Pirlər,ziyarətgahlar və ya bizə Allahın əsl sifətini unutduran şəfa ocaqları...

İnsanların pir,ziyarətgah və ya şəfa ocaqları kimi olan hər hansı bir yerə inanmağını görəndə çox pis oluram.Məgər inanılası pənah aparılası yer yalnız və yalnız bir olan ALLAH deyilmi?Və əgər biz bütün bunlara inanırıqsa o zaman bizim bütpərəstlərdən fərqimiz nədi? Cəhalətdir vallah.Biri götürüb ziyarətgahdakı daşı camaatın bədəninə sürtüb deyirki şəfa tapasız.Düşünmürlərmiki şəfanı verən yalnız Allahdır?Çoxsu deyirki biz bununla Allaha şərik qoşmuruqki,sadəcə sevimli bəndəsinin xətrinə ondan şəfa diləyirik.İslam bizə Allahın kiməsə görə günahlarımızı bağışlamağı və ya kiminsə xətrinə görə şəfa verəcəyini öyrətmirki.İnsan yalnız öz əməllərinə,öz taleyinə görə yaşayıb sorğu sual olunur.Qurani Kərim buyurur:
Ardı →

Allahı göylərdə axtarmayın, O, hər yerdədir...

Bəzi insanlar özləri də daxil olmaqla kainatda gördükləri hər şeyi mütləq varlıq zənn edirlər. Allahı isə bu mütləq varlıqları əhatəyə alan xəyal kimi təsəvvür edirlər. Allahı gözləri ilə görə bilmədikləri üçün “Yəqin ki, Allah bizim görə bilməyəcəyimiz bir yerdə, kosmosun və ya göylərin uzaq bir guşəsindədir” deyirlər. Bunların hamısı böyük bir qəflətdir. Çünki Allah sadəcə göylərdə deyil, hər yerdədir. Allah tək mütləq varlıq olaraq bütün kainatı, bütün insanları, yerləri, göyləri, bir sözlə, hər yeri əhatəyə alıb və Allah bütün kainatda təcəlli edir. Yanınızda bir şəxs əllərini göyə qaldıraraq Allaha dua etsə və Allahın göydə olduğunu düşünsə, Cənub qütbündə başqa bir insan da eyni şəkildə Allaha yönəlsə, Şimal qütbündə də bir insan əllərini göyə qaldırsa, Yaponiyadakı, Amerikadakı bir insan da həmçinin əllərini göyə qaldıraraq Allaha yönəlsə, bu vəziyyətdə hər hansı bir sabit yöndən bəhs etmək mümkün deyil.
Ardı →

Allah`ı haqqı ilə təqdir etmək

  • Quran

Mömin Allah`a Quranda təsvir edilən xüsusiyyətləri ilə inanar. Allah`ın yer üzündə, göylərdə və öz nəfsində yaratdığı dəlilləri, ayələri, iman həqiqətlərini araşdıraraq və Allah`ın sənətini, gücünü görərək Rəbbimizi tanıyar, Onun qədrini haqqı ilə təqdir edər.

Quran ayələrində Allah`ın sifətlərinin bir qismi bu şəkildə xəbər verilir:

Allah, Ondan başqa ilah yoxdur, (əbədi) yaşayandır, (bütün yaratdıqlarının) qəyyumudur. Onu nə mürgü, nə də yuxu tutar. Göylərdə və yerdə nə varsa, Ona məxsusdur. Onun izni olmadan Onun yanında kim havadarlıq edə bilər? O, (məxluqatın) gələcəyini və keçmişini bilir. Onlar Onun elmindən, Onun istədiyindən başqa heç bir şey qavraya bilməzlər. Onun Kürsüsü göyləri və yeri əhatə edir. Bunları qoruyub saxlamaq Ona ağır gəlmir. O, Ucadır, Uludur.(Bəqərə surəsi, 255)

 Yeddi göyü və yerdən də bir o qədərini yaradan Allah`dır. Vəhy onların arasında ona görə nazil olur ki, Allah`ın hər şeyə qadir olduğunu və Allah`ın hər şeyi elmi ilə əhatə etdiyini biləsiniz.(Talaq surəsi, 12) 

Ancaq insanların çoxu Allah`ın bu sifətlərini bilmir, Rəbbimizi lazımi qədər tanımırlar. Cahiliyyə insanlarının Allah inancı öz başlarında çıxardıqları bəzi xurafatlara əsaslanır. Bu səbəbdən də Allah`ın sonsuz gücünü və əzəmətini qavraya bilmirlər. Quranda bu insanlar «Onlar Allah`ı lazımınca qiymətləndirmədilər. Şübhəsiz ki, Allah qüvvətlidir, qüdrətlidir!» (Həcc surəsi, 74) ayəsi ilə təsvir edilir. 


Ardı →

ALLAHım!

[Allahım!!! İndi kimin harada bir çətinliyi varsa, Sən ona kömək ol..]
[ALLAHım!!! İndi kimin harada çarəsiz bir dərdi varsa, Sən ona çarə ol..]
[ALLAHm!!! İndi kim harda acıdan inləməkdədisə, Sən ona öz mərhəmətinlə yetiş..]
[ALLAHım!!! Sevdiklərimi Sən də sev və onlara baqi rahatlıq və sevinc ver..]
[ALLAHım!!! İman və əxlaqın ən gözəlini yerləşdir o sevdiyin ürəklərə..]
[ALLAHım!!! Sən Sənə ədəblə gələni geri çevirməzsən, dualarımızı salehlərin duası et..]
Ardı →

