Fonetika,leksika, morfemikadan testlər

  1. Aşağıdakı sözlərdən hansı  “oo” sait qoşalığı [ a ] kimi tələffüz edilir?

a)      Kooperativ   b) zoologiya  c) zoopark  d) zootexnik   e) zooloji 

2. “Arxeologiya, teatr, maneə, teorem “ sözlərinin tələffüzü hansı bənddə düzgün göstərilmişdir?

a)      [arxiyalogiya], [tiyatr], [ma:niyə ], [tiyarem]

b)      [arxiyologiya], [teyatr], [maneyə], [teyarem]

c)       [arxeologiya], [teatr], [maneə], [teyarem]

d)      [arxeyologiya], [tiyatr], [maniyə], [teyorem]

e)      [arxeyo:logiya], [tiyorem], [ma:niyə], [tiyarem] 


Ardı →

Fonetika testləri -2

  1. Hansı sözlər hecalara düzgün ayrılmayıb?

a)  A-lı-cı-la-rı-mız, o-xu-duq-la-rı-mız

b)  Sev-dik-lə-ri-miz-dir, o-dun-çu-lar

c)   Ma-ar-if-çi-lər, və-tən-sev-ər-lər

d)   Na-mə-lum, mü-şa-hi-də

e)   Mu-si-qi-şü-nas, mü-ka-li-mə


Ardı →

Nefrologiya 9

801) Kalsium nefrolitiazında pəhrizdə nə məhdudlaşdırılır?


A) Oksalatlar
 B) Fosfatlar
 C) Zülallar
 D) Purinlər
 E) Kalsium


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008


Ardı →

Nefrologiya 6

501) Pielonefritin informativ diaqnostika metoduna hansı müayinə aiddir?
A) Bütün sadalananlar
B) KT və MRT
C) Dinamik stintiqrafiya
D) Ekskretor uroqrafiya
E) Böyrəklərin USM -si


Ədəbiyyat: «Нефрология» под ред. Проф. Е.М.Шилова,2008


Ardı →

Ümumi immunologiya 8

350) Tozcuq bronxial astmasının fəsli kəskinləşməsi zamanı hansını tətbiq etmək olmaz?

A) Etilendiamin törəmələri
B) Sadalananların hamısı
C) Adrenergik reseptorların ß-blokatorları
D) Fenotiazin cərgəsi preparatları
E) Adrenergik reseptorların ß-stimulyatorları

Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г. стр.486
Ardı →

İnformatikanin təməlləri

1) Kompyuterin normal işləməsi üçün hansı cihazlar olmalıdır?


A) Printer və klaviatura


B) Monitor, klaviatura və siçan


C) Monitor və klaviatura


D) Sistem bloku, printer və klaviatura


E) Sistemə giriş, informasiyanın yenilənməsi, informasiyanın qorunması və onun çıxarılması üçün lazım olan cihazlar


 


Ardı →

Şüa diaqnostikasının ümumi test sualları

1) Rentgenoqrammanın geometrik qeyri-dəqiqliyi aşağıdakılardan hansından asılı deyil?


A) Pasiyent-plyonka məsafəsindən


B) Fokus-plyonka məsafəsindən


C) Fokus ləkəsinin ölçülərindən


D) Çəkiliş zamanı pasiyentin hərəkətindən


E) Fokus-plyonka və pasiyent-plyonka məsafələrdən


 


Ardı →