Ədəbiyyat terminləri lüğəti

Ahəng  — eyni ölçülü səslərin növbələşməsi, təkrarlanması və bir-birini izləməsidir. Ölçü, qafiyə, bölgü, rədif şeirdə ahəng yaradan əsas vasitələrdir.

Alleqoriya  — yunan sözüdür, rəmzlə danışmaq deməkdir. Alleqoriyada fikir şəxsləndirilmiş obrazlar: heyvanlar, quşlar, cansız əşyalar, bitkilər və s. vasitəsilə çatdırılır. Məsələn, Füzuli “Söhbətül-əsmar” poemasında bağ, bostan bitkilərini canlandırma yolu ilə mənsəb, şöhrət düşkünü olan insanları tənqid etmişdir.

Bədii sual  — bəzən əsərdə fikir sual şəklində ifadə olunur. Bu, hər hansı məlumatı öyrənmək üçün qurulan sual cümləsindən fərqli olaraq, emosionallığı artırmaq, fikrin daha qabarıq ifadəsinə nail olmaq məqsədi daşıyır. Bədii sualdan lirik əsərlərdə daha çox istifadə olunur.


Davamı →

Məşhur terminlərin qeyri-adi tərzdə izahı

1. Feminizm
Kişilər və qadınlar bərabərdir. Lakin qabları kişilər yumalıdır.

2. Teokratiya

Sakit şəkildə qabları yumasam daş-qalaq ediləcəm və öldükdən sonra cəhənnəmə düşəcəm.

3. Demokratiya

Ailə şurasında qabların yuyulmasının mütləqliyinə səs verdik.

4. Suveren demokratiya

Ailə başçısı heç vaxt qab yumayacaq, çünki ailənin 146%-i bu variant üçün səs verib.

5. Anarxiya

Hər kəs öz qabını yuyur. Kimsə məni onun qabını yumağa məcbur etsə Molotov ilə tanış olacaq.
Davamı →

Dünya iqtisadiyyatına aid terminlər

Adambaşına düşən pul gəlirləri – pul gəlirlərinin cəmini mövcud əhalinin sayına bölməklə hesablanır.
Bank – Bank termini masa mənasını verən “bansa” italyan, “banque” qədim fransız sözündən götürülmüşdür.  Fiziki və hüquqi şəxslərin pul vəsaitini depozitə cəlb etmək. Həmin vəsaiti müddətlilik və faizlə geri qaytarmaq şərti ilə öz adından və öz hesabına yerləşdirmək, fiziki və hüquqi şəxslərin  hesablarını açmaq və aparmaq əməliyyatlarının məcmusunu həyata keçirmək üçün müstəsna hüquqa malik kredit təşkilatıdır
Banknot – Dövlətin rəsmi puludur, pul sisteminin əsas maliyyə alətidir, mərkəzi bank tərəfindən tədavülə buraxılır.
Davamı →

Ərəb mənşəli dəniz terminləri


Ərəblərin vətəni hesab olan Ərəbistan yarımadası dənizlərlə əhatə olunmuşdur.

 Hələ islamiyyətdən əvvəl ərəblər arasında balıqçılıq geniş yaylsa da, dənizçilik elə də inkişaf etməmişdi.  Ərəblər, yalnız ərəb istilalarından sonra, həqiqətən dənizçi bir millətə çevrilmişdilər. Onlar Aralıq dənizində və Hind okeanında dənizçiliyin inkişafında böyük xidmətlər göstərmişlər.


Ardı →

Seks terminologiyası-1

Seks terminləri,seks lüğəti.
XXX Terminologiya A-C


3 Some  və 4 Some — uyğun olaraq 3 və 4 iştirakçı ilə qrup seksi (Групповой секс)
A2M(Ass To Mouth) — arxadan  ağıza
All sex — seksin bütün növlərindən istifadə edilir                                                     
Amateur — qeyri-professional modellər
Ardı →