Data Sufficiency Questions 700+

  • GMAT
GMAT imtahanınnın riyaziyyat hissəsinə aid nisbətən çətin sayılan suallar toplusu 

1. If 2 different representatives are to be selected at random from a group of 10 employees

and if p is the probability that both representatives selected will be women, is p > 1/2

(1) More than 1/2 of the 10 employees are women.
(2) The probability that both representatives selected will be men is less than 1/10

2. If vertices of a triangle have coordinates (-1,0), (4,0), and (0,A), is the area of the triangle greater than 15?
(1) A < 3
(2) The triangle is right
 
3.  Is the perimeter of triangle ABC greater than 20?
(1) BC-AC=10.
(2) The area of the triangle is 20.

4. If x is not equal to 0, is |x| less than 1?
(1) x/|x|< x
(2) |x| > x 

5. Are x and y both positive?
(1) 2x-2y=1
(2) x/y>1
 
6.  If 20 Swiss Francs is enough to buy 9 notebooks and 3 pencils, is 40 Swiss Francs enough to buy 12 notebooks and 12 pencils?
(1) 20 Swiss Francs is enough to buy 7 notebooks and 5 pencils.
(2) 20 Swiss Francs is enough to buy 4 notebooks and 8 pencils.

7. Ten years ago, scientists predicted that the animal z would become extinct in t years. What is t? 
(1) Animal z became extinct 4 years ago. 
(2) If the scientists had extended their extinction prediction for animal z by 3 years, their prediction would have been incorrect by 2 years. 

8. If x and y are non-zero integers and |x| + |y| = 32, what is xy? 
(1) -4x — 12y = 0 
(2) |x| — |y| = 16

9. If k is an integer greater than 1, is k equal to 2^r for some positive integer r? 
(1) k is divisible by 2^6 
(2) k is not divisible by any odd integer greater than 1 

10. What is the value of integer x?
(1) 4 < (x-1)*(x-1) < 16
(2) 4 < (x+1)*(x-1) < 16 
 
 
Davamı →

CR:Mini quiz 1

  • GMAT

Critical Reasoning: MİNİ QUİZ 1


1. Nearly one in three subscribers to Financial Forecaster is a millionaire, and over half are in top management. Shouldn’t you subscribe to Financial Forecaster now?


A reader who is neither a millionaire nor in top manage­ment would be most likely to act in accordance with the advertisement’s suggestion if he or she drew which of the following questionable conclusions invited by the advertisement?


A) Among finance-related periodicals.Financial Forecaster provides the most detailed financial information.


B) Top managers cannot do their jobs properly without reading Financial Forecaster.


C) The advertisement is placed where those who will be likely to read it are millionaires.


Ardı →

Critical Reasoning 1

  • GMAT

Verbal hissə: Dərs 1


Critical Reasoning: An İntroduction
Critical Reasoning(CR) bölməsi Azərbaycan tələbələrinin ən az tanış olduğu bölmə hesab oluna bilər.Digər bölmələrə biz ən azı  məktəb vaxtı və qəbul imtahanlarında rast gəlmişik! Sizin CR suallarında rast gəldiyiniz istənilən arqument 2 hissədən (assumption(evidence  və conclusion) hissələrindən ibarətdir. CR bölməsinin ğhdəsindən gəlmək üçün 7 əsas prinsip:


Ardı →

Dərs 1. Division with remainder

  • GMAT

GMAT Quantitative Section
Dərs 1. Qalıqla bölmə


İstənilən müsbət x və y ədədləri üçün y=ax+b bərabərliyini ödəyən və tam ədədlər olan yalnız bir x və y cütlüyü mövcuddur. Bu halda a quotient, b isə remainder adlanır.
b sıfırdan böyük və ya 0-a bərabər və x-dan kiçikdir. Məsələn: 32=3x10+2

Qalığın 0 olmasını xüsusi hal kimi qeyd etməliyik.Bu halda y is divisible by x (y x-ə tam bölünür) deyilir. Məsələn 28 is divisible by 7. Çünki 28=7x4+0. Elə hal da ola bilər ki kiçik rəqəm olan y-i böyük rəqəm olan x-ə bölürük. Bu halda nəticə quotient=0, remainder=x olacaq. Məsələn 7=9x0+7. Bəzən qalıq daha əhəmiyyətli olur. Bu halda bölmə zamanı eyni qalıqlara malik ədədlər bərabər sayılırlar. Bu formada yazılır: 18=3(mod5) və o anlama gəlir ki, 18 və 3 ədədi 5-ə bölündükdə eyni remainder-ə malikdirlər. Həmçini əgər biz x çıxsaq qalıq yenə dəyişməyəcək. Misal üçün, belə də yazmaq olar: 28=23=18=13=8=3=-2=-7(mod7). Bundan əlavə unit digits 10-a bölmədən qalan qalıqdan başqa bir çey deyil. İndi isə bu mövzu ilə bağlı bir neçə çalışmaya baxaq:

(OG PS 314) What is the units digit of 134x172x293?
A) 9 B) 7 C) 5 D) 3 E) 1

Bu sadə məsələni həll etməyin birinci üsulu uyğun olaraq ədədləri qüvvvətə yüksləldib hasillərini tapmaqdır ki, bu üsül GMAT üçün uyğun deyil. Daha rahat üsul, 10-a bölmədən qalan qalıqlarla işləmək olardı.
1. Variant: 134x17x2x293 = 34x72x93=81x49x93=1x9x94=81x81=1 (Mənim seçimim)
2. Variant: 134x172x293 = 34x72x(-1)3=81x49x(-1)=1x(-1)x(-1)=1
Düzgün cavab: E

(OG PS 361) If a is positive integer, and if the units' digit of a2 is 9, and the units' digit of (a+1)2 is 4, what is the units' digit of (a+2)2 ?
a) 1 b) 3 c) 5 d) 7 e)9

Əvvəlcə sadədən başlayaq a2=9 a=3;a=-3. Heç vaxt mənfini tez atmayın.Çünki sual units' digit, yəni 10-a bölünəndə eyni qalıq verən ədədlərdən gedir! Bu o deməkdir ki, -3=7=17(mod10). Rahat rəqəm olan 7-ni seçək! İndi isə hər iki namizədi(3 və 7) ikinci şərtdə yerinə qoyaq:
(3+1)2=16 Uyğun gəlmir! Çünki axırıncı rəqəm 4 olmalıdır!
(7+1)2=64 Uyğun gəlir!
Biz artıq böyük ehtimalla rəqəmin 7 olduğunu bilirik. Bu halda, (7+2)2=81. Axırıncı rəqəm 1-dir.
Cavab:A

Nəticə
Bu dərs çərçivəsində biz qalığın tapılması məsələlərinə qısa nəzər gəzdirdik! Növbəti dərsdə biz Verbal bölmədən Critical Reasoning hissəsi ilə tanış olacağıq və sualların strukturunu araşdıracağıq!


 


Davamı →