Ümid

Günahkar bir adamı mühafiz mələklər önündən və arxasından meydana çəkib, onu cəza yerinə sürükləyirdilər. O şəxs onu tutub sürükləyənlərə fikir vermədən göz yaşlarını payız yağışı kimi tökərək üzünü geriyə çevirdi. Sanki nəyəsə ümid edirdi. Birdən Allahdan mələklərə əmr gəldi:

— Ona deyin ki: " Ey fəzilətsiz insan! Qəbahətlərindən qara dəftərini görmədinmi? Daha nəyi gözləyirsən? Boş yerə dayanma! ".
O şəxs bu xəbərdarlığa belə cavab verdi:
Ardı →

Möcüzə

Möcüzə-Allahın izniylə peyğəmbərin reallaşdırdığı və adi insanlara görə qeyri-mümkün olan əməl və hadisələrdir. Bir peyğəmbərin göstərdiyi möcüzə onun peyğəmbərlik iddiasının dəlili və sübutudur. Möcüzə- inkar edənlərin inadını qırmaq, inananların imanını daha da artırmaq üçündür.

Muhamməd peyğəmbər (s.a.v.) ağacı çağırır, ağac gəlir yanına və ona şəhadət gətirir, daşlar onun əlində dilə gəlir, ay bir barmağının işarətiylə ikiyə parçalanır, barmaqlarının arasından bulaq kimi su fışqırır...Nədənsə bəzi insanlar bu hadisələrin sadəcə əfsanə olduğunu düşünürlər. «Belə şey olar?» deyirlər. Bəyəm möcüzə bizə imkansız kimi gələn şeylərin mümkün olması deyilmi? Möcüzə göstərirəm deyib bir toxum əksəydi, ondan çıxan ağacı göstərsəydi nəvardı ki? Amma bir dəfə çağırmasıyla ağacın ayaq açıb ona tərəf gəlməsi həqiqətən də möcüzədir. Bunlar insanın imkan və qabiliyyətlərini aşan hallardır. Deməli bu möcüzələrin əsl sahibi bir insan deyil, insandan daha böyük bir varlıqdır, insanın da, ağacın da ipləri əlində olan Allahdır.

Möcüzələr peyğəmbərin Allah tərəfindən göndərildiyini və onun haqlı olduğunu təsdiq edən dəlillərdir. Təsəvvür edin ki, sizin xahişinizlə dövlət başçısı uzun illərdən bəri dəyişilməz qalan bir qanunu dəyişsin, yeni qanun imzalasın. Bu, sizin onun yanında çox hörmətli və sözü keçən birisi olduğunuzu təsdiq etməzmi? Eləcə də kainatda min illərlə sabit qalan qayda qanunlar var. Bunlar o qədər stabildir ki, artıq bizim gözümüzdə adiləşib, adət halını alıb. Gözümüzü açandan, ağlımız kəsəndən bilmişik ki, ay ikiyə parçalanmaz, ayın müəyyən bir forması və hərəkət trayektoriyası var ki hər zaman sabitdir. Günəş müəyyən bir vaxtda çıxır, müəyyən bir vaxtda da batır. Bitkilər, heyvanlar, daşlar, dağlar, buludlar...kainatda hər şey sabit qayda-qanunlara riayət edir.

Bu kainatı bir məmləkət, Allahı da bu məmləkətin Sultanı kimi düşünsək, təbiət qanunları da bu dövlətin qayda-qanunlar toplusu olar. Əgər Muhamməd (s.a.v.)in hörmətinə Kainatın Sultanı min illərdən bəri sabit olan qanunlarını dəyişib ayı ikiyə parçalayır, ağacı hərəkətə gətirir, daşları dilə gətirirsə demək ki, Muhamməd (s.a.v.) Allahın yanında çox hörmətli birisidir, Onun elçisidir, nəbisidir, rəsuludur və Onun tərəfindən vəzifələndirilmiş bir şəxsdir. Göstərdiyi bütün möcüzələr də həqiqətən Allahdandır və onun risalətinin təsdiqidir. Bunları düşünə bilən, ağıl sahibi bir insana düşən də tam səmimiyyətlə "...Əşhədu ənnə Muhammədən Rasulullah" deməkdir, vəssalam.

Davamı →

Ən böyük həqiqət

Görmək və inanmaq… Bu sözlər arasında birbaşa əlaqə qurmaq məntiqsizlikdir. Görmək gördüyünün, inanmaq isə təkcə gördüyünün yox, görmədiyinin də varlığını qəbul etməkdir. Sözsüz ki, bu məsələdə ağılın rolu inkaredilməzdir. Lakin əgər ağıl görmədiyini inkar edirsə, deməli o özünü də inkar edir. Halbuki həyatda görmədən inandıqlarımız, görərək inandıqlarımızdan daha çoxdur. Görmədikləri üçün Allahın varlığını inkar edənlərə gəlincə isə… Bu barədə böyük mütəfəkkirlərin fikirlərinə müraciət edək…


Ardı →

Allahın 99 adı və mənaları

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim
ƏSMAÜL — HÜSNA
ALLAHIN 99 ADLARI
"Ən gözəl adlar Allahındır, Onu bu adlarla çağırıb dua edin....."
"Əraf" surəsi, 180-cı ayə.
İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: «Allah-Təalanın 100-dən bir əskik (yəni 99) adı vardır, hər kim onun bu adlarına iman gətirərək saysa behiştə düşər»
Davamı →

Şeytan

Bir yaşlı qadın olduqca dininə,Allaha bağlı bir adam idi. Hər səhər qapısının ağzına çıxar və uca səslə: “Allahım, bizə verdiyin hər şey üçün sənə şükürlər olsun!” – deyə dua edərdi. Hər dəfə də yan qonşusunun səsi eşidilər, qonşusu səsi çıxdıqca: “Allah yoxdur, Allah yoxdur!” – deyə fəryad qoparardı.


Ardı →