Büdcənizi düzgün planlaşdırırsınız?

Büdcəyə nəzarət etmək və onu planlaşdırmaq fikrinə düşmək çox müsbət haldır. Lakin bunu düzgünmü edirsiniz? Bu zaman yol verdiyiniz səhvlər büdcə planlaşdırılmasının xeyrinizə işləmək əvəzinə ziyanla başa gəlməsinə səbəb ola bilər. Şəxsi və ailə büdcənizi planlaşdırarkən maliyyə vəziyyətinizi yaxşılaşdırmaq üçün aşağıdakı ən çox yol verilən səhvlərdən yayının.

Şəxsi keyfiyyətlərinizi diqqətə almırsınız:
Büdcəni real xərclər və davranışa əsaslanaraq planlaşdırmaq mütləqdir. Növbəti ay üçün büdcəni planlaşdırıb, sonra isə özünüzü və ailənizi bu çərçivəyə sığışmağa məcbur etmək məntiqli davranış deyil. Məsələn, büdcənizə nəzarət etmək qərarına gəldiniz, lakin əvvəldən bilirsiniz ki, bu büdcə planı hər hansı xırda alış-verişlərə pul xərcləməyə icazə verir. Bu halda ciddi məhdudiyyətlər heç bir işə yaramayacaq.
Davamı →

1.3.1.Büdcə quruluşu və büdcə sistemi

Dövlətin maliyyə-kredit sisteminin təşkilində büdcə sis­te­mi mühüm yer tutur. Büdcə sistemi dedikdə, iqtisadi müna­si­bət­lərə və hüquq normalarına əsaslanan bütün səviy­yəli büd­cə­lərin toplusu nəzərdə tutulur. Büdcə sis­te­minin təşkili və quruluş prinsipləri büdcə quru­lu­şunu təmsil edir.
Müxtəlif ölkələrin büdcə quruluşu onların dövlət quru­luşu, ərazi-inzibati bölgüsü, iqtisadiyyatın inkişaf səviy­yəsi və onun struktur elementləri ilə şərtlənir. Dövlət idarə­etməsinin iki forması məlumdur: unitar və federativ. Unitar dövlətlərdə (Böyük Britaniya, Fransa, Italiya, Yaponiya və başqaları) idarəetmə iki hissədən – mərkəzi və yerli hissələrdən ibarətdir. Fede­ra­tiv dövlətlərdə (ABŞ, Ka­nada, AFR, Isveçrə və baş­qaları) idarəetmə üç his­sədən ibarətdir – mərkəzi, federasiya üzvləri və yerli.


Ardı →