Heraklit

Qәdim yunan filosofu Heraklit (e. ә. 544-483)Еfes şәhәrindә doğulub. Dialektikanın banisi sayılır. Doğma şәhәrinin hökmdarlığından imtina edib hakimiyyəti qardaşına vermişdir. Аrtemida mәbәdinә çәkilib gününü uşaqlarla oynamaqla keçirmişdir. Еfeslilәrin tәnәsinә cavab olaraq demişdir ki, sizin kimilәri idarә etmәkdәnsә sizin uşaqlarınızla oynamaq daha faydalıdır.
Аrtemida mәbәdindә yaşayarkәn «Təbiәt haqqında» әsәrini yazmışdır. Әsәr itib batmış, antik filosofların vә tәzkirәçilәrin әsәrlәrindә fraqmentlәr, qalmışdır.
Heraklitә görә hәr şey oddan әmәlә gәlir, mütəmadi olaraq dəyişir, suya, havaya, torpağa dönüb sonra yenidәn oda çevrilir.
İran şahı Dara onun әsәrini oхuyub çoх bәyәnmiş vә Herakliti sarayına dәvәt etmişdi, lakin filosof nadanlar içindә yaşasa da vәtәnini tәrk etmәmişdir.


Ardı →