfyourselfhimselfherselfitself
c ә mourselvesyourselvesthemselves


Ardı →