Ümumi immunologiya 19

901) Allergenspesifik immunterapiyanın təsir xüsusiyyətlərinə hansı aid deyil?

A) Qeyri-əlverişli ətraf mühit faktorlarına orqanizmin rezistentliyinin artması
B) Allergenə toxuma həssaslığının azalması
C) Allergik iltihabın əlamətlərinin süstləşməsi
D) Sadalananların hamısı
E) Qeyri-spesifik toxuma hiperaktivliyinin azalması

Ədəbiyyat: Е.И. Соколов .«Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.545
Ardı →

Direct and Indirect Speech

1. Choose the correct sentence in Indirect Speech.
“How long will it take you to write the essay? ”- asked Mary.
A) Mary asked how long it takes me to write the essay.
B) Mary asked how long it will take her to write the essay.
C) Mary asked how long it would take me to write the essay.
D) Mary asked how long it has taken me to write the essay.
E) Mary asked how long it took me to write the essay.


Ardı →

Choose the Correct Sentence

1. Choose the correct sentence with Complex Object.
A) Let them to stay at home.
B) Let them  stay  at home.
C) Let them stayed at home.
D) Let they stay  at home.
E) Let they have stayed at home.


Ardı →

Choose the correct Word or Variant

1. Choose the correct word.
Will you give me two … stamps, please.
A) else                B) still  C) more  
D) another   E) much


2. Choose the correct word.
My brother … my mother, he is a serious boy.
A) takes after B) takes from
C) takes out of                  D) takes care
E) looks like


Ardı →

Azərbaycan Respublikasının fiziki coğrafiyası

4. Kür-Araz və Xəzər sahilində neft-qaz yataqların zəngin olmasının səbəbi:
A) çayların gətirdiyi alluvial süxurlar
B) səthin vulkanik süxurlarla örtülü olması
C) iqlimin isti və quru keçməsi
D) səthin çökmə mənşəli süxurlarla örtülü olması
E) ekzogen proseslərin zəif olması


Ardı →

Materik və okeanlar

3. Afrikanın hansı hissəsində neft ehtiyatları zəngindir?
A) Şimal və cənubda         B) şimal və qərbdə
C) şərq və cənubda            D) mərkəz və cənubda
E) qərb və cənubda


11. Avstraliyanın hansı hissəsində subtropik iqlimin Aralıq dəniz tipi hakimdir?
A) şimal-şərq                      B) cənub-qərb
C) cənub-şərq                     D) şimal-qərb
E) mərkəz-cənub


Ardı →

Yer təbəqələri

2. Aysberq nədir?
A) suda üzən buz dağı
B) okean dibindəki buz qatları
C) suda üzən quru parçası
D) materikdən ayrılan  bərk süxur qatı
E) dünya okeanında ada


Ardı →