Məqsəd auditoriyasını müəyyən etmək üçün 10 sual

Məqsəd auditoriyasını başa düşmək birbaşa müştərilərin diqqətini cəlb edəcək ismarıcın hazırlanmasına, bu ismarıcın onların istifadə etdiyi mətbuatla və onların danışdığı dildə çatdırılmasına imkan verir. 

Ən yaxşı başlanğıc məqsəd auditoriyasında profil yaratmaqdır.   

Müştərini məhsul və xidmət -hədəf bazarı- üçün  bünövrə hesab edin.  Ümumi demoqrafik, psixoqrafik və coğrafik məxsusiyyətləri nədir?  Bu informasiyaları profili tərtib edəndə istifadə edin.


Ardı →

Məqsəd auditoriyasının təhlili

Bazarın hərtərəfli şəkildə təhlil edilməsi hər hansı məhsulun müvəffəqiyyətinin başlıca şərtlərindən biridir. Məqsəd auditoriyasını başa düşmək və onlarla əlaqə yaratmağın yollarını bilmək olduqca mühümdür və bunu bir neçə mərhələdə icra etmək olar.

Məqsəd auditoriyasını tanımaq nə üçün vacibdir?
Məqsəd auditoriyasının təhlili hər hansı məhsul və ya xidmət bazarı haqqında tam təfsilatlı məlumatların toplanması üsuludur. Məhsulu bazara buraxmadan, hər hansı kitabı yazmadan, film çəkmədən və ya auditoriyaya təqdim edilməsi nəzərdə tutulan hər hansı digər işə başlamadan əvvəl hədəf qrupu təhlili həyata keçirilməlidir.

Bu, bazarın ehtiyaclarına ən yaxşı şəkildə cavab verməyə, eləcə də məhsulu onlara çatdırmanın ən effektiv üsullarını müəyyən etməyə imkan verir. Əgər məhsulu hazırlamadan əvvəl müvafiq təhlil həyata keçirilməzsə, ideya və ya məhsulun nəzərdə tutulmuş auditoriyaya çatdırılması mümkün deyildir.


Ardı →

Məqsəd auditoriyası kimlərdən ibarətdir?

Reklamla bağlı yazılarda həmişə məqsəd auditoriyası, məqsəd auditoriyasının təyin olunması, doğru seçilməsi, məqsəd auditoriyasının ehtiyacları və buna bənzər ifadələrə rast gəlirik. Yaxşı, kimdir bu məqsəd auditoriyası? Kimlərdən ibarətdir? Firma, məhsul və markayla necə bir əlaqəsi vardır?

Əvvəlcə, məhsul və ya xidmətin müştərisi məqsəd auditoriyasıdırmı? Bəli, məqsəd auditoriyasını meydana gətirən qruplardan biri məhsul və ya xidmətin müştəriləridir. Bundan əlavə, firmanın istehsal etməsi üçün onu xammal ilə təmin edən qruplar, təşkilatlar və s. bu mənada xidmət edənlər də məqsəd auditoriyasının tərkibində yer alır.

Firma, sərbəst bazar iqtisadiyyatında özünü izah edərkən və ya fəaliyyətlərini davam etdirərkən, rəqiblərinə də müxtəlif mesajlar verir. Rəqib olsalar da, onlarla da rəqabət mənasında bir əlaqəsi vardır. Elə isə rəqiblər də hədəf qrupunun içindədir.

Firma bazarda istehsalını və marketinq fəaliyyətlərini davam etdirərkən, Bazar payını artırma cəhdlərində, sərmayədar və kredit provayderlərinə də ehtiyac duyur. Onlarla əlaqələr qurur və bunların müsbət olaraq davamını istəyir.Öz fəaliyyətlərini davam etdirərkən, bunlara da mesajlar çatdırmağa və onların etibarını qazanmağa çalışır. Bunlar da hədəf kütləsidir.


Ardı →

Hədəf bazarı yoxsa məqsəd auditoriyası?

Hədəf bazarı və məqsəd auditoriyası terminləri qarşılıqlı əlaqədədir, lakin onlar bir-birini əvəz etmirlər. Müxtəlif bazar münasibətlərində firmanın hədəf bazarı eyni zamanda onun məqsəd auditoriyası ola bilər, lakin bu hər zaman mümkün deyil. Onlar arasındakı fərqi bilmək insanlara öz qurumlarında marketinq strategiyasını gücləndirmək və bazar münasibətlərini inkşaf etdirməkdə kömək ola bilər.

Hədəf bazarının əsasları 

  • Marketinq ekspertləri  Filip Kotler və Gary Armstrong hədəf bazarını  firma tərəfindən təmin olunan ümumi təlabat və ya xüsusiyyətləri paylaşan şəxslərin qruplaşması kimi xarakterizə etmişdir. Bu şəxslər, əsasən, məhsulun istifadəçiləridir.

