Xristianlıq

Azərbaycan ərazisində xristianlıq yeni eranın ilk əsrlərində yayılmışdır. Burada ilk xristian icmalarının yaranması da bu dövrə təsadüf edir. Albaniyada xristianlığın yayılmasında bu dövr həvari (suriyapərəst) dövrü adlanır və həvarilərdən Varfolomey və Faddeyin adları ilə bağlıdır. Həvari Faddeyin şagirdlərindən olan Yelisey Aqvan diyarının Kiş adlı yerində Qafqazda ilk xristian kilsəsini inşa etmişdir.


Ardı →

Din

Din bəşərin yaradılması ilə birlikdə mövcud olub. Və insanla birlikdə də olacaq bir inam sistemidir. Bəşəriyyət tarixinə nəzər yetirəndə dinsiz bir cəmiyyətə, xalqa rast gəlməyin mümkün olmadığını görürük. İnsanların tarixin heç bir dövründə dinsiz həyat yaşamadıqlarını elmi tədqiqatlar da göstərir. Bu isə bir cəmiyyəti yaşadan əsas ünsürlərdən birinin də din, inam olduğunu göstərir. Fəlsəfə, hüquq, əxlaq kimi bəzi elmlərin mənbəyinin də din olduğu qəbul edilir. Hətta Viktor Kuzin «Hər şey dinin ətrafında, din üçün, dinlə təşkil edildi» deyərək, «din»in mövzusunu daha da genişləndirir.
Ardı →

İslama görə reinkarnasiya

Karma təlimi həyata keçirilən bütün işlərin nəticəsinin gec-tez həmin adama qayıdacağını və bunun guya həmin insanın sonrakı dünya həyatına təsir edəcəyini qəbul edir. Bu batil inanca görə, insan davamlı olaraq yenidən dünyaya gəlir və hər sonrakı həyatında əvvəlki həyatında etdiklərinin nəticəsini alacaq. Allahın varlığını inkar edən buddizmə görə də, hər şeyi idarə edən yeganə güc karmadır. Sanskrit dilində bir kəlmə olan “karma” “hərəkət, feil” mənasına gəlir və bir “səbəb-nəticə qanunu” olaraq göstərilir.
Ardı →

İlahi dinlərdə iblis və şər qüvvələr


İblis, cinlər, şeytanlar və ümumiyyətlə şər qüvvələrə inanc, onlara münasibət və bu varlıqlarla mübarizə müxtəlif xalqlarda müəyyən şəkillər almışdır. Həmin ruhani varlıqlar barədə məlumatlar İlahi dinlərdə də mövcuddur.
Yəhudiliyə nəzər salsaq «Tövratda İlahi varlılar» adıyla anılan məxluqlardan xəbər verilir. Onların ya mələk, ya da peyğəmbər Şistin (ə.s) nəslindən gələn insanlar olduqları güman edilir. Bu «ilahi varlıqlar»ın qadınlarla əlaqəsindən Nefillər adlanan divlər törədiyi yəhudilərin müqəddəs kitabında qeyd edilir. (Yaradlış 6/4). Həmçinin Tövratda ilanın peyğəmbər və ilk insan olan Adəm (ə.s) ilə Həvvanı aldadaraq cənnətdən çıxarılmasına səbəb olması haqqında ayələr bəyan edilir (Yaradılış 3/1-23).
Davamı →

