Xacə Nəsirəddin Tusi ilə Fəxr Razinin “Allahı görmək” mövzusunda fikir ayrılığı

Fəxr Razi özünün “Muhəssəl”, “Ərbəin” və “Məfatihul- ğeyb” kimi bəzi əsərlərində Allahı görməyin mümkün olduğunu iddia etmişdir. Xacə isə İmamiyyə etiqadına uyğun (olaraq)  Allahı görməyin (mümkünlüyü fikrini) inkar edərək Fəxr Razinin bu mövzuda dəlillərini rədd etmişdir. İlk öncə bu mövzuda hər birinin  dəlillərini qeyd edib sonra isə təhlil edəcəyik.

         Fəxr Razi “Muhəssəl” əsərinin Allah taalanın sifətlərinə aid bölməsində “Allahı görmək olar, yoxsa yox?” məsələsi barəsində deyir:


Ardı →

Nəsirəddin Tusi

Xacə Məhəmməd Nəsrəddin Tusi 1201-ci il fevral ayının 17-də (597 hicri) Tus şəhərində tərbiyəçi ailəsində anadan olmuşdur. Mütəfəkkirin əsl adı Məhəmməd, atasının adı Məhəmməd, babasının adı Həsəndir. Dövrünün ağıllı, bilikli, görkəmli alimi olduğuna görə xalq ona Nəsrəddin adını vermişdir. Tusi ləqəbini isə Tus şəhərində anadan olduğuna görə qəbul etmişdir.
Mənşə etibarı ilə onun əsli Azərbaycanın ən qədim şəhərlərindən biri hesab edilən Həmədan şəhərindəndir. Nəsrəddin Tusi ilk təhsilini atası Məhəmməd ibn Həsəndən almışdır. O, gənclik illərində biliyini artırmaq məqsədilə Yaxın və Orta Şərqin bir sıra böyük şəhərlərinə səfər etmişdir. Mütəfəkkir özünün «Seyr və sülük» əsərinin müqəddiməsində uşaqlıq dövrünü təsvir edərək yazırdı:  «Mən hələ uşaq ikən atam məni öz dostu riyaziyyatçı Kəmaləddin Məhəmmədin yanına dərs oxumağa qoydu. Çox keçmədi ki, müəllimim səfərə çıxdı. Mən də atamın vəsiyyətini nəzərə alaraq bir sıra şəhərlərə səfər etdim. Hansı fənnə aid müəllim tapdımsa, ondan dərs aldım. Ancaq onu da deyim ki, kəlam və fəlsəfə elmlərinə xüsusi maraq göstərirdim.»
Davamı →