Məqsəd auditoriyasının əsasları

  • Reklam mütəxəssisi Tom Dunkan məqsəd auditoriyasını “marka mesajına reaksiya vermək  kimi mühüm  potensialı olan qrup” kimi xarakterizə etmişdir. Burada əsas söz mesajdır; Effektiv bazar münasibətləri və mesajlar oxucu və ya izləyiciləri hədəfə alır. Bu şəxslər mesajın məqsəd auditoriyasını təşkil edir. Firma bülleteninin  hədəf kütləsi işçilər hesab oluna bilər.

Ardı →

Marketinq strategiyasını necə tərtib etməli?

Marketinq strategiyası  sizin şirkətinizin marketinq hədəflərini və onlara çatmaq üçün planın tərtib edilməsində sizə kömək edən addımlar silsiləsindən ibarətdir. Marketinq strategiyasını yazanda  hədəf bazarı təsvir edən bölmə əlavə edin; sizin məhsulun və xidmətin bazar meydanında nə ilə fərqləndiyini izah edən bir bölmə;  marketinq qarışığından məlumat verən bir bölmə;  və imkanlarını necə yerbəyer etmək  haqqında planı təsvir edən bir bölmə.

Təlimatlar: 

 1. Rəqiblərinə görə hədəf müştəriləri  araşdır. Onların müştərilərinin  yaş, cins və etnik mənsubiyyəti kimi demoqrafik məxsusiyyətlərini müəyyənləşdir.  Həmçinin, hədəf bazarlar üçün oxşar  istehsal sahələri haqqında  ticarət qrupları, kiçik biznes təşkilatları və yerli ticarət palatası ilə danış. Sonra  sən öz istehsal sahənlə əlaqədar onlayn araşdırma et. Hədəf bazarın üçün məişət gəliri, mediya istifadəsi  və texnoloji üstünlükləri kimi demoqrafik, psixoloji  və sosialoji informasiyaları axtar.


Ardı →

Biznes plan üçün marketinq strategiyaları

Şirkət və biznes sahibləri öz biznes planlarında müxtəlif marketinq strategiyalarını qeyd edirlər. Bu marketinq strategiyalarının tərkibinə məhsullar haqqqında ətraflı məlumat,habelə, qiymətləndirmə,təsisat və təsnifat barədə informasiya daxil olur. Siz həmçinin sənayenin rəqabət mühitini qiymətləndirməlisiniz. Bundan əlavə, sizin biznes planı üçün marketinq strategiyalarınız müştərilərinizin ətrafında  mərkəzləşməlidir. Biznes plan hazırlayarkən tələsməyin! Biznesinizə təsir edən bütün hərəkətverici qüvvələri qeyd edin.

Bazar analizi.
Biznes plan üçün mühüm olan marketinq strategiyalarından biri bazar və ya sənayenin öyrənilməsidir. Yeni qanun və ya əsasnamənin sizin sənayeyə təsir edib-etmədiyini araşdırın. Müsadirə və ya qablaşmanın etiketlənməsi  qanunları biznesinizə təsir edə bilər. Həmçinin, sənayedə əsas rəqiblərin kimlər olduğunu öyrənin. İnternetdə sənayeniz haqqında məlumat axtara bilərsiniz. Başqa bir alternativ “Nielsen” və ya “Forrester Research” kimi şirkətlər haqqında ikinci dərəcəli araşdırma tələb edir. İkinci dərəcəli araşdırma məlumatların toplanması, yenidən işlənməsi və təhlil edilməsidir. Bu məlumatları qəzet, jurnal, hökumət və xüsusi mətbuat orqanlarından toplayırlar.


Ardı →

Marketinqin əsas anlayışları

Marketinqin əsaslarını təşkil edən ilkin ideya insan ehtiyacalrı ideyasıdır.

1. Ehtiyac-insan nəyinsə çatışmadığını duymaq hissidir. Insanların ehtiyacı müxtəlif və mürəkkəbdir. Ehtiyacın növləri:

    1. fizioloji ehtiyaclar; (qida, geyim)
    2. sosial ehtiyaclar; (ünsiyyət)
    3. şəxsi ehtiyaclar; (özünüifadə, məqsəd)

Əgər ehtiyac ödənilməyibsə, insan özünü uğursuz və bədbəxt hiss edir.
2. Tələbatlar-fərdin şəxsiyyəti və mədəniyyəti səviyyəsinə müvafiq olaraq özünəxas formaya düşmüş ehtiyacdır.
Cəmiyyət tərəqqi etdikcə, onun üzvlərinin ehtiyacı da artir. Inkişaf etmiş ölkələrdə istirahət və qidalanmaq və Afrika, və ya Asya ölkələrində dincəlməkdən fərqlənməsi.


