Nevrologiya 3

201) Aşağıda sadalananlardan hansı patologiya üçün görmə sinirləri diskləri ödeminin mövcudluğu səciyyəvi əlamətdir ?
 A) Miqren
 B) Parkinson xəstəliyi
 C) Xoşxəssəli kəllədaxili hipertenziya (pseudotumor cerebri)
 D) Yan amiotrofik skleroz
 E) Normotenziv hidrosefaliya


Ədəbiyyat: Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т.- Т.1 / Под редакцией Н. Н. Яхно. — 4-е издание, перераб. и доп. — М.: ОАО 'Издательство 'Медицина', 2005, стр. 133


Ardı →

Nefrologiya 7

601) Qırmızı qurd eşənəyinin patogenezində əsas rolu hansı faktorlar oynayır?
 A) Bütün faktorların birgə təsiri
 B) Anticisim mexanizmi
 C) İmmunokompleks iltihabı
 D) Dərmanların toksik təsiri
 E) İnfeksiyanın toxumalara bilavasitə təsiri


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008


Ardı →

Ümumi immunologiya 16

751) Fosfodiesterazanın blokadası hesabına sAMF səviyyəsinin artmasını hansı törədir?

A) α-aqonistlər
B) Kalsium blokatorları
C) Sadalananların hamısı
D) Ksantin törəmələri
E) ß-aqonistlər

Ədəbiyyat: Е.И.Соколов «Клиническая иммунология», 1998г., стр.109
Ardı →