Qədim Mesopotamiya

Yunanca Mesopotamiya adlanan qədim İkiçayarası ölkəsi Ön Asiyada yerləşir. Ön Asiyanın çox hissəsi dağlar və yaylalardır. Onların arasından Dəclə və Fərat kimi böyük çaylar axır. Bu çayların hər ikisi öz başlanğıcını Qafqazdan cənubda olan dağlardan götürür və İran körfəzinə tökülür. Dəclə və Fəratın orta və aşağı axarlarında yerləşən ölkə qədim dövrlərdən məşhur və qüdrətli bir dövlət kimi tarixə düşmüşdür. Arxeoloji qazıntılar sübut edir ki, ən qədim dövrlərdə bu ərazi keçilməz bataqlıqlardan ibarət olmuşdur. Tarixçilərin fikrincə, İkiçayarasının cənub hissəsi Fərat və Dəclə çaylarının gətirdikləri çöküntülərdən əmələ gəlmişdir, torpağı isə gillidir. Qısamüddətli qış zamanı burada leysan yağışlar yağır, torpaq keçilməz palçığa çevrilir. Yazda dağlarda qar əridikdən sonra hər iki çay daşaraq geniş sahələri basır və bataqlıq yaranır. Burada nə metal, nə də meşə olmasa da, çayların lili ilə gübrələnmiş torpaq suvarıldıqda son dərəcə münbit olur.


Ardı →

III iddia

III Iddia:
«Müsəlman fatalistlər Allahın azad bəndələri (əfv edilmiş qulları) deyil, kölələridirlər. Qоrxduqları üçün namaz qılarlar; təki, Allahı qəzəbləndirməsinlər».
Cavab:
Əvvəlcə оnu qeyd edək ki, söylənən bu iddia məntiq elminin qaydaları (müzakirə və sual vermə metоdоlоgiyası) baxımından yanlışdır. Belə ki, insanların hansı niyyət ilə namaz qıldıqlarını Allahdan başqa kimsə bilməz. Sual verən şəxs müsəlmanların qəlbini açıb оxumuşdurmu? Bu mümkün оlmadığına görə qərəzli və əsassız оlaraq irəli sürülən bu iddia üzərində durmağa belə kərək оlmayan, məntiqi baxımdan zəif bir sözdür. Lakin sоrğuya qısaca açıqlıq gətirmək lazımdırsa, bunları deyə bilərik:
Qurani-Kərimdə Allahu Təala insanların nə üçün namaz qıldıqlarını lazımınca açıqlamış və «Namazı məni xatırlamaq üçün qılın!» (Taha — 14) buyurmuşdur. Demək ki, müsəlmanların istər namaz, istərsə də digər ibadətlərindəki məqsəd «Allahı xatırlamaq ən bоyük ibadətdir» (Ənkəbut — 45) ayəsində buyrulduğu kimi Allahı xatırlamaqdır.


Ardı →

Ikinci iddia

II Iddia:
«Müsəlmanlar bizdəki təslis (»müqəddəs üçlük") inancını anlamırlar. Kоr-kоranə Allah birdir deyib təslisin və Isa peyğəmbərin ilah оlduğunun dərin mənasını qavramırlar. Isa peyğəmbərin dоğumunu təhrif edirlər. Оnun adi bir insan kimi bir ata və anadan meydana gəldiyini söyləyirlər. Buna baxmayaraq, Quranda оnun ilah оlduğunu bildirən ayətlər vardır. Quranda оnun Allahın ruhu və kəliməsi оlduğu və bunun əbədi оlduğu bildirilir".


Cavab:
1) Əslində xristianlıq bütünlükdə tək Tanrıya inanan dinlər arasında (Tövhid) göstərilir. Xristianlığın dayandığı Əhiddə həssas bir şəkildə üzərində durulan Tövhid inancı, xristianların mərkəzi оlan Qüdsdə aralarında sıxışıb qaldıqları Hind və Yunan mədəniyyətlərinin təsiriylə, Tövhidə zidd оlan fikir və düşüncələr kirmişdir. Təslisin xristianlıqa girməsi xeyli sоnra оlmuşdur. 325-ci miladi ildə tоplanan «Nikey məclisində» belə təslis yоx idi. Оrada sadəcə Ata və Oğulun tanrı оlduğundan və оnların eyni cövhərdən оlduqlarından bəhs edilirdi. 533-cü ilində tоplanan Kоstantinоpоl məclisi xristianlardan "üçlü xaç, yəni təslis haqqındakı tək uluhiyyətə sitayiş etməyi tələb etməkdədir".


Ardı →