Gəlirli istehlakçı

Son nəticədə marketinq – gəlirli müştərilərin cəlb edilməsi və əldə sax­lanılması sənətidir. American Express kompaniyasının eksperti C. Putten iddia edir ki, onun kompaniyasında gəlirli müştəri dedikdə, orta amerikalıya nisbətən, pərakəndə ticarətə-16 dəfə, restorana-13, avia­uçuşlara-12 və meh­manxanada yaşamağa-5 dəfə daha çox pul sərf edən müştərilər nəzərdə tutulur.10 Amma bütün müştərilər gəlirli deyil­dir. Paretonun məşhur qaydasına görə, istehlakçıların 20%-i kompa­niyanın mənfəətinin 80%-ni gətirir. Uilyam Şerden buna əlavə etmişdir – 80/20/30.O hesab edir ki, «ən gəlirli 20% müştəri kompaniyanın mənfəətinin 80%-ni təmin edir və bunlardan yarısı 30% ən az gəlirli is­tehlakçılara xidmət göstərilməsi zamanı itirilir».11 Nəticə etibarı ilə, istə­nilən kompaniya «ziyanlı» alıcılarla vidalaşmaqla mənfəətini artıra bilər.
Davamı →

Istehlakçıların cəlb edilməsi və əldə saxlanılması

Malgöndərmələr zənciri üzrə əməkdaşlarla münasibətlərin yaxşı­laş­dırıl­masından başqa, bir çox kompaniyalar öz istehlakçıları ilə əla­qələrin möh­kəmləndirilməsinə və onların sadiqliyinin gücləndirilməsinə də oriyentasiya edirlər. Əvvəllər istehsalçıların əksəriyyəti alıcıları hər hansı bir sabit verilən kimi nəzərdən keçirirdilər. Amma müasir alıcı qiymətlərdən yaxşı xəbərdardır, daha tələbkardır, səhvləri bağışlamır, rəqiblər isə daima ona daha yüksək keyfiyyətli analoji əmtəələr təklif edirlər. Buna görə də, bu gün əsas məsələ istehlakçı tələbinin ödənilməsi deyil. Bunu sizin rəqiblərinizin əksəriyyəti çox asanlıqla edəcəkdir. Əsas iş daimi müştərilərin əldə edilməsidir. Ən azından, məşhur ingilis iqtisadçısı Cefri Hitomer belə düşünür.
Davamı →

Əmtəənin faydalılığı və istehlakçıların təmin olunması

Müasir alıcı, məhsulların, ticarət marka­larının, istehsalçıların, qiymətlərin və malgöndərənlərin «hərbi qayda da» düzülmüş sırası ilə üz-üzə gəlir. Alıcı nəyə əsaslanaraq seçim edir? Bizim fik­ri­mizcə, istehlakçı ona maksimal fay­dalılıq gətirəcək təklif axtarır. O, əm­təə­nin axtarılması üzrə xərclərin, öz bilik­­lərinin məhdudluğunun, gəlirlərin çevik­liyi və səviyyəsinin əlverişli həddi çər­çi­vəsində faydalılığının maksimum­laş­dı­rıl­masına meyl edir. Istehlakçıda əmtəənin (xidmətin) müəyyən faydanın göz­lə­nilməsi meyli formalaşır ki, elə bunun əsa­sında da o, hərəkət edir. Isteh­lak­çının təmin olunması dərəcəsi və təkrar alış etmək ehtimalı məhz isteh­salçının təklifinin istehlakçının tələblərinə uyğun gəlib-gəl­məməsindən asılıdır.
Davamı →

7.1 Müştərilər haqqında nəyi bilmək lazımdır?

Müştərilər haqqında lazımi informasiyanı ümumiyyətlə cari və gələcəyə aid informasiyalara bölmək olar. Mövcud müştərilərlə bağlı əsas suallar: 1) Bazarda əsas məqsədli müştərilər kimlərdir? 2) Onlar üçün dəyərli nədir? 3) Onlarla necə yaxınlaşmaq olar? 4) Onlara xidməti necə yaxşı­laşdırmaq olar?
O ki qaldı gələcək informasiyalara, bilməyimiz vacibdir: 1) Müştərilər, onların ehtiyacları və tələbatları necə dəyişəcək? 2) Yeni hansı müştəriləri cəlb etmək lazımdır? 3) Biz bunu necə etməliyik?


Ardı →