Ardı →

Marketinq anlayışı və marketinq predmetinin yaranma tarixi

“Marketinq” termini ingilis dilində “market” sözündən götürülüb “bazar” mənası verir. Bu buraxılan məhsulun satışı üçün əlverişli şərait yaratmaq, onun keyfiyətini, çeşidini və istehsal həcmini istehlakçıların tələbatına uyğunlaşdırmaq məqsədi ilə bazar şəraitinin təhlili və proqnozlaşdırılmasıdır.
Istehsalın istehsalı və mürəkkəbləşdirilməsi, yeni məhsul növünün yaradılması, texnika və texnologiyanın modelləşdiriləsi, dizaynın yaxşılaşdırılması istehsalçını məcbur edir ki, o əvvəlcədən insanların və sahibkarların tələblərini dəqiq öyrənməlidir. Bu onun üçün zəruridir ki, müəsisə məhsul (xidmət) istehsal etmək məqsədilə xeyli miqdarda maliyyə, əmək və material resurslarını hədər yerə sərf etməsin.
Marketinq XX əsrin əvvələrində ABŞ-da meydana gəlmişdir.
Davamı →

Marketinq planının nümunəsi

Kiçik ixtisaslaşdırılmış mebel sexi

Bu misal, əlbəttə ki, ideal numunə deyil, sadəcə kiçik xüsusi şirkətlər üçün onların öz marketinq fəaliyyətini planlaşdırmağına köməklik göstərə bilən vasitədir.
Ağac üzrə həkkakın kiçik, lakin daimi biznesi var. Onun gözəl əl işi olan mebel istehsal edən sexi var. O, sənətkardır və yüksək keyfiyyətli mebel yaradıcısı və istehsalçısı olmaq isləyir.Öz təcrübəsinə əsaslanaraq, həkkak müəssisə qarşısında aşağıdaki marketinq məqsədlərini qoyur: O, öz məhsulunu Bakı şəhərində ofislərini yenidən tikən və təmir edən uğurlu fəaliyyət göstərən şirkətlərə və yaxşı zövqə malik olan dövlətli adamlara satmaq niyyətindədir. Gələn il ərzində o, Bakıda yüksək reputasiya qazanmaq, həmin alıcılardan cari istehsal səviyyəsinə bərabər olan, yəni ayda təqribən 1-2 dəst mebelə sifarişlər almağına ümüd edir. Gələcək beş il ərzindəisə istehsal gücünü iki dəfə artırmaq və biznesi Azərbaycanın digər şəhərlərinə genişləndirmək niyyətindədir.


Ardı →

Bp: Yüz üç ilin şöhrəti

British PetroleumBiznesdə 100 illik tarix olduqca böyük nailiyyətdir. Bütün bu illər ərzində bp ilkin cığır açan bir şirkət olub və indi də belə təşkilat olmaqda davam edir. Son aylar bp ətrafında söz-söhbətlərin ara verməməsinə baxmayaraq,  konsern bu gün də liderliyini əldən vermir. bp yaşayır, baş verən hadisələri araşdırır, tədbirlər həyata keçirir. 100 illik tarixi olan bu təşkilatın tarixi yəqin ki, çoxlarına maraqlı olar. Gəlin bu tarixi biz də vərəqləyək...
bp -nin rəsmi tarixi 1909-cu ildən başlansa da, şirkətin əsası 1901-ci ildə ingilis Uilyam Noks Darsinin cəhdləri sayəsində qoyulmuşdur. O, İran şahından müsbət cavab aldıqdan sonra qarşısında İranda neft ehtiyatlarının axtarışı və kəşfi ilə məşğul olmaq imkanı açılmışdı. Düzdür, şahın icazəsinə görə, Uilyamın  görəcəyi işlər yalnız Rusiya ərazilərinə yaxın olan beş əyalətdə məhdudlaşdırılmışdı. İlk vaxtlar o, Corc Reynolds adlı mühəndisi özünə köməkçi götürür. Corc İran ərazisində neft yataqlarının axtarışı ilə məşğul olur.
İran çoxlu mənfilikləri olan maraqlı ölkədir: XX əsrin əvvəllərində əlverişsiz iqlim şəraiti, çətin yolları, qeyri-sabit siyasi vəziyyəti olan bu ölkədə Reynoldsun missiyası həqiqətən ağır idi. Vaxt gedir, neft yataqları tapılmırdı. Tərslikdən də Uilyamın səhhəti gündən-günə pisləşirdi.
Ardı →